Керування дозволамиКерування дозволами

Стратегічний пріоритет 4

 

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

Людський розвиток — це безперервний процес розширення можливостей вибору, які постійно змінюються.  Одним з головних показників людського прогресу  у світі вважається  інтегрований «індекс людського розвитку», визначальними складовими якого  серед інших є тривале і здорове життя, можливості для здобуття освіти та доступу до засобів, що забезпечують гідний життєвий рівень. Ці три можливості є провідними для людського розвитку і визначають якість життя людини.

Місто повинно нарощувати можливості для забезпечення благополуччя мешканців та їх сімей. Загалом відчуття благополуччя є суб’єктивним, але воно формується через соціальні взаємодії і різні засоби соціальної згуртованості та соціальної інтеграції, і саме це повинно бути в центрі уваги.

Виходячи з цього, Вінниця прагне підвищити рівень залучення  городян у суспільне життя, розширяти можливості їх самореалізації як соціальних суб’єктів через формування різних колективних міських ідентичностей, таких, як «Місто, дружнє до дитини» чи «Місто культури». Таким чином  Вінниця має намір покращити соціальний простір міста, підвищити соціальну згуртованість та інтеграцію в нього різних секторів - освіта, безпека дитини, культура, охорони здоров’я та ін.

Соціальні інститути відіграють важливу роль у цьому процесі. Вони пов’язані не тільки із забезпеченням відповідної інфраструктури та наданням соціальних послуг. Соціальні інститути мають будувати соціальні мережі, які відіграватимуть значну роль у соціальному житті міста. Тому Вінниця має прагнути до подальшого вдосконалення роботи з соціальними інститутами. А це у свою чергу сприятиме формуванню  соціальної довіри  і відчуття рівності можливостей для громадян та поваги до них як до індивідів.

7.4.1. Ціль 1: Місто, дружнє до дитини
Діти – привілейована категорія мешканців міста, і вони заслуговують особливої уваги з боку всіх членів територіальної громади. Спираючись на досвід міст Європи та світу та на основі програми ЮНІСЕФ «Міста, дружні до дітей», у 2009 році містом була розроблена і прийнята власна комплексна довгострокова програма «Вінниця  - місто, дружнє до дітей». Ця програма являє собою основу для фундаментальної зміни в підходах до відносин між дітьми та містом. Головна мета цієї ініціативи – включення прав дітей в якості ключового компонента у цілі, політики, програми і організаційні заходи у системі місцевого самоврядування.
 
Як місто, дружнє до дітей, Вінниця бере на себе зобов’язання втілювати в життя на місцевому рівні засади «Конвенції про права дитини», серед яких ключовими є:
- неприпустимість дискримінації за будь-якою ознакою та надання переваг дітям вразливих категорій;
- принцип найкращого забезпечення інтересів дитини;
- право на життя та розвиток;
- повага до точки зору дітей, включаючи право бути почутим на будь-якому адміністративному та правовому рівнях.
 
Реалізуючи цей підхід, місто постійно підвищує обізнаність громади про права дітей, покращує власний потенціал для моніторингу їх дотримання та реалізує суть дружнього ставлення міста до дітей через розробку та впровадження різноманітних програм, орієнтованих на безпеку, розвиток та самореалізацію дітей. 
 
У фокусі уваги міста, згідно з цією ціллю, буде прагнення зробити дітей активними учасниками міського життя, враховувати їх думки та ідеї при прийнятті рішень місцевого значення. Вінниця намагатиметься створити безпечне середовище та найкращі умови для навчання та виховання, всебічного розвитку та самореалізації, комунікації та взаємодії, забезпечити соціальну та психологічну підтримку для дітей усіх вікових категорій.
 
Заходи:
 Забезпечення базових прав дітей. У фокусі постійної уваги міста буде реалізація права кожної дитини бути рівноправним членом міської громади, що має доступ до кожної з основних послуг. Місто буде дбати про підвищення якості охорони здоров'я дітей, освіти, забезпечення їх права жити в належних умовах, зустрічатися з друзями та грати, брати участь у культурних і громадських заходах, мати ігрові та спортивні майданчики, зелені насадження, можливість спілкуватись з живою природою, жити у екологічно чистому міському середовищі. Особлива увага має бути приділена дітям з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітям з обмеженими фізичними можливостями та тим, які живуть без адекватної підтримки сім'ї. Окремим завданням є сприяння тому, щоб кожна дитина у місті виховувалась в сім’ї – рідній або принаймні прийомній.
 
 Права дітей на участь у міському розвитку. Розширення можливостей для дітей висловити свою думку про їх власне місто та його розвиток, мати вплив на прийняття рішень щодо його сьогодення та майбутнього. У місті і надалі розвиватимуться інститут дитячих омбудсменів, дитяча дорадча рада при міському голові, служба розв’язання конфліктів, інші форми залучення дітей до прийняття важливих для міста рішень. Місто сприятиме також формуванню поваги до дітей в родинах та школах.
 
 Безпека дітей. Маленькі мешканці міста повинні бути захищені від експлуатації, насильства та жорстокого поводження. Місто має забезпечити їх право безпечно жити у місті та ходити його вулицями.
 
 Налагодження зв’язків з іншими містами. Участь у мережі міст, дружніх до дітей, інших міжмуніципальних мережах  з метою обміну інформацією, досвідом і кращими практиками на місцевому рівні. Зміцнення основи і розвиток мережі міст, дружніх до дітей, в Україні, дослідження нових тем у співробітництві з іншими партнерами. Тема розвитку та забезпечення прав дітей має стати однією з провідних для співпраці Вінниці з іншими містами.
 
 Моніторинг забезпечення прав дітей та їх впливу на міське життя. Місто має щорічно готувати доповідь щодо забезпечення прав дітей та їх впливу на міське життя. Методологія для підготовки цього документу повинна бути розроблена у відповідності до міжнародних стандартів, зокрема, вимог ЮНІСЕФ.
 
Показники:
 кількісна та якісна оцінка діяльності, спрямованої на забезпечення прав дітей;
 кількість реалізованих заходів, орієнтованих на дітей;
 підготовлена доповідь щодо забезпечення прав дітей та їх впливу на міське життя;
 кількість міст-партнерів у реалізації програм, орієнтованих на дітей;
 кількість спільних з іншими партнерами заходів, орієнтованих на дітей.
 
7.4.2. Ціль 2: Місто молодих
 
Молодь визначає майбутнє міста і має стати провідником інноваційних змін у ньому. Водночас перед молодими людьми постає низка проблем, таких як проблеми працевлаштування, довгострокова економічна та житлова залежність від батьків, недостатній життєвий та професійний досвід, наслідком чого є невисокий рівень життя і обмежені можливості участі молоді в суспільних процесах.
 
При реалізації цієї мети місто вживатиме заходи не лише щодо вирішення проблем молоді, але й щодо розширення доступних для них можливостей для самореалізації. Це передбачає інвестиції в молодь, спрямовані, зокрема, на реалізацію молодіжної політики  у сферах освіти, зайнятості, соціальної інтеграції, культури та охорони здоров'я. Розкриття потенціалу молоді повинно сприяти підвищенню їх самостійності і сприяти сталому розвитку соціального капіталу в місті.
 
Заходи:
 Молодіжна політика. Має бути розроблений та затверджений відповідний документ. Його головна мета - визначення проектів, спрямованих на створення різноманітних можливостей щодо вирішення актуальних для молоді проблем і широкої участі в процесах розвитку міста, а також заходів, спрямованих на залучення в місто та утримання перспективних молодіжних кадрів.
 
 Економічна незалежність. Різні заходи, пов'язані з поліпшенням професійної підготовки молоді, сприянням у пошуку першого місця роботи або розвитку підприємницьких навичок.
 
 Охорона здоров'я. Формування конкретних програм для молоді, спрямованих на зменшення ризиків для здоров'я через стреси, недостатньо якісне харчування, низький рівень занять спортом, залежність від тютюну, алкоголю та наркотиків.
 
 Креативність. Сприяння створенню широких можливостей для молодіжної творчості, участі в культурних заходах та програмах.
 
 Соціальна активність. Розширення участі молодих чоловіків і жінок у суспільному житті місцевих громад через механізми партисипативної демократії та шляхом підтримки різних молодіжних організацій. Популяризація волонтерства  серед молоді, особливо з метою запобігання соціальної ізоляції серед уразливих груп молоді.
 
Показники:
 розроблений та затверджений документ щодо молодіжної політики;
 показники безробіття серед молоді;
 кількість програм в області охорони здоров’я молоді;
 кількість активних молодіжних організацій;
 відсоток молоді, яка має волонтерський досвід
 
7.4.3. Ціль 3: Здорове місто
 
Здоров’я є важливою цінністю з точки зору благополуччя громадян, місцевої громади і суспільства в цілому. Здорове населення – це також передумова економічної продуктивності і процвітання. Тільки здорове населення може повністю реалізувати свій економічний потенціал. Видатки на охорону здоров’я – це не просто витрати, це – інвестиція. Здоров’я та безпека городян – це  один з основних пріоритетів для міста, який передбачає, що кожен мешканець має право на високі стандарти охорони здоров’я і доступ до якісної медичної допомоги.
 
У сучасних  містах охорона здоров’я – це не тільки сектор  надання лікувальних послуг. Здорове місто – це місто, яке створює належні умови для формування, збереження та відновлення здоров’я. І це стосується усіх аспектів міського розвитку. Слідуючи сучасним принципам формування здорового міста, Вінниця прагне до реалізації заходів, які сприятимуть зміцненню здоров’я, захисту мешканців міста від загроз та підтримці сталого розвитку системи охорони здоров’я.
 
При цьому для міста надзвичайно актуальним є знайти нові рішення для забезпечення ефективності міської системи охорони здоров’я та підвищення якості медичних послуг для задоволення потреб городян. Передбачається використання сучасних підходів та інноваційних практик, які мають допомогти у забезпеченні додаткового фінансування охорони здоров’я та підвищити якість медичної допомоги.
 
Заходи:
 Здоровий спосіб життя. Забезпечення більш здорового способу життя у активній громаді шляхом широкого залучення мешканців міста у спортивні заходи. Це включає інвестиції в удосконалення спортивних споруд, підтримку спортивних об'єднань, а також розширення участі городян у різноманітних спортивних заходах (відпочинок, спортивні клуби, масові заходи), а також заходи з популяризації здорового образу життя.
 
 Профілактика. Основна увага приділятиметься підвищенню якості медичних послуг з раннього виявлення та профілактики захворювань, а також захисту громадян від загроз здоров’ю, таких, як пандемії. Місто також дбатиме про формування мережі сучасних діагностичних центрів.
 
 Модернізація галузі охорони здоров’я. Формування у місті оптимальної мережі лікувальних закладів первинного та вторинного рівня для забезпечення доступу мешканців міста до якісних  медичних послуг, в тому числі надання невідкладної допомоги. Це передбачає оптимізацію системи управління галуззю, залучення інвестицій в інфраструктуру системи охорони здоров’я, у першу чергу для забезпечення лікувальних закладів  сучасним обладнанням, впровадження електронних технологій. Особлива увага приділятиметься впровадженню медичного страхування.
 
 Підвищення компетентності медичних працівників. Місто й надалі приділятиме значну увагу механізмам залучення найбільш кваліфікованих кадрів у медичну галузь, забезпеченню належного рівня оплати їхньої праці, стимулюванню освоєння ними сучасних лікувальних методів та технологій для надання якісної медичної допомоги, підвищенню контролю за якістю надання медичних послуг городянам. У цьому напрямку місто розвиватиме співпрацю з Вінницьким національним медичним університетом.
 
Показники:
 обсяг інвестицій у спортивні споруди;
 відсоток населення міста, яке займається фізичною культурою і спортом;
 обсяг  інвестицій в охорону здоров’я;
 рівень задоволеності мешканців міста лікувальними послугами;
 рівень використання інформаційно-комп’ютерних технологій у системі охорони здоров’я;
 динаміка зниження  захворюваності населення міста на важкі форми хвороб.
 
7.4.4. Ціль 4: Місто культури
 
Культура – основа особистості та суспільства. У широкому тлумаченні вона включає в себе системи цінностей, традицій і вірувань та визначає спосіб життя особистості й суспільства в цілому. Культурна місцева громада – це громада зі своїми традиціями, унікальною ідентичністю і високим творчим потенціалом. Це і є пріоритетами для розвитку Вінниці як міста культури.
 
Стимулювання креативності, яка є передумовою успішного особистого та професіонального розвитку, має відбуватися з раннього віку. Місто має також забезпечити широкі можливості для творчої самореалізації мешканців різних вікових категорій, підтримку місцевих культурних традицій та розвиток нових творчих ініціатив. На місцевому рівні повинен стимулюватись розвиток креативних індустрій, створення нових продуктів, насичених різноманітним творчим змістом. Місту також необхідно постійно демонструвати свою відкритість до творчих ініціатив, проектів та програм, які реалізуються спільно з різними культурними інституціями та партнерами за межами міста.
 
Об’єднуючи для вирішення цих завдань ресурси громади і приватні ініціативи, місто прагне перебудувати свої культурні та творчі сектори таким чином, щоб визначення «Вінниця - місто культури» стало однією з базових ідентичностей міста як для його мешканців, так і для зовнішнього оточення. 
 
Заходи:
 Підтримка культурної якості. Підвищення якості та збільшення різноманіття культурних послуг і створення культурних продуктів для різних вікових категорій. Особлива увага приділятиметься підтримці корисної практики культурних міжнародних обмінів.
 
 Культурні заходи.  Створення цікавих  інтерактивних заходів для громадян, особливо на відкритих громадських територіях, які мають ініціювати активну участь мешканців міста.
 
 Підвищення компетенції. Підвищення компетенції у культурному секторі шляхом підтримки працівників сфери культури, організації професійних майстер-класів та навчань культурному менеджменту, підприємництву, фанд-райзінгу (пошуку та застосуванню інноваційних джерел фінансування, включаючи спонсорство) і покращення доступу до таких навчань.
 
 Інвестиції в інфраструктуру. Інвестиції в модернізацію закладів культури, покращення їхньої матеріальної бази, а також у збереження культурної спадщини.
 
Показники:
 обсяг інвестицій в галузь культури;
 обсяг інвестицій у захист культурної спадщини;
 обсяг залучених культурними інституціями  грантових та спонсорських коштів;
 кількість культурних ініціатив, реалізованих громадськими організаціями;
 кількість проведених культурних заходів;
 кількість масових інтерактивних культурних заходів на громадських територіях.
 
7.4.5. Ціль 5: Місто соціальної згуртованості
 
Модернізація систем соціального захисту і забезпечення соціальної інтеграції є  актуальним викликом для кожного органу місцевого самоврядування. Просування та втілення принципів соціальної згуртованості, гендерної рівності і рівних можливостей для всіх через належні, фінансово сталі та ефективні системи соціального захисту  є однією з цілей міста.
 
Вінниця також має брати до уваги старіння населення як серйозну проблему для майбутнього. Тому у місті має бути реалізована така соціальна модель, яка враховувала б інтереси та проблеми літніх громадян і сприяла б забезпеченню гідних умов для цієї значної категорії мешканців  та для їх активної участі у житті міста.
 
Важливу роль у підвищенні якості життя і забезпеченні соціального захисту категорій мешканців, які його потребують, відіграють соціальні послуги. Заходи щодо підвищення якості соціальних послуг, забезпечення належного та прозорого управління системою їх надання, залучення до вирішення завдань соціальної підтримки широкого кола членів громади, утвердження принципів корпоративної соціальної відповідальності у бізнес-середовищі – все це сприятиме формуванню сильної та згуртованої територіальної громади.
 
Впровадження нових підходів у системі соціального захисту забезпечить  високу життєздатність громади протистояти різним викликам.
 
Заходи:
 Соціальне забезпечення. Визначення потреб громади у соціальній підтримці, формування адресної системи муніципальних пільг та модернізація системи надання соціальних послуг. Має бути розроблений соціальний профіль Вінниці.
 
 Послуги соціальної допомоги. Підтримка розвитку у місті послуг соціальної допомоги, таких, як довгостроковий догляд та інші, залучення до вирішення цих задавдань благодійників, громадських організацій, волонтерів, підготовка їх для надання кваліфікованої допомоги тим, хто її потребує.
 
 Розвиток міжвікової інтеграції. Місто має створювати умови для активної участі у суспільному житті літніх громадян через різні адресні заходи і промоцію діалогу, взаєморозуміння і взаємної підтримки між представниками різних вікових категорій.
 
 Соціальна інтеграція. Подолання дискримінації та підвищення інтеграції людей з найбільш уразливих груп, таких як зокрема люди з обмеженими можливостями, етнічних меншини та інших потенційно уразливих груп, шляхом їх активної інтеграції у суспільне життя, адаптації міського простору та працевлаштування. 
 
 Соціальне та доступне житло. Інвестиції у соціальне житло з метою забезпечити гідні умови проживання для малозабезпечених  та соціально незахищених громадян і городян із з особливими потребами.
 
Показники:
 кількість мешканців міста, охоплених системою соціального захисту;
 кількість мешканців міста, які охоплені програмами соціального житла;
 обсяги залучених для надання соціальної допомоги благодійних коштів;
 кількість волонтерів, залучених до системи надання соціальної допомоги;
 рівень адаптованості міста до людей з обмеженими фізичними можливостями;
 кількість заходів, запланованих для залучення літніх громадян до активного соціального життя;
 кількість заходів за участю вразливих груп.