Керування дозволамиКерування дозволами

Стратегічний пріоритет 2

  

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, СПРЯМОВАНИЙ НА ВИСОКИЙ ТА ЯКІСНИЙ РІВЕНЬ ЗАЙНЯТОСТІ

Соціально-економічний аналіз виявив основні проблеми економічної ситуації у місті. Вінниця стоїть перед викликом створення нової економічної платформи для свого подальшого розвитку, що вимагає активізації економічної діяльності суб’єктів господарювання. Головним завданням при цьому є подолання проблеми недостатньої кількості сучасних робочих місць із високим рівнем оплати праці.
 
Міський ринок праці характеризується низькою гнучкістю та значними структурними диспропорціями, пов’язаними з невідповідністю попиту та пропозиції робочої сили. Значним залишається приховане безробіття. Крім того, спостерігається відтік з міста  молодих спеціалістів  через нестачу якісних робочих місць. Зважаючи на це, підвищення кваліфікації робочої сили та створення нових якісних робочих місць  перебуватиме у фокусі  уваги  влади і громади. 
 
Водночас у Вінниці, як і у інших українських містах,   існує необхідність оновлення технологічної бази та прискорення темпів заміни застарілих технологій та обладнання. Основні засоби багатьох існуючих підприємств є зношеними та морально застарілими. Такі підприємства повинні почати з процесу модернізації та оновлення своїх потужностей. Ключовий момент у цьому процесі – інвестування. Тому місто має розширити залучення приватних, іноземних та вітчизняних інвесторів, які будуть готові інвестувати в наявні компанії,  принесуть власні ноу-хау та нові технології, а також тих, які заснують нові компанії з якісними робочими місцями.
 
Для поліпшення структури економіки та зниження рівня безробіття ми повинні досягти наступних цілей:
 
7.2.1. Ціль 1: Сприятливий бізнес-клімат для розвитку сталого бізнесу
 
Сталий економічний розвиток передбачає застосування принципів сталого розвитку до бізнес-операцій. Сталість у цьому сенсі означає поєднання стійкого економічного зростання із соціальною та екологічною сталістю. Таке бачення економічного розвитку економіки інтегрує його в контекст нашого прагнення забезпечити формування соціально відповідального бізнесу та розвитку соціального капіталу у Вінниці.
 
Підприємницька діяльність є важливим джерелом благополуччя і гарантом розвитку міста, тому місто ставить перед собою за мету створення сприятливого бізнес-клімату для збереження та розширення існуючого та залучення нового сталого бізнесу. Місто має проводити політику, спрямовану на стимулювання економічного партнерства та розвиток  бізнесу.
 
Заходи:
 Підтримка бізнесу. Місто має створити стимули для існуючих підприємств і «стартапів», забезпечуючи прозорість та спрощення процедур реєстрації бізнесу та отримання дозволів, у тому числі розширюючи надання послуг бізнесу через електронні комунікації. Місто також буде в межах своєї компетенції забезпечувати зниження місцевих тарифів та інших зборів на початковій стадії розвитку бізнесу та лобіювати створення сприятливого податкового режиму для розвитку бізнесу на державному рівні. Окрім того, міська влада докладатиме зусиль для забезпечення прозорості та законності діяльності контролюючих органів на території Вінниці.
 
 Розвиток комунікації бізнесу та влади. Місто запроваджуватиме нові формати спілкування з підприємцями з актуальних проблем розвитку бізнесу. Важливу роль у цьому відіграватимуть консультативно-дорадчі органи при міському голові – Рада підприємців та Рада вінницьких товаровиробників.
 
 Розвиток економічного партнерства і співробітництва.  Місто розвиватиме  економічні відносини з містами-партнерами за кордоном та покращуватиме міжрегіональне економічне співробітництво.
 
 Промоція місцевого товаровиробника.  Місто працюватиме над розробкою та впровадженням механізмів стимулювання попиту на продукцію кращих вінницьких товаровиробників на місцевому ринку, а також над промоцією вінницьких підприємств та їх товарів високої якості на міжрегіональних та міжнародних ярмарках та виставках.
 
Показники:
 кількість розпочатих у місті «стартапів»;
 кількість створених спільних підприємств;
 кількість  промоцій них заходів, в яких місто взяло участь;
 обсяг інвестицій в основний капітал;
 кількість створених нових робочих місць
 
7.2.2. Ціль 2: Розвиток інфраструктури для малого і середнього бізнесу
 
Інфраструктура підтримки підприємництва є для місцевої громади ключовим інструментом сприяння розвитку малого та середнього бізнесу. Така підтримка передбачає створення різноманітних інститутів підтримки бізнесу, які були б «робочими інструментами» для реалізації підприємцями власних економічних цілей та допомагали б вирішувати проблеми організації та розвитку бізнесу. Через розвиток інфраструктури для малого та середнього бізнесу місто має досягти цілей, пов’язаних зі збільшенням кількості підприємств, зростанням  їх прибутків, обсягів експорту і в кінцевому рахунку збільшенням кількості робочих місць.
 
Значний потенціал міста для створення якісної інфраструктури підтримки бізнесу спиратиметься на промислові традиції Вінниці та співпрацю з університетами, професійними навчальними закладами та науковими інституціями.
 
Заходи:
 Розвиток економічних кластерів – сприяння формуванню на території міста та регіону груп взаємопов'язаних підприємств та інституцій,  які працюють у суміжних сферах, взаємодоповнюють один одного і тим самим підсилюють конкурентні переваги окремих компаній і міста в цілому.
 
 Технологічний парк. Створення у місті технологічного парку з бізнес-інкубатором сприятиме появі нових підприємств, їх зростанню та розвитку, підвищить конкурентоспроможність підприємств, стимулюватиме виробництво нових інноваційних продуктів та забезпечить їх просування на вітчизняний  та світовий ринок.
 
 Розвиток промислових зон – розробка та реалізація плану дій для подальшого розвитку  існуючих та створення нових промислових зон згідно з міськими просторовими планами.
 
 Центр підтримки бізнесу. Створення Центру підтримки бізнесу має на меті сприяння розвитку приватного бізнесу відповідно до кращих міжнародних практик через надання консультативних послуг та тренінгів для підприємств.
 
Показники:
 кількість створених кластерів;
 створений бізнес-інкубатор;
 створений  технологічний парк;
 кількість резидентів  бізнес-інкубатору;
 відсоток площі промислових  зон, яка використовується бізнесом;
 кількість підприємств у промислових зонах;
 кількість нових робочих місць у сфері малого та середнього бізнесу;
 діючий Центр підтримки бізнесу
 

7.1.3. Ціль 3:Кваліфікована та освічена робоча сила
 
В інноваційній економіці, так званій економіці знань, навички робочої сили є найбільш конкурентними ресурсами та перевагами. З метою створення високопродуктивної економіки міста необхідно сформувати ефективний, затребуваний на ринку праці та добре оплачуваний кадровий ресурс. У зв’язку з цим перед містом стоїть завдання підготовки достатньої кількості кваліфікованих, якісних кадрів завдяки скоординованим зусиллям міської влади, навчальних закладів і бізнесу.  Така співпраця  забезпечить також розширення можливостей працевлаштування та побудови кар’єри на території Вінниці.
 
Можливості знайти своє місце на ринку праці у свою чергу дозволять мешканцям міста скористатись успіхами Вінниці в економічному розвитку завдяки кращому доступу до отримання сучасної освіти та якісних медичних послуг, використанню культурної інфраструктури та інфраструктури дозвілля, розширенню можливостей покращення житлових умов тощо. Підвищення справедливості та рівності при розподілі благ мають вирішальне значення для забезпечення того, щоб зростання було економічно, соціально та екологічно сталим.
 
Заходи:
 Розширення зв’язків між освітою та економікою. Міська влада повинна розвивати зв’язки із закладами, які надають середню професійну та вищу освіту з одного боку та міськими підприємствами та бізнесом з іншого, щоб  розвивати та просувати освітні програми, які відповідатимуть потребам економіки міста. Слід заохочувати працевлаштування висококваліфікованої робочої сили на міських  підприємствах, щоб скоротити її відтік за межі міста.
 
  Забезпечення зв’язку між безробітними та бізнесом. Місто має організовувати ярмарки вакансій, презентації підприємств для ознайомлення незайнятих громадян з потенційними роботодавцями.
 
 Тренінгові модулі. Місто має сприяти реалізації спеціалізованих тренінгових програм для підготовки представників творчих професій, торгівлі та технічних дисциплін з метою задоволення кадрових потреб місцевих роботодавців.
 
 Залучення кваліфікованих робітників. Місто має працювати у напрямку поліпшення якості життя у Вінниці, щоб зберегти місцеві висококваліфіковані кадри та залучати висококваліфікованих фахівців з інших міст (регіонів).
 
Показники:
 динаміка кількості та демографічних характеристик зареєстрованих безробітних;
 кількість організованих ярмарків робочих місць;
 кількість створених тренінгових модулів;
 кількість учасників, які пройшли навчання  у тренінгових модулях;
 показники міграції осіб працездатного віку
 
7.2.4. Ціль 4: Залучення приватних інвестицій
 
Вигоди від приватного інвестування численні та широко визнані. Приватне інвестування підвищує загальну конкурентоспроможність міської економіки і не тільки. Воно сприяє розвитку фізичної інфраструктури, матеріальної бази міста. Приватне інвестування також  серйозно впливає на позитивний торговий баланс в економіці, воно пов’язане зі створенням робочих місць, впровадженням нових технологій та знань.
 
Приватне інвестування сприяє економічному зростанню та сталому розвитку, а отже – процвітанню міста та його жителів.
 
Заходи:
 Інвестиційна політика. Прозорість, рівні умови та захист власності – це принципи інвестиційної політики, які спрямовані на створення привабливого для всіх потенційних інвесторів середовища. На основі цих принципів місто має розробити політику залучення приватних інвесторів і документально закріпити детальний план заходів для залучення інвестицій.
 
 Промоційні заходи. Для залучення приватних інвестицій необхідно активізувати промоцію  інвестиційних можливостей та переваг міста, формування репутації Вінниці як надійного бізнес-партнера у бізнес-спільноті. Мають бути розроблені промо-матеріали та визначені шляхи просування міста та інвестиційних проектів. Зусилля повинні бути сфокусовані у першу чергу на залученні сталих приватних інвестицій у технологічний парк, міські промислові зони та у муніципальні компанії (комунальні підприємства) на засадах публічно-приватного партнерства (PPP).
 
 Сприяння інвестиційному процесу. Політика просторового планування розвитку міста та управління комунальними ресурсами має бути спрямована на активний пошук нових можливостей для залучення інвестицій. Кожен приватний інвестор, який вирішив скористатися цими можливостями та інвестувати у економіку Вінниці,  має отримати постійну підтримку міської влади протягом усього інвестиційного процесу та подальший супровід інвестиційної діяльності.
 
Показники:
 підготовлений документ щодо засад інвестиційної політики;
 кількість рекламних акцій, в яких місто брало участь; 
 кількість об’єктів відповідно до просторової стратегії, які виділені під інвестування;
 обсяг іноземних інвестицій.