Оголошення про громадські обговорення: Громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до2030 року
Керування дозволамиКерування дозволами

Громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 2030року

ЗАЯВА

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року

1)      Замовник:

Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради

2)      Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

Вид документа державного планування – Стратегія розвитку туризму міста Вінниці.

Стратегія спрямована на покращення умов життя як мешканців міста, так і гостей, туристів, інвесторів через поліпшення бізнес- та інвестиційного клімату, його культурної привабливості, якості міського середовища та системи надання ринкових і неринкових послуг.

У Стратегії визначені три стратегічних напрями: А. Формування та просування туристичних продуктів; Б. Розвиток інфраструктури для туризму; В. Поліпшення якості послуг, кадрового забезпечення та комунікацій в туризмі.

Стратегія узгоджена з «Інтеркультурною стратегією Вінниці на період до 2030 року» та «Концепцією інтегрованого розвитку міста Вінниці-2030».

3)      Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Методологія розроблення Стратегії передбачає розроблення Плану її реалізації. Для кожного з визначених напрямів розвитку розробляються стратегічні цілі, на основі яких визначаються цілі нижчого порядку – оперативні цілі. За кожною оперативною ціллю розробляється низка проектів. Серед цих проектів можуть бути проекти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проектів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Стратегії. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля: атмосферне повітря; водні ресурси; відходи; біорізноманіття та рекреаційні зони; наслідки для здоров'я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час здійснення СЕО слід оцінити ймовірні наслідки для цих територій.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

У Стратегії розглядаються два сценарії: інерційний (реалістичний) та сценарій сталого розвитку (оптимістичний). Інерційний сценарій реалізується при незмінності чинників впливу. Сценарій сталого розвитку передбачає використання громадою своїх можливостей, активну діяльність у створенні туристичної інфраструктури та відповідність цієї діяльності європейським і світовим трендам у напрямі сталого розвитку. Оскільки останній сценарій є найбільш ймовірним, він став базою для формулювання стратегічного бачення. Тому, в разі потреби, виправдані альтернативи мають бути розглянуті в межах цього сценарію.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Для проведення СЕО буде використана така інформація: доповіді про стан навколишнього природного середовища; статистична інформація; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація.

Під час проведення СЕО будуть застосовані такі аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків відповідно до контрольного переліку, експертний аналіз. Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов'язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров'я населення;

д) збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов'язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (розділ ІІІ).

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО:

Пропонується така структура Звіту про СЕО:

  • зміст і основні цілі Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року;
  • характеристика стану довкілля міста Вінниці;
  • основні екологічні проблеми міста Вінниці;
  • зобов'язання у сфері охорони довкілля;
  • ймовірні наслідки для довкілля від реалізації Стратегії;
  • заходи з запобігання, зменшення та пом'якшення ймовірних негативних наслідків виконання Стратегії;
  • обґрунтування вибору виправданих альтернатив;
  • заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання Стратегії для довкілля, у тому числі для здоров'я населення;
  • резюме.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року подаються до департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. адресою: 21050  м.Вінниця,  вул. Соборна, 59, тел: 0432- 507585, E-Mail адреса: danilovSV@vmr.gov.ua або письмово у відділ звернень Вінницької міської ради, за адресою м. Вінниця, вул.Соборна, 59.

Відповідальна особа: Данілов Станіслав Васильович - заступник директора департаменту - начальник відділу розвитку туризму департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 31 липня 2020 р. (включно)

Департамент правової політики та якості

Вінницької міської ради