Керування дозволамиКерування дозволами

Перелік службової інформації

Затверджено рішенням виконкому міської ради від 28.07.2011р. № 1758, зі змінами від 28.11.2013р. № 2632

П Е Р Е Л І К

службової інформації у сфері діяльності міської ради та її виконавчих органів, що є комунальною власністю і якій надається гриф «Для службового користування» 

Критерії
віднесення інформації до службової
Інформація, яка включається до Переліку службової інформації у сфері діяльності міської ради та її виконавчих органів, що є комунальною власністю і якій надається гриф «Для службового користування», повинна відповідати таким вимогам:
  • створюватися за кошти міського бюджету або перебувати у володінні, користуванні чи розпорядженні міської ради;
  • використовуватися з метою забезпечення національних інтересів держави та інтересів територіальної громади міста;
  • не належати до державної таємниці;
  • унаслідок розголошення такої інформації можливе:

- порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина;

- настання негативних наслідків у внутрішньополітичній,   зовнішньополітичній, економічній,   соціальній, гуманітарній, науково-технологічній, екологічній, інформаційній сферах та у сферах державної безпеки і безпеки державного кордону;

- нанесення шкоди інтересам територіальної громади міста;

- створення перешкод у роботі виконавчих органів міської ради.    

1. Економіка, промисловість, транспорт та енергетика
 
1.1. Зведені відомості про складські запаси комплектуючих виробів і готової продукції підприємств, за винятком озброєння (боєприпасів, військової техніки, комплектуючих виробів до них, спеціальної техніки, спеціальних технічних засобів).
1.2. Технічні завдання на виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі НДДКР), технічні завдання на продукцію (далі виріб), звіти про НДДКР, уся напрацьована під час виконання науково-технічна, конструкторська, технологічна, проектна та нормативна документація до опублікування, у разі наявності в них інформації, яка може бути предметом патентування чи містить ознаку НОУ-ХАУ і не підпадає під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю (далі ЗВДТ).
1.3. Інформація щодо методів та систем захисту оперативно-диспетчерського управління об’єднання енергосистеми України.
1.4. Технічні креслення та інструкції щодо керування системою управління доступом на об’єкти паливно-енергетичного комплексу, уразливі в терористичному відношенні, що не становлять державної таємниці.
1.5. Відомості про місця установлення та принципи дії приладів і пристроїв, що використовуються в системах фізичного захисту або охорони на підприємствах, в установах, організаціях паливно-енергетичного комплексу, що не становлять державної таємниці.
1.6. Збірники основних техніко-економічних показників (ТЕП) промислових підприємств у розрізі галузей та підприємств.
1.7. Відомості щодо формування пропозицій та програм зі створення, модернізації та освоєння у виробництві зразків озброєння і військової техніки та створення для цього спеціальних технологій, що не становлять державної таємниці.
1.8. Відомості, які містять конфіденційну інформацію підприємств, установ та організацій стосовно їх комерційної, господарсько-фінансової діяльності і економічного становища.
1.9. Відомості за окремими показниками про найменування, обсяги, систему забезпечення безпеки перевезень залізничним, автомобільним, повітряним, водним транспортом, спеціальних вантажів (виробів, матеріалів народногосподарських вантажів, що мають особливу цінність для держави, вантажів з небезпечними властивостями (вибухові та радіоактивні)), крім відомостей, що становлять державну таємницю. 
2. Житлово-комунальне господарство 
2.1. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості.
2.2. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони в місті, крім відомостей, що становлять державну таємницю.
2.3. Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення.
2.4. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.
2.5. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.
2.6. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних джерел водозабезпечення, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.
2.7. Відомості, що розкривають координати об’єктів теплопостачання, газопостачання та електропостачання.
 3. Будівництво, архітектура, земельні відносини 
3.1. Плани міст та інших населених пунктів виконаних по топографічних матеріалах у масштабі:
1:50 000 і крупніше, створені в Державній геодезичній референтній
системі координат СК-42.
1:10 0000, 1:200 000 у державній системі координат або в іншій
системі   координат   в   Балтійській   системі   висот,   які   містять   за
сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення
та оцінки місцевості.
3.2. Топографічні, цифрові, електронні карти (плани), фотокарти, фотоплани, ортофотоплани, спеціальні тематичні карти, незалежно від форми та виду носія інформації, масштабів 1:50 000 і крупніше, створені в системах координат     УСК-2000 та СК-42, які містять характеристики інженерних комунікацій та повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського і оборонного значення.
3.3. Плани міст масштабу 1:10 000 – 1:20 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на території Вінницької області, створені в системах координат УСК–2000 або СК–42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних заходів господарського та оборонного значення.
3.4. Спеціальні карти, створені в системах координат УСК–2000 або СК–42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, теплопостачання, газопостачання та електропостачання, інженерної підготовки територій, карти гірських проходів і перевалів масштабів 1:50 000 – 1:200 000, карти ділянок рік масштабів 1:25 000, 1:50 000.
3.5. Відомості за сукупністю всіх показників про точні значення елементів орієнтування систем координат УСК–2000 і СК–42 та зв’язки цих систем з іншими системами координат, у тому числі умовними або місцевими.
3.6. Відомості про координати геодезичних пунктів на території міста Вінниці та Вінницької області, визначені з точністю до 10 метрів в Державній геодезичній референтній системі координат УСК-2000 та системі координат     СК - 42, які містяться в каталогах координат.
3.7. Топографо-геодезичні та картографічні матеріали (дані, інформація), які характеризують рельєф у Балтійській системі висот 1997 року з точністю за висотою перерізу до 10 метрів на територію Вінницької області, які покривають площу в одному масиві понад 25 кв. км.
3.8. Проекти землеустрою та технічна документація із землеустрою (за наявності координат геодезичних пунктів в Державних системах координат УСК-2000 та системі координат СК - 42).
3.9.  Інформація в паперовій формі про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами та видами економічної діяльності, яка складається на рівні району, міста обласного значення (базовий рівень).
3.10. Топографо-геодезична зйомка масштабу М 1:500 з нанесенням інженерних мереж та комунікацій в будь якій системі координат.
 4. Цивільний захист
4.1. Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (далі ЦЗ), що плануються (реалізовані) у генеральному плані.
4.2. Зведені відомості про хімічно небезпечні об’єкти господарської діяльності І-ІІІ ступенів хімічної небезпеки (дислокація, види і кількість сильнодіючих отруйних речовин (далі СДОР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ СДОР та інші спеціальні дані).
4.3. Відомості про переліки, дислокацію, систему охорони, захисту важливих державних об’єктів, які беруться під пожежну та військову охорону за умов воєнного стану.
4.4. Плани цивільного захисту на особливий період (в тому числі об’єктів економіки, які не віднесені до відповідних категорій з ЦЗ).
4.5. Відомості про порядок, критерії та правила віднесення міст та об’єктів національної економіки до відповідних категорій з ЦЗ.
4.6. Відомості з утримання та функціонування пунктів управління заходами ЦЗ на місцевому рівні на особливий період.
4.7. Відомості щодо технічного стану та готовності за кожну систему оповіщення.
4.8. Зведені відомості про економічний і технічний стан мереж життєзабезпечення населення міста.
4.9. Перелік об’єктів, що належать до категорії з ЦЗ.
4.10. Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення міста.
4.11. Відомості про інженерно-технічні заходи ЦЗ, що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста.
4.12. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів ЦЗ особливого періоду, що плануються (реалізовані) у генеральному плані забудови міста.
4.13. Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦЗ на підприємствах, в установах міста.
4.14. Зведені відомості про використання захисних споруд ЦЗ для потреб населення.
4.15. Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження.
4.16. Зведені відомості про наявність мобілізаційних запасів засобів індивідуального захисту та приладів радіаційної і хімічної розвідки.
4.17. Зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.
4.18. Відомості про пункти управління, що не становлять державну таємницю.
4.19. Виписки із радіоданих.
5. Зв’язок  
5.1. Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне обладнання та спеціальну технічну (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.
5.2. Відомості (за окремими показниками) про організацію урядового та спеціального зв’язку, крім тих, що становлять державну таємницю.
5.3. Відомості (за окремими показниками) про номенклатуру, кількість та характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового зв’язку або використовуються у спеціальних інформаційних та телекомунікаційних системах, крім тих, що становлять державну таємницю.
5.4. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефонних апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонентів урядового зв’язку.
5.5. Відомості з питань забезпечення безпеки спеціального зв’язку.
5.6. Відомості щодо планування заходів зі створення, забезпечення функціонування та розвитку національної системи конфіденційного зв’язку. 
6. Технічний захист інформації
6.1. Відомості про взаємодію між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, утвореними відповідно до законів України, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, з питань організації технічного захисту інформації (далі ТЗІ).
6.2. Відомості (за окремими показниками) про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-комунікаційної системи, де циркулює інформація з обмеженим доступом, володіння якими дає змогу ініціювання несанкціоновані дії щодо цієї інформації, яка обробляється в інформаційній, телекомунікаційній та інформаційно-телекомунікаційній системах.
6.3. Відомості за окремими показниками про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту (комплексної системи захисту), призначених для захисту інформації з обмеженим доступом на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі, а також зміст наукових відкриттів, винаходів, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на підвищення рівня ТЗІ з обмеженим доступом.
6.4. Зведені відомості щодо сучасних засобів забезпечення ТЗІ загального призначення, досягнень науки (відкриття, винаходи, науково-технічні рішення), що можуть бути використані для потреб ТЗІ і мають принципове значення для його нових розробок.
6.5. Відомості про методи, способи, засоби, можливості технічних розвідок, якщо не розкривається організація системи протидії їм.
6.6. Відомості про роботи з ТЗІ, виконані суб’єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об’єктів і не розкривають норми ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, методики контролю ефективності технічного захисту секретної інформації, вимоги із забезпечення технічного захисту секретної інформації.
6.7. Відомості про вимоги ТЗІ з обмеженим доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами.
6.8. Організаційне забезпечення ТЗІ з обмеженим доступом, що не становить державної таємниці.  
7. Охорона державної таємниці 
7.1. Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності, які не підпадають під дію ЗВДТ.
7.2. Акти перегляду грифів секретності.
7.3. Акти прийому-передачі секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації (далі МНСІ).
7.4. Описи справ постійного і довготермінового зберігання.
7.5. Відомості про перелік посад, які дають право посадовим особам, що їх займають, надавати матеріальним носіям інформації гриф секретності та доступ працівників до секретних мобілізаційних документів.
7.6. Номенклатура посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
7.7. Відомості щодо облікової карти про надання допуску громадянину до державної таємниці та мотивованого запиту до органу СБУ про його надання.
7.8. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньо-об’єктивного режиму.
7.9. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану.
7.10. Акти на знищення секретних документів. Звіти по охороні державної таємниці.
7.11. Протоколи засідань експертно-перевірних комісій, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатур справ, описів з грифом обмеження доступу «Для службового користування».
7.12. Відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатурах секретних справ.
7.13. Відомості щодо загальних і квартальних перевірок наявності секретних документів, справ та інших МНСІ.
8. Оборонна та мобілізаційна робота 
8.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану міської ради, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ (440-05) щодо:
- створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій;
 - виробництво та поставки технічних засобів та майна речової служби в  особливий період;
 - виробництва, закупівлі та поставки продовольства в особливий період;
 - виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;
 - виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;
 - мобілізаційних завдань із замовлення та виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;
- кількість автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України в органах місцевого самоврядування;
- забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;
- показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки на особливий період;
- підготовка фахівців у закладах освіти на особливий період;
- надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;
- виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;
- номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на підприємствах, в установах, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;
- капітального будівництва в особливий період;
- створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період.
8.2. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.
8.3. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.
8.4. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.
8.5. Відомості про функціонування єдиної  транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується органів місцевого самоврядування, окремого підприємства.
8.6. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
8.7. Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій щодо життєзабезпечення населення в особливий період.
8.8. Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на режим роботи в умовах особливого періоду.
8.9. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки органів місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи та організації.
8.10. Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
8.11. Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у районі територіальної оборони, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ.
8.12. Плани капітального будівництва та капітального ремонту об'єктів
спецпризначення.
8.13. Доведення державного оборонного замовлення.
9. Кадрові питання
9.1. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозобов’язані.
9.2. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за департаментами, відділами та іншими структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплектуючі вироби до них).
10. Охорона здоров’я 
10.1. Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів станціями переливання крові.
10.2. Відомості щодо мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво та поставку лікарських засобів та виробів медичного призначення в особливий період.
10.3. Дані генетичних та інших досліджень, які є критеріями ідентифікації особи.
11. Міжнародна діяльність
11.1. Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.
11.2. Відомості про виїзди в іноземні країни громадян, яким надано допуск та доступ до державної таємниці.
12. Безпека і охорона правопорядку
12.1. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.
12.2. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.
12.3. Відомості про забезпечення безпеки пересування посадових осіб, щодо яких здійснюється державна охорона, які розкривають за окремими показниками сили та засоби охорони, конкретну транспортну одиницю, час або маршрут руху.
12.4. Відомості за окремими показниками про організацію, зміст заходів охорони або оборони державної влади, посадових осіб, об’єктів, стосовно яких здійснюється державна охорона.
12.5. Відомості про заходи щодо забезпечення сталого функціонування органів державної влади і дотримання громадського порядку під час проведення масових заходів (у випадках реальної загрози виникнення заворушень громадського порядку).
12.6. Відомості щодо антитерористичної діяльності на енергетичних, транс­портних, техногенно-небезпечних і військових об'єктах та важливих об’єктах забезпечення життєдіяльності населення, які не підпадають під дію ЗВДТ.
13. Відомості з загальних питань
13.1. Відомості, аналітичні висновки, прогнози унаслідок розголошення яких  можливе порушення конституційних прав і свобод людини та громадянина,  настання негативних наслідків в державі, області та місті, створення перешкод  у роботі виконавчих органів міської ради.
13.2. Система інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності виконавчих   органів міської ради.
13.3. Відомості про технічні можливості програмного забезпечення, комп’ютерної техніки, які використовуються виконавчими органами міської ради.
13.4. Документи, які надходять до виконавчих органів міської ради від установ, які їх видали, як службові.
13.5. Інформація, яка міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності міської ради або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади та місцевого самоврядування, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
13.6. Інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереження миру та злагоди в релігійному середовищі, досягненням єдності в православ’ї, мусульманстві тощо.
13.7. Щорічний інформаційний звіт про стан і тенденції розвитку релігійної ситуації.
13.8. Орієнтування про віровчення та культову діяльність окремих новітніх релігійних організацій.
13.9. Відомості щодо релігійної ситуації на території міста.
13.10. Окремі матеріали щодо питань національностей та міграції.
13.11. Відомості щодо розробки документів планування територіальної оборони, які не підпадають під дію ЗВДТ.
13.12. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними.
13.13. Система інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади.