Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про дитячих омбудсменів

Положення про Уповноважених з прав дітей ( дитячих омбудсменів) у м. Вінниці.

І. Загальні положення. 

1.1. Уповноважений з прав дітей (дитячий омбудсмен) – (надалі Уповноважений) є громадським представництвом, діяльність якого направлена на покращення умов життя дітей, захисту їх законних прав та інтересів, підвищення рівня правової свідомості дітей та молоді, запобігання випадків всіх видів насильства в сім’ї.

1.2. Уповноважений у своїй діяльності керується Конвенцією ООН про права дитини, Конститу­цією України, Законом України "Про сприяння соціальному становленню та роз­витку молоді в Україні" від 05.02.1993 р. N 2998-XII, Законом України "Про Загальнодержавну програму підтримки мо­лоді на 2004-2008 роки" від 18.11.2003 р. № 1281-ІV, Законом України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. №2402-ІІІ, Указом Президента України «Про першочергові  заходи щодо захисту дітей», іншими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Основними принципами діяльності Уповноваженого є законність, дотримання і захист прав дитини, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги.

II. Мета та основні завдання Уповноваженого.

2.1. Метою запровадження посади Уповноваженого є покращення умов життя дітей, їх навчання та розвитку, а також більш ефективний захист їх прав і свобод, проголошених Конвенцією ООН про права дитини, Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України.

2. 2. Основні завдання Уповноваженого:-  сприяння реалізації Конвенції ООН про права дитини у м. Вінниці;-  підвищення поінформованості дітей та громади міста про їхні права, через органи освіти та засоби масової інформації;-  моніторинг стану дотримання прав дітей в місті;-  вирішення питань, що стосуються захисту прав дітей, як пріоритетних у місцевих органах влади, а також сприяння змінам у ставлення громади міста до проблем дітей;-  надання конкретної допомоги дітям, права яких порушені, шляхом звер­нення до органів влади та правоохоронних органів, відповідно до їх компетенції.

III. Порядок визначення Уповноваженого.

3.1. Уповноважені визначаються шляхом відкритого конкурсу письмових робіт та презентації програм діяльності Уповно­важених.

3.2. Умови проведення конкурсу.Учасниками конкурсу можуть бути учні віком від 14 до 17 років. Конкурс про­водиться в два етапи.

3.2.1.  Першій етап конкурсу проводиться у формі письмових робіт в  СЗОШ міста.Тема роботи оголошується разом з початком конкурсу за 20 днів до підведення підсумків 1 етапу. Разом з письмовою роботою учасники подають аплікаційну форму учасника конкурсу (додаток 1).Роботи викладаються у довільній формі на двох аркушах учнівського зошиту та передаються у встановлені терміни до Вінницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

3.2.2. Другий етап конкурсу проводиться у вигляді презентацій програм Уповно­важених, публічних виступів, рольових ігор, дебатів тощо.

3.2.3. Журі конкурсу (додаток 2) визначає терміни проведення конкурсу, теми письмових робіт, презентацій, публічних виступів конкурсантів, рольових ігор та дебатів. Журі на основі колегіального рішення визначає переможців кожного етапу конкурсу. Переможці визначаються з урахуванням ґендерного підходу.

IV. Права і обов'язки Уповноваженого.

4.1. Уповноважені проводять свою роботу під керівництвом координатора від Вінницького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді або від відділу у справах неповнолітніх Вінницької міської ради у співпраці з управлінням освіти Вінницької міської ради, відділом у справах сім'ї молоді та туризму Вінницької міської ради. Відповідний наказ по відділу (установі), що координує діяльність Уповноважених, призначає координатора та затверджує окремий графік роботи Уповноважених у приміщенні відділу у справах неповнолітніх міської ради.

4.2. Уповноважений має право:

4.2.1. Вести індивідуальний прийом дітей та їх законних представників;

4.2.2. Розглядати індивідуальні скарги дітей або їх представників, надавати необхідні роз'яснення та консультації;

4.2.3. Звертатись в разі необхідності до компетентних органів з письмовим повідомленням про порушені права дитини з метою усунення перешкод для реалі­зації гарантованих законодавством прав;

4.2.4. Виступати перед дитячими та молодіжними колективами в навчальних закладах з роз'яснювально-інформативними доповідями;

4.2.5. Організовувати та проводити семінари, круглі столи, інші форми робо­ти з питань в межах їх компетенції;

4.2.6.    Організовувати діяльність почти для звернень до Уповноваженого, не менше чим один раз на місяць перевіряти роз­ташовані у школах скриньки звернень і пропозицій від дітей та вживати заходів;

4.2.7.    Звертатись до виконавчого комітету міської ради, відділів та управлінь, депутатів міської ради з питань, що стосуються захисту прав дітей відповідно до повноважень зазначених органів.

4.3.   Обов'язки Уповноваженого Уповноважений зобов'язаний:

4.3.1. Додержуватись Конституції Укра­їни і законів України, інших правових актів, прав та охоронюваних законом інтере­сів дітей;

4.3.2. Забезпечувати виконання покладених на нього функцій та повною мірою використовувати надані йому права;

4.3.3.Зберігати конфіденційну інформа­цію, не розголошувати отримані відомості про особисте життя заявника та інших причетних до заяви осіб без їхньої згоди.

V. Набуття та припинення повноважень.

5.1. Уповноваженим може бути дитина у віці від 14 до 18 років, яка постійно проживає у м. Вінниці, виявила бажання за­йматись правозахисною діяльністю та успішно пройшла конкурсний відбір.

5.2. Призначення Уповноваженого здійснюється за результатами прове­дення відкритого конкурсу за письмовою згодою батьків.

5.3 Набуття повноважень. Повноваження Уповноваженого починаються з моменту оголошен­ня переможців останнього етапу конкурсу.

5.4. Припинення повноважень.Повноваження Уповноваженого припиняються у разі відмови його від подальшого ви­конання обов'язків шляхом подання заяви про складення своїх повноважень, зміни місця проживання або досягнення вісімнадцяти років.

Додаток 1

До   Положення  про Уповноважених з прав дітей ( дитячих омбудсменів) у м. Вінниці.

Аплікаційна форма учасника конкурсу на обрання Уповноваженого з прав дітей (дитячого омбудсмена)  у м. Вінниці»

 

1. ПІП
2.
Дата  народження
3.
Навчальний заклад
4.​ Клас (група)
5.​ Домашня адреса
6.​ Телефон
7.​ Додаткова інформація (досвід, навички, захоплення тощо)

 

Додаток 2

До   Положення  про Уповноваженихз прав дітей (дитячих омбудсменів)    у м. Вінниці.

Склад журі конкурсу на визначення Уповноважених з прав дітей(дитячих омбудсменів) у м. Вінниці.

Голова журі:  - начальник управління освіти міської ради.

Члени журі:

1. Начальник (або представник) відділу у справах сім’ї, молоді та туризму міської ради. 

2. Начальник (або представник) відділу у справах неповнолітніх міської ради.

3. Директор (або представник) Вінницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

4. Президент Вінницької обласної громадської організації «АКАДЕМІЯ СІМ’Я» (за згодою).

5. Президент Вінницької обласної громадської організації “Пані Всесвіт”(за згодою).

6. Голова правління Вінницької  громадської організації молоді із обмеженими фізичними можливостями  “Гармонія” (за згодою).

7. Голова правління Вінницької обласної громадської організації «Асоціація майбутніх юристів України» (за згодою). 

8. Голова правління Вінницької міської громадської організації «Міжнаціональна жіноча спілка «Захист» (за згодою).