Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про квартальний комітет (комітет мікрорайону)

 Затвердженні на звітно-виборчих
конференціях квартальних комітетів
та комітетів мікрорайонів. 


1.Загальні положення

1.1. Назва : квартальний комітет (комітет мікрорайону) «______________»

Юридична адреса: м. Вінниця, ______________________

1.2. Територія, в межах якої діє комітет мікрорайону (далі комітет):

Вулиці:

Провулки:

Проїзди:

Тупики:

1.3. Комітет мікрорайону (квартальний комітет) є представницьким органом самоорганізації населення, що створений жителями цього району з метою залучення членів територіальної громади міста до участі у вирішенні окремих питань місцевого самоврядування.

1.4. Комітет мікрорайону (квартальний комітет) діє у відповідності до Конституції і Законів України, зокрема, Закону України "Про органи самоорганізації населення", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" актів Президента України, Кабінету Міністрів України, рішень Вінницької міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, цього Положення, а також рішень загальних зборів мешканців, в межах своїх повноважень комітет мікрорайону (квартальний комітет) ґрунтується на принципах: законності, гласності, добровільності (щодо взяття окремих повноважень); територіальності, виборності. Підзвітності перед Вінницькою міською радою та Асоціацією ОСН м. Вінниці; відповідальності перед мешканцями які його обрали.

2. Основні завдання діяльності комітету мікрорайону (квартального комітету):

2.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України.

2.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.

2.3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку

відповідної території, інших програм.

3. Організація діяльності комітету мікрорайону (квартального комітету).

3.1. Комітет мікрорайону обирається у складі голови, секретаря та членів комітету.

3.2. Комітет обирається загальними зборами мешканців по підставі рівного, всебічного виборчого права шляхом таємного голосування, які на законних підставах проживають на даній території. Обраними до складу комітету вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників конференції.

3.3. Комітет обирається терміном на строк повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи положенням про квартальний комітет.

3.4. Основною формою діяльності комітету (комітету мікрорайону) є його засідання. Засідання скликаються головою або секретарем голови комітету в міру необхідності, але не рідше 1 разу на квартал.

3.5. Засідання комітету є правочинними, якщо в його роботі приймає участь більше половини його загального складу.

3.6. Комітет мікрорайону (квартального комітету) з питань, що відносяться до його повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру.

3.7. Рішення комітету мікрорайону вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини його загального складу.

3.8. Міська рада та виконавчий комітет сприяють здійсненню комітетом своїх повноважень і координують його діяльність.

3.9. Виконавчий комітет проводить з головою комітету мікрорайону наради та семінари, сприяє встановленню тісних зв'язків комітету з депутатами, уповноваженими по мікрорайонах міста, дільничними інспекторами міліції, організовує огляди-конкурси міжквартальними комітетами, вивчає, узагальнює та розповсюджує досвід їх роботи.

Голова комітету мікрорайону:

 • здійснює заходи по виконанню плану господарської діяльності на поточний рік;
 • організовує роботу комітету;
 • скликає та проводить засідання;
 • організує виконання рішень комітету мікрорайону;
 • є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи комітету, представляє його у відношеннях з міською радою, виконавчим комітетом,фізичними та юридичними особами;
 • виконує доручення комітету;
 • виконує інші повноваження;
 • проводить прийом громадян три рази на тиждень спільно з секретарем;
 • скликає та проводить збори громадян за місцем проживання щодо вивчення питання участі мешканців у проектах по співфінансуванню 50/50, каналізування, водопостачання та асфальтування.

3.10. У випадку відсутності голови комітету, або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин його повноваження

виконує секретар.

3.11. Секретар комітету мікрорайону (квартального комітету).

Секретар квартального комітету (комітету мікрорайону) є представником свого мікрорайону в органах самоорганізації населення.

Секретар квартального комітету (комітету мікрорайону) діє у відповідності до Конституції України і Законів України, зокрема Закону України «Про органи самоорганізації населення», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішень Вінницької міської ради, Положення про квартальний комітет (комітет мікрорайону), рішень квартального комітету, комітету мікрорайону, рішень Правління Асоціації, інших документів регламентуючих діяльність органів самоорганізації населення.

Секретар квартального комітету (комітету мікрорайону) підпорядкований загальним зборам, голові квартального комітету, рішенням загальних зборів та Правлінню Асоціації, виконує інші доручення голови квартального комітету (комітету мікрорайону).

До функціональних обов'язків секретаря квартального комітету (комітету мікрорайону) входить:

 • Разом з головою квартального комітету (комітету мікрорайону) секретар квартального комітету (комітету мікрорайону) тричі на тиждень у встановлені дні та часи приймає участь в прийомі громадян. 
 • Розглядає разом з головою квартального комітету, комітету мікрорайону звернення громадян.
 • Інформує своїх громадян про діяльність квартального комітету (комітету мікрорайону).
 • Організує підготовку засідань квартального комітету (комітету мікрорайону) (опрацьовує питання які виносяться на засідання, повідомлення членів комітету про час, місце та питання, які виносяться на порядок денний).
 • Організує разом з головою квартального комітету (комітету мікрорайону) підготовки зборів громадян (виготовлення об'яв, їх розклеювання, ведення протоколу зборів).
 • Забезпечує ведення діловодства (реєстрація звернень громадян, реєстрація вхідної та вихідної документації, реєстрація видачі довідок, оформлення протоколів засідання квартального комітету (комітету мікрорайону) та зборів).
 • Приймає участь в комісії по обстеженню матеріально-побутових умов громадян свого мікрорайону та оформлення акту обстеження.
 • Приймає участь разом з головою квартального комітету (комітету мікрорайону) в здійсненні контролю по забезпеченню мешканців свого мікрорайону якісними послугами, які надаються квартальному комітету (комітету мікрорайону):
 • Своєчасному вивезенню ТПВ в своєму мікрорайоні;
 • Контроль своєчасного забезпечення мешканців свого мікрорайону транспортом, шляхом проведення щомісячних моніторингів;
 • Проведення робіт з благоустрою;
 • Утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, кладовищ;
 • Ліквідації стихійних сміттєзвалищ;
 • Приймає участь в організації допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям;
 • Сприяє відповідно до чинного законодавства правоохоронним органам у забезпеченні громадського порядку;
 • Приймає участь у рейдах санітарно-екологічної інспекції;
 • У разі відсутності голови квартального комітету (комітету мікрорайону) або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин, повноваження голови в порядку і межах, виконує секретар.

4.Повноваження комітету мікрорайону (квартального комітету)

4.1. Органу самоорганізації населення у межах території його діяльності під час його утворення можуть надаватися такі повноваження:

4.2. Представляти разом з депутатами інтереси жителів мікрорайону у міській раді та її виконавчих органах;

4.2.1. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень прийнятих референдумами.

4.2.2. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;

4.2.3. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб,дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;

4.2.4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

4.2.5. Здійснювати контроль за якістю послуг що надаються громадянам, які проживають у приватних жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення.

4.2.6. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури і спорту, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;

4.2.7. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям,

позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;

4.2.8. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населення правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

4.2.9. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони порядку;

4.2.10. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;

4.2.11. Вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;

4.2.12. Сприяти депутатам відповідних місцевих рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;

4.2.13. Інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

4.2.14 Проводити видачу довідок, а, саме:

 • Про склад сім'ї;
 • Про місце проживання;
 • Про повторний вступ у шлюб;
 • Про осіб, які знаходяться на утриманні;
 • Про працевлаштування;
 • Довідка-характеристика;
 • Про розмір земельної ділянки;
 • Про утримання допоміжного господарства
 • Про здачу в найм житла;
 • Про проведення поховань;
 • Про догляд за дітьми чи людьми похилого віку;
 • Про завершення будівництва;
 • Про вирощування с/г продукції:
 • Про засвідчення особи при втраті паспорта;
 • Засвідчення підпису громадян;
 • Інші довідки за погодженням з виконкомом міської ради;
 • Погодження протоколу меж земельних ділянок по рішенню земельної комісії.

5.Фінансова основа діяльності комітету.

5.1. Фінансовою основою діяльності комітету є:

 • кошти з місцевого бюджету;
 • добровільні внески фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені Законодавством;

5.2. Комітет самостійно використовує кошти, отримані з місцевого бюджету на цілі та в межах, визначених органом місцевого самоврядування на території якого розташований комітет.

6.Легалізація комітету.

6.1. Легалізація комітету є обов'язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомленням про заснування.

6.2. У разі реєстрації комітет набуває статус юридичної особи.

6.3. Реєстрація комітету здійснюється Виконавчим комітетом міської ради.

7.Припинення діяльності комітету.

7.1. Діяльність комітету припиняється по закінченні строку повноважень відповідної ради на території якого розташований комітет.

7.2. Повноваження комітету можуть бути достроково припинені у разі:

 • невиконання рішень виконкому;
 • невиконання рішень зборів (конференції) жителів, які обрали комітет;
 • порушення Конституції України, законів України, інших актів законодавства - рішенням суду;
 • комітет припиняє свої повноваження у разі перебудови або реорганізації мікрорайону, якщо така перебудова, реорганізація пов'язана з відселенням (переселенням) мешканців, які брали участь у зборах (конференції), що заснували комітет.