Керування дозволамиКерування дозволами

Статут Асоціації органів самоорганізації населення


Затверджено
загальними зборами
Асоціації органів
самоорганізації населення
м.Вінниці
протокол №02
від 11 вересня 2018р.


СТАТУТ
Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці
(нова редакція)


1.Загальні положення.

1.1. Асоціація органів самоорганізації населення міста Вінниці (далі-Асоціація) є добровільним неурядовим, неприбутковим, непідприємницьким об'єднанням органів самоорганізації населення міста Вінниці, що створено ними з метою захисту своїх інтересів, поглиблення взаємодії та співпраці між ними.

1.2. Асоціація здійснює свою діяльність на принципах самоуправління, добровільності, рівноправності її членів, відкритості й демократичності.
1.3. В своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, Законом України «Про органи самоорганізації населення», чинним законодавством України та цим Статутом, а також рішеннями, прийнятими керівниками органами Асоціації, в межах своїх повноважень.
1.4. Взаємовідносини Асоціації з органами державної влади, підприємствами, організаціями та установами, політичними партіями, громадськими організаціями України будуються на принципах рівноправності і взаємоповаги та на підставі відповідних угод, які не суперечать чинному законодавству.
1.5. Асоціація не є політичною організацією.
1.6. Асоціація є юридичною особою, має свою печатку з власним найменуванням, штампи та інші реквізити, зразки яких затверджуються в установленому законодавством порядку, рахунки в установах банків та управління Державного казначейства у м.Вінниці.
1.7. Повне найменування Асоціації: Асоціація органів самоорганізації населення м. Вінниці.
1.8 Скорочене найменування Асоціації: Асоціація ОСН м.Вінниці.
1.9. Місцезнаходження Асоціації: 21050, Вінницька область, м.Вінниця вулиця Соборна, буд. 59.

2.Основні цілі, завдання та напрямки діяльності.

2.1. Основною метою Асоціації є:
а) утвердження демократичних принципів в системі управління державою;
б) захист конституційних прав і свобод членів територіальної громади міста Вінниці на здійснення місцевого самоврядування;
в) сприяння розвитку і зміцненню місцевого самоврядування;
г) сприяння соціально-економічному розвитку міста Вінниці;
д) поглиблення взаємодії та співпраці органів самоорганізації населення міста Вінниці;
е) створення умов для ефективної реалізації норм Конституції та законів України з питань місцевого самоврядування;
є) захист прав та інтересів територіальної громади міста Вінниці, органів самоорганізації населення міста Вінниці, їх керівників в різних органах влади та управління;
ж) забезпечення обміну досвідом діяльності органів самоорганізації населення по практичному вирішенню проблем розвитку міста Вінниці;
з) надання методичної і практичної допомоги та консультацій органам самоорганізації населення міста Вінниці;
і) здійснення благодійницької діяльності, спрямованої на розв'язання соціально-економічних  потреб територіальної громади міста Вінниці;
ї) налагодження взаємодії та співпраці з органам самоорганізації населення інших міст України та зарубіжних країн, їх асоціаціями та міжнародними організаціями, що опікуються місцевим самоврядуванням, обслуговування квартальних комітетів та комітетів мікрорайонів щодо ведення бухгалтерського обліку їх фінансово-господарської діяльності згідно з Положенням про квартальні комітети та комітети мікрорайонів.
2.2 Для досягнення своєї мети Асоціація вирішує наступні завдання:
2.2.1. В питаннях сприяння розвитку місцевого самоврядування:
а) готує пропозиції і бере участь в реалізації загальнодержавних і регіональних програм державної підтримки місцевого самоврядування, регіонального розвитку та розвитку міста Вінниці;
б) вступає у взаємовідносини з органами державної влади з питань розвитку місцевого самоврядування, представляє в цих органах інтереси членів Асоціації;
в) вносить в органи самоорганізації населення міста Вінниці пропозиції щодо координації їх дій у вирішенні спільних завдань;
г) взаємодіє з політичними партіями, громадськими і профспілковими організаціями, органами місцевого самоврядування в питаннях захисту прав та інтересів територіальної громади міста Вінниці та органів самоорганізації населення міста Вінниці і їх керівників.
2.2.2. В питаннях сприяння соціально-економічному розвитку міста Вінниці:
а) вносить пропозиції в програму соціально-економічного розвитку міста, захищає інтереси територіальної громади в процесі формування і виконання місцевого бюджету;
б) організовує спільні дії органів самоорганізації населення міста Вінниці по забезпеченню населення продовольчими і промисловими товарами, якісними комунальними послугами;
в) бере участь у створенні та розвитку системи підготовки та перепідготовки кадрів в органах самоорганізації населення міста Вінниці.
2.2.3.В питаннях поглиблення взаємодії та співпраці територіальних громад по здійсненню місцевого самоврядування:
а) узагальнює кращий досвід з питань діяльності органів самоорганізації населення, напрацьовує кращі форми реалізації чинного законодавства;
б) організовує зустрічі керівників і посадових осіб органів самоорганізації населення для обміну досвідом, обговорення наявних проблем і шляхів їх вирішення, розробки спільних підходів і рекомендацій з окремих питань життєзабезпечення міста Вінниці (транспорт і зв'язок, енергозабезпечення і енергозбереження, охорона довкілля, освіта, культура і спорт, охорона здоров'я тощо);
в) сприяє інформаційному забезпеченню органів самоорганізації населення, ознайомленню з нормативними та іншими документами, необхідними для здійснення місцевого самоврядування.
2.2.4. В питаннях захисту прав та інтересів територіальної громади, органів самоорганізації населення та їх керівників:
а) контролює стан дотримання конституційних норм щодо прав територіальної громади на самостійне вирішення питань місцевого значення;
б) порушує питання щодо усунення випадків незаконного втручання в діяльність органів самоорганізації населення, обмеження їх прав, здійснює захист їх інтересів в судових органах;
в) організовує зустрічі представників органів самоорганізації населення з посадовими особами державної влади та місцевого самоврядування  та керівниками органів виконавчої влади;
г) організовує консультації працівників органів самоорганізації населення з питань застосування норм чинного законодавства;
д) веде бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності квартальних комітетів та комітетів мікрорайонів (кожного окремо), включаючи кошти міського бюджету, відкриває для цього рахунки в установах банків та управлінні Державного казначейства у м.Вінниці.
2.2.5. В питаннях просвітницької, наукової, інформаційної діяльності, міжнародної співпраці:
а) бере участь у міжнародних, наукових та практичних конференціях, семінарах з різних питань роботи органів самоорганізації населення;
б) інформує громадян про діяльність Асоціації, організовує обговорення  проектів її рішень з найважливіших питань шляхом підготовки теле-аудіо-та відео програм для засобів масової інформації та членів Асоціації;
в) бере участь у реалізації проектів, які впроваджуються за рахунок допомоги зарубіжних країн та міжнародних організацій і спрямовані на розвиток органів самоорганізації населення міста Вінниці.
2.3. Асоціація вирішує й інші питання в межах чинного законодавства.
2.4. В процесі реалізації своєї мети і завдань Асоціація не втручається в діяльність органів самоорганізації населення, не бере на себе будь-яких їхніх повноважень та не обмежує їхньої діяльності.

3. Члени Асоціації їх права та обов'язки.

3.1. Членами Асоціації можуть бути органи самоорганізації населення міста Вінниці.
3.1.1. Членство в Асоціації  є добровільним.
3.1.2. Органи самоорганізації населення міста Вінниці вступають в Асоціацію на підставі прийнятих ними рішень.
3.1.3. Підприємства, організації та установи і фізичні особи можуть надавати Асоціації матеріально-фінансову, технічну та спонсорську допомогу.
3.1.4. Представники органів самоорганізації населення мають право одного  голосу при формуванні керівних органів Асоціації і прийняті ними рішень.
3.2. Прийом у члени Асоціації здійснюється Правлінням з подальшим затвердженням зборами Асоціації. Рішення Правління про прийняття до Асоціації вважається затвердженим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Асоціації, присутніх на зборах.
3.3 Права і обов'язки членів Асоціації.
3.3.1. Члени Асоціації мають право:
а) вносити на обговорення загальних зборів та інших органів Асоціації проекти документів, брати участь у підготовці, прийнятті рішень Асоціації та її органів з усіх питань діяльності  Асоціації;
б) одержувати методичну, організаційну, матеріальну допомогу та підтримку Асоціації у вирішенні питань, які відносяться до її статутної діяльності;
в) обирати та бути обраними в керівні органи Асоціації;
г) отримувати інформацію про діяльність керівних органів Асоціації, користуватися послугами виконавчих структур Асоціації та отримувати допомогу відповідно до цього Статуту;
д) входити до складу офіційних делегацій Асоціації та бути уповноваженими виступати від імені Асоціації;
е) вийти із складу Асоціації.
3.3.2.  Члени Асоціації зобов'язані:
а) дотримуватись Статуту Асоціації;                                                                   
б) неухильно дотримуватись Закону України «Про органи самоорганізації населення» та інших норм чинного законодавства України;
в) виконувати рішення керівників органів Асоціації;                                         
г) брати участь у досягненні цілей і завдань Асоціації;                                     
 д) надавати інформацію та статистичні матеріали виконавчим органам Асоціації, які необхідні для забезпечення виконання  статутних завдань Асоціації;                                                                                                                
 е) попередити Правління про намір вийти зі складу Асоціації не пізніше  як за один місяць до прийняття відповідного рішення.
3.4. Представництво органів самоорганізації населення здійснюється їх керівниками або іншими особами, призначеними на час їхньої відсутності.
3.5. Членство в Асоціації припиняється лише у зв'язку з виключенням члена Асоціації або при виході члена з Асоціації.
Вихід з членів Асоціації здійснюється за рішенням органу, що приймав рішення про вступ в Асоціацію, і доводиться до відома Правління Асоціації, яке передає його на розгляд загальних зборів Асоціації.
Член Асоціації може бути виключений з Асоціації за умови, якщо його члени (керівник, секретар, тощо) не виконують вимог, передбачених законодавством та Статутом Асоціації. Питання виключення члена Асоціації ініціює Правління Асоціації та передає його на розгляд загальних зборів Асоціації.
Припинення членства у зв'язку з виключенням члена Асоціації або при виході члена з Асоціації відбувається за рішенням загальних зборів Асоціації.

4.Організаційна побудова і управління.

4.1. Вищим органом Асоціації є загальні збори членів Асоціації.
Загальні збори Асоціації скликаються не рідше одного разу на рік. Рішення про скликання чергових загальних зборів Асоціації приймається Правлінням, а позачергових – Правлінням, головою, або на вимогу не менше однієї третини членів Асоціації.
Рішення голови про скликання загальних зборів Асоціації, перелік питань, що пропонується до розгляду оголошується членам Асоціації, не пізніше як за п'ять днів до дати проведення зборів.
4.2. Загальні збори членів Асоціації:
а) затверджують Статут Асоціації, вносять зміни та доповнення до нього;
б) затверджують порядок денний загальних зборів;
в) визначають основні напрямки діяльності Асоціації, розглядають і затверджують довгострокові програми діяльності Асоціації;
г) затверджують рішення Правління про прийняття в члени Асоціації, приймають рішення про виключення із членів Асоціації;
д) формують Правління Асоціації;
е) обирають голову Асоціації;
є) обирають заступника голови Асоціації та секретаря;
ж) обирають Ревізійну комісію та її голову;
з) розглядають та затверджують звіт Правління, Ревізійної комісії;
і) готують подання щодо кошторису на черговий фінансовий рік;
ї) затверджують річний бюджет Асоціації;
й) приймають рішення про ліквідацію Асоціації;
к) приймають інші рішення з питань діяльності Асоціації.
4.3.Загальні збори членів Асоціації є повноважними за умови участі в них більше половини представників загального числа членів Асоціації.
4.3.1. Засідання загальних зборів Асоціації проводяться відкрито.
4.3.2. Рішення загальними зборами Асоціації приймаються  виключно на засіданнях шляхом відкритого голосування, яке здійснюється представниками членів Асоціації особисто.
4.3.3. Рішення загальних зборів Асоціації про прийняття Статуту і внесення змін до нього, обрання голови Асоціації і припинення достроково повноважень голови, ліквідацію Асоціації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин загального числа членів Асоціації.
4.3.4. З інших питань загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини дійсних членів Асоціації, які беруть участь у засіданні.
4.3.5. З інших питань рішення загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини дійсних членів Асоціації, які беруть участь у засіданні.
4.4. Правління Асоціації:
4.4.1. У період між засіданнями загальних зборів вищим органом Асоціації є Правління, яке приймає рішення з усіх питань, що не належить до виключної компетенції загальних зборів.
4.4.2. Рішення про скликання Правління, порядок денний, дату проведення приймає голова Асоціації, про що оголошується не пізніше як за 5 днів до засідання.
4.5. Формування Правління:
4.5.1. Персональний склад Правління затверджується загальними зборами Асоціації.
4.5.2. До складу Правління за посадою входять:
а) Голова Асоціації;
б) Заступник голови Асоціації;
в) Секретар Асоціації.
4.5.3. Інші члени  Правління в кількості 4 осіб обираються загальними зборами шляхом відкритого голосування.
4.6. Правління Асоціації обирається на строк повноважень ради органів самоорганізації населення.
4.7. Правління:
а) вирішує всі поточні питання Асоціації;
б) виступає від імені Асоціації у відносинах з державними органами влади та управління, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами;
в) затверджує щорічні плани роботи і програми роботи Правління відповідно до основних напрямків діяльності Асоціації, визначених загальними зборами Асоціації;
г) приймає рішення про прийом в Асоціацію та подає на затвердження загальних зборів з цих питань свої рішення;
д) скликає загальні збори Асоціації, вносить пропозиції щодо їх порядку денного, готує проекти рішень, з питань що вносяться на обговорення, в тому числі і з кадрових питань;
е) забезпечує виконання рішень загальних зборів Асоціації та своїх власних рішень;
є) звітує перед загальними зборами Асоціації про свою діяльність в період між черговими загальними зборами;
ж) розподіляє обов'язки між членами Правління Асоціації;
з) затверждує форму і опис свідоцтва члена Асоціації;
і) приймає рішення щодо відзнак Асоціації та затверджує положення та опис про них;
ї) вирішує інші питання, спрямовані на реалізацію мети та завдань Асоціації;
й) затверджує посадові оклади голів та секретарів квартальних комітетів і комітетів мікрорайонів, представників Асоціації та їх умови оплати праці;
к) формує та подає виконкому міської ради до 1 серпня поточного року потребу в бюджетних коштах та виконання статутних завдань, включаючи потребу на утримання працівників квартальних комітетів та комітетів мікрорайонів та Асоціації, на наступний бюджетний рік;
л) затверджує кошторис на утримання Асоціації на поточний рік;
м) здійснює розподіл видатків між квартальними комітетами та комітетами мікрорайонів і затверджує їх кошторис на поточний рік;
н) приймає звітність про використання коштів квартальними комітетами та комітетами мікрорайонів.
о) ініціює перед загальними зборами Асоціації питання щодо виключення члена з Асоціації. 
4.8.Засідання Правління скликаються головою Асоціації не рідше одного разу на два місяці про що члени Правління повідомляються не пізніше ніж за 10 днів. Рішення Правління приймається відкритим голосуванням. Кожний член Правління має один голос.
4.9.Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням статутних вимог членами Асоціації, головою та Правлінням Асоціації, виконанням рішень загальних зборів Асоціації, а також за фінансово-господарською діяльністю Асоціації. Ревізійна  комісія підзвітна лише загальним зборам Асоціації. Дострокове припинення повноважень голови Ревізійної комісії та її членів здійснюється за рішенням загальних зборів Асоціації або добровільної відмови.
Голова Ревізійної комісії або за його дорученням член цієї комісії може брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.
Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління.
4.10. Голова Асоціації є найвищою посадовою особою Асоціації.
4.10.1. Голова Асоціації обирається загальними зборами Асоціації на строк повноважень органів самоорганізації населення:
4.10.2. Повноваження голови Асоціації припиняються достроково у випадках:
а) добровільної відставки, підтвердженої рішенням Правління;
б) припинення членства в Асоціації органу самоорганізації населення, який він представляв, підтвердженого рішенням Правління;
в) вивчення дій, що дискредитують, або завдають шкоди Асоціації.
Рішення з цих питань приймається Правлінням Асоціації з одночасним скликанням позачергових загальних зборів Асоціації.
4.10.3. Голова Асоціації:
а) організовує діяльність Правління та реалізацію рішень загальних зборів Асоціації та Правління;
б) без довіреності представляє Асоціацію у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та установами, громадськими та профспілковими, міжнародними та зарубіжними організаціями;
в) веде засідання загальних зборів Асоціації або доручає цю функцію іншим членам президії зборів, керує засіданнями Правління Асоціації;
г) підписує рішення загальних зборів Асоціації та рішення Правління;
д) підписує від імені Асоціації та Правління угоди і договори;
е) вносить на розгляд загальних зборів Асоціації пропозиції щодо кандидатур заступника голови  Асоціації та секретаря Асоціації, дострокового припинення повноважень членів Правління;
є) вносить пропозиції на розгляд загальних зборів Асоціації по основних напрямках діяльності Асоціації;
ж) доповідає загальним зборам Асоціації про діяльність Правління в період між зборами;
з) приймає рішення щодо нагородження відзнаками Асоціації відповідно до положення про них;
л) підписує фінансові документи пов'язані з роботою Асоціації та ведення бухгалтерського обліку, фінансово-господарської діяльності квартальних комітетів та комітетів мікрорайонів.
н) затверджує штатні розписи квартальних комітетів та комітетів мікрорайонів, які входять до складу Асоціації та штатних працівників Асоціації.
4.11. Заступник голови Асоціації та секретар Асоціації обираються загальними зборами Асоціації за поданням голови Асоціації на строк повноважень ради, яка зареєструвала Асоціацію.
4.11.1. Заступник голови Асоціації здійснює повновження відповідно до розподілу обов'язків, а також виконує за дорученням голови Асоціації його окремі повноваження.
4.11.2. У разі відсутності голови Асоціації, або заступника голови Асоціації, їх повноваження виконує секретар Асоціації.
4.12. Питання про дострокове припинення повноважень заступника голови Асоціації та секретаря Асоціації може бути поставлене головою Асоціації, або з ініціативи однієї третини повноважних представників членів Асоціації.

5.Фінансово-господарська діяльність.

5.1. Майно і кошти Асоціації утворюються за рахунок:
а) цільових внесків на виконання окремих заходів та реалізацію окремих проектів;
в) спонсорських внесків юридичних і фізичних осіб, що співпрацюють з Асоціацією;
г) добровільних пожертвувань, подарунків, спадщини, безкоштовної передачі об'єктів, що надходять від юридичних та фізичних осіб;
д) доходів від інтелектуальної власності Асоціації;
е) коштів та майна, що поступають в порядку компенсації вартості отриманих послуг, надання яких передбачено законодавством для установ і організацій, створених органами місцевого самоврядування, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;
є)міського бюджету;
ж) інших пасивних доходів, дивідендів, страхових виплат та відшкодування, а також роялті.
з) кошти міського бюджету можуть направлятись на утримання Асоціації включаючи утримання штатних працівників, нарахування на заробітну плату інші поточні та капітальні видатки пов'язані з організацією роботи Асоціації, виконання нею статутних повноважень.
5.2. Майно і кошти Асоціації можуть використовуватись лише для досягнення мети і виконання завдань, передбачених цим Статутом.
5.3. Асоціація може створювати резервний фонд для виконання своїх статутних завдань і зобов'язань, а також фонд соціальної підтримки для надання матеріальної допомоги, соціального захисту, стипендій, премій тощо. Положення фондів затверджуються Правлінням.
5.4. Асоціація користується послугами фінансових установ, веде бухгалтерький облік і встановлену державну звітність, сплачує податки відповідно до чинного законодавства.
5.5. Асоціація не відповідає за зобов'язання своїх членів, юридичних осіб, засновником яких вони є, а члени Асоціації і вказані юридичні особи не несуть відповідальність по зобов'язанням Асоціації.
5.6. Асоціація забезпечує ведення бухгалтерського обліку, здає статистичну та іншу звітність щодо роботи Асоціації згідно з чинним законодавством.
5.7. Заборона розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої  праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

6. Захист персональних даних.

6.1. Асоціація органів самоорганізації населення м. Вінниці згідно чинного законодавства України здійснює обробку та захист персональних даних, які містяться в базах персональних даних:
«Працівники» - з метою забезпечення реалізації трудових відносин, соціально-трудових відносин, адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, реалізації зарплатного проекту;
«Засновники» - з метою господарських, адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

7. Припинення діяльності Асоціації.

7.1 Припинення діяльності Асоціації може бути проведено шляхом її ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства України .
Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що приймає рішення про ліквідацію Асоціації, або за рішенням суду. Ліквідаційна комісія проводить заходи у установленому Господарським кодексом України порядку, ліквідаційна процедура не може становити менш ніж два місяці та більш ніж шість місяців від дати оприлюднення рішення про припинення.

8. Внесення змін до Статуту Асоціації.

8.1. Зміни до цього Статуту вносяться загальними зборами Асоціації шляхом затвердження Статуту у новій редакції і підлягають реєстрації в установленому законом порядку.СТАТУТ АОСН нова редакція.docxСТАТУТ АОСН нова редакція.docx
СТАТУТ
Асоціації органів самоорганізації населення м. Вінниці
(нова редакція)