Керування дозволамиКерування дозволами

Положення

ПОЛОЖЕННЯ

про Вінницький міський центр соціальних служб

(нова редакція)

І. Загальні положення

1.1. Вінницький міський центр соціальних служб (попереднє найменування – Вінницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, далі ― Центр) є закладом, що проводить соціальну роботу із сім'ями, дітьми та молоддю, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, і надає їм соціальні послуги.

1.2. Повне найменування Центру – Вінницький міський центр соціальних служб, скорочене найменування міського Центру – ВМЦСС, повне найменування Центру англійською мовою – Vinnytsia Municipal Center of Social Services.

1.3. Власником закладу є Вінницька міська об'єднана територіальна громада в особі Вінницької міської ради (надалі – Власник). Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Вінницькою міською радою, як власником, та належить до сфери її управління. Заклад підзвітний та підконтрольний Власнику.

Органом управління  є департамент соціальної політики Вінницької міської ради (далі – Орган управління).

Діяльність Центру повинна відповідати критеріям діяльності надавачів соціальних послуг.

Діяльність Центру поширюється на мешканців, які проживають на території населених пунктів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, Держсоцслужби, іншими нормативно-правовими актами у сфері соціальної роботи та надання соціальних послуг, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту соціальної політики міської ради, а також цим Положенням.

1.5. Положення про Центр затверджує Вінницька міська рада.

1.6. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в органах Державної казначейської служби, печатку та бланк із своїм найменуванням.

1.7. Організаційно-правова форма Центру: комунальний заклад.

1.8. Місцезнаходження Центру: 21050, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 50.

1.9. Питання діяльності Центру, не передбачені даним Положенням, регулюються чинним законодавством.

ІІ. Мета, завдання та принципи діяльності Центру

2.1. Метою діяльності Центру є здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг різним категоріям населення .

2.2. Центр провадить діяльність за принципами гуманізму, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, поваги до честі та гідності, толерантності, законності, соціальної справедливості, доступності та відкритості, неупередженості та безпечності, добровільності, індивідуального підходу, комплексності, конфіденційності, максимальної ефективності та прозорості використання бюджетних та інших коштів, забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.

2.3. Основною завданнями Центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей з дітьми;
надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері сім'ї та дітей, з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин.
2.4. Центр відповідно до визначених для нього завдань:
1) здійснює заходи щодо:
запобігання потраплянню у складні життєві обставини осіб та сімей, упровадження новітніх соціальних технологій, спрямованих на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин;
виявлення отримувачів соціальних послуг та ведення їх обліку;
соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації наставництва;
надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги;
2) проводить оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах, визначає методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;
3) надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг, зокрема:
соціального супроводу;
консультування;
соціальної профілактики;
соціальної інтеграції та реінтеграції;
соціальної адаптації;
соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
кризового та екстреного втручання;
представництва інтересів;
посередництва (медіації);
інші соціальні послуги відповідно до визначених потреб;
4) забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;
5) забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;
6) складає оцінку потреб та план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
7) вносить відомості до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;
8) проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних послуг;
9) створює умови для навчання та підвищення кваліфікації фахівців, які надають соціальні послуги;
10) взаємодіє з іншими суб'єктами системи надання соціальних послуг, а також з органами, установами, закладами, фізичними особами - підприємцями, які у відповідній адміністративно-територіальній одиниці в межах своєї компетенції надають допомогу вразливим групам населення та особам/сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або забезпечують їх захист;
11) інформує жителів адміністративно-територіальної одиниці та кожного отримувача соціальних послуг у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров'я, про перелік соціальних послуг, які він надає, обсяг і зміст таких послуг, умови та порядок їх отримання;
12) інформує жителів адміністративно-територіальної одиниці про сімейні форми виховання та проводить попередній відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;
13) бере участь у визначенні потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, а також у розробленні та виконанні програм надання соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах;
14) готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає засновнику;
15) забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, інших вразливих категорій осіб, яким Центром надаватимуться соціальні послуги, а також осіб, що повідомили про перебування осіб/сімей у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
ІІІ. Структура Центру
 
3.1. Для реалізації своїх повноважень Центр утворює денні відділення, що виконують окремі функції:
відділення соціальної роботи у громаді;
мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;
денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.
Відповідно до потреб громади у соціальних послугах утворюються:
1) у відділенні соціальної роботи у громаді:
стаціонарна служба, що виконує роботу із запобігання відмовам від новонароджених дітей;
денні служби, що забезпечують:
соціально-психологічну підтримку внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях і членів їх сімей;
соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
соціальний супровід прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників та усиновлювачів;
соціальний патронаж дітей і молодих людей, які перебувають у конфлікті із законом;
2) у денному центрі соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі:
спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.
За рішенням Вінницької міської ради у Центрі можуть утворюватися інші структурні підрозділи (служби), діяльність яких спрямовується на проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю і надання їм соціальних послуг, з урахуванням потреб, визначених у Вінницькій міській об'єднаній територіальній громаді.
 
ІV. Права Центру
 
4.1. Центр має право:
самостійно визначати форми та методи роботи;
подавати до органів державної влади та органів місцевого самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання соціальних послуг, та отримувати таку інформацію;
залучати на договірній основі підприємства, установи, організації та волонтерів до надання соціальних послуг;
залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг.
 
V. Організація роботи та керівництво Центру
 
5.1. Підставою для надання Центром соціальних послуг є:
направлення особи/сім'ї для отримання соціальних послуг, видане відповідно до рішення департаменту соціальної політики Вінницької міської ради про надання послуг центром;
результати оцінювання потреб особи/сім'ї у соціальних послугах.
5.2. Прийняття рішення про надання соціальних послуг центром, визначення їх обсягу, строку, умов надання та припинення, призначення фахівця, відповідального за ведення випадку особи/сім'ї, проводиться в порядку, передбаченому законодавством.
5.3. Центр очолює директор, якого згідно розпорядження призначає на посаду та звільняє з посади в установленому законодавством порядку голова міської ради.
5.4. Директор Центру:
організовує роботу Центру, персонально відповідає за виконання Центром визначених для нього завдань;
здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до державних стандартів і нормативів;
забезпечує своєчасне подання звітів про роботу Центру Вінницькому обласному центру соціальних служб та департаменту соціальної політики міської ради;
затверджує положення про структурні підрозділи (служби) Центру;
затверджує посадові інструкції працівників Центру;
призначає в установленому порядку на посаду та звільняє з посади працівників Центру;
затверджує правила внутрішнього розпорядку Центру та контролює їх виконання;
видає відповідно до компетенції накази та розпорядження, організовує та контролює їх виконання;
укладає договори, діє від імені Центру і представляє його інтереси;
розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;
забезпечує фінансово-господарську діяльність Центру, створення та розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів/ надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
забезпечує проведення атестації працівників Центру в порядку, визначеному законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації;
вживає заходів до поліпшення умов праці, дотримання правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та пожежної безпеки;
виконує інші повноваження, передбачені законодавством.
 
VІ. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Центру
 
6.1. Центр утримується за рахунок коштів, передбачених у бюджеті міської територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
6.2. Соціальні послуги надаються Центром за рахунок бюджетних коштів із встановленням диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг або за рахунок отримувача соціальних послуг / третіх осіб.
6.3. Розмір плати за соціальні послуги визначається Центром в установленому законодавством порядку і затверджується його директором.
6.4. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються в установленому законодавством порядку.
6.5. Для забезпечення організації та проведення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю з урахуванням потреб Вінницької міської об'єднаної територіальної громади за рішенням міської ради можуть додатково вводитися посади працівників Центру та змінюватись його структура понад типову структуру та штатну чисельність, що затверджена Мінсоцполітики.
6.6. Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частин для розподілу серед власників (учасників), працівників (крім оплати праці, нарахування єдиного соціального внеску). Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами Центру.
6.7. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників Центру встановлюються відповідно до законодавства.
6.8. Штатний розпис Центру затверджується відповідно до типової структури і штатів, які затверджені Мінсоцполітики, та з врахуванням рішень міської ради про введення до штату Центру штатних посад працівників понад типову структуру та штати.
Штатний розпис Центру затверджується Органом управління в межах фонду оплати праці.
Кошторис на утримання та забезпечення діяльності Центру соціальних служб затверджується Органом управління.
6.9. Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги:
створення належних умов для професійної діяльності, у тому числі шляхом підвищення кваліфікації, супервізії;
проведення профілактичного медичного огляду;
захист професійної честі, гідності та ділової репутації, зокрема в судовому порядку;
надання спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів, проїзних квитків або виплату грошової компенсації за їх придбання відповідно до норм, затверджених засновником;
створення безпечних умов праці.
6.10. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності проводиться відповідно до законодавства.
6.11. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг проводиться відповідно до законодавства.
6.12. Центр володіє та користується майном, яке передано йому на праві оперативного управління органом, що його утворив, юридичними та фізичними особами, а також майном, придбаним за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством.
Центр має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для забезпечення його функціонування.
6.13. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Центром в установленому порядку забезпечуються належні умови для вільного доступу до будівель закладу та приміщень обслуговування, безперешкодного переміщення прилеглою до закладу територією та всередині будівель, своєчасного отримання інформації, яка допомагає орієнтуватися у просторі, відповідно до вимог, установлених ДБН В.2.240:2018 "Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення" та ДБН В.2.2-9:2018 "Громадські будинки та споруди. Основні положення".
Якщо діючі об'єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з інвалідністю, забезпечується їх розумне пристосування відповідно до частини другої статті 27 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" за погодженням із громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю.
 
VII. Внесення змін до Положення
 
7.1. Внесення змін до Положення Центру та затвердження Положення в новій редакції приймається за рішенням міської ради та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством України.
 
VIII. Припинення діяльності Центру
 
8.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації (злиття, приєднання, поділу, приєднання або перетворення) за рішенням міської ради, суду або господарського суду, в межах вимог чинного законодавства.
8.2. Ліквідація Центру здійснюється призначеною її ініціатором ліквідаційною комісією в порядку, передбаченому чинним законодавством. З дня утворення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами міського центру.
Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її утворення оприлюднює на офіційному сайті інформацію про ліквідацію Центру і здійснює інші дії передбачені чинним законодавством України.
Центр вважається ліквідованим з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про припинення.
8.3. У разі припинення діяльності Центру (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Центру за рішенням виконавчого комітету міської ради передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності міста або зараховуються до доходу бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в частині грошових коштів.