Керування дозволамиКерування дозволами

КОДЕКС ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ працівників МКП «УК «Житло-Гарант»»

КОДЕКС ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

працівників МКП «УК «Житло-Гарант»»

 

1.Загальні положення

1.1.  Кодекс етичної поведінки працівника МКП «УК «Житло-Гарант »»  є задекларована в принципах система моральних і професійних цінностей та правил поведінки працівників підприємства (далі-Кодекс), призначений для уточнення норм службової поведінки та доброчесності, яких повинні додержуватися всі працівники підприємства .

1.2. Працівник підприємства при виконанні своїх службових обов'язків керується Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, даним Кодексом та загальними морально-етичними нормами поведінки.

1.3. Кодекс   грунтується на гуманізмі, почутті обов'язку і відповідальності за доручену справу, дотриманні принципу законності.

1.4. Кожний працівник підприємства повинен вживати всіх необхідних заходів для дотримання цього Кодексу , а громадяни мають право очікувати від працівників поведінки відповідно до положень даного Кодексу.

1.5. Виконання норм і правил дійсного Кодексу є обов'язковими для всіх працівників підприємства.

1.6. З моменту набуття цього Кодексу  працівники підприємства ознайомлюються з його положеннями   під підпис та дотримуються їх у  процесі службової діяльності.

1.7. Доповнення та зміни до даного Кодексу  вносяться у зв'язку зі змінами норм чинного законодавства України.

 

2.Мета Кодексу

2.1. Мета Кодексу : підвищення рівня авторитету та довіри громадян,  визначення і закріплення стандартів діяльності і поведінки працівників, спрямованих на підвищення успішності та ефективності роботи підприємства.

2.2. Кодекс  служить основою для формування високопрофесійного середовища та морально-психологічного клімату на підприємстві, шанобливого ставлення до службових обов'язків посадових осіб у суспільній свідомості.

2.3. Кодекс  покликаний підвищити ефективність виконання працівниками підприємства службових обов'язків.

2.4. Знання та дотримання посадовою особою Кодексу  є одним з критеріїв оцінки якості його професійної діяльності.

 

3.Основні етичні цінності в роботі

      Основними етичними цінностями працівників підприємства є: патріотизм, гідність людини відданість справі, компетентність, доброзичливість, ініціативність, справедливість.

 

4.Основні принципи службової поведінки

4.1.  МКП «УК Житло-Гарант»» відкрите перед суспільством.

4.2. МКП «УК «Житло-Гарант»» цінує і поважає своїх співробітників. У відносинах між працівниками неприпустиме приниження, агресія і грубість.

4.3. МКП «Житло-Гарант»» дорожить діловою репутацією та високою довірою  від населення.

4.4. Професіоналізм, компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі, відкритість і прозорість, гуманізм і соціальна справедливість, гласність, демократизм і законність.

4.5. Персональна відповідальність за порушення дисципліни і неналежне виконання службових обов'язків, правова захищеність працівників.

4.6. Поведінка працівника підприємства має відповідати очікуванням громадськості й забезпечувати довіру суспільства та громадян до підприємства, сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначених Конституцією України і законами України.

 

5.Загальні обов'язки

5.1. Працівник підприємства при виконанні службових обов'язків  повинен діяти на підставі, в межах та у спосіб, які передбачені Конституцією України та законами України.

5.2. Працівник підприємства повинен сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, проявляти ініціативу і творчі здібності та вдосконалювати організацію своєї роботи.

5.3. Працівник підприємства має з належною повагою ставитися до прав, обов'язків та законних інтересів громадян та не вчиняти дій, що дискредитують підприємство або ганьблять репутацію посадової особи.

5.4. Працівник підприємства має виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено.

5.5. Працівник підприємства дотримується високої культури спілкування, шанобливо ставиться до громадян, керівників і співробітників, несе відповідальність за свої слова та вчинки.

5.6. При виконанні своїх повноважень працівник підприємства має забезпечувати раціональне, ефективне та економічне використання матеріальних та фінансових ресурсів, які їм доручені.

5.7. Працівник підприємства постійно поліпшує свої вміння, знання та навички відповідно до своїх функцій і завдань, підвищує свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень .

5.8. Працівник підприємства не повинен приховувати від громадян факти і обставини, що становлять загрозу для життя, здоров'я і безпеки людей.

 

6.Загальні права

6.1. Працівник підприємства має право на повагу особистої гідності і шанобливе ставлення до себе.

6.2. Працівник підприємства має право на оплату праці залежно від посади, яку він займає, якості, досвіду та стажу роботи.

6.3. Працівник підприємства має право на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації.

6.4. Працівник підприємства має право на соціальний та правовий захист.

6.5. Працівник підприємства має право отримувати в порядку, встановленому законодавством матеріали та інформацію, необхідну для виконання службових обов'язків.

6.6.Працівник підприємства, як і інші громадяни, має право на особисте життя і повинен поважати приватне життя інших працівників, зберігати з цих питань конфіденційність інформації, якщо інше не встановлено законами України.

 

7.Принципи відносин  між співробітниками, які забороняються:

7.1. Перебувати в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння на території підприємства.

7.2. Використовувати міжміський або міжнародний зв'язок в особистих цілях.

7.3. Прояв нелояльності до МКП «УК «Житло-Гарант»»- нехтування інтересами підприємства, розкриття комерційної таємниці, неповажні відгуки про підприємство, будь-які форми обману.

 

 

 

8. Взаємовідносини між співробітниками

8.1. У службовій поведінці працівник підприємства керується закріпленими Конституцією України положеннями про те, що людина, її права і свободи є найвищою цінністю і кожен громадянин має право на недоторканість приватного життя, особисту і сімейну таємницю, захист честі, гідності.

8.2. У службовій поведінці працівник підприємства утримується від грубості, проявів зневаги, підвищеного тону, упереджених зауважень, пред'явлення неправомірних, незаслужених звинувачень, погроз, образливих висловів чи реплік, дій, що суперечать діловому стилю спілкування, провокують протиправну поведінку.

8.3. Працівник підприємства сприяє власною поведінкою встановленню в колективі ділових взаємин, порозуміння і співробітництва. Працівники підприємства повинні бути ввічливими, доброзичливими, коректними, уважними і виявляти толерантність у спілкуванні з громадянами, колегами, керівництвом.

  

9. Взаємовідносини між керівником та підлеглими

  9.1. Взаємовідносини керівника з підлеглими будуються на принципах відкритості, надання керівником рівних можливостей усім своїм підлеглим для виконання своїх обов'язків, підтримки ініціативності підлеглих, розуміння специфіки роботи підлеглих і відповідальності за результати їх роботи, неупередженості та справедливої оцінки результатів роботи підлеглих.

  9.2. Взаємовідносини підлеглих з керівником будуються на принципах поваги, дисципліни та дотримання субординації, сумлінного виконання як своїх прямих посадових обов'язків так і інших завдань керівництва, що не зазначені в посадових інструкціях але безпосередньо відносяться до сфери та специфіки діяльності підприємства.

 

10.Запобігання проявам корупції

10.1.Працівник підприємства зобов'язаний неухильно дотримуватися обмежень і заборон, передбачених антикорупційним законодавством, уникати дій, які можуть бути сприйняті як підстава підозрювати його в корупції.  Своєю  поведінкою  він  має  продемонструвати,  що  не  терпить

будь-яких проявів корупції, відкидає пропозиції про незаконні послуги, чітко розмежовує роботу і приватне життя.

10.2. Працівнику підприємства забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних та фізичних осіб відповідно до положень Закону України «Про запобігання корупції».

10.3. Начальник підприємства, заступник начальника підприємства, керівники структурних підрозділів у разі виявлення чи отримання інформації про вчинення  підлеглим корупційного діяння або порушення спеціальних обмежень, встановлених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», у межах своєї компетенції зобов'язані вжити заходів до припинення таких діянь та негайно повідомити про їх вчинення будь-який з державних органів, зазначених у частині п'ятій статті 5 цього Закону.

 

11. Зовнішній вигляд працівників підприємства

   Зовнішній вигляд працівників підприємства при виконанні посадових обов'язків повинен викликати повагу громадян, має  відрізнятися  стриманістю, акуратністю та відповідати ситуації та умовам праці.

 

12.Політична та громадська діяльність

   МКП «УК «Житло-Гарант»» не підтримує будь-які політичні партії і рухи. Працівники, які беруть участь в діяльності політичних партій, можуть діяти виключно у вільний час і тільки як приватні особи, а не як представники підприємства.

 

13.Відповідальність за порушення Кодексу етичної поведінки працівників

13.1. Поведінка працівника підприємства, що перешкоджає ефективній діяльності підприємства, підриває його авторитет в громадській думці, загрожує добрій репутації колективу та систематичні і грубі порушення Кодексу  підлягають осуду на зборах колективу.

13.2. У випадках, передбачених законодавством України, можливе застосування заходів дисциплінарної відповідальності, інших видів правового впливу.

13.3.  Розглядом фактів порушення вимог Кодексу  займається комісія з етики по МКП «УК «Житло-Гарант»».

13.4.  Розгляд питань, пов'язаних з порушенням Кодексу  розглядається комісією на підставі письмового звернення громадян, за поданням безпосередньо начальника, за поданням профспілкового комітету, з власної ініціативи комісії.