Керування дозволамиКерування дозволами

Статут МКП – РГ "Вінницька газета"

СТАТУТ МІСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА – РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ «ВІННИЦЬКА ГАЗЕТА»

Зареєстровано: Управлінням економіки Вінницького міськвиконкому

Наказ № 219 від 26.11.1996 р. , реєстраційний № 1140 , Начальник управління економіки І.Б. Белова

Затверджено виконкомом міської ради народних депутатів, рішення № 896 від 07.11.1996

Перереєстровано Реєстраційною палатою Вінницької міської ради Наказ № 747 Р від 27.11.2001 р., реєстраційний № 24901446100020869, Голова палати О.В. Вихованець

Затверджено рішенням міської ради депутатів 04.10.2001 р.

Прийнято на зборах трудового колективу редакції 25 грудня 2000 р., протокол № 2

Цей Статут визначає правові основи діяльності міського комунального підприємства – редакції газети «Вінницька газета» (надалі – «Редакція»), заснованого Вінницькою міською радою (далі – «Засновник»), встановлює державні гарантії у відповідності з Конституцією України, Законами України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформацію», «Про підприємства в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», іншими актами чинного законодавства і визнаними Україною міжнародно-правовими документами.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Засновник виходить з того, що з метою забезпечення потреб населення міста у достовірній та об'єктивній інформації редакція своєчасно публікує відомості про розгляд питань і прийняття рішень сесій міської ради, засідань її постійних комісій, виконавчого комітету, виклад матеріалів щодо подій у місті, регіоні, державі, листів громадян стосовно життєдіяльності міста. Для отримання прибутку редакція здійснює випуск періодичних та разових додатків до основного видання, вміщує рекламно-інформаційні матеріали на договірній основі з юридичними та приватними особами, може вести самостійну видавничу, комерційну та іншу підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку, дозволену чинним законодавством.

Стосунки між Засновником та Редакцією визначаються чинним законодавством і цим Статутом.

1.2. До виключної компетенції Засновника відносяться наступні питання: затвердження річних підсумків діяльності редакції, звітів і висновків ревізійної комісії, граничної штатної чисельності працівників, визначення порядку фінансування діяльності редакції та покриття збитковості, внесення змін до Статуту, ліквідація та реорганізація редакції.

1.3. Найменування редакції повне: Міське комунальне підприємство – редакція газети «Вінницька газета»; скорочене – МКП – РГ «Вінницька газета».

Місцезнаходження редакції: 21050, м. Вінниця, вул. Козицького, 15.

Сфера розповсюдження, тираж та обсяг газети не обмежуються.

ІІ. РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ

2.1. Редакція створюється на базі майна і є правонаступником всіх майнових і немайнових прав та обов'язків редакції міської газети «Вінницька газета».

2.2. Редакція є міським комунальним підприємством, а газета – друкованим засобом масової інформації Вінницької міської ради та її виконкому і здійснює свою виробничо-господарську діяльність на підставі чинного законодавства, цього Статуту, рішень Засновника, на основі фінансування з міського бюджету та самофінансування.

2.3. Редакція є самостійною юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку, кутовий штамп та інші реквізити з найменуванням, поточний та інші рахунки у банківських установах.

2.4. Редакція спрямовує свою фінансово-господарську діяльність на отримання прибутку від реалізації газети, поширення рекламної інформації замовників, а також за рахунок іншої діяльності, не забороненої чинним законодавством.

2.5. Кількісний склад редакції погоджується з Засновником, а головний редактор затверджується міською радою згідно з чинним законодавством.

2.6. Редакція здійснює підготовку та випуск газети на підставі чинного законодавства, цього Статуту, основних програмних принципів, використовуючи право друкованих засобів масової інформації на вільне від цензури і попереднього погодження друкування повідомлень та матеріалів, окрім інтерв'ю або поширюваної офіційної інформації.

2.7. Редакція може публікувати матеріали у порядку обговорення, не поділяючи поглядів автора.

2.8. Редакція не несе відповідальності за достовірність інформації, отриманої від інформаційних агентств та з офіційних джерел.

2.9. Редакція веде облік військовозобов'язаних, здійснює заходи з цивільної оборони та протипожежної безпеки згідно з чинним законодавством.

III. РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

3.1. Редакційна колегія як дорадчий орган управління діяльністю редакції очолюється головним редактором, утворюється і діє на підставі його наказу, який погоджується з Засновником. До її складу входять заступники головного редактора, відповідальний секретар, окремі керівники творчих підрозділів.

3.2. Редакційна колегія, виходячи з програмних принципів видання, спрямовує діяльність творчих працівників на забезпечення зростання їх професійного рівня, об'єктивного та оперативного інформування населення щодо подій та фактів життєдіяльності міста, здійснює перспективне планування роботи редакції, контроль за виробничо-господарською діяльністю та використанням матеріально-технічних засобів і коштів.

3.3. Редакційна колегія будує роботу на плановій основі, доводить засідання не рідше одного разу на місяць, про що складається відповідний протокол. Рішення редколегії набирає чинності після його затвердження головним редактором.

3.4. На розгляд редакційної колегії обов'язково виносяться питання щодо програмних принципів видання, започаткування нових рубрик або нових видів діяльності редакції, оприлюднення матеріалів, які можуть неоднозначно сприйматись населенням і викликати небажані наслідки, а також стосовно призначення на посади керівників творчих підрозділів і накладання дисциплінарних стягнень на творчих працівників редакції.

IV. ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

4.1. Головний редактор є керівником редакції та редакційної колегії, який затверджується і звільняється міською радою.

4.2. Головний редактор несе відповідальність щодо вирішення питань виробничого, фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності Редакції, представляє її у відносинах із Засновником, державними органами, громадськими об'єднаннями та окремими громадянами і авторами публікацій, а також у суді, арбітражному і третейському судах.

4.3. Головний редактор спільно з редакційною колегією на основі чинного законодавства вирішує питання щодо режиму роботи редакції та здійснення матеріально-грошових заохочень співробітників.

4.4. За вимогою Засновника головний редактор може бути достроково звільнений з посади на підставі чинного законодавства про працю, а також у разі порушень ним вимог положень цього Статуту та умов контракту; укладеного з Засновником, або визнання Засновником незадовільною його роботу у виробничій чи фінансово-господарській сферах діяльності.

V. ТРУДОВІ СТОСУНКИ

5.1. Трудові стосунки між редакцією в особі головного редактора і працівниками здійснюються у відповідності до чинного законодавства у формі трудових угод.

5.2. Трудовий колектив здійснює свої повноваження через загальні збори, до компетенції яких відносяться затвердження плану економічного і соціального розвитку редакції, а за погодженням з профспілковою організацією – правил внутрішнього розпорядку, форм і систем оплати праці співробітників. Компетенція та повноваження трудового колективу Редакції визначаються згідно зі ст. 15 Закону України «Про підприємства в Україні».

VI. УМОВИ ГОСПОДАРЮВАННЯ

І ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА

6.1. Для забезпечення діяльності Редакції за рахунок внеску Засновника утворено у 1996 році початковий статутний фонд у сумі 2000 (дві тисячі) гривень.

6.2. Редакція самостійно планує свою господарську діяльність на підставі планів та угод з контрагентами.

6.3. Майно Редакції є комунальною власністю територіальної громади, закріпленою за редакцією на праві оперативного управління.

6.4. Редакція має право на формування свого майна за рахунок прибутку, внесків Засновника, а також благодійних внесків, юридичних та фізичних осіб.

6.5. Оплата за користування закріпленим за Редакцією приміщенням, обладнанням, іншим майном здійснюється у встановленому законом порядку щодо підприємств і установ комунальної власності.

6.6. Редакція здійснює оплату праці співробітників згідно з чинним законодавством. Розмір оплати праці співробітників за основну діяльність погоджується з виконавчим комітетом міської ради.

6.7. Засновник не несе відповідальності за борги та зобов'язання Редакції, а Редакція не несе відповідальності за борги та зобов'язання Засновника.

6.8. Засновник має право на перевірку фінансово-господарської діяльності Редакції.

6.9. Ревізія фінансово-господарської діяльності Редакції проводиться не рідше одного разу на рік.

VII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ РЕДАКЦІЇ

7.1. Реорганізація Редакції чи її ліквідація здійснюється за рішенням Засновника, згідно з чинним законодавством, а саме ст.ст. 34–36 Закону України «Про підприємства в Україні.

7.2. У випадку припинення діяльності Редакції звільнення та наступне працевлаштування її співробітників здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

VIII. ЗМІНИ ДО СТАТУТУ

8.1. Зміни до Статуту вносяться Засновником та реєструються згідно з чинним законодавством.

8.2. Право викладення та роз'яснення положень Статуту має Засновник.