Міська СЕС 

 

Державна санітарно-епідеміологічна служба МОЗ України м. Вінниця являє собою установу 1-ї категорії, що обслуговує 368 тис. насе¬лення, з урахуванням специфіки організації та здійснення санепіднагляду на території міста, спроможна здійснювати державний санітарний нагляд по всім напрямкам. Лабо¬раторні підрозділи оснащені сучасною апара¬турою, акредитовані на проведення досліджень по 225 методикам на хімічні по¬казники та по 86 методикам досліджень на мікробіологічні показники. Діяльність установи охоплює майже всі сфери життєдіяльності міста: забезпечення населення якісною питною водою та безпечними харчовими продуктами; профі¬лактика отруєнь; здійснення природоохоронних заходів; забезпечення контролю за реалізацією схеми санітарної очистки; атестація робочих місць за умовами праці; надання населенню санітарно-побутових послуг на період надзвичайних ситуацій; радіаційний захист населення; реалізація плану гідротехнічних і протималярійних заходів; реалізація плану протиепідемічного захисту населення щодо профілактики інфекційних і паразитарних хвороб тощо.

За останні роки освоєно, впроваджено та акредитовано 26 нових, більш чутливих методик мікробіологічних та хімічних досліджень. Протягом останніх років забезпечено зміцнення ма¬теріально-технічної бази установи. На ремонтні роботи лабо¬раторно-адміністративних приміщень витрачено 498 тис. гривень. На придбання приладів та апаратури виділено біля 150 тис. гривень. Установа комп'ютеризована.Роботу установи забезпечує колектив висококваліфікова¬них фахівців, 92% з числа підлягаючих лікарів та середніх медичних проатестовано на відповідні кваліфікаційні кате¬горії. Укомплектованість лікарями в установі складає 95%, середнім медичним персоналом - 98%.

Завдячуючи здійсненню комплексу організаційних та наглядових заходів на протязі багатьох років санепідситуація в місті характеризується, як стабільна. Фахівцями установи активно застосовуються заходи, як по виявленню, так і по припиненню порушень чинного законодавства. Щорічно до адміністративної відповідальності притягується біля 2,5 тис. порушників, застосовуються фінансові санкції та адміністра¬тивно-запобіжні заходи. З приводу грубих порушень вино¬ситься понад 1200 постанов про припинення, заборону чи обмеження діяльності.

Установа постійно займає чільні місця за показниками діяльності мережі санепідустанов області. Державна санітарно-епідеміологічна служба МОЗ України м. Вінниця має багату та цікаву історію. Матеріали про стан санітарного нагляду в місті збереглися в справах міської управи з 1896 р. у вигляді окремих доповідних, актів. Була одна посада санітарного лікаря міста, що призначався міською управою. Згадане розбірливо одне прізвище -надвірний порадник Гольдберг. Підпорядковувався безпосередньо голові міської управи. Заробітна плата встановлювалася міською управою, зборами гласних. Санітарний лікар займався наглядом за об'єктами торгівлі, санітарним станом вулиць, водопостачанням міста. Разом з санлікарем міста в тісному контакті працювала санітарно-виконавча комісія, складена з лікарів, відставних чиновників, гласних міської думи. Комісія мала авторитет в управі, була як би громадською організацією, але посада голови комісії затверджувалася в спірних випадках губернатором Подільської губернії.