Керування дозволамиКерування дозволами

Статут міста

Преамбула

Місто Вінниця і її територіальна громада мають славну багатовікову історію, яка творилася в боротьбі за право на самоврядування.

 Залишки стародавніх городищ свідчать про те, що територія сучасної Вінниці була населеною з глибокої давнини.

 Історичне існування міста Вінниці як укріпленої осади–«города» розпочинається з 1363 року – вірогідної дати побудови укріпленого замку після перемоги Великого князя Литовського Альгірдаса (Ольгерда) над татарами в битві біля Синіх Вод і звільнення Поділля зпід влади Золотої Орди, про що збереглися літописні свідчення:

«У рік 6870 (1362) … Ольгерд переміг трьох царків татарських із ордами їхніми, себто Котлубаха, Качзея (Качбея), Дмитра, і одтоді з Поділля вигнав владу татарську».

«…Коли так славну перемогу отримав Ольгерд над татарами, і усі поля, які раніше до Києва належали, від негідників очистив, повернувся він до Литви з частиною війська вельми заслуженого, а друге військо залишив на Поділлі, над якими поставив начальниками своїх племінників, Новогородських князів Коріатовичів: Олександра, Костянтина, Федора і Юрія, і усі прилеглі Руські країни, з Поділлям доручив їм, і дав до влади і панування, бо вони добре послужили на цій війні з татарами. А оскільки замків на Поділлі ще жодних не було, а якщо і були, то були знищені татарами …Коріатовичі, князі Литовські, інші замки на Поділлі збудували: Брацлав, Вінницю, Меджибіж, Бережани, Хмільник, Теребовлю і т. п. проти частих нападів татар і волохів…».

У 1393 році Великий князь Литовський Вітовт відібрав Поділля у Федора Коріатовича, ліквідував удільне Подільське князівство, «…а на інших на всіх Подільських землях і городах князь великий Вітовт своїх старост посаджав, у Брацлаві і у Сокольці, і у Вінниці».

В цей час починається формування у Вінниці міського стану (міщанства) і, відповідно, Вінницької міщанської громади, яка від середини ХV століття набуває самоврядних прав, зокрема, право на торги та ярмарки, право на певні торговельно-промислові заклади, право власності на міську землю. З початку ХVІ століття в місті регулярно обирали війтів.

Після Люблінської унії (1569 рік) Вінниця стала центром Вінницького староства, в якому знаходився королівський замок під орудою королівського старости. Хоча королівський староста юридично не мав нічого спільного з містом і міщанською громадою, але між ним і органом місцевого самоврядування йшла вперта боротьба за право врядування, яка завершилася 30 травня 1640 року, коли привілеєм польського короля Владислава ІV Вінницькій міщанській громаді було надано магдебурзьке право.

У 1598 році до Вінниці були перенесені воєводські установи, і місто стало центром Брацлавського воєводства Речі Посполитої.

В часи Визвольної війни з 1 липня 1648 року Вінниця стала центром сотні Кальницького полку, а у 1653-1667 роках була полковим містом Української козацької держави – Війська Запорізького.

Внаслідок Руїни, від початку ХVІІІ століття вінницькі міщани через економічні чинники фактично втрачають права самоврядування і перетворюються на землеробську громаду, залежну від старости. Боротьба за відновлення статусу міщанської громади розпочинається від середини ХVІІІ століття і завершується у 1790 році, коли Вінниця одержала підтвердження привілеїв за магдебурзьким правом.

Після другого поділу Речі Посполитої (1793 рік) Вінниця перейшла під владу Російської імперії, у якій у 1793 – 1796 роках була центром Брацлавської губернії, а у 1796 – 1797 роках – центром Брацлавського намісництва. В цей час бере початок поділ міста на адміністративні частини. У 1796 році Вінницю було розділено на три квартали, за якими з середини ХІХ століття закріпилися назви: Нове місто, Старе місто і Замостя.

З наданням Вінниці статусу повітового міста (1797 рік) міське самоврядування було реорганізовано з обранням обмежено самоврядних органів. У 1846 році новоутвореній Вінницькій міській думі було надано муніципальні функції колишнього міського магістрату. Після ліквідації станових судів для міщан (1861рік) та скасування станового принципу виборів до міських органів (1870 рік) з мешканців міста строком на чотири роки почали обиратись гласні міської думи, а також посадові особи міської управи.

Під час Першої світової війни Вінниця стає адміністративним центром Подільської губернії.

В роки революції та громадянської війни (1917-1920 роки) владу в місті здійснювали як колишні дума та управа, так і новостворені Вінницька міська Рада робітничих і солдатських депутатів та революційні комітети. Велике значення для національного громадсько-культурного піднесення міста мало неодноразове перебування у Вінниці уряду Української Народної Республіки та Директорії (протягом 1919 – першої половини 1920 років з перервами).

У 1923 році місто стає центром округу, а з 1932 року Вінниця є центром Вінницької області. У 1930 – 1937 роках Вінницькій міській раді були підпорядковані населені пункти Вінницького району.

Під час Великої Вітчизняної війни (1941-1945 роках) значної шкоди місту завдали німецькі окупанти, які встановили у Вінниці особливий режим у зв'язку з розміщенням неподалік ставки "Вервольф". 20 березня 1944 року місто Вінницю було звільнено від німецько-фашистських загарбників.

У 1945 – 1948 роках місто поділялося на три райони: Ленінський, Кіровський і Свердловський. У 1972 році адміністративний поділ міста на райони було поновлено і на день прийняття Статуту у Вінниці існують три адміністративних райони.

Із здобуттям Україною незалежності (1991 рік), приєднанням держави до Європейської хартії місцевого самоврядування та прийняттям Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (1997 рік), розпочався новий етап розвитку самоврядності територіальної громади міста Вінниці.

Вінницька міська рада

як представницький орган територіальної громади міста Вінниці,

втілюючи у життя її волю;

спираючись на більш ніж шістсотрічну історію міста Вінниці – визначного духовного, історико-культурного центру України, обласного центру Вінницької області, давнього осередку європейського муніципального руху в Україні;

будучи спадкоємицею усього матеріального і духовного багатства, що створено попередніми поколіннями вінничан;

усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом, Українським народом, Українською державою, перед минулими, сучасним і прийдешніми поколіннями мешканців міста Вінниці;

дбаючи про зміцнення засад місцевого самоврядування як необхідної складової розвитку громадянського суспільства і як ефективного механізму забезпечення прав, свобод, потреб членів територіальної громади міста Вінниці;

вважаючи принципи демократичного державного ладу та засад місцевого самоврядування гарантією реалізації конституційного права громадян брати участь в управлінні справами держави та громади;

забезпечуючи здійснення принципів відповідальності, підзвітності та підконтрольності органів місцевого самоврядування перед територіальною громадою міста;

керуючись Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими актами законодавства України, а також рекомендаціями інститутів Ради Європи з питань місцевого самоврядування,

з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей місцевого самоврядування у місті Вінниці;

встановлення порядку реалізації на території міста Вінниці гарантованого Конституцією, Європейською хартією про місцеве самоврядування та законами України права на здійснення місцевого самоврядування;

запровадження у діяльність органів місцевого самоврядування міста Вінниці сучасних європейських стандартів та досвіду місцевого самоврядування і локальної демократії;

створення умов для втілення гарантованого державою права міської громади самостійно, під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення, виходячи з реальних потреб міської громади;

формування дієвих механізмів участі членів громади у вирішенні питань місцевого значення та контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування;

закріплення у якості пріоритету діяльності органів міської влади та інших суб'єктів, що діють на території міста, реалізації та захисту прав і законних інтересів членів міської громади;

досягнення міжнародних стандартів якості життя кожного мешканця міста;

закріплення статусу Вінниці як міста, відкритого для зв'язків та тісного співробітництва із зовнішнім світом,

УХВАЛЮЄ

Статут територіальної громади міста Вінниці,

основний нормативно-правовий акт міської громади у системі локального нормативного регулювання суспільних відносин, здійснюваного органами місцевого самоврядування на території міста Вінниці,

акт прямої дії, який має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування,

обов’язковий для виконання всіма розташованими на території міста Вінниці органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також фізичними особами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Вінниці. ?

Глава 1. Місто Вінниця – територія самоврядування громади

Стаття 1.1.  Загальна характеристика міста

1. Місто Вінниця є самостійною адміністративно-територіальною одиницею – міським населеним пунктом, в межах якого громада здійснює міське самоврядування і має органи місцевого самоврядування, свою комунальну власність та свій місцевий бюджет.

2. Місто Вінниця розташоване в Центральній Україні в межах 49о13'58'' північної широти та 28о27'06'' східної довготи на обох берегах середньої течії річки Південний Буг за 198 км на південний захід від столиці України міста Києва.

3. На час прийняття Статуту територія міста Вінниці складає 6?868 гектарів, чисельність населення міста на 1 січня 2010 року становить 369,2 тис. осіб.

4.. Місто Вінниця є обласним центром Вінницької області, має статус міста обласного значення і згідно з адміністративно-територіальним поділом України належить до Вінницької області.

5. Місто Вінниця виконує функції районного центру Вінницького району.

Стаття 1.2.  Статус міста Вінниці як обласного центру та як центру Вінницького району Вінницької області

1. Органи місцевого самоврядування міста Вінниці на реалізацію статусу міста як обласного центру здійснюють такі функції:

1) планують і погоджують з відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування Вінницької області цільові програми розвитку міста як обласного центру;

2) виділяють в установленому законодавством України порядку органам державної влади та органам місцевого самоврядування Вінницької області, розміщеним у Вінниці, земельні ділянки, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для виконання ними своїх функцій і повноважень;

3) надають органам державної влади та органам місцевого самоврядування Вінницької області, розміщеним у Вінниці, на договірних засадах комунальні, інженерні, транспортні та інші послуги;

4) вирішують питання щодо створення належних умов для діяльності у місті офіційних представництв іноземних держав і міжнародних організацій, промислових підприємств, установ і закладів науки, освіти, охорони здоров'я, культури і спорту, місцем розташування яких, відповідно до законодавства, визначено місто Вінницю;

5) беруть участь в утриманні та розвитку систем комунікацій та інфраструктури на території міста, які забезпечують виконання Вінницею функцій обласного центру;

6) виділяють в установленому законодавством України порядку земельні ділянки, будівлі, споруди та інше майно, необхідне для надання медичних, освітніх та інших послуг мешканцям територіальних громад Вінницької області;

7) інші функції, встановлені актами законодавства України.

2. Органи місцевого самоврядування міста Вінниці на реалізацію статусу міста як адміністративного центру Вінницького району здійснюють такі функції:

1) виділяють в установленому законодавством України порядку розміщеним у Вінниці органам державної влади та місцевого самоврядування Вінницького району та органам державної влади, що поширюють свою компетенцію на Вінницький район, земельні ділянки, будівлі, споруди та інше майно, необхідні для виконання ними своїх функцій та повноважень;

2) надають розміщеним у Вінниці органам державної влади та місцевого самоврядування Вінницького району та органам державної влади, що поширюють свою компетенцію на Вінницький район, на договірних засадах комунальні, інженерні, транспортні та інші послуги;

3) беруть участь в утриманні та розвитку систем комунікацій та інфраструктури на території міста, які забезпечують виконання Вінницею функцій районного центру;

4) виділяють в установленому законодавством України порядку земельні ділянки, будівлі, споруди та інше необхідне майно для надання медичних, освітніх та інших послуг мешканцям територіальних громад Вінницького району;

5) інші функції, встановлені актами законодавства України.

3. Органи місцевого самоврядування міста Вінниці можуть вносити у відповідні органи державної влади та місцевого самоврядування в установленому законодавством України порядку пропозиції про відшкодування за рахунок державних коштів та коштів місцевих бюджетів витрат міського бюджету, пов'язаних із виконанням Вінницею функцій обласного центру та адміністративного центру Вінницького району.

Стаття 1.3.  Територія міста та приміська територія міста Вінниці

1. Територія міста Вінниці є невід’ємною складовою території Вінницької області та України.

2. Територією міста Вінниці є землі, окреслені межею міста. Межа міста – це умовна замкнена лінія на поверхні землі, що відокремлює територію міста Вінниці від інших територій. Межі міста посвідчуються Державним актом у порядку, встановленому законодавством України.

3. Приміською територією (зоною) міста Вінниці є територія, що прилягає до міської межі з її зовнішнього боку та складається із земель, які використовуються для задоволення потреб міської громади та територіальних громад сусідніх з містом населених пунктів

4. Межі міста та приміської території (зони) визначаються Генеральним планом міста у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням думки міської громади міста Вінниці та територіальних громад сусідніх з містом населених пунктів.

5. Використання приміської території відбувається за погодженням органів місцевого самоврядування міста Вінниці.

6. Органи місцевого самоврядування, зважаючи на інтенсивний розвиток міста Вінниці, вживають заходів щодо розширення території міста. При реалізації ініціатив щодо розширення території міста Вінниці, включення територій інших громад до складу території міста, органи місцевого самоврядування узгоджують свої дії з громадами сусідніх населених пунктів, взаємодіють з органами місцевого самоврядування Вінницького району, Вінницькою обласною радою, Верховною Радою України.

7. Включення територій інших громад до складу території міста Вінниці не тягне за собою припинення права приватної власності і права користування ділянками, попередньо переданими власникам та користувачам.

8. Територія міста Вінниці є основою життєдіяльності міської громади та знаходиться у віданні громади безпосередньо або через органи місцевого самоврядування з урахуванням прав та законних інтересів власників землі та належних землекористувачів.

Стаття 1.4  Адміністративно-територіальний устрій міста

1. Міська рада з метою забезпечення ефективної системи управління містом може приймати рішення про поділ міста на території (райони у місті, мікрорайони).

2. Створення районів у місті Вінниці, зміна меж районів у місті, їх ліквідація здійснюється Вінницькою міською радою за поданням міського голови.

3. Питання організації управління районами міста визначається міською радою відповідно до Конституції, законодавства України та цього Статуту.

Стаття 1.5.  Територіальні зони міста зі спеціальним статусом

1. З метою створення комфортних умов для проживання і зайнятості мешканців міста Вінниці, збереження історичних традицій міста на території міста Вінниці можуть утворюватися функціональні зони - територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо).

2. Межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій встановлюються Генеральним планом міста.

3. Утворення територіальних зон зі спеціальним статусом здійснюється Вінницькою міською радою за поданням (пропозицією) Вінницького міського голови, виконавчого комітету міської ради, постійних комісій міської ради та членів територіальної громади міста у порядку місцевої ініціативи.

4. При утворенні територіальних зон зі спеціальним статусом встановлюються вимоги щодо забудови території, функціонального призначення земель, ведення господарської діяльності та іншого використання земель, відповідно до місцевих Правил забудови та використання територій міста Вінниці:

1) гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільність забудови;

2) вимоги до утримання будинків і споруд;

3) вимоги до впорядкування доріг та під'їздів, місць паркування транспортних засобів;

4) вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури;

5) вимоги до озеленення та впорядкування територій;

6) обмеження у використанні земельних ділянок (будівельні, інженерні, санітарно-епідеміологічні, природоохоронні, протипожежні, історико-культурні);

7) інші вимоги, які можуть бути встановлені відповідно до законодавства України.

Стаття 1.6.  Найменування та перейменування територіальних об’єктів міста

1. Найменування та перейменування територіальних об’єктів міста – вулиць, проспектів, бульварів, провулків, майданів (площ), мостів, парків і скверів тощо – здійснюються міською радою.

2. Найменування та перейменування територіальних об’єктів здійснюється з врахуванням думки членів територіальної громади міста Вінниці у порядку встановленому Вінницькою міською радою.

3. Перейменування територіальних об’єктів міста здійснюється, як правило, у випадках відновлення їх історичних назв та історичної справедливості.

4. Присвоєння територіальним об’єктам міста імен з метою увічнення пам’яті видатних історичних, державних, військових діячів України, Вінниці та Вінниччини, захисників Батьківщини, видатних діячів науки і культури, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей здійснюється тільки посмертно.

5. Назви територіальним об’єктам міста даються українською мовою з дотриманням норм українського правопису.

Стаття 1.7.  Увічнення пам’яті історичних осіб та подій на території міста Вінниці

1. У місті Вінниці у найменуванні територіальних об’єктів міста, навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, у встановленні монументів, меморіальних комплексів та інших архітектурних форм може увічнюватися пам'ять видатних історичних, державних, військових діячів України, Вінниці та Вінниччини, захисників Батьківщини, видатних діячів науки і культури, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей, а також подій, які мали історичне значення для України, Вінниці та Вінниччини.

2. При прийнятті рішень органами місцевого самоврядування щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з Вінницею та Вінниччиною.

3. При прийнятті рішень щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій не допускається увічнення пам’яті осіб і організацій, діяльність яких пов’язана з ліквідацією інститутів української державності, здійсненням репресивних заходів тоталітарними режимами, вчиненням інших злочинів проти людства і людяності.

Стаття 1.8.  Вивчення історії Вінниці у навчальних закладах міста

1. У навчальних закладах міста Вінниці забезпечується викладання історії Вінниці і Вінниччини як окремого предмету.

Стаття 1.9.  Планування розвитку Вінниці як європейського міста

1. З метою оптимального використання ресурсів територіальної громади міста Вінниці, збереження і примноження культурної спадщини міста, максимального задоволення інтересів різних поколінь членів міської громади міста Вінниці здійснюється планування розвитку міста.

2. Планування розвитку міста Вінниці реалізується шляхом прийняття Вінницькою міською радою таких актів:

1) Генеральний план розвитку міста Вінниці;

2) Стратегічний план розвитку міста;

На виконання Генерального плану міста та Стратегічного плану розвитку міста міською радою можуть прийматись середньострокові та короткострокові програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Вінниці.

3. Генеральний план міста Вінниці – це основний вид містобудівної документації, який визначає довгострокову політику міської ради щодо розвитку, планування, забудови та іншого використання території міста з урахуванням як історичних традицій забудови міста, збереження та відновлення його історичного центру, так і сучасних потреб розвитку і новітніх тенденцій містобудування.

Генеральний план розробляється відповідно до законодавства України про планування та забудову територій з урахуванням положень цього Статуту.

Генеральний план затверджується рішенням Вінницької міської ради виключно після проходження ним процедури громадського обговорення (громадських слухань) у порядку, встановленому законодавством України про планування та забудову територій та рішеннями Вінницької міської ради.

4. Стратегічний план розвитку міста Вінниці, середньострокові та короткострокові програми є програмними документами, затвердженими рішеннями Вінницької міської ради, що встановлюють напрями та параметри планування соціально-економічного та культурного розвитку міста.

Планування соціально-економічного та культурного розвитку міста передбачає:

1) аналіз соціально-економічного та культурного розвитку міста Вінниці за попередній і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними тенденціями розвитку;

2) характеристику основних проблем розвитку економіки міста, його соціальної сфери, культурного розвитку;

3) стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу міста, визначення резервів ресурсного потенціалу міста;

4) напрями розвитку міста на плановий період та шляхи розв'язання його основних проблем.

5. Стратегічний план розвитку передбачає планування соціально-економічного та культурного розвитку міста на період не менше 10 (десяти) років.

Середньострокові програми розвитку розробляються на 3 (три) та 5 (п’ять) років.

Короткострокові програми розвитку міста розробляються на 1 (один) рік.

Середньострокові та короткострокові програми розвитку встановлюють пріоритети соціально-економічного та культурного розвитку міста на плановий період та систему заходів органів місцевого самоврядування з їх реалізації з визначенням термінів виконання та виконавців.

6. Ключовими засадами цілепокладання у плануванні соціально-економічного та культурного розвитку міста є задоволення потреб членів територіальної громади визначених цим Статутом і здійснюється на засадах сталого розвитку.

Глава 2. Мешканці міста Вінниці, їх права та обов’язки

Стаття 2.1. Мешканці міста і члени територіальної громади міста Вінниці

1. Мешканцями міста Вінниці є усі особи, які на законних підставах постійно чи тимчасово проживають, володіють нерухомим майном, працюють на території міста, здійснюють іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до місцевого бюджету міста Вінниці.

2. Реєстрація мешканців, що постійно чи тимчасово проживають у місті, здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством. Органи Вінницької міської ради здійснюють облік осіб, які зареєстровані на території громади міста.

3. Членами територіальної громади міста Вінниці є мешканці міста, які постійно проживають на території міста Вінниці відповідно до Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання», інших актів законодавства України.

4. Члени територіальної громади міста, як суб’єкти реалізації права на місцеве самоврядування поділяються на тих, що володіють правом голосу і тих, які не володіють правом голосу.

5. Членами міської громади з правом голосу є дієздатні громадяни України, які досягли повноліття і постійно проживають на території міста Вінниці відповідно до Закону України «Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання» та інших актів законодавства України.

Члени міської громади з правом голосу володіють активним і пасивним виборчим правом на виборах органів місцевого самоврядування, мають право брати участь у місцевих референдумах, загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання, громадських слуханнях, володіють правом місцевої ініціативи.

6. Негромадяни України (громадяни інших держав, особи без громадянства), які постійно проживають на території міста, неповнолітні члени територіальної громади міста Вінниці, а також члени міської громади, щодо яких є рішення суду про визнання їх недієздатними, є членами територіальної громади без права голосу.

Члени міської громади без права голосу не володіють активним і пасивним виборчим правом на виборах органів місцевого самоврядування, не беруть участі у місцевих референдумах, загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання, громадських слуханнях, не володіють правом місцевої ініціативи.

Органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи, організації у місті Вінниці здійснюють заходи, спрямовані на забезпечення соціальних, освітніх, інших прав членів міської громади без права голосу, сприяють залученню їх до активного життя міської громади.

7. Мешканці міста Вінниці, які володіють нерухомим майном (нерухомістю) на території міста, працюють у місті, ведуть іншу діяльність, пов’язану зі сплатою податків до місцевого бюджету, але не зареєстровані на території міської громади, відповідно до Конституції і законодавства України, користуються усіма правами членів міської громади, окрім права участі у місцевих референдумах, загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання, громадських слуханнях та окрім права місцевої ініціативи. Рішенням органів місцевого самоврядування для цієї категорії мешканців міста можуть встановлюватись права користування інфраструктурою міста, порядок отримання соціальних, освітніх, медичних та інших послуг на рівних умовах з членами міської громади.

8. Права члена міської громади за винятком права голосу надаються також Почесним громадянам міста Вінниці незалежно від місця їх проживання, а також, за рішенням міської ради – особам, які не є членами міської громади, але отримали у відповідності із Законом України "Про правовий статус і права закордонних українців" статус закордонного українця або мають значні, офіційно визнані заслуги перед містом і міською громадою.

9. З метою вдосконалення обліку осіб, які володіють правом користування соціальною, комунальною інфраструктурою міста та комунальними пільгами Вінницька міська рада може запроваджувати «Карту вінничанина».

«Карта вінничанина» - це документ, що посвідчує належність особи до територіальної громади міста Вінниці та підтверджує право особи на користування міськими послугами – освітніми, медичними, транспортними, житлово-комунальними тощо та пільгами, які надаються члену територіальної громади.

Стаття 2.2.  Основні права мешканців міста Вінниці

1. Задоволення соціально-побутових, економічних, безпекових, культурно-духовних потреб мешканців міста Вінниці складають основну мету місцевого самоврядування громади, діяльності органів місцевого самоврядування.

2. Крім прав, передбачених Конституцією та законами України, мешканці міста мають невід’ємні права на:

1) цілодобову забезпеченість якісною питною водою;

2) цілодобову забезпеченість холодною і гарячою водою;

3) якісне електро- та теплопостачання;

4) забезпеченість міста каналізаційними мережами, очисними спорудами;

5) цілодобову забезпеченість належним транспортним сполученням – як внутрішнім так і зовнішнім;

6) розгалуженість і якість доріг;

7) освітленість вулиць і будинків у темну пору доби;

8) забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у період відпочинку громадян;

9) ефективну систему прибирання та вивезення сміття з вулиць, прибудинкових територій та під’їздів багатоквартирних будинків;

10) ефективну систему безпеки громадян – попередження і боротьби зі злочинністю;

11) створення умов до зайнятості населення;

12) доступність та якість медичних послуг;

13) доступність та якість освітніх послуг;

14) ефективну систему надання побутових послуг;

15) доступність мобільного зв’язку;

16) забезпеченість мешканців та їх дітей місцями для відпочинку і дозвілля;

17) забезпеченість закладами культури (бібліотеки, палаци культури, театри тощо).

Зазначений перелік прав мешканців міста не є вичерпним.

3. У своїй діяльності по забезпеченню задоволення потреб членів територіальної громади органи місцевого самоврядування міста Вінниці керуються політикою якості, яка затверджується міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.

Стаття 2.3.  Захист і реалізація прав, свобод, потреб людини, громадянина та члена територіальної громади міста Вінниці

1. Захист і реалізація у місті Вінниці прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України, визначають зміст і спрямованість діяльності органів місцевого самоврядування.

2. Органи місцевого самоврядування реалізують власні та делеговані Законом повноваження з забезпечення соціальних та інших стандартів, гарантованих державою.

3. Члени територіальної громади міста Вінниці мають право на безоплатне отримання соціальних, освітніх, медичних, інших послуг на території міста Вінниці у порядку, визначеному законодавством України та рішеннями Вінницької міської ради.

4. Органи місцевого самоврядування, у межах власної компетенції та з врахуванням можливостей місцевого бюджету, з метою підвищення рівня соціального захисту членів територіальної громади, можуть встановлювати для вінничан загалом або для їх окремих категорій (пенсіонерів, ветеранів війни, репресованих, вдів, багатодітних сімей тощо) пільгові умови при користуванні інфраструктурою міста, наданні житлово-комунальних послуг, оподаткування тощо.

5. Усі громадяни України, що тимчасово проживають у місті Вінниці, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають у місті Вінниці на законних підставах, користуються тими ж правами і свободами, несуть такі ж обов’язки як і вінничани, за винятками випадків встановлених цим Статутом.

Органи місцевого самоврядування не можуть приймати рішення, які обмежують права і свободи мешканців міста, громадян України, які не є членами територіальної громади міста Вінниці, громадян інших держав та осіб без громадянства.

Стаття 2.4.  Єдність прав та обов’язків мешканців міста

1. Права і обов`язки мешканців міста взаємопов`язані. Наявність прав у мешканців міста породжує необхідність виконання ними обов`язків стосовно як окремих мешканців міста, тек і міської громади вцілому.

2. Обов`язком кожного мешканця міста є:

1) збереження та розвиток історичних традицій та особливостей міста, шанобливе ставлення до історії міста, об’єктів історико-культурної спадщини;

2) сприяння сталому розвитку міста;

3) толерантне ставлення до усіх мешканців міста;

4) сприяння реалізації права мешканців міста на задоволення передбачених цим Статутом основних соціально-побутових, економічних, безпекових, культурно-духовних потреб;

5) бережливе ставлення до довкілля, зелених насаджень, екології міста.

3. Усі хто мешкає або перебуває на території міста Вінниці зобов’язані не порушувати прав і свобод інших мешканців міста. Особи, винні у порушенні відповідних прав і свобод несуть цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.

Стаття 2.5.  Уповноважені міської громади як інститут захисту прав громадян

1. З метою захисту прав і свобод окремих категорій осіб, які проживають або перебувають на території громади (пенсіонери, інваліди, ветерани війни, репресовані, національні меншини тощо), рішенням міської ради може бути запроваджено інститут Уповноваженого міської громади з питань захисту їх прав.

Стаття 2.6.  Уповноважений міської громади з прав дітей і підлітків (дитячий омбудсмен)

1. У місті Вінниці з метою дотримання прав дітей (осіб у віці до 14 років) і підлітків (осіб у віці від 14 років до досягнення ними повноліття), виходячи з визнання за ними соціально-економічних, особистих та інших прав і свобод, закріплених Конституцією України, міжнародними договорами, національним законодавством України, на реалізацію політики органів місцевого самоврядування, спрямованої на перетворення Вінниці на місто, дружнє до дітей, запроваджується посада Уповноваженого міської громади з прав дітей і підлітків (далі – Уповноважений з прав дітей).

2. Повноваження Уповноваженого з прав дітей, їх кількість і порядок призначення визначається «Положенням про Уповноваженого міської територіальної громади з прав дітей і підлітків», яке затверджується міською радою.

3. До повноважень Уповноваженого з прав дітей відноситься:

1) експертиза проектів актів органів місцевого самоврядування щодо дотримання прав дітей і підлітків;

2) ведення просвітницької і роз’яснювальної роботи серед дітей, підлітків та дорослих щодо вимог міжнародного права та законодавства України стосовно дотримання прав дитини;

3) забезпечення широкої поінформованості дітей та членів територіальної громади про права дитини через органи освіти, відповідні громадські об’єднання та засоби масової інформації;

4) моніторинг стану дотримання в місті прав дітей та підлітків, виявлення фактів порушень їх прав в сім’ях, дитячих будинках, школах та дошкільних закладах тощо і вжиття заходів відповідно до законодавства України;

5) надання конкретної допомоги дітям права яких порушені шляхом звернення до органів влади та правоохоронних органів відповідно до їх компетенції;

6) вирішення інших питань, віднесених до компетенції Уповноваженого з прав дітей Положенням про Уповноваженого міської територіальної громади з прав дітей і підлітків, затвердженим рішенням Вінницької міської ради.

4. Уповноваженим з прав дітей може бути особа віком від 14 до 18 років, яка постійно проживає на території громади міста Вінниці.

5. Виконавчі органи ради створюють умови для діяльності Уповноваженого з прав дітей, здійснюють організаційне і технічне забезпечення його роботи у порядку, встановленому Положенням про Уповноваженого міської територіальної громади з прав дітей і підлітків.

Глава 3. Територіальна громада міста Вінниці як суб’єкт публічних прав

Стаття 3.1  Статус територіальної громади міста Вінниці

1. Територіальна громада міста Вінниці (міська громада) є первинним суб’єктом місцевого самоврядування. Міська громада здійснює місцеве самоврядування як безпосередньо, так і через Вінницьку міську раду, її виконавчі органи та посадових осіб, а також через Вінницьку обласну раду, яка представляє спільні інтереси усіх територіальних громад сіл, селищ і міст Вінницької області.

Стаття 3.2.  Компетенція територіальної громади міста Вінниці

1. Компетенцію територіальної громади міста Вінниці складають питання, вирішення яких територіальна громада може здійснювати безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

2. До компетенції територіальної громади міста Вінниці віднесені:

1) всі питання, вирішення яких, відповідно до законів України, здійснюється на місцевому референдумі;

2) питання, віднесені до повноважень органів місцевого самоврядування.

3. Перелік питань, віднесених до повноважень органів місцевого самоврядування міста Вінниці, встановлюється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, з врахуванням положень ст.4 «Європейської Хартії місцевого самоврядування». Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу.

4. До компетенції територіальної громади не віднесені такі питання:

1) прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції органів державної влади, що поширюють свою юрисдикцію на місто Вінницю (Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів у Вінницькій області та місті Вінниці, Вінницької обласної державної адміністрації, органів судової влади, інших органів державної влади);

2) прийняття рішень з питань, віднесених до компетенції Вінницької обласної ради;

3) прийняття рішень з питань, пов’язаних з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб місцевого самоврядування у місті Вінниця (за винятком Вінницького міського голови), інших працівників органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ і організацій у місті Вінниці;

4) прийняття рішень в частині делегованих повноважень органів державної виконавчої влади, віднесених до компетенції виконавчих органів місцевого самоврядування.

Глава 4. Форми безпосередньої участі членів громади у вирішенні питань місцевого значення

Стаття 4.1. Форми безпосередньої участі вінничан у міському самоврядуванні

1. На території громади міста Вінниці створюються умови для активного залучення членів територіальної громади до участі у плануванні розвитку міста, у розробці та прийнятті рішень з питань, що складають компетенцію територіальної громади та органів місцевого самоврядування, у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

2. Органи місцевого самоврядування у місті Вінниці враховують пропозиції членів територіальної громади щодо вдосконалення системи управління у місті, господарської діяльності органів місцевого самоврядування, забезпечення прав на самоврядування членів територіальної громади.

3. Формами безпосередньої участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення міста Вінниці є:

1) участь у місцевих виборах;

2) участь у місцевих референдумах;

3) участь у загальних зборах громадян за місцем проживання;

4) реалізація права на місцеві ініціативи;

5) участь у громадських слуханнях;

6) створення органів самоорганізації населення і участь у їх діяльності;

7) участь у роботі інститутів громадянського суспільства (громадських організацій, благодійних організацій, професійних спілок, інших неприбуткових організацій);

8) інші форми безпосередньої участі членів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, встановлені рішенням міської ради.

Стаття 4.2. Місцеві вибори

1. Члени територіальної громади міста Вінниці з правом голосу на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування беруть участь у виборах представників органів місцевого самоврядування міста Вінниці – Вінницького міського голови і депутатів Вінницької міської ради.

2. Порядок реалізації виборчого права членами територіальної громади міста Вінниці на місцевих виборах встановлюється законодавством України.

Стаття 4.3. Міський референдум

1. Місцевий (міський) референдум у місті Вінниці є формою безпосереднього вирішення членами міської громади питань, віднесених Конституцією, законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом вільного волевиявлення. Рішення міського референдуму мають найвищу юридичну силу на території міста.

2. Коло питань, які не можуть бути винесені на міський референдум, визначаються законодавством України. Питання, що виносяться на міський референдум, не повинні призводити до порушення рівноправності, громадської злагоди в суспільстві, обмежувати або скасовувати права і свободи людини і громадянина, конституційні гарантії їх реалізації.

3. Порядок ініціювання і проведення референдуму визначається законодавством України.

4. Міська рада призначає місцевий референдум на вимогу депутатів міської ради, кількість яких становить не менш як половину від загального складу ради, або на вимогу, що підписана не менш ніж однією десятою частиною членів територіальної громади з правом голосу.

6. Референдум не проводиться, якщо міська рада ухвалює рішення про здійснення тих заходів, реалізація яких вимагається в заяві про проведення референдуму.

7. Рішення міського референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини мешканців міста, які взяли участь у голосуванні. У разі рівної кількості голосів, поданих «за» і «проти», вважається, що питання, яке було винесене на розгляд референдуму, вирішене негативно.

8. Питання, яке не одержало підтримки на референдумі, може повторно виноситися на референдум не раніше, ніж через три роки.

9. Рішення міського референдуму і результати голосування оприлюднюються у порядку, встановленому цим Статутом та Регламентом міської ради.

10. Якщо для реалізації рішення міського референдуму потрібне прийняття іншого правового акта, орган міської публічної влади, до компетенції якого належить дане питання, зобов’язаний прийняти такий акт невідкладно, але не пізніше, ніж на найближчих сесії міської ради або засіданні виконавчого комітету.

Стаття 4.4. Загальні збори (конференції) членів міської громади

1. Члени територіальної громади міста Вінниці для спільного публічного обговорення та безпосереднього вирішення питань місцевого значення, що стосуються загальних інтересів усієї міської громади або питань, що мають важливе значення для мешканців певної території міста, проводять загальні збори мешканців (далі – загальні збори) або конференції легітимних представників мешканців певної території міста - збори представників територіальних колективів мікрорайонів, вулиць, кварталів, будинків тощо.

2. На розгляд загальних зборів можуть виноситися такі питання:

1) інформування членів територіальної громади про прийняті місцевими радами та їх виконавчими органами рішення, їх виконання, а також виконання законів України, підзаконних актів з питань, що становлять громадський інтерес для мешканців відповідного мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку;

2) обговорення проектів рішень місцевих рад, їх виконавчих органів, проектів актів міського голови з питань, які становлять громадський інтерес для мешканців відповідної території міста, розробка пропозицій до вищезгаданих проектів;

3) заслуховування інформації міського голови, керівників виконавчих органів міської ради, звітів керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міста, в частині порушених проблем мешканців мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку;

4) ініціювання і створення органів самоорганізації населення, затвердження їх положень, внесення змін і доповнень до них, вирішення питань про дострокове припинення повноважень органів самоорганізації населення тощо;

5) внесення пропозицій до органів місцевого самоврядування щодо включення до переліку об’єктів комунальної власності підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають особливо важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб мешканців даної території;

6) запровадження добровільного самооподаткування;

7) внесення пропозицій щодо встановлення місцевими радами ставок місцевих податків і зборів;

8) розгляд і внесення мешканцями певної території міста пропозицій до органів місцевого самоврядування щодо найменування, перейменування вулиць, встановлення пам’ятників тощо в межах відповідної території.

Перелік питань, віднесених до компетенції загальних зборів громадян за місцем проживання у місті Вінниці, викладений у цьому Статуті, не є вичерпним і може бути доповнений рішенням Вінницької міської ради.

3. У випадках, коли скликання загальних зборів пов’язане зі значними організаційними складнощами, можуть скликатися збори (конференція) представників мешканців певної території міста (далі – конференція представників) мікрорайонів, вулиць, кварталів, будинків.

4. Збори скликаються міським головою за власною ініціативою, за ініціативою (пропозицією) органу самоорганізації населення, що діє на території мікрорайону, вулиці, кварталу, будинку, або за пропозицією ініціативної групи членів територіальної громади за місцем проживання (далі – Ініціативної групи).

5. Рішення міського голови про скликання загальних зборів доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення зборів та переліку питань, які передбачається винести на обговорення. У випадках особливої необхідності населенню повідомляється додатково про скликання зборів у день їх проведення.

6. Загальні збори є правомочними за умови присутності на них більше половини членів територіальної громади міста Вінниці з правом голосу, відповідно до ст.2.1 цього Статуту, які проживають на відповідній території, а в разі скликання зборів (конференції) представників — не менш як двох третин представників громадян, які проживають на відповідній території, якщо інше не передбачено законами України.

7. Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення, що розташовані на відповідній території. Рішення загальних зборів з питань, що мають важливе значення для міської громади, але віднесені до повноважень місцевого самоврядування, мають рекомендаційний характер.

8. Процедури ініціювання, оголошення, підготовки, проведення загальних зборів (конференції), норма представництва на конференціях громадян, а також порядок реалізації на території міста прийнятих ними рішень визначаються Положенням про загальні збори (конференції) членів територіальної громади міста Вінниці, яке затверджується міською радою на розвиток положень даного Статуту.

Стаття 4.5.  Місцеві ініціативи

1. Місцева ініціатива – вид нормотворчої ініціативи членів територіальної громади з питань, які віднесені до компетенції міської ради.

2. Місцева ініціатива реалізується у формі подання до Вінницької міської ради проекту рішення міської ради разом з супровідними документами, визначеними Регламентом міської ради.

3. Предметом місцевої ініціативи може бути будь-яке питання, вирішення якого законами України віднесене до компетенції Вінницької міської ради.

4. Суб’єктами розробки проекту рішення міської ради у порядку місцевої ініціативи можуть бути:

1) члени територіальної громади, об’єднані в ініціативну групу;

2) об’єднання громадян, легалізовані на території громади;

3) органи самоорганізації населення, легалізовані на території громади.

5. Реєстрація проекту рішення Вінницької міської ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється секретарем міської ради за умови підтримки такого проекту рішення не менше як 250 членами територіальної громади міста Вінниця з правом голосу.

6. Підтримка проекту рішення Вінницької міської ради, поданого у порядку місцевої ініціативи, здійснюється у формі підписів членів територіальної громади з правом голосу під проектом такого рішення. Ініціативна група збирає підписи на підтримку проекту рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, на підписних листах, форма яких затверджується Вінницькою міською радою.

7. Проект рішення, поданого у порядку місцевої ініціативи, розглядається на сесії міської ради у порядку, встановленому Регламентом міської ради, з урахуванням положень цього Статуту.

8. Вінницька міська рада в межах своїх повноважень може:

- прийняти проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;

- відхилити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи;

- направити проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи на доопрацювання за обов’язкової участі при доопрацюванні членів ініціативної групи.

Розгляд узгодженого з членами ініціативної групи допрацьованого проекту рішення здійснюється на наступному пленарному засіданні ради. Повторне направлення проекту на доопрацювання не допускається.

9. З питання, внесеного до міської ради у порядку місцевої ініціативи, рада може розглянути власний альтернативний проект рішення у випадку, якщо проект рішення, внесений у порядку місцевої ініціативи, відхилений.

10. Рішення міської ради з питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи, в 10-денний термін надсилається членам ініціативної групи та оприлюднюється в порядку, встановленому Регламентом міської ради та цим Статутом.

11. Регулювання окремих процедурних питань реалізації права членів територіальної громади на місцеву ініціативу у місті Вінниця, а також затвердження зразків документів, необхідних для реалізації права на місцеву ініціативу, визначається Положенням про місцеві ініціативи, яке затверджується міською радою на розвиток положень даного Статуту.

Стаття 4.6.  Громадські слухання

1. Громадські слухання є формою участі членів територіальної громади у виробленні пропозицій щодо прийняття рішень органами місцевого самоврядування міста Вінниці та у контролі за діяльністю органів місцевого самоврядування.

2. Громадські слухання проводяться у формі зустрічей членів територіальної громади з депутатами Вінницької міської ради, посадовими особами органів місцевого самоврядування міста Вінниці, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належить до відання місцевого самоврядування.

3. Предметом громадських слухань може бути:

1) обговорення проектів нормативно-правових актів Вінницької міської ради, її виконавчих органів, Вінницького міського голови та подання пропозицій щодо їх прийняття відповідним органам місцевого самоврядування;

2) обговорення проектів міських програм соціально-економічного, культурного розвитку, проекту бюджету міста на наступний рік, інших проектів документів короткострокового, середньострокового, довгострокового планування розвитку міста та подання пропозицій щодо їх прийняття відповідним органам місцевого самоврядування;

3) розгляд соціальних, економічних, культурних, екологічних, інших значимих для громади питань, внесення пропозицій щодо їх вирішення відповідними органами місцевого самоврядування міста Вінниці;

4) заслуховування звітів депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, прийняття рішень за результатами звітів депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування, внесення пропозицій до органів місцевого самоврядування з вдосконалення діяльності депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування міста Вінниці;

4) обговорення проектів містобудівної документації, місцевих правил забудови відповідно до Закону України «Про планування і забудову територій».

4. Предметом громадських слухань у місті Вінниці не можуть бути:

1) питання, не віднесені законодавством України до відання органів місцевого самоврядування міста Вінниці;

2) питання, що суперечать Конституції та чинному законодавству України.

5. Громадські слухання поділяються на:

1) загальноміські – громадські слухання які стосуються всіх членів громади міста;

2) місцеві – громадські слухання, які стосуються частини територіальної громади міста (району, мікрорайону, кварталу, вулиці тощо).

5.1. Право голосу на загальноміських громадських слуханнях мають усі члени територіальної громади міста з правом голосу, визначених відповідно до ст.2.1 цього Статуту.

5.2. Правом голосу на громадських слуханнях, що проводяться в межах мікрорайону, кварталу, вулиці тощо, мають члени громади з правом голосу, які постійно проживають на території відповідного мікрорайону, кварталу, вулиці тощо.

6. На загальноміські громадські слухання в обов’язковому порядку виносяться проекти бюджету, середньострокових та довгострокових програм соціально-економічного і культурного розвитку міста.

7. Процедурні питання реалізації права членів територіальної громади на участь у громадських слуханнях регулюються Положенням, яке затверджується міською радою на розвиток положень даного Статуту.

Стаття 4.7.  Участь вінничан у міському самоврядуванні через створення і діяльність органів самоорганізації населення

1. Органи самоорганізації населення як форма участі вінничан у вирішенні питань місцевого значення є представницькими органами, які створюються членами міської громади, що проживають на певній частини території міста, для вирішення таких завдань:

1) створення умов для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) участі в реалізації програм соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

2. Органи самоорганізації населення утворюються за ініціативою мешканців на підставі рішення міської ради. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні, мікрорайонні, районні та інші комітети.

3. Органи самоорганізації населення міста Вінниці сприяють створенню умов для реалізації кожним вінничанином його невід'ємного права на участь у місцевому самоврядуванні та функціонують у взаємодії з міською громадою, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також розташованими на відповідній території підприємствами, установами, організаціями.

4. Для виконання завдань та реалізації повноважень органи самоорганізації населення здійснюють такі функції, як залучення мешканців міської громади до самостійного вирішення питань місцевого значення, сприяння забезпеченню комплексного розвитку території, сприяння залученню додаткових місцевих ресурсів.

5. Міська рада відповідно до Закону може наділяти орган самоорганізації населення його власними повноваженнями, а також делегувати йому, за згодою загальних зборів (конференції) мешканців відповідної території, частину власних повноважень з одночасною передачею відповідних фінансів і майна, необхідних для здійснення цих повноважень, та здійснює контроль за реалізацією цих повноважень і використанням наданих фінансів і майна.

6. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є кошти міського бюджету, які передані йому міською радою для здійснення власних та делегованих нею повноважень, а також власні кошти, які формуються за рахунок власної економічної діяльності та добровільних внесків фізичних та юридичних осіб й інших надходжень, не заборонених законодавством.

7. Правовий статус, порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення визначаються Положенням, затвердженим міською радою на розвиток положень даного Статуту.

Стаття 4.8.  Участь членів громади у роботі інститутів громадянського суспільства як форма місцевої демократії

1. У місті Вінниці взаємодія органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства розглядається як пріоритетний напрям залучення членів територіальної громади, об’єднаних спільними інтересами, до процесу планування розвитку міста, розробки та прийняття управлінських рішень, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

У цьому Статуті під інститутами громадянського суспільства розуміються громадські організації, благодійні організації, професійні спілки, асоціації роботодавців, інші некомерційні організації, легалізовані на території громади міста Вінниці, статутна діяльність яких передбачає відстоювання інтересів соціальних, професійних та інших груп членів територіальної громади міста.

2. Органи місцевого самоврядування міста Вінниці можуть укладати з інститутами громадянського суспільства договори (угоди) про взаємодію і взаємне сприяння діяльності

3. За розпорядженням міського голови можуть створюватись громадські ради, дорадчі комітети, інші дорадчі органи при міському голові, до яких входять представники інститутів громадянського суспільства, органів самоорганізації населення. Основним завданням дорадчих органів є підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, системи господарювання у місті Вінниці.

4. Представники інститутів громадянського суспільства мають право подавати свої пропозиції міському голові щодо осіб, які можуть бути зараховані до резерву служби в органах місцевого самоврядування міста Вінниці, інші пропозиції з питань життя громади.


Глава 5. Муніципальне управління у місті Вінниці

Стаття 5.1.  Основні засади місцевого самоврядування у місті Вінниці

1. Головною метою місцевого самоврядування у місті Вінниці є створення умов для максимально повної реалізації прав та задоволення потреб і інтересів членів міської громади, забезпечення сталого розвитку міста в інтересах міської громади та в національних інтересах України.

2. Основними принципами організації місцевого самоврядування у місті Вінниці та засобами їх реалізації є:

- гарантування та захист прав і свобод людини і громадянина шляхом забезпечення їх пріоритетності в усій діяльності органів місцевого самоврядування;

- народовладдя шляхом визнання міської громади основою та єдиним джерелом місцевого самоврядування;

- законність шляхом утвердження верховенства Конституції та законодавства України в діяльності усіх суб’єктів місцевого самоврядування;

- виборність шляхом формування органів місцевого самоврядування через демократичні вибори;

- гласність, відкритість шляхом забезпечення прозорості та реальної можливості здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та прийнятті ними рішень з питань міського значення;

- колегіальність та розподіл повноважень шляхом забезпечення дотримання визначених законодавством України та цим Статутом процедур діяльності органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, підприємств, установ, організацій;

- поєднання інтересів міської громади і загальнонаціональних інтересів України шляхом врахування та забезпечення відповідного балансу інтересів при прийнятті рішень з питань міського відання;

- підзвітність та відповідальність перед міською громадою органів та посадових осіб місцевого самоврядування шляхом обов’язкового і систематичного надання міській громаді повної інформації про зміст і результати діяльності місцевого самоврядування, можливість міської громади ініціювати питання про проведення дострокових виборів органів місцевого самоврядування тощо.

3. Органи місцевого самоврядування використовують та усіма законними способами забезпечують дотримання визначених Конституцією і законодавством України гарантій місцевого самоврядування, якими є:

- правова, організаційна, фінансова, майнова, ресурсна самостійність в межах повноважень, визначених Конституцією та законодавством України;

- державна підтримка та дотримання органами державної влади України визначених законодавством гарантій місцевого самоврядування;

- врахування органами державної влади України при прийнятті рішень, які стосуються міста Вінниці, місцевих особливостей та інтересів міської громади;

- судовий захист прав міської громади та органів місцевого самоврядування.

Стаття 5.2.  Система органів місцевого самоврядування у місті Вінниці

1. Систему органів місцевого самоврядування у місті Вінниці складають:

1) Вінницька міська рада;

2) Вінницький міський голова;

3) виконавчий комітет міської ради;

4) департаменти, управління, відділи та інші утворені міською радою виконавчі органи;

5) органи самоорганізації населення.

2. Порядок формування, компетенція та організація діяльності суб’єктів системи місцевого самоврядування визначаються Конституцією, законодавством України та цим Статутом.

Стаття 5.3.  Інформаційна відкритість органів місцевого самоврядування у місті Вінниці

1. Органи місцевого самоврядування міста Вінниці здійснюють свою діяльність, керуючись принципами відкритості і прозорості, що є необхідною умовою демократичного управління містом, забезпечення належної та ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з міською громадою.

2. Відкритість і прозорість діяльності органів місцевого самоврядування забезпечується через:

1) можливість доступу членів міської громади до повної, об’єктивної, достовірної інформації про цю діяльність в обсягах та у порядку, встановлених законом;

2) здійснення громадського контролю і вплив громадськості на прийняття органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами рішень, здійснення дій або утримання від них.

3. Усі нормативно-правові акти міської ради та її виконавчих органів, порядок денний їх засідань оприлюднюються в засобах масової інформації.

4. Офіційне оприлюднення актів органів та посадових осіб міської ради здійснюється на офіційному веб-сайті міської ради, шляхом друку в газеті міської ради та інших засобах масової інформації. Нормативно-правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що визначають права та обов’язки членів міської громади, не оприлюднені і не доведені до відома населення у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, вважаються нечинними.

5. Усі нормативно-правові акти міста зберігаються в електронному вигляді. До баз даних електронних копій нормативно-правових актів міста забезпечується безкоштовний та безперешкодний доступ через мережу Інтернет.

6. Засідання міської ради та її виконавчого комітету є відкритими. Проведення закритого засідання допускається лише для розгляду відповідно до закону окремо визначених питань в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.

7. З метою публічного інформування про свою діяльність, забезпечення впливу громадськості на формування і реалізацію політики міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб, а також для сприяння громадському контролю за їх діяльністю, міський голова, виконавчі органи, депутатські комісії та депутати міської ради зобов’язані звітувати перед міською громадою та перед міською радою.

8. З врахуванням розвитку сучасних інформаційних технологій та впровадження їх у систему управління містом, виконавчий комітет створює і підтримує офіційний веб-сайт міста з метою більш повного задоволення потреб населення, підприємств, установ, організацій в місті Вінниці та за його межами в об'єктивній, комплексній інформації про різні сфери суспільного життя міста, а також про діяльність та рішення органів місцевого самоврядування.

9. У мережі Інтернет, на офіційному веб-сайті міста має бути представлена політична, економічна, правова, екологічна, науково-технічна, управлінська, культурна та інша інформація про Вінницю та життя міської громади, довідкова інформація про посадових осіб місцевого самоврядування, їх службові адреси та службові телефони, архів рішень міської ради та її виконавчих органів, архів чинних нормативно-правових актів та неприйнятих проектів актів тощо.

10. Інформація на офіційному веб-сайті міста постійно оновлюється та удосконалюються способи її представлення і доступу.

11. Інформація на офіційному веб-сайті міста міститься українською та іноземними мовами.

Стаття 5.4.  Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Вінниці

1. Систему актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Вінниці складають:

- Статут міської громади;

- рішення міської ради;

- рішення виконавчого комітету;

- розпорядження міського голови;

- акти інших виконавчих органів ради та їх посадових осіб.

2. Міська рада, її виконавчий комітет та інші виконавчі органи в межах своїх повноважень приймають акти нормативного та іншого характеру.

3. Акти міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб нормативного характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін набрання ними чинності.

4. Акти міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб іншого характеру доводяться до відома виконавців та усіх зацікавлених осіб.

5. Офіційне тлумачення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюють ті органи і посадові особи, що їх прийняли.  

Стаття 5.5.  Вінницька міська рада – представницький орган міської громади

1. Вінницька міська рада (далі – міська рада) є представницьким і нормотворчим органом місцевого самоврядування у місті Вінниці, який здійснює від імені та в інтересах міської громади функції та повноваження місцевого самоврядування.

Міська рада складається з депутатів, обраних у порядку, встановленому Конституцією та законами України.

2. Загальний склад (чисельність депутатів) міської ради встановлюється відповідно до законодавства України.

3. Строк повноважень міської ради визначається Конституцією та законами України.

4. Дострокове припинення повноважень міської ради може бути здійснене у випадках і у порядку, визначеному Конституцією, законодавством України та цим Статутом.

Стаття 5.6.  Завдання, функції та повноваження міської ради

1. Міська рада та її виконавчі органи сприяють розвитку засад самоврядування на території міста.

2. Завдання, функції та повноваження міської ради визначаються законодавством України.

3. Міська рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки у Державному казначействі України та інших фінансових установах, має право набувати від свого імені майнових та особистих немайнових прав та несе відповідні обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в судах.

Стаття 5.7.  Забезпечення роботи міської ради

1. Робочими органами міської ради є постійні і тимчасові комісії, які обираються з числа депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки проектів рішень міської ради. Комісії здійснюють контроль за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.

2. Для забезпечення своєї діяльності міська рада створює допоміжний орган – апарат міської ради або секретаріат. Допоміжні органи ради адміністративно підпорядковані міському голові, який спрямовує і контролює їх роботу, а функціонально – секретарю міської ради, який безпосередньо організовує їхню діяльність. Визначення загальної чисельності апарату ради, розмір та структура витрат на його утримання, вирішення інших питань функціонування апарату ради здійснюються відповідно до законодавства України.

3. Витрати на забезпечення діяльності міської ради передбачаються у міському бюджеті.

Стаття 5.8.  Організація роботи міської ради

1. Формами роботи міської ради є сесійні засідання ради та робота постійних і тимчасових комісій ради. Пленарні засідання сесії міської ради проводяться у приміщенні, спеціально обладнаному електронною системою голосування. Не допускається проведення сесійних засідань ради в іншому приміщенні, якщо це не викликано надзвичайними обставинами.

2. Порядок роботи міської ради визначається Регламентом Вінницької міської ради (далі – Регламентом ради), який затверджується міською радою у відповідності до законодавства України і не може суперечити цьому Статуту.

3. Сесійне засідання міської ради є правомочним, якщо на ньому зареєстровано більшість від загального складу депутатів міської ради. Порядок реєстрації депутатів міської ради на сесійному засіданні визначається Регламентом ради.

4. Робота постійних і тимчасових комісій міської ради може здійснюватись у спеціально відведених приміщеннях міської ради або у виїзному режимі – у залежності від питань, які розглядаються, і кола підприємств, установ та організацій, яких стосуються ці питання.

5. Порядок підготовки, проходження, ухвалення, зберігання рішень міської ради, забезпечення режиму доступу до них визначається законами України, Регламентом ради та цим Статутом.

6. З метою забезпечення конструктивної роботи міської ради, попередження конфліктів серед депутатів на сесійних засіданнях ради Вінницька міська рада може своїм рішенням запровадити інститут пристава. Положення про приставів (охоронців порядку) міської ради у місті Вінниця затверджується міською радою, витрати на утримання приставав здійснюються за рахунок коштів міського бюджету.

Стаття 5.9.  Рішення міської ради

1. Міська рада на реалізацію повноважень, визначених законами України, приймає нормативно-правові акти та інші акти у формі рішень.

2. Рішення міської ради приймається більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради, якщо інше не встановлене законом.

3. У випадку, якщо Вінницька міська рада приймає рішення про подання до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів Вінницького міського голови, то таке рішення має бути попередньо підтримане не менше, ніж 10% членів територіальної громади. Така підтримка реалізується у формі звернення до Вінницької міської ради членів територіальної громади про схвалення такої ініціативи і засвідчується особистим підписом члена територіальної громади із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, номера паспорта та адреси реєстрації за формою та у порядку, визначеному рішенням міської ради.

4. Рішення міської ради про внесення до порядку денного сесії міської ради проекту рішення про дострокове припинення повноважень міського голови і рішення міської ради про дострокове припинення повноважень міського голови не можуть бути прийняті на одній сесії міської ради.

5. У випадках, визначених законодавством України, цим Статутом, рішення міської ради може бути прийняте лише після проведення місцевого референдуму, громадських слухань, загальних зборів громадян за місцем проживання.

6. Рішення міської ради підписуються міським головою. У випадку, якщо міський голова не підписує рішення міської ради, то такі дії міського голови можуть бути оскаржені у судовому порядку.

7. Рішення міської ради у п'ятиденний термін з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради. У цьому разі міський голова подає до міської ради відповідне обґрунтування з пропозицією про скасування такого рішення в цілому, скасування частково або про внесення змін до прийнятого рішення міської ради.

8. Підставами зупинення рішення міської ради міським головою можуть бути:

1) порушення радою Конституції, законів України, рішень місцевих референдумів, Статуту територіальної громади, Регламенту міської ради, рішень міської ради про затвердження бюджету міста та щодо програм розвитку міста;

2) виявлення порушень при підготовці тексту рішення, поданого на підпис міському голові, виходячи з співставлення проекту рішення, внесеного на розгляд міської ради, і стенограми засідання ради;

3) прийняття рішень радою з питань, які не віднесені до її компетенції;

4) прийняття рішень радою, які несуть ризики для погіршення соціально-економічного стану членів територіальної громади;

5) випадки, якщо при прийнятті рішення не було повідомлено про конфлікт інтересів суб’єктів прийняття рішення.

9. У випадку зупинення рішення міської ради міський голова не підписує таке рішення і видає у термін, що не перевищує п’яти днів з часу прийняття такого рішення Вінницькою міською радою, розпорядження про зупинення рішення Вінницької міської ради з мотивуванням таких дій.

10. У двотижневий строк міська рада зобов’язана повторно розглянути рішення, зупинене міським головою, та його пропозиції. У разі, якщо міська рада прийме рішення про відхилення зауважень міського голови і підтвердить попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, то таке рішення набирає чинності.

11. У разі, якщо міська рада не розгляне у встановлений законом термін рішення, зупинене міським головою, та його пропозиції, а також у разі, якщо міська рада не проголосує двома третинами голосів за відхилення зауважень міського голови чи підтвердження попереднього рішення міської ради, то таке рішення втрачає чинність з дня його прийняття.

12. Рішення міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію. Офіційне оприлюднення рішень міської ради здійснюється у порядку, визначеному цим Статутом та Регламентом ради.

Стаття 5.10.  Делегування повноважень міської ради

1. У передбачених законодавством України випадках, а також у випадках, коли повноваження Вінницької міської ради може бути ефективніше реалізоване іншим органом, міська рада може делегувати частину власних повноважень іншим органам, які є суб’єктами системи місцевого самоврядування.

2. Делегування повноважень міської ради здійснюється за попередньою згодою органу, якому делегуються повноваження. Попередня згода органу про прийняття делегованих повноважень фіксується у формі рішення вищезгаданого органу.

3. Делегування повноважень здійснюється міською радою на договірній основі, якщо інше не встановлено законодавством України.

4. Угода (договір) про делегування повноважень міської ради іншому органу набуває чинності з дня вступу в дію рішення Вінницької міської ради про схвалення угоди (договору) та аналогічного рішення органу, якому делегуються повноваження.

5. Делегування повноважень міської ради здійснюється одночасно з передачею органу, якому делегуються повноваження, коштів, матеріальних та інших ресурсів для здійснення цих повноважень. Методика обчислення коштів і визначення переліку інших ресурсів, які передаються органу для реалізації делегованих повноважень, встановлюється за згодою сторін і є частиною угоди (договору) про делегування повноважень міської ради.

6. Субделегування повноважень Вінницької міської ради органом, якому такі повноваження делеговані, не допускається.

7. Орган, якому делегуються повноваження міської ради, є відповідальним, підзвітним і підконтрольним перед Вінницькою міською радою за реалізацію делегованих повноважень.

На вимогу Вінницької міської ради, постійних та тимчасових комісій Вінницької міської ради посадові особи органу, який реалізує делеговані повноваження Вінницької міської ради, зобов’язані надавати інформацію про стан виконання делегованих повноважень.

Вінницька міська рада може прийняти рішення про заслуховування звіту повноважного представника органу, якому делеговані повноваження Вінницької міської ради, на сесії міської ради.

8. Делегування повноважень Вінницької міської ради здійснюється на період повноважень ради поточного скликання.

Стаття 5.11.  Підзвітність та підконтрольність міської ради

1. Міська рада відповідальна, підзвітна і підконтрольна перед міською громадою.

2. Секретар міської ради періодично, але не менше одного разу на півроку, через засоби масової інформації, сайт Вінницької міської ради, на зустрічах з представниками міської громади інформує населення про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітує перед міською громадою про діяльність ради.

Стаття 5.12.  Депутат міської ради

1. Депутат міської ради є членом представницького органу місцевого самоврядування (міської ради), представником інтересів територіальної громади міста Вінниці, представником інтересів виборців округу.

Права та обов’язки депутатів як членів міської ради, як представників інтересів територіальної громади та виборців виборчого округу визначаються законами України з врахуванням особливостей їх реалізації відповідно до цього Статуту.

2. Вінницька міська рада може прийняти рішення про закріплення за виборчими округами, відповідно до чинного поділу міста на виборчі округи, депутатів, обраних за списками місцевих організацій політичних партій. Таке рішення приймається за поданням фракцій політичних партій, представлених у міській раді, та за згодою депутатів.

3. З питань депутатської діяльності депутат міської ради у порядку, визначеному законами України, може звертатися до міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста Вінниці, з депутатським запитом або депутатським зверненням. Всі запити і звернення депутата міської ради реєструються у секретаріаті міської ради у порядку, визначеному Регламентом міської ради.

4. З метою вдосконалення роботи депутатів міської ради та надання членам територіальної громади послуг інформаційно-просвітницького, довідкового та правового характеру, міська рада, у межах коштів та належних матеріальних засобів, може прийняти рішення про створення громадських приймалень депутатів.

5. У складі загального фонду міського бюджету, за рішенням міської ради, можуть бути передбачені видатки на підтримку виборчих округів за пропозиціями депутатів.

6. Депутат міської ради і фракція політичної партії у міській раді періодично звітує перед виборцями про свою діяльність. Порядок проведення звітів депутатами встановлюється міською радою.

7. Органи місцевого самоврядування міста Вінниці створюють умови до підвищення професійної компетентності депутатів міської ради.

8. Депутати міської ради можуть мати помічників-консультантів, статус яких визначається законом України та відповідним Положенням, затвердженим міською радою. Помічники-консультанти депутата міської ради можуть працювати виключно на громадських засадах.

Стаття 5.13.  Секретар міської ради

1. За пропозицією міського голови міська рада обирає таємним голосуванням Секретаря міської ради.

2. Секретар міської ради обирається з числа депутатів міської ради на строк повноважень міської ради та працює в ній на постійній основі.

3. Секретар міської ради:

1) скликає сесії міської ради у випадках, передбачених законодавством;

2) повідомляє депутатам і доводить до відома членів територіальної громади інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради;

3) організує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на її розгляд;

4) веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених законодавством;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців, органів самоорганізації населення, їх оприлюднення в місцевих засобах масової інформації, організує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;

8) за дорученням міської ради відповідно до чинного законодавства та цього Статуту організовує заходи, пов'язані з підготовкою і проведенням референдумів, виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційного тексту цього Статуту й інших офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади;

10) вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов'язані з діяльністю міської ради територіальної громади та її органів;

11) у випадку відсутності міського голови виконує його обов'язки з питань діяльності міської ради.

Стаття 5.14.  Кодекс поведінки депутатів міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування.

1. Посадові особи місцевого самоврядування та депутати міської ради зобов’язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу поведінки депутатів міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування у місті Вінниці, затвердженого Вінницькою міською радою (далі – Кодекс).

2. Недотримання посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами міської ради Кодексу вважається:

- для посадових осіб – неналежним виконанням службових обов’язків;

- для депутатів міської ради – порушенням норм етики.

Порушення ними Кодексу поведінки депутатів міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування у місті Вінниці є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.

3. З метою посилення контролю за дотриманням Кодексу поведінки депутатів міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування у місті Вінниці, виконанням службовцями своїх обов’язків, міська рада може запроваджувати спеціальні вимоги до форми одягу муніципального службовця.

Стаття 5.15.  Конфлікт інтересів у міській раді та виконавчих органах міської ради

1. Конфлікт інтересів – це ситуація, коли рішення, що приймається міською радою, виконавчим комітетом може мати позитивні чи негативні наслідки для приватного інтересу суб’єкта (одного із суб’єктів) прийняття рішення (міського голови, депутата міської ради, інших посадових осіб місцевого самоврядування), його родичів, коло яких визначено законом.

2. У разі, якщо на розгляд сесії міської ради або виконавчих органів ради винесене питання, яке породжує у міського голови, депутатів ради, інших посадових осіб місцевого самоврядування конфлікт інтересів, ці особи зобов’язані повідомити про цей конфлікт інтересів.

3. Напередодні голосування за рішення, яке породжує конфлікт інтересів, особа, яку безпосередньо стосуються наслідки цього рішення, повідомляє про це у письмовій формі міську раду, виконавчий комітет. Відповідне повідомлення зачитується головуючим на засіданні перед голосуванням за вищезгадане рішення.

4. Письмова заява про наявність конфлікту інтересів оголошується на засіданні і долучається до протоколу засідання.

5. Повідомлення про конфлікт інтересів не несе будь-яких правових наслідків при прийнятті рішення сесією міської ради або виконавчим комітетом ради.

6. Норми щодо конфлікту інтересів регулюються Кодексом поведінки депутатів міської ради та посадових осіб місцевого самоврядування у місті Вінниці.

7. Неповідомлення посадовою особою місцевого самоврядування, депутатом міської ради про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення ради, виконавчого комітету є підставою для зупинення міським головою зазначеного рішення міської ради, виконавчого комітету згідно пунктів 4 і 7 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Глава 6. Вінницький міський голова

Стаття 6.1.  Статус Вінницького міського голови

1. Вінницький міський голова (далі – міський голова) є головною посадовою особою територіальної громади міста Вінниці.

2. Міський голова обирається членами територіальної громади міста Вінниці, які мають право голосу на місцевих виборах, на термін, визначений законом, шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

3. Міським головою може бути обраний член територіальної громади міста Вінниці, який має право голосу на місцевих виборах і постійно проживає на території міста. Порядок обрання міського голови визначається чинним законодавством України.

4. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

5. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів місцевих рад, що передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», а також обмеження, встановлені законодавством України про місцеве самоврядування, про службу в органах місцевого самоврядування, антикорупційним законодавством.

6. Термін повноважень міського голови встановлюється Конституцією та законами України. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються у момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

7. Форми роботи і повноваження міського голови визначаються Конституцією України, законодавством України, цим Статутом, Регламентом міської ради.

8. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед міською громадою, відповідальним – перед Вінницькою міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради їх повноважень – підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

9. Підзвітність і підконтрольність міського голови перед територіальною громадою міста Вінниці забезпечується обов’язком звітування міського голови не рідше одного разу на рік перед членами територіальної громади міста на відкритих зустрічах, а також через засоби масової інформації. Звіт міського голови перед громадою повинен включати в себе інформацію про нормотворчу, організаційно-розпорядчу діяльність міського голови у межах його компетенції за звітний період.

10. Відповідальність міського голови перед територіальною громадою міста Вінниці передбачає здатність територіальної громади міста Вінниці прийняти рішення про притягнення міського голови до відповідальності за неналежне виконання своїх обов’язків та з інших передбачених законом підстав у порядку, визначеному законами України.

11. У межах своїх повноважень Вінницький міський голова видає розпорядження, що є обов’язковими для виконання на території міста Вінниці..

12. У випадку, якщо міський голова приймає рішення про внесення подання до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів міської ради, то таке рішення має бути попередньо підтримане не менше, як 10% членів територіальної громади міста Вінниці. Така підтримка реалізується у формі звернення до Вінницького міського голови членів територіальної громади про схвалення такої ініціативи і засвідчується особистим підписом члена територіальної громади із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, номера паспорта та адреси реєстрації за формою та у порядку, визначеному рішенням міської ради.

13. У разі дострокового припинення повноважень міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків його повноваження виконує секретар ради.

Глава 7. Виконавчі органи Вінницької міської ради

Стаття 7.1.  Створення та ліквідація виконавчих органів Вінницької міської ради

1. Виконавчими органами Вінницької міської ради (далі – виконавчими органами) є виконавчий комітет міської ради (виконавчий комітет), департаменти, управління, районні адміністрації, відділи та інші утворені радою виконавчі органи.

2. Структура виконавчих органів, загальна чисельність апарату виконавчих органів, система оплати праці та розмір заробітної плати працівників виконавчих органів затверджуються міською радою за поданням міського голови, з врахуванням статті 6 Європейської хартії місцевого самоврядування.

3. Повноваження виконавчих органів визначається законодавством та положеннями про них, затвердженими відповідними рішеннями міської ради.

4. Департаменти, управління, районні адміністрації є юридичними особами. Інші виконавчі органи можуть бути наділені правами юридичної особи за рішенням міської ради.

5. Виконавчі органи ліквідуються міською радою за поданням міського голови.

Стаття 7.2.  Виконавчий комітет Вінницької міської ради

1. Виконавчий комітет Вінницької міської ради є виконавчим і розпорядчим органом міської ради, який створюється міською радою на період її повноважень.

2. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків роботу виконавчого комітету організує особа, на яку покладено виконання обов’язків міського голови.

3. Виконавчий комітет міської ради є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в фінансових установах, має право, набувати від свого імені майнових та особистих немайнових прав та нести обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в судах.

4. Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, яка його створила. Міський голова звітує перед міською радою про роботу виконавчого комітету у порядку, встановленому законодавством України.

5. Кількісний і персональний склад виконавчого комітету затверджується міською радою за поданням міського голови.

6. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати міської ради, окрім секретаря міської ради.

7. Члени виконавчого комітету виконують свої обов'язки, як правило, на громадських засадах. У цьому разі на них не поширюється статус службовців місцевого самоврядування. За рішенням міської ради окремі члени виконавчого комітету можуть працювати на постійній основі.

8. Порядок скликання засідання виконавчого комітету та порядок прийняття ним рішень визначаються регламентом, який затверджується виконавчим комітетом.

9. Засідання виконавчого комітету носять відкритий характер, крім випадків, передбачених законодавством.

10. Рішення виконавчого комітету, які суперечать чинному законодавству, доцільності, а також інші рішення, які визнані недоцільними, можуть бути скасовані самим виконавчий комітетом, або міською радою.

Глава 8. Служба в органах місцевого самоврядування міста Вінниці (муніципальна служба)

Стаття 8.1.  Служба в органах місцевого самоврядування міста Вінниці

1. Служба в органах місцевого самоврядування міста Вінниці (муніципальна служба) – професійна діяльність осіб, які займають посади в органах місцевого самоврядування.

Служба в органах місцевого самоврядування здійснюється на платній основі і реалізується в інтересах територіальної громади.

2. Основною формою заміщення посад в органах місцевого самоврядування міста Вінниці є конкурс. Конкурс проводиться у порядку, встановленому рішенням Вінницької міської ради відповідно до законодавства України.

3. Органи місцевого самоврядування можуть створювати Реєстр осіб, які притягались до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та службових злочинів. При встановленні результатів конкурсу Комісія враховує факт попередніх корупційних і службових правопорушень претендента на посаду.

Стаття 8.2.  Кадровий резерв муніципальної служби міста Вінниці

1. З метою підвищення компетентності посадових осіб місцевого самоврядування (муніципальних службовців), оптимального використання їх потенціалу у місті Вінниця створюється Кадровий резерв муніципальної служби.

2. Кадровий резерв муніципальної служби міста Вінниці – це база даних посадових осіб місцевого самоврядування, які претендують на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування міста Вінниці.

3. Кадровий резерв муніципальної служби міста Вінниці складається з Кадрового резерву органу місцевого самоврядування та з Резерву муніципальної служби міста.

4. Кадровий резерв органу місцевого самоврядування формується з осіб, які претендують на заміщення вакантних посад в органі місцевого самоврядування. Кадровий резерв органу місцевого самоврядування створюється на кожну посаду в органі місцевого самоврядування міста Вінниці у кількості, яка визначається відповідним Положенням.

5. Всі особи, звільнені з посад в органах місцевого самоврядування міста Вінниці з мотивів, які не пов’язані з порушенням трудової та службової дисципліни, вчиненням корупційних діянь, за їх бажанням автоматично зараховуються до Резерву муніципальної служби міста.

6. Порядок формування кадрового резерву муніципальної служби міста Вінниці та порядок заміщення посад на службі в органах місцевого самоврядування особами, які перебувають у кадровому резерві, визначається Положенням про кадровий резерв муніципальної служби міста Вінниці, що затверджується Вінницьким міським головою.

Стаття 8.3.  Планування кар’єри муніципального службовця міста Вінниці

1. В органах місцевого самоврядування міста Вінниці здійснюється планування кар’єри осіб, що займають посади в органах місцевого самоврядування міста Вінниці

2. Планування кар’єри муніципальних службовців міста Вінниці може включати направлення на навчання у вищі навчальні заклади за магістерськими програмами відповідно до компетенції, підвищення кваліфікації муніципального службовця, стажування службовця в органах місцевого самоврядування влади та комунальних підприємствах, ротацію службовця в межах одного управлінського рівня тощо.

3. Підвищення кваліфікації муніципальних службовців у місті Вінниця здійснюється у рамках програми «Муніципальний університет», а також у інших формах, передбачених законодавством України.

4. План кар’єри муніципального службовця затверджується розпорядженням Вінницького міського голови за поданням виконавчого органу міської ради - кадрової служби.

Стаття 8.4.  Контроль і контрольні процедури в органах місцевого самоврядування міста Вінниці.

1. В органах місцевого самоврядування міста Вінниці створюється система неперервного контролю за діяльністю посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Контроль за діяльністю муніципальних службовців передбачає аналіз діяльності службовця в частині виконання ним своїх посадових обов’язків, виконання вимог антикорупційного законодавства України, дотримання етики поведінки службовця.

3. Організація контролю за діяльністю посадових осіб органів місцевого самоврядування міста Вінниці здійснюється у порядку, визначеному міським головою. У ході контрольної діяльності, Вінницький міський голова може приймати рішення про проведення службового розслідування за фактом, виявленим у ході перевірки, у порядку, встановленому Вінницькою міською радою.

4. Щороку здійснюється щорічна оцінка діяльності муніципальних службовців.

5. В органах місцевого самоврядування міста Вінниці у порядку, встановленому законодавством України, здійснюється чергова атестація посадових осіб місцевого самоврядування. При атестації враховуються результати щорічних оцінок діяльності муніципального службовця, рівень виконання посадовою особою своїх функцій та повноважень.

Стаття 8.5.  Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування міста Вінниці

1. Міський голова у межах компетенції на підставах і у порядку, встановленому законодавством, може прийняти рішення про притягнення посадових осіб місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності.

Глава 9. Комунальна власність у місті Вінниці

Стаття 9.1.  Комунальна власність як економічна основа місцевого самоврядування у місті Вінниці

1. Міська громада має право комунальної власності – право на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо і через органи місцевого самоврядування володіти, користуватися та розпоряджатися комунальною власністю територіальної громади міста Вінниці (далі – комунальною власністю).

2. До комунальної власності належить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частка в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

3. Об’єкти права комунальної власності можуть знаходитися як на території міста, так і за його межами.

4. Перелік об’єктів права комунальної власності затверджується міською радою за поданням виконавчого органу міської ради, що веде реєстр об’єктів комунальної власності.

5. Органи місцевого самоврядування з метою зміцнення економічної основи міської громади, поліпшення обслуговування населення, розвитку культури, науки, освіти в місті можуть на договірних засадах формувати спільну (комунальну) власність (спільно з іншими територіальними громадами та суб’єктами права України) – державно-комунальну та приватно-комунальну власність.

6. До комунальної власності територіальної громади міста Вінниці належать усі землі в межах міста, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки поза межами міста, право комунальної власності територіальної громади міста Вінниця на які посвідчено відповідними державними актами.

7. Набуття права на землю територіальною громадою міста та передача землі з комунальної власності у державну, передача земель комунальної власності у власність юридичних та фізичних осіб здійснюється відповідно до законодавства України.

8. Об’єкти права комунальної власності територіальної громади міста Вінниці, у тому числі землі комунальної власності можуть бути відчужені чи передані в оренду у порядку, визначеному законодавством України та рішеннями міської ради.

9. Не підлягають відчуженню землі загального користування: площі, вулиці, проїзди, дороги, сади, бульвари, водоймища, а також пам'ятники природи, історії, археології та культури, будівлі й споруди, об'єкти оздоровчого та історико-культурного призначення, інші майнові об'єкти, даровані місту благодійниками або такі, що побудовані на кошти, зібрані членами міської громади.

10. Перелік об'єктів комунальної власності, які не підлягають відчуженню, затверджується більшістю від складу Вінницької міської ради за поданням виконавчого комітету. ?

Стаття 9.2.  Комунальні підприємства, установи та організації.

1. Органи місцевого самоврядування у межах повноважень, визначених законами України та цим Статутом, з метою забезпечення економічних, енергетичних, соціальних, житлових, побутових, транспортних потреб членів територіальної громади Вінниці, ведення ефективної економічної діяльності у виробничій і сервісній сферах міста Вінниці можуть створюватися комунальні підприємства, установи.

2. Власником комунальних суб’єктів господарювання у місті Вінниця є територіальна громада міста Вінниці.

3. Міська рада затверджує статути комунальних суб’єктів господарювання, визначає основні напрями їхньої діяльності, порядок використання їхнього прибутку.

4. З керівником комунального підприємства Вінницький міський голова укладає контракт.

5. При встановленні розміру частки прибутку, яка зараховується до місцевого бюджету, Вінницька міська рада керується принципом мінімального втручання у господарську діяльність комунального підприємства.

6. Територіальна громада не несе відповідальності за зобов’язаннями комунального підприємства, а комунальне підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями територіальної громади.

7. Вінницька міська рада за поданням міського голови, виконавчий комітету міської ради може прийняти рішення про включення комунального підприємства до переліку підприємств, на які не поширюється законодавство про банкрутство. Таке рішення може бути прийняти лише у випадку виконання таким підприємством суспільно важливих для членів територіальної громади функцій (виробництво продукції, надання послуг).

8. Реорганізація або ліквідація комунального підприємства здійснюється за рішенням Вінницької міської ради.

Стаття 9.3.  Захист прав комунальної власності

1. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути примусово відчужені у міської громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо міської громади.

2. Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за збитки, заподіяні об’єктам права комунальної власності.

3. Органи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які вчинили або чинять збитки об’єктам права комунальної власності.

Глава 10. Фінансова основа місцевого самоврядування у місті Вінниці

Стаття 10.1.  Фінансові ресурси міської громади

1. Фінансова основа місцевого самоврядування у місті Вінниці – це сукупність місцевих фінансових ресурсів, за допомогою яких забезпечується реалізація завдань та функцій місцевого самоврядування та виконання делегованих повноважень на території міста Вінниці.

2. Фінансову основу місцевого самоврядування у місті Вінниці складають:

1) кошти міського бюджету, у тому числі:

- кошти, отримані від приватизації об’єктів комунальної власності та продажу земельних ділянок;

- трансферти, передані місту відповідно до чинного законодавства України;

- кошти, отримані від діяльності на фондовому ринку, від розміщення цінних паперів і позик;

- інші надходження;

2) кошти підприємств, установ і організацій, що перебувають у комунальній власності міста Вінниці, у тому числі, розміщених за межами територіальної громади міста Вінниці;

3) доходи від корпоративних прав підприємств, установ та організацій, що створені засновником яких є Вінницька міська рада;

4) інші фінансові ресурси.

3. Міська рада може в межах, визначених чинним законодавством, створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантом кредитів підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади міста, розміщувати кошти, що належать їм в банках інших суб'єктів права власності, одержувати відсотки від їх доходів відповідно до закону із зарахуванням їх до прибуткової частини міського бюджету.

4. Територіальна громада міста Вінниці може об'єднувати на договірних засадах свої фінансові ресурси з фінансовими ресурсами інших територіальних громад та з державними фінансовими ресурсами з метою спільного фінансування міських, регіональних або загальнодержавних програм.

Рішення про участь територіальної громади міста Вінниці у спільному фінансуванні міських, регіональних або загальнодержавних програм приймається лише на підставі експертного висновку, проведеного відповідними виконавчими органами Вінницької міської ради, про реальні вигоди членів територіальної громади міста Вінниці від реалізації даних програм.

5. З метою залучення додаткових фінансових ресурсів для реалізації проектів соціальної, культурно-духовної, оздоровчої, екологічної спрямованості, а також для вирішення актуальних проблем розвитку міста органи місцевого самоврядування сприяють благодійності на користь територіальної громади міста Вінниці.

6. Будь-яка фінансова діяльність органів місцевого самоврядування є відкритою і доступною для громадського контролю в установленому законом і цим Статутом порядку.

Стаття 10.2.  Бюджет територіальної громади міста Вінниці

1. Територіальна громада міста Вінниці реалізує право на самоврядування шляхом складання міського бюджету – плану формування і використання фінансових ресурсів громади.

2. Бюджет міста Вінниці формується відповідно до законодавства України.

3. Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності бюджету територіальної громади міста Вінниці встановлюється бюджетним законодавством України.

4. Виконавчі органи міської ради забезпечують виконання міського бюджету.

5. Органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про виконання міського бюджету не пізніше 1 березня року, що настає за звітним у засобах масової інформації.

6. Органи міцевого самоврядування з метою звітування про стан виконання бюджету та залучення членів територіальної громади до розробки проекту бюджету міста Вінниці на наступний рік можуть ініціювати проведення бюджетних слухань як форми громадських слухань.

7 . Міська рада має право здійснювати внутрішні запозичення до міського бюджету відповідно до чинного законодавства України.

8. Органи місцевого самоврядування міста Вінниці зобов’язані вести активну роботу з відстоювання інтересів територіальної громади міста Вінниці при розробці проектів загальнодержавних, регіональних програм соціально-економічного, культурного розвитку.

Стаття 10.3.  Місцеві податки і збори

1. Вінницька міська рада у межах повноважень визначених законодавством України, щорічно встановлює перелік та ставки місцевих податків і зборів – обов’язкових постійних платежів до міського бюджету, що здійснюють фізичні та юридичні особи на території громади міста Вінниці відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених законодавством України.

У випадку, якщо не прийняла рішення щодо зміни переліку місцевих податків і зборів, їх розміру, то залишається чинним попередньо прийняте рішення, яке затверджує перелік місцевих податків і зборів та їх ставки.

2. Рішення міської ради в сфері місцевих податків і зборів базуються на таких принципах:

1) забезпечення стабільних надходжень до міського бюджету для виконання функцій міською радою;

2) створення сприятливих умов для ведення бізнесу на території громади міста Вінниці, зацікавленості суб’єктів господарювання у підвищенні його ефективності;

3) врахування економічного та соціального стану платників місцевих податків і зборів;

4) відповідності витрат на адміністрування податків і зборів доходам, які вони приносять.

3. За рішенням загальних зборів (конференції) мешканців за місцем проживання можуть вводитися місцеві збори на основі добровільного самооподаткування членів міської громади, які мешкають на відповідній території міста.

4. Сплачені платниками надміру суми місцевих податків і зборів зараховуються в рахунок майбутніх платежів платників податків і зборів.

5. Міська рада може надавати юридичним та фізичним особам пільги по сплаті місцевих податків і зборів відповідно до вимог чинного законодавства

6. Вінницька міська рада може встановлювати пільги для платників місцевих податків і зборів у випадку здійснення ними таких платежів авансом, якщо інше не встановлено законодавством України.

Глава 11. Взаємовідносини територіальної громади міста Вінниці з органами державної влади, іншими громадами, підприємствами, установами та організаціями

Стаття 11.1.  Взаємовідносини територіальної громади міста Вінниці з органами державної влади

1. Взаємовідносини територіальної громади міста Вінниці з органами державної влади відбуваються у спосіб та в межах, що передбачені Конституцією, законами України та цим Статутом.

2. Основними напрямками співробітництва є:

1) у сфері фінансів та майна:

- надання державою фінансової підтримки для виконання повноважень органами місцевого самоврядування, зокрема, у формі субвенцій;

- надання міською громадою державі частини доходів від загальнодержавних податків і зборів в порядку, встановленому законом про державний бюджет;

- безоплатна передача державою майна міській громаді та міською громадою – державі;

2) у сфері охорони здоров’я, освіти та соціального захисту:

- реалізація органами місцевого самоврядування політики держави та загальнодержавних програм у сфері освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення;

- надання державою організаційної, методичної та фінансової допомоги органам місцевого самоврядування на реалізацію політики держави та загальнодержавних програм у сфері освіти, охорони здоров’я та соціального захисту;

3) у сфері забезпечення законності та правопорядку:

- здійснення органами місцевого самоврядування своєї діяльності лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

- здійснення державою у межах чинного законодавства нагляду і контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, а також за законним, ефективним витрачанням коштів міського бюджету тощо.

Стаття 11.2.  Взаємовідносини територіальної громади міста Вінниці з іншими територіальними громадами

1. Налагодження відносин міської громади міста Вінниці з іншими територіальними громадами здійснюється з метою запровадження більш ефективних механізмів розв’язання спільних проблем, обміну досвідом, захисту спільних інтересів громад.

2. Взаємовідносини територіальної громади міста Вінниці з іншими територіальними громадами можуть оформлятись у вигляді відповідних договорів, ухвалених представницькими органами місцевого самоврядування та підписаних уповноваженими представниками громад, або в інший спосіб не заборонений законом.

3. Територіальна громада міста Вінниці вправі спільно з іншою територіальною громадою (громадами) :

1) об'єднувати на договірних засадах кошти міського бюджету та інших місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;

2) об'єднувати на договірних засадах на правах спільної власності об'єкти права комунальної власності для виконання спільних проектів або для спільного утримання комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи;

3) визначати порядок використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад;

4) об'єднуватись в асоціації, вступати до асоціацій, у тому числі, міжнародних та використовувати інші форми добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад.

3. Вінницька міська рада, представляючи міську громаду, бере участь у внутрішньодержавному міжмуніципальному співробітництві, здійснюючи його безпосередньо з територіальними громадами інших міст України, а також в рамках асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування України, для чого відповідно до законодавства України та цього Статуту можуть вживатися необхідні дії та укладатися необхідні угоди.

Стаття 11.3.  Взаємовідносини територіальної громади міста Вінниці з суб’єктами власності, яка не є комунальною

1. З підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності міської громади, територіальна громада міста Вінниці в особі органів та посадових осіб місцевого самоврядування будує свої взаємовідносини на договірній та податковій основах.

2. Взаємовідносини міської громади з суб’єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на території міста Вінниці, будуються як на паритетних засадах (шляхом укладення цивільно-правових угод тощо), так і на засадах підпорядкованості (обов’язковості виконання правових актів міської ради та її виконавчих органів на території міста, контролю за їх дотримання) у межах повноважень, наданих міській раді та виконавчим органам міської ради чинним законодавством України

3. На території міста заохочуються будь-які законні форми залучення капіталу та інвестицій, які сприяють розвитку економіки в місті, у першу чергу, галузей з надання соціальних послуг та об’єктів соціальної інфраструктури.

4. У місті розробляється та реалізується цільова програма інвестиційної політики, яка передбачає залучення національного та іноземного капіталу. Міська рада та виконавчий комітет міської ради можуть виступати гарантом в інвестиційному процесі.

5. З метою організації діяльності щодо залучення капіталу та інвестицій, взаємодії органів місцевого самоврядування з національними та зарубіжними бізнес-структурами при міському голові створюється Інвестиційна рада.

Стаття 11.5.  Підтримка благодійництва, меценатства та спонсорства у місті Вінниці

1. Міська громада та виконавчі органи міської ради, виходячи з історичних традицій та сучасного позитивного досвіду розвитку у Вінниці благодійництва, меценатства та спонсорства, в ім’я соціальної підтримки людям, які її потребують, сприяння талановитим особам, збереження та примноження міських культурних духовних та матеріальних цінностей, вважає за необхідне здійснювати підтримку корпоративної соціальної відповідальності, благодійництва, меценатства та спонсорства.

2. Підтримка корпоративної соціальної відповідальності, благодійництва, меценатства та спонсорства здійснюється за допомогою матеріального та нематеріального заохочення, у тому числі шляхом популяризації як цієї діяльності, так і особистості самих благодійників, меценатів та спонсорів серед мешканців міста.

Стаття 11.6.  Відстоювання (лобіювання) інтересів територіальної громади міста Вінниці

1. Органи місцевого самоврядування міста Вінниці здійснюють постійний моніторинг законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України, проектів регуляторних актів, оприлюднених центральними органами виконавчої влади на предмет їх відповідності інтересам міста Вінниці і членів територіальної громади. У випадку, якщо законопроекти, проекти інших актів органів місцевого самоврядування не відповідають інтересам міста Вінниці і його мешканців, органи місцевого самоврядування за партнерської участі представників громадськості можуть реалізувати інформаційні, комунікаційні, інші кампанії, спрямовані на запобігання прийняттю таких актів.

2. З метою захисту інтересів міста Вінниці і членів територіальної громади, органи місцевого самоврядування міста Вінниці, об’єднання громадян міста можуть розробляти законопроекти, проекти нормативно-правових актів, проекти програм, ініціювати їх розгляд у парламенті, в інших органах державної влади через народних депутатів України, комітети Верховної Ради України, допоміжні, консультативні органи Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади.

Для привернення уваги органів державної влади до проблем міста органи місцевого самоврядування можуть пропонувати проведення виїзних засідань Кабінету Міністрів України, колегій центральних органів виконавчої влади у місті Вінниці.

3. Члени територіальної громади міста безпосередньо або через органи місцевого самоврядування міста Вінниці, депутатів обласної ради відстоюють інтереси громади у обласній раді при прийнятті регіональних програм розвитку, затвердженні обласного бюджету. Відстоювання інтересів територіальної громади міста Вінниці в обласній раді здійснюється шляхом розробки нормативно-правових актів, доручень депутатам обласної ради, зустрічей з представниками комісій і фракцій обласної ради.

4. Органи місцевого самоврядування міста Вінниці можуть надавати правову, матеріальну, іншу допомогу членам територіальної громади міста Вінниці, які її потребують, поза межами територіальної громади.

5. Органи місцевого самоврядування міста Вінниці, їх посадові особи беруть активну участь у роботі муніципальних об’єднань України, мета яких – відстоювання інтересів міст та членів міських громад (в інших областях України та за кордоном).

6. Органи місцевого самоврядування міста Вінниці сприяють створенню у Верховній Раді України, Вінницькій обласній раді депутатських об’єднань, які забезпечують відстоювання інтересів міста Вінниці і членів територіальної громади.

7. Відстоювання інтересів територіальної громади в органах державної влади та місцевого самоврядування є складовою службової компетенції одного з заступників міського голови.

8. Органи місцевого самоврядування сприяють роботі інститутів, центрів, інших дослідницьких установ, які спеціалізуються на просуванні та відстоюванні інтересів міста Вінниці та членів територіальної громади міста.

9. Вінницька міська рада може приймати місцеві програми з відповідним фінансуванням з місцевого бюджету, спрямовані на відстоювання і просування інтересів Вінниці і мешканців міста.

Глава 12. Міжнародна діяльність територіальної громади міста Вінниці

Стаття 12.1.  Участь територіальної громади міста Вінниці у міжнародному міжмуніципальному співробітництві

1. Міська громада міста Вінниці з метою залучення іноземних інвестицій на вигідних для міста умовах, спільної реалізації інфраструктурних проектів на території громади міста, обміну досвідом у вирішенні міських проблем, створення спільної позиції при просуванні інтересів міст у міжнародних організаціях бере активну участь у процесі міжнародних муніципальних зв’язків тощо.

Міжнародне міжмуніципальне співробітництво може реалізуватися самостійно – за рішенням органів місцевого самоврядування міста Вінниці або, у випадках, визначених законодавством України, за погодженням з органами державної влади України.

2. До основних напрямків міжнародного міжмуніципального співробітництва територіальної громади міста Вінниці належать:

1) співробітництво з міжнародними міждержавними та міжурядовими організаціями з питань місцевого самоврядування;

2) співробітництво з територіальними громадами міст інших держав та сформованими ними органами з питань місцевого значення;

3) участь у міжнародному русі споріднених міст та міст-побратимів;

4) участь у міжнародних неурядових асоціаціях та інших добровільних об’єднаннях органів місцевого самоврядування та місцевих влад, мета яких відстоювання інтересів самоврядування громад;

5) співробітництво з юридичними та фізичними особами інших держав, транснаціональними корпораціями з реалізації економічно вигідних для територіальної громади проектів на території міста Вінниці;

6) участь у транскордонному співробітництві в рамках єврорегіонів;

7) забезпечення на території міста Вінниці реалізації міжнародних зобов’язань України;

8) здійснення інших заходів, передбачених законодавством України та угодами між уповноваженими представниками міської громади Вінниці та суб’єктами міжнародного міжмуніципального співробітництва.

3. Територіальна громада міста Вінниці відкрита до транскордонного співробітництва. Органи місцевого самоврядування міста можуть ініціювати включення міста Вінниці у процес створення єврорегіонів, за умови, якщо установчі документи даних єврорегіонів передбачають реалізацію інфраструктурних проектів на території міста Вінниці та Вінницької області.

4. Територіальна громада Вінниці зацікавлена у співробітництві з міжнародними самоврядними організаціями з метою вироблення спільної позиції у відстоюванні інтересів місцевого самоврядування у національних державах.

Пріоритетними напрямами органів місцевого самоврядування є участь у муніципальному русі у рамках Ради Європи (Конгрес місцевих та регіональних влад Європи) та Європейських співтовариств (Комітет регіонів).

Органи місцевого самоврядування міста Вінниці зацікавлені у тому, щоб в органах міжнародних муніципальних організацій були представники від міста Вінниці.

Міжнародне міжмуніципальне співробітництво міської громади здійснюється у відповідності та в межах, визначених законодавством України та цим Статутом.

5. У взаємовідносинах з громадами і муніципальними утвореннями іноземних держав, представниками держав та міжнародних організацій громаду міста Вінниці представляє міський голова або за його дорученням – інші посадові особи органів місцевого самоврядування міста Вінниці. Міський голова володіє правом підписання протоколів, меморандумів, інших дво- чи багатосторонніх документів. Ці документи вступають в силу лише після їх схвалення міською радою.

6. Органи місцевого самоврядування міста Вінниці здійснюють постійний моніторинг міжнародних муніципальних проектів, які реалізуються міжнародними організаціями в Україні, і які можуть мати позитивний ефект для соціального, економічного та культурного розвитку міста, та вживають заходів до участі громади міста у цих проектах.

7. У місті Вінниця здійснюється постійна робота з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів міської ради в частині знання іноземних мов, вивчення іноземного досвіду самоврядування. Депутати міської ради, посадові особи органів місцевого самоврядування можуть проходити навчання та стажування в органах місцевого самоврядування інших країн за умови, якщо витрати на проведення такого навчання та стажування не фінансуються за рахунок міського бюджету.

8. Органи місцевого самоврядування у рамках міжнародної діяльності можуть реалізувати іміджеві та маркетингові проекти, спрямовані на залучення іноземних інвестицій в економіку міста.

На офіційному веб-сайті міста Вінниці публікується і постійно поновлюється інформація про привабливі для іноземних інвесторів сфери господарської діяльності міста, про порядок ведення бізнес-діяльності на території громади міста, інша інформація.

9. Органи місцевого самоврядування сприяють перетворенню міста Вінниці на майданчик міжнародної економічної співпраці.

Стаття 12.2.  Поріднені міста (міста-побратими) міста Вінниці

1. Територіальна громада міста Вінниці прагне налагодження дружніх зв’язків не тільки з громадами інших міст України, а й з громадами міст інших країн світу.

2. Побратимські зв’язки міської громади мають сприяти:

1) зміцненню дружби між народами та налагодженню економічного і культурного співробітництва між державами та міськими громадами;

2) обмінові досвідом здійснення місцевого самоврядування з метою удосконалення системи управління містом;

3) вивченню способів і механізмів розв`язання соціально-економічних проблем в інших країнах світу з метою запозичення досвіду;

4) долученню мешканців міста до історичних та культурних цінностей інших народів;

5) поширенню назовні інформації про можливості та соціально-економічні й культурні досягнення міста;

6) залученню інвестицій у промисловість та комунальне господарство міста;

7) розвиткові туризму та пов`язаної з ним інфраструктури тощо.

3. Рішення про вибір міста-побратима приймається Вінницькою міською радою. При прийнятті рішення про вибір міста-побратима враховуються історичні традиції співробітництва, інтенсивність та перспектива економічних, культурних зв’язків між містами.

4. Територіальна громада міста Вінниці через уповноважені органи та осіб сприяє розвиткові міжнародних зв`язків міської громади з громадами міст-побратимів інших країн світу, здійснює обмін делегаціями посадових осіб та депутатів міської ради, керівників та представників комунальних підприємств, установ та організацій міста; представників різних професій, дітей та молоді, мистецьких колективів та колективів художньої самодіяльності, спортсменів та спортивних команд.

5. У випадку реєстрації у місті Вінниця підприємств, засновником яких виступають підприємства, місцем реєстрації яких є місто-побратим, міська рада може приймати рішення про надання пільг при сплаті місцевих податків і зборів для таких підприємств.

6. За рішенням Вінницької міської ради у містах-побратимах інших міст світу можуть створюватися представництва міської громади.

7. Поріднені міста (міста-побратими) користуються на території міста Вінниці сприятливими умовами для здійснення міжмуніципального співробітництва, які визначаються відповідними угодами та актами органами місцевого самоврядування.

Стаття 12.3.  Взаємодія з осередками вінницької діаспори за межами України

1. Органи місцевого самоврядування міста Вінниці здійснюють заходи зі збереження і розвитку зв’язків з осередками української діаспори за кордоном, які об’єднують колишніх вінничан, родинні корені яких пов’язані з Вінницею і Вінниччиною.

2. Міська рада може приймати рішення про затвердження програм розвитку зв’язків з організаціями колишніх вінничан за кордоном.

Глава 13. Символіка та атрибути територіальної громади міста Вінниці

Стаття 13.1.  Муніципальна (місцева) символіка міста Вінниці

1. Муніципальну (місцеву) символіку міста Вінниці складають:

1) символи міста (прапор, герб) та їх візуальне зображення;

2) символи міста (гімн), його текстова та музична форма;

3) символи муніципальної влади та їх візуальне зображення;

4) історичні назви вулиць, бульварів, проспектів, площ, водойм, урочищ, інших місць і предметів, які знаходяться у територіальних межах міста Вінниці, і складають його історичну, географічну, культурну впізнанність;

5) зображення пам'яток містобудування і архітектури, пам’яток історії, пам'яток монументального мистецтва, історико-культурних заповідників, а також візуальне зображення історичних місць Вінниці - вулиць, бульварів, проспектів, площ, водойм, урочищ, інших місць і об’єктів, які знаходяться у межах території міста Вінниці і складають його історичну, географічну, культурну впізнанність;

6) інша символіка, встановлена рішенням міської ради.

2. Гербом міста Вінниці є зображення у вигляді щита. У верхній частині щита зображений Брацлавський герб; у нижній частині щита – золота уда, яка розділена на два жала і в корені містить хрест. Під удою покладені косим хрестом два мечі (графічне зображення герба додається і частиною цього Статуту). Опис та порядок використання Герба міста Вінниці визначається Положенням, затвердженим міською радою.

3. Міська рада може прийняти рішення про затвердження Прапора та Гімну (урочистої пісні) міста.

4. Символами муніципальної влади є штандарт міського голови і хоругва міської ради, опис і зображення яких затверджується Вінницькою міською радою.

5. Міська рада своїм рішенням встановлює перелік історичних назв вулиць, площ, урочищ, інших місць і предметів, які знаходяться у територіальних межах міста Вінниці, і складають його історичну, географічну, культурну впізнанність.

6. Міська рада затверджує Альбом візуальних зображень пам'яток містобудування і архітектури, пам’яток історії, пам'яток монументального мистецтва, історико-культурних заповідників, а також візуальне зображення історичних вулиць, бульварів, проспектів, площ, водойм, урочищ, інших місць і об’єктів, які знаходяться у територіальних межах міста Вінниці, і складають його історичну, географічну, культурну впізнанність.

7. Органи місцевого самоврядування можуть сприяти реєстрації брендів, які містять елементи муніципальної (місцевої) символіки, у порядку, встановленому законодавством України

8. Детальний опис муніципальної символіки та визначення порядку її використання встановлюється «Положенням про муніципальну (місцеву) символіку міста Вінниці», яке затверджується рішенням міської ради на доповнення та розвиток положень цього Статуту.

9. Крім штандарту міського голови, міський голова може мати інші атрибути та символи, опис та призначення яких встановлюється «Положенням про атрибути та символи Вінницького міського голови», яке затверджується рішенням міської ради на доповнення та розвиток положень цього Статуту.

10. На будівлі органів міської публічної влади у місті Вінниці – міської ради та її виконавчих органів – піднімається Державний Прапор, Прапор міста, встановлюються таблички із зображенням Державного Герба України, Герба Вінниці та найменуванням органу державною мовою.

11. Міський голова, міська рада та виконавчі органи міської ради мають бланки із зображенням герба міста і назвою органу.

12. Використання місцевої символіки з комерційною метою (у назвах підприємств, товарних знаках, назвах продукції, у рекламі тощо) оподатковується у порядку, визначеному актами законодавства України. Виконавчі органи міської ради здійснюють постійний моніторинг дотримання законності при використанні муніципальної (місцевої) символіки.

13. Члени міської громади зобов’язані з повагою ставитись до муніципальної символіки міста Вінниці.

Стаття 13.2.  Пам'ятні дати в житті міської громади

1. Виявляючи повагу до історичних традицій міста, турбуючись про їх збереження і збагачення, про самобутній розвиток міста Вінниці, встановлюються пам’ятні дати в житті міської громади міста Вінниці (міські свята).

2. Перелік міських свят і порядок їх святкування визначається міською радою.

3. Члени міської громади міста зобов’язані з повагою ставитися до пам’ятних дат, визначених даним Статутом.

Стаття 13.3.  Почесні звання територіальної громади міста Вінниці

1. З метою визнання особливо видатних заслуг громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, які відзначились самовідданим служінням місту Вінниці та діяльністю задля блага міської громади, зробили значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста, підвищення добробуту вінничан, примноження культурних, духовних надбань та цінностей міської громади, зміцнення місцевого самоврядування і засад демократії, за особисту мужність і героїзм, виявлені при виконані громадянського обов'язку на благо міста Вінниці та України, встановлюються почесне звання «Почесний громадянин міста Вінниці» – найвища відзнака територіальної громади міста Вінниці, яка присвоюється безстроково.

2. Почесне звання «Почесний громадянин міста Вінниці» може бути присвоєно при житті і посмертно.

3. Рішення про присвоєння почесних звань приймається Вінницькою міською радою за результатами громадського обговорення висунутих кандидатур і доводиться до відома міської громади у встановленому порядку.

4. Особам, відзначеним званням «Почесний громадянин міста Вінниці» вручаються відзнаки: диплом, посвідчення, стрічка і нагрудний знак. Ці особи наділяються певними пільгами та привілеями. Імена Почесних громадян заносяться в Пам'ятну Книгу «Почесні громадяни міста Вінниці», їх портрети розміщуються в Галереї Почесних громадян міста.

5. За рішенням міської ради вулицям міста можуть бути надані імена Почесних громадян міста Вінниці.

6. У разі смерті особи, відзначеної званням «Почесний громадянин міста Вінниці», диплом, посвідчення, стрічка і нагрудний знак залишаються у спадкоємців без права носіння, а у випадку їх відсутності або за їх бажанням передаються в міський краєзнавчий музей, або приймаються на збереження в архів міста.

7. У виключних випадках міська рада може прийняти рішення про позбавлення звання «Почесний громадянин міста Вінниці».

8. Порядок висування кандидатур на присвоєння їм почесних звань та статус осіб, яким присвоєні почесні звання визначається «Положенням про почесні звання міста Вінниці», що затверджується міською радою на доповнення та розвиток положень цього Статуту.

Стаття 13.4.  Почесні нагороди та відзнаки міста

1. Для відзначення громадян України та трудових колективів за заслуги у забезпеченні програм соціального і економічного розвитку міста Вінниці, здійснення ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, проведенні заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, а також за сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, активну участь у вихованні підростаючого покоління, миротворчу, благодійну, громадську діяльність та з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних, ювілейних дат тощо встановлюються такі почесні нагороди та відзнаки міста Вінниці:

1) Почесна грамота міської ради та її виконавчий комітету;

2) Подяка Вінницької міської ради та її виконавчий комітету;

3) Пам’ятний знак «Відзнака міського голови»;

4) Пам’ятний знак «За заслуги перед містом»;

5) Медаль «За вагомий внесок у розвиток міста».

2. У виняткових випадках почесними нагородами та відзнаками міста Вінниці можуть нагороджуватись громадяни іноземних держав, особи без громадянства за сприяння соціально-економічному розвитку міста, збагачення культурної спадщини, плідну благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.

3. Облік та реєстрація нагороджених почесними нагородами та відзнаками здійснюється апаратом міської ради та виконавчим комітетом Вінницької міської ради.

4. Виняткове право на встановлення почесних нагород та відзнак міста Вінниці, визначення порядку їх присудження належить Вінницькій міській раді.

5. Вінницька міська рада за власною ініціативою, а також за ініціативою міського голови та виконавчих органів міської ради може встановлювати інші почесні нагороди та відзнаки, положення про які затверджується рішенням міської ради.

6. Кожному нагородженому вручається диплом, у передбачених випадках – грошова винагорода або цінний подарунок та робиться відповідний запис у трудовій книжці, а факт нагородження заноситься до Книги пошани міста Вінниці.

7. Підстави та порядок нагородження, а також статус нагороджених осіб визначається Положенням про почесні нагороди та відзнаки міста Вінниці, яке затверджується міською радою.

Глава 14. Прикінцеві та перехідні положення

Стаття 14.1. Набуття чинності цим Статутом

1. Статут набуває чинності після його офіційної реєстрації в органах юстиції у встановленому законом порядку і офіційної публікації в газеті міської ради або інших засобах масової інформації.

2. Статут не підлягає перезатвердженню новообраним складом Вінницької міської ради.

3. Положення Статуту є обов’язковими для виконання на всій території міста Вінниці всіма членами міської громади, органами місцевого самоврядування, а також усіма фізичними та юридичними особами, що знаходяться на території міста.

Стаття 14.2.  Офіційне тлумачення Статуту

1. Офіційне тлумачення положень цього Статуту може здійснювати винятково Вінницька міська рада у формі рішень.

Офіційне тлумачення положень цього Статуту здійснюється за запитом органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, розміщених на території громади, членів територіальної громади міста Вінниці, інших громадян України, поданим у порядку, встановленому законами України.

Міська рада розглядає питання про офіційне тлумачення положень цього Статуту у порядку і в терміни, встановлені Регламентом міської ради.

2. Акти органів місцевого самоврядування, які суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню з часу набрання чинності розпорядження міського голови про їх скасування, рішення міської ради про скасування власного рішення або рішення суду про скасування рішення органу місцевого самоврядування.

Стаття 14.3.  Порядок скасування, внесення змін і доповнень до цього Статуту

1. Внесення змін і доповнень до цього Статуту, скасування його окремих положень та скасування цього Статуту в цілому може здійснюватись за рішенням міської ради або за рішенням місцевого референдуму.

2. Проект рішення про внесення змін і доповнень до цього Статуту, скасування його окремих положень та скасування цього Статуту в цілому вноситься на розгляд міської ради за поданням міського голови, за поданням депутатів міської ради у кількості не менше 1/3 складу ради, або у порядку місцевої ініціативи.

3. Порядок розгляду міською радою питання про внесення змін і доповнень до цього Статуту, скасування його окремих положень та скасування цього Статуту в цілому визначається Регламентом міської ради.

4. У випадку прийняття міською радою або місцевим референдумом рішення про внесення змін і доповнень до цього Статуту, скасування його окремих положень та скасування цього Статуту в цілому, міський голова зобов’язаний у десятиденний термін від дня набуття чинності такого рішення надіслати його до відповідного територіального органу Міністерства юстиції України.

5. Рішення про внесення змін і доповнень до цього Статуту, скасування його окремих положень та скасування цього Статуту в цілому, набуває чинності з моменту його реєстрації територіальним органом Міністерства юстиції України та офіційного оприлюднення в засобах масової інформації.

Стаття 14.4.  Перехідні положення

1. Після офіційного набрання чинності цим Статутом міський голова доручає виконавчому комітету Вінницької міської ради за участю постійних комісій Вінницької міської ради:

1) здійснити у визначений термін перегляд усіх нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування міста Вінниці щодо їх відповідності цьому Статуту;

2) скасувати в цілому або частково рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради, які суперечать цьому Статуту, внести зміни та доповнення до рішень виконавчого комітету, які суперечать цьому Статуту;

3) підготувати пропозиції міській раді та міському голові щодо приведення попередньо прийнятих актів міської ради та міського голови нормативного характеру у відповідність з цим Статутом;

4) організувати та здійснити контроль за приведенням підприємствами, установами та організаціями міста усіх форм власності своїх актів у відповідність з цим Статутом;

5) забезпечити широке ознайомлення міської територіальної громади зі змістом цього Статуту, провести роботу з роз'яснення його положень щодо прав та обов'язків членів міської громади, організувати публікацію коментарів фахівців.

№2975 29-10-2010 Про Статут територіальної громади міста Вінниці.pdf№2975 29-10-2010 Про Статут територіальної громади міста Вінниці.pdf

Рішення міської ради від 26.09.2014 р. №1823  "Про затвердження Положень до Статуту територіальної громади м. Вінниці" (Положення «Про про Уповноважених з прав дітей (дитячих омбудсменів) у м. Вінниці, Положення «Про помічника-консультанта депутата Вінницької міської ради», Положення про муніципальну (місцеву) символіку міста Вінниці.) №1823 26-09-2014 Про затвердження Положень.pdf№1823 26-09-2014 Про затвердження Положень.pdf

Рішення міської ради від 29.01.2016 р. №91 "Про внесення змін до Статуту територіальної громади міста Вінниці та затвердження Порядку розгляду електронних петицій, адресованих Вінницькій міській раді"  №91 29-01-2016 Зміни до Статуту.pdf№91 29-01-2016 Зміни до Статуту.pdf

Про внесення змін до Порядку розгляду електронних петицій,  адресованих  Вінницькій міській раді (рішення міської ради від 29.11.2019р. №2033) №2033 2019-11-29 Про внесення змін до порядку розгляду електронних петицій адресованих Вінницькій міській раді.pdf