Міська рада: Положення про постійні комісії міської ради 6 скликання 2010-2015
Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про постійні комісії міської ради 6 скликання 2010-2015

Вінницька міська рада

Рішення
від 11.11.2010 №2

На підставі п.15 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада

Вирішила: 

Затвердити Положення про постійні комісії міської ради згідно з додатком.

Міський голова                                                                                В.Б. Гройсман  

ПОЛОЖЕННЯ про постійні комісії міської ради

1. Загальні положення

1.1  Постійна комісія Вінницької міської ради є органом ради, що обирається з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

1.2 Постійна комісія обирається радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.Всі інші питання структури комісії вирішуються комісією.

1.3 До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради.

1.4 Комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.

1.5 У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями міської ради, регламентом  роботи ради та цим Положенням.

1.6 Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні комісії, доручень міської ради, міського голови або секретаря міської ради.

1.7 Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями міської ради та інших рад, управліннями та відділами ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.

1.8 Положення про постійну комісію затверджується міською радою.

1.9 Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, але не рідше одного разу на два місяці і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

1.10 Постійна комісія має право скликати сесію міської ради у випадку, передбаченому п.8 ст.46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.11 Депутати працюють у постійній комісії на громадських засадах.

2. Голова постійної комісії міської ради 

2.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організує її роботу.

2.2 Скликає і веде засідання комісії.

2.3 Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії.

2.4 Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії.

2.5 Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії.

2.6 Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

2.7 Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

2.8 Організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

2.9 Підтримує зв’язки із засобами масової інформації та інформаційно- аналітичним управлінням міської ради, забезпечує гласність в роботі комісії.

2.10 У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

3. Основні напрямки діяльності постійної комісії

3.1 Основним завданням постійної комісії є є попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд міської ради

3.2  Постійна комісія за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету міської ради органів, а          також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету міської ради, здійснює контроль за виконанням рішень ради.

3.3  Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні          матеріали і документи.

3.4   За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації.

Висновки і рекомендації постійної комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови та секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

3.5 Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані.

Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею строк.

3.6 Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готує висновки з цих питань.

3.7 Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів, представників  управлінь та відділів міської ради.

3.8 Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, міського голови, секретаря міської ради розглядатися постійними комісіями спільно.

Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.9 Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

3.10 Постійна комісія міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

3.10.1 Проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

3.10.2 Звіти про виконання програм і бюджету;

3.10.3 Питання:

 • Забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян міста;
 • Утримання органів правопорядку за рахунок бюджету;
 • Депутатської діяльності, додержання норм депутатської етики;
 • Додержання вимог Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, зокрема п.5,7,9,10 ст.49;
 • Контролю за додержанням депутатами міської ради та посадовими особами виконавчих органів ради вимог Закону України “Про статус депутатів місцевих рад»;
 • Координації дій з обласною, районними в місті радами органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
 • Делегування повноважень районним у місті радам;
 • Підготовки, узагальнення пропозицій щодо змін та доповнень до Регламенту Вінницької міської ради.

3.10.4 Вивчає і готує питання про стан та розвиток місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

3.10.5 Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.11 Постійна комісія міської ради з питань планування, фінансів, бюджету  та  соціально-економічного розвитку  за дорученням ради або за    власною ініціативою попередньо розглядає:

3.11.1 Проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

3.11.2 Звіти про виконання програм і бюджету;

3.11.3 Попередній розгляд звітів про хід і результати виконання прийнятих програм і бюджету;

3.11.4 Питання:

-Підготовки пропозицій щодо встановлення місцевих податків і зборів, та розміри їх ставок;

-Здійснення контролю за утворенням та використанням позабюджетних цільових коштів;

-Надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих  податках і зборах;

3.11.5 Вивчає і готує питання соціально-економічного, стратегічного розвитку міста, інші питання, які виносяться на розгляд ради;

3.11.6 Розробляє проекти рішень ради, готує висновки та пропозиції з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.11.7 Вивчає проекти регуляторних актів щодо їх відповідності вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» і забезпечує підготовку експертного висновку до проектів регуляторних актів, які виносяться на розгляд ради.

3.12 Постійна комісія міської ради з питань промисловості, підприємництва, транспорту, зв»язку та сфери послуг за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

3.12.1    Проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

3.12.2 Звіти виконання програм і бюджету;

3.12.3 Питання:

 • Господарської діяльності підприємств міста;
 • Економічної стабілізації промисловості;
 • Транспортного обслуговування;
 • Розвитку всіх видів зв’язку;
 • Залучення інвестицій для розвитку підприємництва, розширення житлового будівництва;
 • Сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, що перебувають у комунальній власності;

3.12.4 Вивчає і готує питання про стан та розвиток промисловості, підприємництва, транспорту та сфери послуг, інші питання, які вносяться   на розгляд ради;

3.12.5 Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає      на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.13 Постійна комісія міської ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

3.13.1 Проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

3.13.2 Звіти про виконання програм і бюджету та письмового звіту про хід та результати відчуження комунального майна;

3.13.3 Заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної і державної власності;

3.13.4 Питання:

 • Створення і реорганізації підприємств комунальної власності;
 • Про стан та ефективне використання комунальної власності територіальної громади міста;
 • Встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;
 • Підготовки і розгляду проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;
 • Післяприватизаційної підтримки підприємств, що утворились в результаті приватизації комунальної власності;
 • Аналізу соціальних наслідків приватизації;
 • Сприяння виконавчим органам в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;

3.13.5 Вивчає і готує питання про стан та розвиток житлово-комунального

господарства міста, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

3.13.6 Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.14 Постійна комісія міської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

3.14.1 Проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

3.14.2 Звіти про виконання програм і бюджету;

3.14.3 Проекти місцевих програм охорони довкілля;

3.14.4 Питання:

 • Координації діяльності місцевих землевпорядних органів та уповноважених державних органів управління з охорони природи;
 • Підготовки пропозицій про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення;
 • По підготовці пропозицій щодо ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами;
 • Здійснення контролю за дотриманням земельного та природоохоронного законодавства;
 • Про організацію охорони, реставрації та використання пам’яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацо-паркових і садибних комплексів, природних заповідників;
 • Про стан та розвиток відповідних галузей будівництва;
 • По підготовці пропозицій щодо планів і програм будівництва та реконструкції об»єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;
 • Участі в розробці містобудівних програм, генеральних планів забудов;

3.14.5 Вивчає і готує питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд ради.

3.14.6 Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.15 Постійна комісія міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає:

3.15.1 Проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

3.15.2 Звіти про виконання програм і бюджету;

3.15.3 Питання:

 • Створення умов для розвитку культури;
 • Сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;
 • Створення умов для занять фізичною культурою і спортом;
 • Забезпечення охорони пам’яток історії та культури, збереження та використання культурного надбання;
 • Створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної          орієнтації,сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;
 • Ефективного використання культурно-освітніх, спортивних закладів, дитячих дошкільних і позашкільних установ;
 • Сприяння виконавчим органам в управлінні закладами освіти, культури, фізкультури і спорту;

3.15.4 Вивчає і готує питання про стан та розвиток освіти, культури, фізкультури і спорту, молодіжних проблем, інші питання, які вносяться на розгляд ради.

3.15.5 Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

3.16 Постійна комісія міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення за дорученням ради або за власною ініціативою  попередньо розглядає:

3.16.1 Проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету;

3.16.2 Звіти про виконання програм і бюджету;

3.16.3 Питання:

 • Реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я,  материнства і дитинства;
 • Забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;
 • Захисту корінних інтересів громадян міста;
 • Внесення пропозицій щодо оптимізації структури системи охорони здоров’я у м.Вінниці;
 • Поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених  громадян;
 • Вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • Забезпечення прав пільгових категорій громадян на безкоштовне отримання ліків, зубопротезування, підготовка відповідних пропозицій міській раді з цих питань;
 • Здійснення контролю за забезпеченням соціального захисту працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях, наданням працівникам відповідно          до законодавства пільг та компенсацій за роботу у шкідливих умовах;
 • Взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;
 • Контролю за здійсненням наданих повноважень районних у місті рад;
 • Забезпечення розгляду санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;

3.16.4 Вивчає і готує питання про стан та розвиток охорони здоров’я, проблем соціального захисту населення, інші питання, які вносяться на розгляд ради;

3.16.5. Розробляє проекти рішень ради та готує висновки з цих питань, виступає на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

4. Взаємодія постійної комісії з Виконавчим комітетом, управліннями та відділами

4.1 Рекомендації постійної комісії подаються міському голові в письмовій формі з реєстрацією в канцелярії.

4.2 Виконавчий комітет, управління та відділи міської ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та          надати аргументовану відповідь.

4.3 У випадку відхилення рекомендації постійної комісії виконавчим комітетом, управлінням чи відділом міської ради вона має право повторно винести рекомендації на їх розгляд.

4.4 Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд міської ради проект рішення з порушеного питання.

4.5 Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

Міський голова                                                 В.Б. Гройсман