(без назви)
Керування дозволамиКерування дозволами
https://www.vmr.gov.ua/PictureLibrary1/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2/ivanovii.jpg
Іванов Ігор Іванович
Начальник відділу, Відділ по розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

​Вирішує питання підвищення рівня самоорганізації населення багатоквартирних житлових будинків та забезпечення розвитку ОСББ, підвищення рівня обізнаності населення щодо створення та засад діяльності ОСББ, формування місцевих програм щодо створення та розвитку ОСББ, забезпечення сприяння ініціативним групам власників квартир та нежитлових приміщень у вирішенні питань, пов'язаних із створенням ОСББ, забезпечення взаємодії Вінницької міської ради з  ОСББ, ініціативними групами по створенню ОСББ, участь у роботі установчих зборів по створенню ОСББ шляхом забезпечення належного представника від Вінницької міської ради, підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру.

Особистий прийом громадян:
2-й четвер з 10-00 до 11-00
Кімната особистого прийому №2

Пряма телефонна лінія:
2-й четвер з 09-00 до 10-00
2-а п'ятниця з 09-00 до 10-00
0432  59-51-81

 

Звернення:
15 серпня 2019

 1. Прошу Вас роз'яснити норму Закону України  «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» , ст.. 6 п.3 , що стосується прав співвласника багатоквартирного будинку відносно того , щоб одержувати інформацію про технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку, умови його утримання та експлуатації, витрати на утримання спільного майна багатоквартирного будинку та надходження, отримані від його використання, а саме чи має співвласник отримувати інформацію про утримання спільного майна багатоквартирного будинку та фінансових надходжень ,  у вигляді копій фінансових звітів , копій банківських виписок по господарській діяльність ОСББ .
 2. Прошу Вас проінформувати мене, чи є порушенням норм даного закону , якщо мені після моєї відсутності на зборах співвласників не було направлено лист опитування по протоколу зборів , фактично лишивши мене права голосу .
 3. Прошу Вас дати роз'яснення норму ст.. ст. 22 Закону України «Про звернення громадян» керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян. Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об'єднаннях громадян визначається їх керівниками .Чи повинен керівник ОСББ дотримуватись цієї норми закону .

  Відповідь закону України «Про звернення громадян» прошу надати мені письмову відповідь на адресу : 21029,м.Вінниця, вул..М.Ващука 20-Б, кВ.39 та направити копії на електронну адресу ukrnusha@gmail.com.


Відповідь:
13 вересня 2019

Відділом по розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків розглянуто Ваше звернення від 19.08.2019 р. № Р-35-74992  щодо форм правління багатоквартирного будинку,  про що повідомляємо наступне.

Офіційне тлумачення законів в Україні надається виключно Конституційним Судом України та реалізується шляхом ухвалення рішення після відповідного судового розгляду про тлумачення тієї чи іншої конституційної норми.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Конституційний Суд України» Конституційний суд - орган конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та у передбачених Конституцією України випадках інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.

Згідно  статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування»  органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим – також нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.

Таким чином,  питання щодо роз'яснення норм Законів України не відноситься до компетенції Вінницької міської ради.  

Водночас в  межах повноважень Вінницької міської ради, інформуємо щодо 1 пункту Вашого звернення.

Стаття  14 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» передбачено наступні права:

 • брати участь в управлінні об'єднанням у порядку, визначеному цим Законом і статутом об'єднання;
 • обирати та бути обраним до складу статутних органів об'єднання;
 • знайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки;
 • одержувати в установленому порядку інформацію про діяльність об'єднання;
 • вимагати від статутних органів захисту своїх прав та дотримання співвласниками правил добросусідства;
 • одержувати в установленому статутом порядку інформацію про діяльність асоціації.

  Об'єднання на вимогу співвласника зобов'язане надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.

  Враховуючи вищезазначене, з метою отримання необхідної інформації,  рекомендуємо Вам звернутися з відповідним зверненням до правління ОСББ «Афаліна 2012».

  Щодо пункту 2, повідомляємо наступне.

  Відповідно до ст. 6 Закону України про  «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» повідомлення про проведення загальних зборів направляється ініціативною групою не менше ніж за 14 днів до дати проведення загальних зборів. Повідомлення направляється в письмовій формі і вручається кожному співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом). У повідомленні про проведення установчих зборів зазначається, з чиєї ініціативи скликаються збори, місце і час проведення, проект порядку денного.

  Час і місце проведення обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

  Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників.

  Кожний співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири або нежитлового приміщення співвласника у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

  Якщо одна особа є власником квартир (квартири) та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить більш як 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, кожний співвласник на установчих зборах має один голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

  Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

  Якщо в результаті проведення установчих зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів "за" або "проти", встановленої частиною дев'ятою цієї статті, проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважається неприйнятим.

  Письмове опитування під час установчих зборів об'єднання проводиться в порядку, передбаченому Законом України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку".

  Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення установчих зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти").

  Отже, з огляду на вищезазначені норми чинного законодавства обов'язковості, щодо направлення листів опитування по протоколу зборів  не передбачено.

  Стосовно пункту 3, інформуємо про наступне.

  Стаття 22 Закону України  «Про Звернення громадян»    визначає,  що керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян.

  Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.

  Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об'єднаннях громадян визначається їх керівниками.

  Статтею 24 Закону України  «Про Звернення громадян» передбачено що особи, винні у порушенні цього Закону, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.

  Окрім того, статтею 16 Цивільного кодексу України встановлено, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів може бути відшкодування заподіяних збитків та моральної шкоди.

Враховуючи вищевикладене та відповідно до статті 4 Цивільно процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. 

Вкладення