Актуально: Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Програми охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки
Керування дозволамиКерування дозволами

Заява  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Програми охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Програми охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки

1. Замовник:

Вінницька міська рада в особі Департаменту економіки і інвестицій міської ради (згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 10.09.2020 року №1849 «Про забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування»).

Вінницька міська рада – 21050, м. Вінниця, вул. Соборна,59, тел. (0432)59-50-00, 

е-mail: vinrada @vmr.gov.ua.

Департамент економіки і інвестицій міської ради – 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. (0432)59-50-46,  e-mail: dei @vmr.gov.ua.

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування.

Відповідно до п. 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

«Програма охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки» (далі - Програма) – документ державного планування, що затверджується органом місцевого самоврядування.

Загальною метою розроблення Програми є покращення стану довкілля на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (далі – ВМОТГ) шляхом пропаганди екологічного способу життя, зменшення об'ємів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зменшення скидів забруднених стічних вод у водойми та зменшення негативного впливу промислових і побутових відходів на довкілля, збільшення кількості та обсягів зелених зон.

Програма спрямована на досягнення національних цілей екологічної політики на території ВМОТГ з урахуванням місцевих особливостей, а також вирішення наявних та попередження виникнення нових екологічних проблем.

Планом заходів Програми передбачається використання технологій та технічних рішень, які відповідають природоохоронним, санітарно-гігієнічним вимогам і забезпечують мінімізацію та унеможливлення впливу шкідливих факторів на довкілля та здоров'я населення.

Програма розроблена з урахуванням вимог Конституції України, Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Податкового та Бюджетного кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», «Про надра», «Про питну воду та питне водопостачання», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про екологічний аудит», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ», «Про природно-заповідний фонд України», «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики до 2020 року», постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами).

Програма узгоджена із пріоритетними напрямами, завданнями та заходами, затвердженими Концепцією інтегрованого розвитку м. Вінниці – 2030».

Реалізація екологічної політики щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню в процесі соціально-економічного розвитку міста дасть змогу забезпечити виконання наступних завдань:

- пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності;

- гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров'я людей;

- екологізація матеріального виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення відновлюваних природних ресурсів, широкого впровадження новітніх технологій;

- збереження просторової та видової різноманітності і цілісності природних об'єктів і комплексів;

- гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у населення екологічного світогляду.

 

3. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

 

Напрями діяльності Програми реалізуються через здійснення конкретних заходів. Серед цих заходів можуть бути заходи, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких заходів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

 

4. Ймовірні наслідки

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування (Програми), зокрема, мають бути оцінені наслідки за основними напрямами:

- охорона і раціональне використання водних ресурсів;

- охорона атмосферного повітря;

- охорона і раціональне використання природних ресурсів;

-раціональне використання і зберігання відходів виробництва та побутових відходів;

у тому числі для здоров'я населення;

Фізичні, хімічні чи біологічні характеристики забруднюючих речовин створюють чи можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людини та вимагають спеціальних методів і засобів їх зниження.

Забезпечення зниження навантаження на довкілля, зумовленого надмірним забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів, земель, накопичення у великому обсязі відходів, планується шляхом впровадження природоохоронних заходів в рамках впровадження природоохоронних заходів в рамках реалізації Програми.

б) для територій з природоохоронним статусом;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки впливу впровадження заходів Програми на території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, землі природно-заповідного фонду України, території та об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об'єкти комплексної охорони.

в) транскордонний вплив відсутній.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Програма спрямована на координування дій виконавчих органів Вінницької міської ради та суб'єктів господарювання з метою покращення стану довкілля.

Враховуючи перелік заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» Програмою передбачено природоохоронні заходи за основними напрямами:

 • Підвищення екологічної свідомості населення, здійснення екологічної просвіти.
 • Покращення стану водних ресурсів.
 • Вдосконалення системи поводження з відходами.
 • Охорона і раціональне використання зелених насаджень, збереження природно-заповідного фонду.
 • Покращення якості атмосферного повітря.

В основу Програми покладені такі принципи розвитку:

 • пріоритетність вирішення екологічних проблем з урахуванням соціально-економічної ситуації, що склалася на території ВМОТГ;
 • усунення причин забруднення навколишнього природного середовища, а не їх наслідків;
 • безумовне дотримання природоохоронного законодавства та екологізація діяльності суб'єктів господарювання;
 • забезпечення у встановленому законодавством порядку доступу населення до екологічної інформації.

 

Першочергові заходи для підвищення екологічної свідомості населення, здійснення екологічної просвіти:

 • Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів, інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища;
 • Організація та проведення семінарів, тренінгів, з'їздів, конференцій, форумів, фестивалів  на екологічну тематику для представників підприємств, організацій, закладів та установ Вінницької міської ОТГ, учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти;
 • Просвітницька робота екологічного спрямування.

Очікувані результати:

 • Підвищення рівня екологічної свідомості громадян
 • Виявлення та пошук шляхів вирішення екологічних проблем

 

Першочергові заходи з охорони водних ресурсів:

 • Проведення очищення р. Південний Буг в межах м. Вінниці;
 • Збір, систематизація та моніторинг даних, що стосуються стану малих річок;
 • Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти, технічне обслуговування мережі каналізації;
 • Реконструкція об'єктів механічного та біологічного очищення ОСК м. Вінниця.

Очікувані результати:

 • поліпшення екологічного стану природних водних об'єктів;
 • попередження забруднення поверхневих водних об'єктів;
 • ліквідація джерел забруднення поверхневих, підземних вод та ґрунтів;
 • забезпечення екологічних нормативів на скиди стічних вод в природні водні об'єкти.

Ефективність встановлюється шляхом проведення моніторингу поверхневих та підземних вод.

 

Першочергові заходи у сфері поводження з відходами:

 • Вдосконалення системи поводження з побутовими відходами.
 • Опрацювання питання утилізації небезпечних відходів підприємств-банкрутів.
 • Забезпечення екологічної безпеки на території Вінницької міської ОТГ шляхом організації збору небезпечних відходів у складі побутових.
 • Будівництво комплексу зі знешкодження побутових відходів із сміттєпереробним заводом.

Очікувані результати:

 • Вирішення основних питань поводження з побутовими відходами на території Вінницької міської ОТГ;
 • Покращення санітарно - екологічного стану міської території;
 • Вирішення основних питань поводження з побутовими відходами на території Вінницької міської ОТГ;
 • Вирішення проблеми з наявними небезпечними відходами.

Оцінка здійснюється за показниками статистичної звітності щодо обсягів переробки та утилізації відходів.

 

Першочергові заходи з охорони і раціонального використання зелених насаджень, збереження природно-заповідного фонду:

 • Інвентаризація та паспортизація зелених насаджень.

Очікувані результати:

 • Охорона та збереження зелених насаджень, утримання їх у здоровому впорядкованому стані, контроль за їх станом.

Оцінка проводиться шляхом аналізу даних про стан зелених насаджень.

 

Першочергові заходи з охорони атмосферного повітря:

 • Вдосконалення системи спостережень за станом атмосферного повітря в рамках здійснення моніторингу якості атмосферного повітря;
 • Забезпечення зменшення викидів забруднюючих речовин шляхом модернізації рухомого складу муніципального транспорту та розвитку велоінфраструктури.

Очікувані результати:

 • підвищення рівня якості та оперативності отримання екологічної інформації.

Результативність оцінюється шляхом забезпечення своєчасного інформування органів державної влади та місцевого самоврядування про стан і прогноз розвитку екологічної ситуації на території Вінницької міської ОТГ та забезпечення інформування громадськості про стан довкілля.

 

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

Оцінка ефективності вказаного альтернативного варіанту буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Всі методи прогнозування об'єднують у дві групи: логічні і формалізовані.

До логічних методів відносять методи індукції, дедукції, експертних оцінок, аналогії.

При відсутності про об'єкт прогнозування достовірних відомостей і, якщо об'єкт не підлягає математичному аналізу, використовують метод експертних оцінок, суть якого полягає у визначені майбутнього на основі думок кваліфікованих спеціалістів-експертів.

Метод аналогій полягає в тому, що закономірності розвитку одного процесу з певними поправками можна перенести на інший процес, для якого потрібно зробити прогноз.

Формалізовані методи поділяють на статистичний, екстраполяції і моделювання.

 • Статистичний метод ґрунтується на кількісних показниках, які дають можливість зробити висновок про темпи розвитку процесу в майбутньому. Сутність його полягає в отриманні і спеціалізованому обробленні прогнозних оцінок об'єкта через опитування висококваліфікованих фахівців (експертів) у певній сфері науки, техніки, виробництва.
 • Метод екстраполяції полягає в перенесенні встановленого характеру розвитку певної території чи процесу в майбутнє. Цей метод ефективний при короткостроковому прогнозуванні стосовно об'єкта, який тривалий час розвивався рівномірно без значних відхилень. Ґрунтується він на вивченні кількісних і якісних параметрів досліджуваного об'єкта за попередні роки з подальшим логічним продовженням, окресленням тенденцій його розвитку у прогнозованому періоді;
 • Метод моделювання полягає у побудові моделей, які розглядають з урахуванням імовірної або бажаної зміни прогнозованого явища на певний період, користуючись прямими або опосередкованими даними про масштаби та напрями змін. При побудові прогнозних моделей необхідно виявити фактори, від яких суттєво залежить прогноз; з'ясувати їх співвідношення з прогнозованим явищем; розробити алгоритм і програми моделювання змін довкілля під дією певних факторів.

  Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись вищевказані методи, зокрема буде здійснено:
 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проекту Програми з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення консультацій з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • проведення оцінки впливу Програми на складові довкілля та на стан здоров'я й добробут населення;
 • моніторинг фактичного впливу впровадження Програми на довкілля.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами України.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов'язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров'я населення;

д) збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов'язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та відповідно до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України №296 від 10.08.2018. та № 425 від 23.12.2018р.

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення;

10) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021 – 2023 роки подаються до департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 59, тел. (0432)-59-51-78, e-mail: dei@vmr.gov.ua. Відповідальна особа – Юзвак Світлана Петрівна.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення Заяви, тобто  - по 02 жовтня 2020 року включно.