Актуально: Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік
Керування дозволамиКерування дозволами

Заява  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту  Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік

Заява 

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту

Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік

 

  1. Замовник:

     

Вінницька міська рада в особі Департаменту економіки і інвестицій міської ради (згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 10.09.2020 року №1849 «Про забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування»).

Вінницька міська рада – 21050, м. Вінниця, вул. Соборна,59, тел. (0432)59-50-00, 

е-mail: vinrada @vmr.gov.ua.

Департамент економіки і інвестицій міської ради – 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. (0432)59-50-46,  e-mail: dei @vmr.gov.ua.

 

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування.

 

Відповідно до п. 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

«Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік» (далі - Програма) – документ державного планування, що затверджується органом місцевого самоврядування.

Основною метою розроблення Програми є збереження та закріплення досягнутих показників економічного розвитку та соціального захисту населення шляхом забезпечення економічного зростання, орієнтацією на інноваційний розвиток реального сектору економіки, покращення бізнес середовища та стабільне функціонування всіх сфер життєзабезпечення населених пунктів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

Програмою передбачені заходи, спрямовані на подальшу реалізацію важливих інфраструктурних та інвестиційних проектів, активізацію роботи щодо залучення інвестицій, запровадження нових механізмів управління об'єктами та підприємствами комунальної власності Вінницької міської ОТГ.

Програма розроблена відповідно до законів України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), від 23.03.2000 №1602-III «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 335, враховуючи наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 березня 2016 року №75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади».

У Програмі дана оцінка економічного та соціального стану за 2020 рік, визначені цілі, завдання та очікувані результати економічного та соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік та прогнозні показники економічного і соціального розвитку на 2022-2023 роки. Програма спрямована на підвищення рівня конкурентоспроможності економіки та якості життя мешканців громади.

Програма враховує цілі та завдання «Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030», затвердженої рішенням міської ради від 22.02.2019 року №1542, включає стратегічні проекти, затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради від 01.08.2019 року №1910 «Про затвердження Плану реалізації та каталогу стратегічних проектів «Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030» та кореспондується з чинними цільовими програмами, та є основою для формування та раціонального використання фінансових і матеріальних ресурсів громади.

 

3. Інформація про те, якою мірою Програма визначає умови для реалізації видів діяльності або об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

 

Напрями діяльності Програми реалізуються через здійснення конкретних заходів. Серед цих заходів можуть бути заходи, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких заходів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

 

4. Ймовірні наслідки

 

а) для довкілля:

У процесі здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- відходи;

- земельні ресурси;

- біорізноманіття та рекреаційні зони;

- наслідки для здоров'я населення.

В результаті реалізації заходів Програми по капітальному будівництву, модернізації та експлуатації інфраструктурних об'єктів, створенню нових високотехнологічних виробництв на базі вінницьких індустріальних парків, ймовірний вплив на довкілля не буде перевищувати нормативно допустимих рівнів. Це буде забезпечуватись застосуванням сучасних технічних рішень та проходженням процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД), за потреби. 

Програма передбачає розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури, енергетичний розвиток та енергоефективність, що може призвести до позитивних наслідків для довкілля. Крім цього, реалізація проєкту «Будівництво комплексу зі знешкодження побутових відходів (на території Людавської сільської ради Жмеринського району Вінницької області) сприятиме поліпшеннню санітарно-екологічного стану території громади.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки впливу впровадження заходів Програми на території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, землі природно-заповідного фонду України, території та об'єкти, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об'єкти комплексної охорони.

в) транскордонний вплив відсутній.

 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо Програму не буде затверджено.

Враховуючи динаміку основних соціально-економічних показників розвитку територіальної громади за останні роки, розглядають три головних сценарії розвитку:

1) оптимістичний (сталого розвитку): демонструє позитивну динаміку, яка буде можлива за умови успішної реалізації Програми, за підтримки сильних сторін громади зовнішніми можливостями;

2) реалістичний (інерційний): усе в зовнішньому оточенні «йде, як сьогодні», зовнішні можливості та загрози, що виникають, взаємно компенсуються;

3) песимістичний: більшість зовнішніх загроз і багато внутрішніх проблем «спрацюють» і ці ризики настануть з високою імовірністю, значно погіршать існуючу ситуацію незважаючи на зусилля з упровадження Програми.

Найбільш ймовірними є сценарії сталого розвитку (оптимістичний) та інерційний (реалістичний). Саме тому, в разі потреби, виправдані альтернативи мають бути розглянуті в межах цих сценаріїв.

 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

 

Основною метою СЕО є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення СЕО буде використана інформація про поточний стан довкілля ВМОТГ основні екологічні проблеми; статистична інформація; інформація, що включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту; експертні оцінки; інша доступна інформація.   

Під час проведення СЕО будуть застосовані такі методи:

  • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля
  • SWOT-аналіз екологічної ситуації ВМОТГ;
  • аналіз тенденцій;
  • колективні експертні оцінки;
  • проведення оцінки впливу Програми на складові довкілля та на стан здоров'я й добробут населення;
  • моніторинг фактичного впливу впровадження Програми на довкілля.

Також будуть використані такі методи участі громадськості як інформування, консультування, опитування, обговорення, участь у засіданнях робочої групи з питань забезпечення проведення СЕО.

 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

 

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами України.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов'язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров'я населення;

д) збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов'язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО.

 

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та відповідно до Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України №296 від 10.08.2018. та № 425 від 23.12.2018р.

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі Програми, її зв'язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров'я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров'я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов'язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов'язані із запобіганням негативному впливу на здоров'я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов'язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення;

10) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

 

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Програми економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік подаються до департаменту економіки і інвестицій Вінницької міської ради: 21050, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 59, тел. (0432)-59-51-76, e-mail: dei@vmr.gov.ua. Відповідальна особа – Даровська Валентина Миколаївна.

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня оприлюднення Заяви, тобто  - по 02 жовтня 2020 року включно.