Актуально: Запрошення до участі у тендері
Керування дозволамиКерування дозволами

Запрошення до участі у тендері

​ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ
INVITATION FOR TENDERS

Проект: Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниця

Project: Reconstruction of the system of external lighting in Vinnytsia city

Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради, надалі – «Замовник», має намір використати частину коштів кредиту, отриманого від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), на реалізацію проекту Реконструкція системи зовнішнього освітлення м. Вінниця.
Замовник запрошує Підрядників подавати свої пропозиції для отримання контракту, що фінансуватиметься коштами кредиту, націленого на придбання:

Розробка проектно - кошторисної документації, проходження експертизи проекту, авторський нагляд та виконання робіт по заміні старих світильників на нові світлодіодні, влаштування захисного заземлення опор, прокладання в трубах проводів АВВГ, встановлення металевих опор, модернізація та фарбування металевих кронштейнів, утилізації демонтованих ламп.

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:
•  Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал та потужності, необхідні для виконання Контракту, а також середньо-річний дохід Учасника протягом попередніх трьох років має бути щонайменше у 2 рази більшим від ціни його тендерної пропозиції. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен задовольняти цій вимозі щонайменше на 50%;
•  Учасник тендеру успішно постачав подібні устаткування та роботи іншим замовникам, і виконав, принаймні, п’ять (5) подібних контрактів за останні п’ять років;
•  Учасник тендеру або його агент зможуть виконати взяті на себе гарантійні зобов'язання;
•  Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності або банкрутства відповідно до чинного законодавства;
• у випадках, коли Учасник тендеру пропонує свої послуги з постачання Устаткування, які він не
виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від Виробника на постачання Устаткування у країні Замовника.

При підготовці тендерної пропозиції, Учасник тендеру має врахувати, що роботи по контракту орієнтовно розпочнуться в березні 2020 року та триватимуть до серпня 2020 року.

У разі запиту відповідного Учасника тендеру тендерні документи будуть йому направлені безоплатно електронною поштою у формі PDF файлів. Якщо буде заявка на отримання паперових документів, то вони будуть надаватися Замовником відповідному Учаснику тендеру на умовах, що узгоджуються ними окремо.

Всі тендери мають подаватись із забезпеченням пропозиції у формі декларації про гарантування пропозиції, форма якої міститься у тендерних документах . Метою забезпечення тендерної пропозиції є гарантування того, що Учасники тендеру будуть відноситись серйозно до їх участі в тендері.

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 10.01.2020 року 11:00 після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

Перед-тендерна зустріч для Учасників тендеру із представниками Замовника для відвідання проектних об’єктів та обговорення технічних та процедурних питань відбудеться 09.12.2019 року 11:00. за адресою:
Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, 59, каб. 524.

Потенційні Учасники тендерів можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:
21100, м. Вінниця, вул. Соборна, 59, каб. 524
Ніценко Володимир Миколайович – Директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради
ел. пошта: dkgb@vmr.gov.ua, Телефон/факс: +38(0432) 59-50-59

Дата:25.11.19Project: Reconstruction of the system of external lighting in Vinnytsia city

Department of Public Utilities and Improvement of Vinnytsia City Council, hereinafter referred to as “the Employer”, intends to use part of the proceeds of a loan from the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) towards the (cost)of “Reconstruction of the system of external lighting in Vinnytsia city”.

The Employer now invites the Contractors to submit their tenders for the following contract to be funded by the loan, aimed at purchase of: Development of the design documentation, passing of the project expertise, designer’s supervision and execution of works on replacement of the old fixtures with the new LED ones, arrangement of protective grounding of supports, laying of AVVG wires in the pipes, installation of metal supports, modernization and painting of metal brackets, disposal of dismantled lamps.

To be qualified for the award of a Contract, Tenderers must satisfy the following minimum criteria:
• the Tenderer, has the financial, technical and production capability and capacity necessary to perform the Contract, and Tenderer’s average annual revenue in the previous three years was at least two times greater than price of his tender. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 50% compliance with the requirement;
• the Tenderer has satisfactorily delivered similar plant and works to other Employers and completed at least five (5) similar Contracts in the recent five years;
• the Tenderer or its agent will be able to carry out warranty obligations;
• the Tenderer is not bankrupt or under bankruptcy procedures according to the national legislation or regulations;
• in the case of a Tenderer offering to deliver plant under the Contract which the Tenderer does not manufacture or otherwise produce, the Tenderer has been duly authorised by the plant’s manufacturer or producer to deliver the plants in the Employer’s country.

In preparation of their offers, the Tenderer should take into account that the works in this Contract will tentatively start on March 2020 and continue to August 2020.

Tender documents, upon request from prospective Tenderer, will be sent by email free of charge in electronic format (PDF file). If requested to send documents in the written form, the documents will be sent by Employer to Tenderer on terms and conditions agreed by the two.

All Tenders must be accompanied by a Tender security in the form of tender-securing declaration whose form is provided in Tender Document. The purpose of Tender security is to ensure the Tenderers are serious about their participation.

Tenders must be delivered to the office at the address below before 11:00 a.m., 10.01.2020, at which time they will be opened in the presence of those Tenderers’ representatives who choose to attend.

Pre-tender meeting of Tenderers with the Employer’s representatives for visiting the project sites and discussion of technical and logistical issues will be held on 11:00 a.m., 09.12.2020 at the address: Vinnytsia region, Vinnytsia city, Soborna str., 59, off. 524.

Prospective Tenderers may obtain further information, and also inspect and acquire the Tender documents at the address:
21100, Vinnytsia city, Soborna str., 59, off. 524
Volodymyr Nitsenko – Director of the Department of Public Utilities and Improvement of Vinnytsia City Council
e-mail: dkgb@vmr.gov.ua, Tel./fax: +38(0432) 59-50-59
Date: 25.11.19

INVITATION FOR TENDERS.pdfINVITATION FOR TENDERS.pdf