Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про управління Держгеокадастру у м. Вінниці Вінницької області

 1. Управління Держгеокадастру у м. Вінниці Вінницької області (далі - Управління) є територіальним органом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.
  Управління підпорядковане Держгеокадастру та відповідно Головному управлінню Держгеокадастру у Вінницькій області.
  Голова відповідної місцевої державної адміністрації координує діяльність Управління і сприяє йому у виконанні покладених на нього завдань.
 2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, дорученнями Віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, його першого заступника та заступників, наказами Держгеокадастру, дорученнями Голови Держгеокадастру та його заступників, актами місцевої державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, наказами Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області, а також цим Положенням.
 3. Завданням Управління є реалізація повноважень Держгеокадастру на території міста Вінниці Вінницької області.
 4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
  1. розробляє та подає Головному управлінню Держгеокадастру у Вінницькій області пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства аграрної політики та продовольства України.
  2. подає в установленому порядку Головному управлінню Держгеокадастру у Вінницькій області пропозиції щодо здійснення адаптації національного законодавства до законодавства ЄС з питань, що належать до його компетенції; здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо імплементації в національне законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна;
  3. подає у встановленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж міста, району в місті, регулювання земельних відносин;
  4. бере участь у міжнародному співробітництві з питань земельних відносин, виконанні зобов’язань міжнародних документів та угод у межах своєї компетенції;
  5. надає адміністративні послуги із законом у відповідній сфері;
  6. подає начальнику Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області пропозиції щодо розроблення:
   нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері земельних відносин в установленому законом порядку;
   стандартів і технічних регламентів у сфері Державного земельного кадастру відповідно до закону, а також порядків створення та актуалізації картографічних матеріалів, кадастрових класифікаторів, довідників та баз даних;
   нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем;
  7. здійснює заходи щодо вдосконалення порядку ведення обліку і підготовки звітності з регулювання земельних відносин, використання та охорони земель;
  8. здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформаційну взаємодію Державного земельного кадастру з іншими інформаційними системами в установленому порядку;
  9. організовує виконання на території міста Вінниці Вінницької області робіт із землеустрою та оцінки земель, що проводяться з метою внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
  10. здійснює державну реєстрацію земельних ділянок, обмежень у їх використанні;
  11. веде поземельні книги та видає витяги із Державного земельного кадастру про земельні ділянки;
  12. забезпечує користування відомостями Державного земельного кадастру;
  13. бере участь у розробленні та виконанні галузевих, регіональних та місцевих програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання земель, їх відтворення та охорони, встановлення меж міста, району в місті, у проведенні моніторингу земель, територіальному плануванні;
  14. забезпечує підготовку та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій;
  15. організовує виконання робіт, пов'язаних з проведенням земельної реформи;
  16. готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку виконання робіт з грошової оцінки земель та вносить їх на розгляд начальнику Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області, видає витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки;
  17. забезпечує науково-експертне, інформаційне та методичне проведення землевпорядних, землеоціночних робіт, вживає організаційних заходів щодо проведення земельних торгів;
  18. здійснює землеустрій, у тому числі забезпечує проведення державної інвентаризації земель;
  19. вносить до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;
  20. забезпечує створення, формування і ведення місцевого фонду документації із землеустрою;
  21. здійснює державний нагляд у сфері землеустрою;
  22. проводить відповідно до законодавства моніторинг земель та охорону земель;
  23. бере участь у державному регулюванні планування територій;
  24. погоджує в межах повноважень, передбачених законом, документацію із землеустрою;
  25. здійснює методичне забезпечення та координацію діяльності у сфері державної експертизи землевпорядної документації на територіальному рівні, а також методичне забезпечення діяльності у сфері державної експертизи землевпорядної документації розробників об'єктів державної експертизи;
  26. надає роз’яснення з питань, що належать до його компетенції;
  27. здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Держгеокадастру;
  28. здійснює інші повноваження, визначені законом.
 5. Управління з метою організації своєї діяльності:
  1. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням.
  2. Забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів.
  3. Організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку.
  4. Організовує розгляд звернень громадян, юридичних осіб, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та надає роз’яснення з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.
  5. Забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні.
  6. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.
  7. Забезпечує виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави у межах своїх повноважень.
  8. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.
 6. Управління має право:
  1. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства.
  2. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.
  3. Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на Управління завдань.
  4. Користуватися інформаційними базами даних державних органів та іншими технічними засобами.
 7. Управління під час виконання покладених на нього завдань в установленому порядку взаємодіє з відповідною місцевою державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території міста Вінниці.
 8. Управління у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру. Акти Управління можуть бути скасовані Головою Держземагентства України повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра, з також Міністром у разі відмови Голови Держземагентства України скасувати такий акт.
 9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду Головою Держземагентства України за пропозицією начальника Головного управління Держземагентства у Вінницькій області та за погодженням з Міністром та звільняється з посади Головою Держземагентства України за пропозицією начальника Головного управління Держземагентства у Вінницькій області. Кандидатура на посаду начальника Управління погоджується з головою відповідної місцевої державної адміністрації. Начальник Управління має заступників, які призначаються на посади Головою Держземагентства України за погодженням з Міністром та звільняються з посад Головою Держземагентства України.
 10. Начальник Управління:
  1. Здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності.
  2. Представляє Управління у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями.
  3. Організовує та забезпечує виконання Управлінням відповідно актів законодавства, наказів Мінагрополітики України, доручень Міністра та його заступників, наказів Держземагентства України, доручень Голови Держземагентства України та його заступників, наказів Головного управління Держземагентства у Вінницькій області та доручень начальника Головного управління Держземагентства у Вінницькій області.
  4. Вносить начальнику Головного управління Держземагентства у Вінницькій області пропозиції щодо пріоритетів роботи Управління і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Управління (річні, піврічні).
  5. Звітує перед начальником Головного управління Держземагентства V Вінницькій області щодо виконання покладених на Управління завдань та планів роботи.
  6. Здійснює добір кадрів в Управління, формує кадровий резерв на відповідні посади.
  7. Організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.
  8. Призначає на посади та звільняє з посад державних службовців та працівників Управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників).
  9. Порушує перед начальником Головного управління Держземагентства у Вінницькій області питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності.
  10. Підписує накази Управління.
  11. Розподіляє за погодженням з начальником Головного управління Держземагентства у Вінницькій області обов’язки між своїми заступниками.
  12. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління і посадові інструкції працівників.
  13. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.Начальник Управління підзвітний та підконтрольний голові відповідної місцевої державної адміністрації з питань здійснення повноважень місцевої державної адміністрації.
 11.  Управління діє на підставі положення, що затверджується Головою Держземагентства України.
 12. Управління утримується за рахунок державного бюджету. Структуру Управління затверджує Голова Держземагентства України за погодженням з Міністром. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує Голова Держземагентства України. Чисельність працівників Управління затверджує Голова Держземагентства України в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів Держземагентства України, за поданням начальника Головного управління Держземагентства у Вінницькій області.
 13. Управління утворюється у порядку, передбаченому статтею 21 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади».
 14. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в установах Казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.