Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави в Управлінні Держземагентства у місті Вінниці Вінницької області


Це Положення визначає порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави в Управлінні Держземагентства у місті Вінниці Вінницької області (далі – Управління).

 1. Дія цього Положення не поширюється на осіб, які призначаються на посаду:
  1. в порядку переведення в межах Управління, його структурних підрозділів та посад;
  2. в порядку переведення на роботу з одного органу державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування до Управління, його структурних підрозділів та посад;
  3. в порядку переведення з територіального органу Держкомзему, що припиняється, на роботу до відповідного територіального органу Держземагентства України, до якого переходять повноваження та функції органу, що припиняється.
 2. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Управління та посадову особу Управління, на яку покладено обов’язки щодо ведення кадрової роботи.
 3. Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців в Управлінні, (далі – кандидати), у тому числі відомості, подані особисто.
 4. Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:
  1. притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;
  2. факту, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;
  3. достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;
  4. наявності в особи корпоративних прав;
  5. стану здоров’я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.
 5. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою кандидата (форма 1, додається), яка подається разом із заявою про призначення та іншими необхідними документами посадовій особі Управління, на яку покладено обовязки щодо ведення кадрової роботи, а в разі конкурсного добору така згода подається протягом трьох днів із дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу.
  У разі ненадання кандидатом згоди спеціальна перевірка стосовно нього не проводиться і питання щодо його призначення або підготовки подання для призначення на відповідну посаду не розглядається.
 6. У день отримання письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки посадова особа Управління, на яку покладено обов’язки щодо ведення кадрової роботи, передає уповноваженій особі Управління з питань запобігання та виявлення корупції належним чином завірені копії наступних документів:
  1. письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки –7 прим.;
  2. автобіографії – 7 прим.;
  3. паспорта – 7 прим.;
  4. документів про освіту, вчені звання, наукові ступені – 2 прим;
  5. декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, визначеною Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» – 2 прим.;
  6. медичних довідок про стан здоров’я (за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України) – 2 прим.;
  7. військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних) – 2 прим.;
  8. довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності) – 2 прим.;
  9.  інших документів, у яких містяться відомості, вимога щодо подання яких установлена законом.
   У разі подання неповного пакета документів, передбачених цим пунктом, документи в той же день повертаються посадовій особі Управління, на яку покладено обов’язки щодо ведення кадрової роботи, на доопрацювання.
 7. Уповноважена особа Управління з питань запобігання та виявлення корупції не пізніше наступного робочого дня після одержання від посадової особи Управління, на яку покладено обов’язки щодо ведення кадрової роботи, документів, зазначених у пункті 6 цього Положення, готує до органів (підрозділів), зазначених у пункті 8 цього Положення, або до їх територіальних органів чи підрозділів (за наявності), запит про проведення спеціальної перевірки (далі – запит) (форма 2, додається).
  Запит готується на бланку Управління Держземагентства у м.Вінниці Вінницької області та підписується начальником Управління, а в разі його відсутності – особою, яка виконує його обов’язки.
 8. Спеціальна перевірка проводиться наступними органами:
  1. Управлінням МВС України у Вінницькій області – щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення, про застосування до кандидата адміністративних стягнень за корупційні правопорушення;
  2. Головним управлінням юстиції у Вінницькій області – щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, відомостей про кандидата;
  3. Органами Державної фіскальної служби України за місцем реєстрації платника податків – щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;
  4. Департаментом охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації – щодо відомостей про стан здоров’я кандидата;
  5. Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації – щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;
  6. Реєстраційною службою Головного управління юстиції у Вінницькій області – щодо наявності у кандидата корпоративних прав.
   До проведення спеціальної перевірки інших відомостей, вимога щодо подання яких установлена законом, можуть залучатися спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, а в разі потреби – інші центральні органи виконавчої влади.
 9. До запиту додаються копії:
  1. письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;
  2. автобіографії;
  3. паспорта;
  4. документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;
  5. декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, визначеною Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
  6. медичних довідок про стан здоров’я (за формами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України);
  7. військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  8. довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності);
  9. інших документів, у яких містяться відомості, вимога щодо подання яких установлена законом.
   Копії документів, зазначених у підпунктах 9.1. – 9.3. цього пункту, надсилаються всім органам (підрозділам), які проводитимуть спеціальну перевірку.
   Копії документів, зазначених у підпунктах 9.4. – 9.9., надсилаються органам, які проводитимуть перевірку відповідних відомостей, зазначених у пункті 8 цього Положення.
 10. Уповноважена особа Управління з питань запобігання та виявлення корупції не пізніше наступного робочого дня після одержання інформації про результати спеціальної перевірки та наявність даних, які перешкоджають зайняттю кандидатом посади, від державних органів, що проводили спеціальну перевірку, готує довідку про результати спеціальної перевірки (форма 3 додається) за власним підписом.
 11. Довідка про результати спеціальної перевірки реєструється у Журналі обліку довідок про результати спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави в Управлінні Держземагентства у м.Вінниці Вінницької області (форма 4 додається).
 12. Довідка про результати спеціальної перевірки не пізніше наступного робочого дня після підписання передається посадовій особі Управління, на яку покладено обов’язки щодо ведення кадрової роботи. Така довідка додається до документів, поданих кандидатом, або до особової справи, якщо прийнято рішення про його призначення на посаду.
 13. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту подання кандидатом неправдивих відомостей, посадова особа Управління, на яку покладено обов’язки щодо ведення кадрової роботи, готує та подає начальнику Управління проект рішення про відмову такому кандидату у призначенні на посаду.
 14. Уповноважена особа Управління з питань запобігання та виявлення корупції протягом трьох робочих днів з дня надходження за результатами спеціальної перевірки інформації про подання кандидатом неправдивих відомостей повідомляє про виявлений факт правоохоронним органам для реагування в установленому законом порядку.
 15. Кандидат, щодо якого проведена спеціальна перевірка, має право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки. У разі незгоди кандидата з результатами перевірки він може подати свої зауваження у письмовій формі стосовно її результатів до відповідного органу, який проводив спеціальну перевірку.
 16. Рішення про відмову кандидату у призначенні на посаду з підстави, зазначеної в пункті 14 цього Положення, може бути оскаржено до суду.

Форма 1.docxФорма 1.docx Форма 2.docxФорма 2.docx Форма 3.docxФорма 3.docx Форма 4.docxФорма 4.docx