Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про комітет

ПОЛОЖЕННЯ 

 про Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради

  (нова редакція)
 
1.Розділ. Загальні положення.  1.1. Комітет по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради (далі Комітет) є виконавчим органом Вінницької міської ради, який створений відповідно до рішення 3 сесії 6 скликання Вінницької міської ради від 14 січня 2011 року № 85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності».  1.2. Комітет підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків.   1.3. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про фізичну культуру і спорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Вінницької міської територіальної громади, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.  1.4. Комітет керується політикою якості, яка затверджується міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості. 
 
2.Розділ. Мета Комітету.  2.1. Метою Комітету є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів Вінницької міської територіальної громади в сфері фізичної культури і спорту шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для створення передумов розповсюдження здорового способу життя серед жителів Вінницької міської територіальної громади. 
3.Розділ. Основні завдання Комітету.  3.1. Для досягнення мети Комітет вирішує наступні завдання:  3.1.1. здійснює заходи, спрямовані на забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту;  3.1.2. забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізичною культурою і спортом жителів Вінницької міської територіальної громади;  3.1.3. забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола жителів Вінницької міської територіальної громади;  3.1.4. забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для заняття фізичною культурою та спортом;  3.1.5. готує проєкти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру;  3.1.6. здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Комітету за встановленим графіком;  3.1.7. здійснює інші повноваження, покладені на Комітет відповідно до чинного законодавства.  3.2. При здійсненні повноважень Комітет зобов’язаний:  3.2.1. забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті Вінницької міської об’єднаної територіальної громади;  3.2.2. забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;  3.2.3. не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства. 
 
4.Розділ. Функції Комітету відповідно до завдань та повноважень.  4.1.Відповідно до покладених на нього завдань Комітет реалізує наступні функції:  4.1.1. забезпечує реалізацію державної політики у сфері фізичної культури та спорту на місцевому рівні, сприяє розвитку фізичної культури і спорту в населених пунктах, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади, сприяє розвитку олімпійського та паралімпійського руху;  4.1.2. забезпечує дотримання фізкультурно-оздоровчими і спортивними організаціями комунальної власності Вінницької міської територіальної громади стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури і спорту;   4.1.3. забезпечує формування календарних планів фізкультурнооздоровчих та спортивних заходів відповідно до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів Вінницької області; 
4.1.4. організовує та проводить фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей i молоді;  4.1.5. розробляє за участю відділів та департаментів міської ради, господарських організацій, установ і подає виконавчому комітету міської ради проєкти цільових програм з питань розвитку фізичної культури і спорту, пропозиції щодо включення їх у плани економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади, забезпечує їх виконання;  4.1.6. розробляє i подає на розгляд міської ради пропозиції до проєктів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту;  4.1.7. забезпечує різноманітність, високу якість та доступність фізкультурно-спортивних послуг для громадян;  4.1.8. у встановленому порядку проводить міжнародну діяльність в сфері фізичної культури і спорту;  4.1.9. сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для подальшого розвитку фізичної культури та спорту;  4.1.10. надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;  4.1.11. проводить інформаційну та роз'яснювальну роботу серед населення, у тому числі спільно з Департаментом у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю міської ради оприлюднення інформації про діяльність через друковані та інші засоби масової інформації;  4.1.12. забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Комітету на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті міської ради;  4.1.13. проводить вивчення і аналіз ставлення жителів Вінницької міської  територіальної громади до цінностей здорового способу життя та фізичної культури;  4.1.14. проводить інформаційно-роз'яснювальну та консультаційну роботу, організує проведення засідань, координаційних рад, комітетів, рекламноінформаційних заходів, семінарів та тренінгів з питань, що належать до його компетенції;  4.1.15. вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань популяризації здорового способу життя;  4.1.16. планує та здійснює соціальну рекламу в сфері популяризації здорового способу життя та фізичної культури і спорту;  4.1.17. сприяє вирішенню питань про надання неповнолітнім, пенсіонерам та інвалідам права на пільгове користування об’єктами фізкультури і спорту;  4.1.18. забезпечує у межах своїх повноважень організацію i сприяє активізації фiзкyльтypнo - оздоровчої роботи у навчально-виховній та виробничій сфері;  4.1.19. сприяє розвитку масового спорту, спорту інвалідів та ветеранів;  4.1.20. організовує та проводить спортивні змагання з видів спорту, визнаних в Україні;  4.1.21. забезпечує підготовку та участь спортсменів, збірних команд, які представляють Вінницьку міську територіальну громаду на змаганнях обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів; 
4.1.22. входить до відповідних органів з клопотанням про вирішення питання пільгового оподаткування прибутків підприємств, організацій, установ та окремих громадян у частині, що спрямована на вирішення соціальних проблем, підтримку фізичної культури і спорту;  4.1.23. у порядку, визначеному законодавством України та нормативно- правовими актами присвоює спортивні розряди, відзначає працівників фізичної культури і спорту, фізкультурних активістів, спортивні клуби та організації, колективи фізкультури, осіб та організацій, що сприяють розвитку фізичної культури і спорту;  4.1.24. порушує клопотання перед міською радою про відзначення спортсменів, тренерів, працівників галузі грамотами, подяками, нагородами, преміями;  4.1.25. порушує у встановленому законодавством України та нормативноправовими актами порядку клопотання про призначення стипендій, почесних звань, винагород i премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України;  4.1.26. вивчає потребу у закладах спрямування фізичної культури і спорту та подає пропозиції міській раді щодо удосконалення їх мережі відповідно до економічних та фізкультурно-спортивних потреб Вінницької міської  територіальної громади;  4.1.27. сприяє матеріально-технічному та фінансовому забезпеченню закладів, підприємств, організацій тощо, підпорядкованих Комітету;  4.1.28. забезпечує здійснення контролю за ефективним веденням фінансово-господарської діяльності закладів та організацій, підпорядкованих Комітету та цільовим використанням спортивних об'єктів, що перебувають у комунальній власності Вінницької міської територіальної громади;  4.1.29. здійснює координаційну роботу підвідомчих підприємств, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи згідно компетенції Комітету;  4.1.30. сприяє діяльності та взаємодіє з громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості. 
 
5.Розділ. Система взаємодії.  5.1.Комітет при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Вінницької міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян. 
 
6.Розділ. Права Комітету.   6.1.  Комітет має право:  6.1.1. одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Комітет завдань; 
6.1.2. інформувати міського голову у разі покладання на Комітет виконання роботи, що не відноситься до функцій комітету чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів;  6.1.3. залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Комітетом відповідно до покладених на нього завдань;  6.1.4. брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;  6.1.5. залучати на договірній основі фахівців для проведення загальноміських фізкультурно-спортивних заходів;  6.1.6. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Комітету, може створювати дорадчі органи, а також створювати колегію Комітету по фізичній культурі і спорту міської ради у складі голови Комітету (голова колегії), заступника голови Комітету за посадою, а також інших працівників Комітету. До її складу можуть входити керівники інших структурних підрозділів міської ради, добровільно-спортивних товариств, об’єднань громадян. Склад колегії затверджується міським головою за поданням голови Комітету. Рішення колегії реалізовуються наказами голови Комітету. 
 
7.Розділ. Структура Комітету. 7.1. До складу Комітету можуть входити відділи та сектори, які очолюють начальники відділів і завідувачі секторів.  7.1.1. Комітет має право створювати відокремлені підрозділи без прав юридичної особи, в порядку, передбаченому чинним законодавством.  7.2. Штатний розпис Комітету затверджується виконавчим комітетом міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.  7.3. Працівники Комітету – посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.  7.4. Посадові обов’язки працівників Комітету визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються головою Комітету.
 
8.Розділ. Керівництво Комітетом. 8.1. Комітет очолює голова Комітету, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою одноосібно.  8.2.Голова Комітету:  8.2.1. здійснює керівництво діяльністю Комітету;  8.2.2. без доручення діє від імені Комітету, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами; 
8.2.3. несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;  8.2.4. видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;  8.2.5. є головним розпорядником бюджетних коштів, направлених на утримання та розвиток галузі фізичної культури і спорту;  8.2.6. інформує Вінницьку міську територіальну громаду про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;  8.2.7. затверджує положення про відділи та відокремлені структурні підрозділи Комітету, а також посадові інструкції працівників Комітету.  8.2.8. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Комітету, які не є посадовими особами місцевого самоврядування.  8.2.9. здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.  8.3. Голова комітету має заступника, який відповідно до вимог чинного законодавства України призначається на конкурсних засадах міським головою і звільняється з посади міським головою.  8.4. Заступник голови Комітету:  8.4.1. організує виконання доручень голови Комітету;  8.4.2. здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.  8.5. Обов’язки голови Комітету під час його відсутності виконує заступник голови Комітету з повноваженнями діяти без доручення від імені Комітету, представляти його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами. Під час відсутності голови Комітету та заступника голови Комітету обов’язки голови Комітету виконує головний спеціаліст Комітету, посадовою інструкцією якого визначено виконання даних обов’язків, з повноваженнями діяти без доручення від імені Комітету, представляти його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами. 8.6. Працівники Комітету діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються головою Комітету.  8.7. В окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням голови Комітету виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.  8.8. Посадові особи Комітету зобов’язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради, затвердженого виконавчим комітетом Вінницької міської ради. 8.9. Порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.  8.10. Посадові особи Комітету зобов’язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень та приймати участь в системі корпоративного навчання за програмою «Муніципальний університет Вінницької міської ради».
 
9.Розділ. Статус Комітету.  9.1. Комітет є юридичною особою.  9.2. Комітет є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).  9.3. Комітет має круглу печатку з зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами.  9.4. Майно, яке знаходиться на балансі Комітету, є комунальною власністю Вінницької міської територіальної громади в особі Вінницької міської ради та перебуває в оперативному управлінні комітету.  9.5. Припинення шляхом реорганізації або ліквідації Комітету здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.  9.6. У разі припинення діяльності Комітету (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення), активи Комітету за рішенням виконавчого комітету передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності Вінницької міської територіальної громади або зараховуються до доходу бюджету в частині грошових коштів.  9.7. 3міни до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом затвердження Положення в новій редакції. 9.8. Комітет утримується за рахунок коштів бюджету Вінницької міської  територіальної громади. 9.9. Місцезнаходження Комітету: 21050, Вінницька обл., м.Вінниця, вул.Соборна, буд. 36. 

Рішення.pdfРішення.pdf