Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про відділ

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ молодіжної політики Вінницької міської ради


Розділ 1. Загальні положення.

1.1. Відділ молодіжної політики Вінницької міської ради (далі Відділ) є виконавчим органом Вінницької міської ради, який створений відповідно до рішення 3 сесії 6 скликання Вінницької міської ради від 14 січня 2011 року №85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності».

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний Вінницькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Вінницької міської ради, Вінницькому міському голові, секретарю Вінницької міської ради, заступникам Вінницького міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов'язків.

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та іншими Законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, рішеннями Вінницької міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями Вінницького міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.4. Відділ керується політикою якості, яка затверджується Вінницькою міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.

Розділ 2. Мета Відділу.

2.1. Метою Відділу є створення умов для самореалізації молоді та підлітків, активного їх залучення до суспільного життя Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, організації змістовного дозвілля за місцем проживання та у місцях масового відпочинку.

Розділ 3. Основні завдання Відділу.

3.1. Для досягнення мети своєї діяльності Відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1. Розбудова системи роботи з підлітками та молоддю за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, залучення молоді до суспільногромадського життя громади, підвищення патріотизму молоді до Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

3.2. Готує проекти розпорядчих актів Вінницької міської ради, її виконавчих органів і Вінницького міського голови, в т.ч. нормативного характеру.

3.3. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком.

3.4. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства.

3.5. При здійсненні повноважень Відділ зобов'язаний:

3.5.1. забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

3.5.2. забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

3.5.3. не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

Розділ 4. Функції Відділу відповідно до завдань та повноважень.

4.1. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:

4.1.1. організовує і проводить культурно-масові, освітньо-виховні заходи серед широких верств населення, залучає їх до занять фізкультурою, забезпечує пропаганду здорового стилю життя;

4.1.2. приймає участь у організації оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді;

4.1.3. забезпечує організацію та приймає участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді;

4.1.4. сприяє відкриттю і розвитку сучасних гуртків з інтерактивними, творчими, розвиваючими програмами для дітей та молоді;

4.1.5. залучає в установленому порядку дитячі, молодіжні, оздоровчі, інші громадські та благодійні організації до реалізації програм, спрямованих на поліпшення становища дітей та молоді, організації змістовного дозвілля;

4.1.6. розробляє і забезпечує разом з іншими органами виконавчої влади заходи, направлені на зменшення негативних проявів в молодіжному середовищі, підвищення соціального і культурного рівня молоді;

4.1.7. співпрацює в межах своєї компетенції з вищими, загальноосвітніми, професійно-технічними та спеціальними навчальними закладами, органами студентського і учнівського самоврядування, громадськими організаціями і творчими спілками.

4.2. Відділ реалізує також наступні функції:

4.2.1. забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті Вінницької міської ради;

4.2.2. здійснює координаційну роботу підпорядкованих підприємств та закладів, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи згідно компетенції Відділу;

4.2.3. організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

Розділ 5. Система взаємодії.

5.1. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Вінницької міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Вінницькою міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об'єднаннями громадян.

Розділ 6. Права Відділу.

6.1. Відділ має право:

6.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів Вінницької міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

6.1.2. Інформувати Вінницького міського голову у разі покладання на Відділ виконання роботи, що не відноситься до функцій Відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи Вінницької міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів;

6.1.3. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу Вінницької міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань;

6.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій Вінницької міської ради, засіданнях постійних комісій Вінницької міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених Вінницькою міською радою, її виконавчими органами, Вінницьким міським головою.

Розділ 7. Структура Відділу.

7.1. Штатний розпис Відділу затверджується виконавчим комітетом Вінницької міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених Вінницькою міською радою. 7.2. Працівники Відділу, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади Вінницьким міським головою.

7.3. Посадові обов'язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

Розділ 8. Керівництво Відділом.

8.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Вінницьким міським головою одноособово.

8.2. Начальник відділу:

8.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу;

8.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

8.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

8.2.4. Без доручення діє від імені Відділу, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами;

8.2.5. Інформує Вінницьку міську об'єднану територіальну громаду про виконання рішень Вінницької міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень Вінницького міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;

8.2.6. Візує проекти розпорядчих актів Вінницької міської ради, виконавчого комітету, Вінницького міського голови, керівників виконавчих органів Вінницької міської ради та інших нормативно-правових актів

8.2.7. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

8.3. Начальник Відділу має заступника, який відповідно до вимог чинного законодавства України, призначається і звільняється з посади Вінницьким міським головою.

8.4. Заступник начальника Відділу:

8.4.1. Організує виконання доручень начальника Відділу;

8.4.2. Здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією;

8.4.3 Виконує обов'язки начальника Відділу під час його відсутності згідно з розпорядженням Вінницького міського голови.

8.5. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Відділу.

8.6. В окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням начальника Відділу виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

8.7. Посадові особи Відділу зобов'язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування у місті Вінниці, затвердженого виконавчим комітетом Вінницької міської ради.

8.8. Порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.

8.9. Посадові особи Відділу зобов'язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень та приймати участь в системі корпоративного навчання за програмою «Муніципальний університет Вінницької міської ради».

Розділ 9. Статус Відділу.

9.1. Відділ є юридичною особою.

9.2. Відділ має круглу печатку з зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами.

9.3. Майно, яке знаходиться на балансі Відділу є комунальною власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в особі Вінницької міської ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу.

9.4. Припинення шляхом реорганізації або ліквідації Відділу здійснюється за рішенням Вінницької міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

9.5. Зміни до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття, шляхом затвердження Положення рішенням Вінницької міської ради в новій редакції.

9.6. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

9.7. Місцезнаходження Відділу: 21100, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 59.

9.8. Відділ є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

9.9. У разі припинення діяльності Відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Відділу за рішенням виконавчого комітету передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади або зараховуються до доходу бюджету в частині грошових коштів. 


План роботи відділу на 2018 рік.docxПлан роботи відділу на 2018 рік.docx

План заходів 2019 рік.docxПлан заходів 2019 рік.docx

План заходів 2020 рік.docxПлан заходів 2020 рік.docx