Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про відділ

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ ведення Державного реєстру виборців ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

(Додаток до рішення міської ради від 28.05.2021 № 440)

1. Розділ. Загальні положення.

1.1. Відділ ведення Державного реєстру виборців Вінницької міської територіальної громади (далі Відділ) є виконавчим органом Вінницької міської ради, який створений відповідно до рішення 3 сесії 6 скликання Вінницької міської ради від 14 січня 2011 року № 85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності».

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, службі розпорядника Державного реєстру виборців, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови та керуючому справами виконкому відповідно до розподілу обов'язків.

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про Державний реєстр виборців», «Про захист персональних даних», Виборчим Кодексом України та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Центральної виборчої комісії, Статутом Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.4. Відділ керується політикою якості, яка затверджується міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.

1.5. Відділ ведення Державного реєстру виборців Вінницької міської територіальної громади є правонаступником прав і обов'язків відділів ведення Державного реєстру виборців міської ради у Замостянському, Ленінському та Староміському районах міста Вінниці.

 

2. Розділ. Мета Відділу.

2.1. Відділ утворено для ведення Державного реєстру виборців, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території Вінницької міської територіальної громади.

 

3. Розділ. Основні завдання Відділу.

3.1.Для досягнення мети своєї діяльності Відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1. Ведення персоніфікованого обліку виборців, які проживають або перебувають на території Вінницької міської територіальної громади;

 3.1.2. Складення списків виборців для проведення виборів Президента України, народних депутатів України, місцевих виборів, всеукраїнського та місцевих референдумів;

 3.1.3. Облік виборчих дільниць, які існують на постійній основі;

 3.1.4. Здійснює розгляд звернень виборців та прийом виборців з питань, що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком;

 3.1.5. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства;

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов'язаний:

3.2.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

 3.2.2.Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

 3.2.3.Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

 

4. Розділ. Функції Відділу відповідно до завдань та повноважень.

4.1. Відповідно до покладених на нього завдань відділ реалізує наступні функції:

4.1.1.Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій:

4.1.1.1.Внесення запису про виборця до бази даних Реєстру;

4.1.1.2.Внесення змін до персональних даних Реєстру;

4.1.1.3.Знищення запису Реєстру на підставах і у спосіб, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" та рішеннями розпорядника Реєстру, прийнятими відповідно до зазначеного Закону, з використанням візуального та автоматизованого контролю повноти та коректності персональних даних Реєстру;

4.1.2.Веде облік усіх дій щодо зміни бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру;

4.1.3.Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення;

4.1.4.Установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу (зазначає закордонний виборчий округ) та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець;

4.1.5.Надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру;

4.1.6.Надсилає на виборчу адресу виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка;

4.1.7.Проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві;

4.1.8.Здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру;

4.1.9.Забезпечує у разі призначення виборів чи референдумів складення, уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства;

4.1.10.Надає в установленому порядку статистичну інформацію про
кількісні характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру;

4.1.11.Проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру;

4.2. Відділ реалізує також наступні функції:

4.2.1.Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру;

4.2.2.Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів про Відділ на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті міської ради;

4.2.3.Готує пропозиції виконкому міської ради щодо меж виборчих дільниць, центрів виборчих дільниць для проведення чергових виборів, референдумів та виносить їх на шар електронної схеми міста;

4.2.4.Веде паспорти виборчих дільниць;

4.2.5.Розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України "Про Державний реєстр виборців";

4.2.6.Проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, сприяє вивченню чинного законодавства, роз'яснює існуючу практику його застосування, проводить консультації з правових питань;

4.2.7. Організовує проведення нарад та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу;

4.2.8.Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.


5. Розділ. Система взаємодії.

5.1.Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Вінницької міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об'єднаннями громадян і окремими громадянами.

 

6. Розділ. Права Відділу.

6.1.Відділ має право:

6.1.1.Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

6.1.2.Інформувати міського голову у разі покладання на Відділ виконання роботи, що не відноситься до функцій Відділу чи є поза компетенції та виходить за межі його повноважень, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів;

6.1.3.Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів;

6.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

6.1.5 Відділу заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені Законом України "Про Державний реєстр виборців".

 

7. Розділ. Структура Відділу.

7.1. Штатний розпис Відділу затверджується виконавчим комітетом міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою, з дотриманням вимог постанови КМУ від 18.07.2007 р. № 943 «Деякі питання утворення органів (відділів) ведення та регіональних органів (відділів) адміністрування Державного реєстру виборців» із змінами.

7.2. Заступники начальника Відділу та інші працівники Відділу, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

7.3. Посадові обов'язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

 

8. Розділ. Керівництво Відділом Реєстру.

8.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою одноособово.

8.2. Начальник Відділу:

8.2.1.Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань;

8.2.2.Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Закону України "Про Державний реєстр виборців" на відповідній території;

8.2.3.Видає накази Відділу у випадках та в порядку, визначених Законом України «Про Державний реєстр виборців" та з основної діяльності, організовує і контролює їх виконання;

8.2.4.Забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

8.2.5.Вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру;

8.2.6.Підписує документи, визначені Законом України "Про Державний реєстр виборців", що скріплюються печаткою Відділу;

8.2.7.Вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні Закону України "Про Державний реєстр виборців";

8.2.8. Забезпечує в установленому законом порядку представництво інтересів Відділу в судах, органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

8.2.9. Забезпечує дотримання трудової дисципліни;

8.2.10. Інформує Вінницьку міську об'єднану територіальну громаду про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;

8.2.11.Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

8.3. Начальник Відділу має заступників, які відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на конкурсних засадах міським головою і звільняються з посади міським головою.

8.4.Заступники начальника Відділу:

8.4.1. Організовують виконання доручень начальника Відділу;

8.4.2.Здійснють безпосередньо керівництво підпорядкованими працівниками відділу;

8.4.3.Здійснють інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.

8.4.4.Один з заступників начальника Відділу відповідно до посадової інструкції візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів міської ради та інших нормативно-правових актів.

8.5. Обов'язки начальника Відділу під час його відсутності виконує один із заступників начальника згідно з розпорядженням міського голови.

8.6. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Відділу.

8.7.В окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням начальника Відділу виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

8.8.Посадові особи Відділу зобов'язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради.

8.9.Порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.

 8.10.Посадові особи Відділу зобов'язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень та приймати участь в системі корпоративного навчання за програмою «Муніципальний університет Вінницької міської ради».

 

9. Розділ. Статус Відділу.

9.1. Відділ є юридичною особою.

9.2. Відділ має круглу печатку з зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами.

9.3.Відділ є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

9.4.У разі припинення діяльності Відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Відділу за рішенням виконавчого комітету передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності або зараховуються до доходу бюджету в частині грошових коштів.

9.5. Майно, яке знаходиться на балансі Відділу є комунальною власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в особі Вінницької міської ради та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Відділу, крім обладнання, яке надане Центральною виборчою комісією в безоплатне безстрокове користування на виконання функцій ведення Реєстру.

9.6. Реорганізація або ліквідація Відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

9.7. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

9.8. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, як фінансування делегованих повноважень.

9.9. Місцезнаходження Відділу: Україна, 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Замостянська, будинок 7.

Міський голова                                                                            С. Моргунов