Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про відділ

Положення ПРО ВІДДІЛ ПО РОЗВИТКУ ОБ'ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ МІСЬКОЇ РАДИ

1. Загальні положення

1.1. Відділ по розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Вінницької міської ради (далі Відділ) є виконавчим органом Вінницької міської ради, який створений відповідно до рішення Вінницької міської ради.

1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов'язків.

1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про житлово-комунальні послуги», «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.4. Відділ керується політикою якості, яка затверджується міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.

2. Мета Відділу

2.1. Основною метою відділу є забезпечення реалізації державної політики щодо впровадження та комплексного розвитку такої форми самоорганізації громадян, як об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ), сприяння створенню ОСББ на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

3. Основні завдання Відділу

3.1. Для досягнення мети своєї діяльності Відділ вирішує наступні завдання:

3.1.1. Підвищення рівня самоорганізації населення багатоквартирних житлових будинків та забезпечення розвитку ОСББ;

3.1.2 Підвищення рівня обізнаності населення щодо створення та засад діяльності ОСББ;

3.1.3. Заохочення мешканців до створення ОСББ;

3.1.4. Формування місцевих програм щодо створення та розвитку ОСББ;

3.1.5. Забезпечення сприяння ініціативним групам власників квартир та нежитлових приміщень в вирішенні питань, пов'язаних зі створенням ОСББ;

3.1.6. Забезпечення взаємодії Вінницької міської ради з ОСББ, ініціативними групами по створенню ОСББ, участь в роботі установчих зборів по створенню ОСББ шляхом забезпечення належного представника від Вінницької міської ради;

3.1.7. Підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру;

3.1.8. Здійснення інших повноважень, покладених на Відділ відповідно до чинного законодавства.

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов'язаний:

3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

3.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

4. Функції Відділу відповідно до завдань та повноважень

4.1. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:

4.1.1. Проводить інформаційну, роз'яснювальну та організаційну роботу щодо діяльності ОСББ;

4.1.2. Проводить інформаційну, роз'яснювальну та організаційну роботу щодо створення мешканцями житлових будинків ОСББ;

4.1.3. Надає методичну допомогу в організації роботи ОСББ, організовує навчання;

4.1.4. Надає допомогу головам ОСББ щодо реалізації їх прав та обов'язків;

4.1.5. Проводить роботу, щодо сприяння державної реєстрації об'єднань співвласників багатоквартирного будинку на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

4.1.6. Надає реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів, шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;

4.1.7. Проводить заходи по забезпеченню співпраці з міжнародними організаціями, установами та підприємствами з метою виконання завдань Відділу;

4.1.8. Організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу;

4.1.9. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті міської ради;

4.1.10. Готує пропозиції щодо удосконалення структури Відділу;

4.1.11. Здійснює розгляд листів, скарг, звернення, інформаційних запитів, пропозиції громадян, підприємств, установ і організацій, сприяє в межах своїх повноважень вирішенню порушених питань;

4.1.12. Здійснює інформаційне забезпечення міської ради, міського голови та виконкому з питань діяльності ОСББ;

4.1.13. Інформує громадян та ОСББ про діяльність відділу, організовує обговорення проектів, які готує Відділ;

4.1.14. Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Система взаємодії

5.1. Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Вінницької міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об'єднаннями громадян.

6. Права Відділу

6.1. Відділ має право:

6.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

6.1.2. Інформувати міського голову у разі покладання на Відділ виконання роботи, що не відноситься до функцій Відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів;

6.1.3. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань;

6.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;

6.1.5. Залучати у порядку, визначеному законодавством, підприємства, організації та установи до участі в розвитку ОСББ;

7. Структура Відділу

7.1. Штатний розпис Відділу затверджується виконавчим комітетом міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою;

7.2. Начальник Відділу та інші працівники Відділу, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою;

7.3. Посадові обов'язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

8. Керівництво Відділом

8.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою одноособово.

8.2. Начальник відділу:

8.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу та без доручення діє від імені Відділу, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організація, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

8.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

8.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

8.2.4. Інформує Вінницьку міську об'єднану територіальну громаду про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;

8.2.5. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства;

8.2.6. Візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів міської ради та інших нормативно-правових актів;

8.2.7. Надає міському голові пропозиції по заохоченню, притягненню до відповідальності та звільненню працівників Відділу.

8.3. Начальник Відділу має заступника, який відповідно до вимог чинного законодавства України, призначається на конкурсних засадах міським головою і звільняється з посади міським головою.

8.4. Заступник начальника Відділу:

8.4.1. Організовує виконання доручень начальника Відділу;

8.4.3. Здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією;

8.5. Повноваження начальника Відділу під час його відсутності виконує заступник начальника згідно з розпорядженням міського голови.

8.6. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Відділу;

8.7. В окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням начальника Відділу виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування;

8.8. Посадові особи Відділу зобов'язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради;

8.9. Порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства;

8.10. Посадові особи Відділу зобов'язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень та приймати участь в системі корпоративного навчання за програмою «Муніципальний університет Вінницької міської ради».

9. Статус Відділу

9.1. Відділ є юридичною особою;

9.2. Відділ має круглу печатку з зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами;

9.3. Відділ є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску);

9.4. Майно, яке знаходиться на балансі Відділу є комунальною власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в особі Вінницької міської ради та перебуває в оперативному управлінні Відділу;

9.5. Припинення шляхом реорганізація або ліквідації Відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства;

9.6. У разі припинення діяльності Відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Відділу за рішенням виконавчого комітету передаються неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету;

9.7. 3міни до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом затвердження Положення в новій редакції;

9.8. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

9.9. Місцезнаходження Відділу: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 59.