Керування дозволамиКерування дозволами

Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

​Положення про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

1. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі - комісія) є постійно діючим органом, який утворюється виконавчим комітетом міської ради.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної та обласної комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та цим Положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

3.1. Координація дій органів управління, сил та засобів міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту у разі виникнення надзвичайної ситуації або виявлення загрози її виникнення, а також під час реагування на зазначену ситуацію.

3.2. Організація першочергових заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня.

3.3. Участь у здійсненні заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки.

3.4. Планування роботи з розгляду питань, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4. Комісія у режимі повсякденної діяльності відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо розроблення і виконання цільових програм, здійснення заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки.

4.2. Розглядає питання щодо:

4.2.1. Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і дотримання вимог законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки.

4.2.2. Припинення діяльності підприємств, установ, організацій та інших об'єктів незалежно від форми власності і підпорядкування (далі - об'єкти), функціонування яких становить загрозу життю та здоров'ю людей, загрозу забруднення навколишнього природного середовища і подання відповідних пропозицій міському голові (виконавчому комітету міської ради).

4.2.3. Створення і використання запасів матеріальних ресурсів, необхідних для здійснення заходів стосовно запобігання виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення функціонування міської системи оповіщення.

4.2.4. Подає міському голові (виконавчому комітету міської ради), пропозиції стосовно визначення завдань у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

4.2.5. Сприяє підготовці та проведенню командно-штабних та штабних навчань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.

5. Комісія у режимі підвищеної готовності відповідно до покладених на неї завдань:

5.1. Забезпечує координацію діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів щодо здійснення ними попереджувальних і першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.

5.2. Вживає заходів для активізації роботи, пов'язаної із здійсненням спостережень та контролю за станом довкілля, обстановкою на об'єктах підвищеної небезпеки і прилеглій до них території, прогнозуванням можливості виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів.

5.3. Забезпечує приведення у готовність до дій у режимі надзвичайної ситуації органів управління, сил та засобів міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

5.4. Організовує першочергові підготовчі заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня, вирішення питань стосовно всебічного забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги.

5.5. Розробляє комплексні заходи щодо захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, їх ліквідації.

5.6. Організовує роботу, спрямовану на запобігання негативному впливу надзвичайної ситуації, зменшення обсягу можливих втрат і захист населення.

6. Комісія у режимі надзвичайної ситуації відповідно до покладених на неї завдань:

6.1. Здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів щодо вжиття ними першочергових заходів у разі виникнення надзвичайної ситуації місцевого рівня.

6.2. Забезпечує залучення сил і засобів міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

6.3. Взаємодіє з відповідними комісіями інших адміністративно-територіальних одиниць, територія яких зазнала негативної дії внаслідок надзвичайної ситуації.

6.4. Організовує першочергові заходи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня, вирішення питань щодо всебічного забезпечення населення, що постраждало внаслідок надзвичайної ситуації, своєчасного надання йому необхідної допомоги.

6.5. Розглядає пропозиції щодо встановлення меж території, на якій виникла надзвичайна ситуація, та організовує опрацювання матеріалів, необхідних для обґрунтованого визначення рівня такої ситуації.

6.6. Приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання обласній комісії зазначених матеріалів.

6.7. Вивчає обставини, що склалися, та подає міському голові (виконавчому комітету міської ради), інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із запобігання її розвитку.

7. Комісія має право:

7.1. Заслуховувати інформацію керівників: структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів, розташованих на території міста; з питань, що належать до її компетенції, надавати їм відповідні рекомендації.

7.2. Одержувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів, розташованих на території міста матеріали і документи, необхідні для вирішення питань, що належать до її компетенції.

7.3. Залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня сили і засоби міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

7.4. Залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів, розташованих на території міста (за погодженням з їх керівниками).

8. Комісію очолює голова, який має двох заступників, у тому числі одного першого.

Головою комісії призначається заступник міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Посадовий склад комісії затверджується виконавчим комітетом міської ради.

Персональний склад комісії затверджується головою комісії на основі пропозицій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єктів, розташованих на території міста.

У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує перший заступник або заступник за дорученням голови комісії.

9. Голова комісії:

9.1. Веде засідання комісії.

9.2. Подає пропозиції міському голові щодо заохочення осіб, які брали участь у розробленні та здійсненні заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків.

9.3. Звертається до органів державного нагляду з клопотаннями щодо проведення позапланових перевірок, зокрема комплексних, суб'єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки.

9.4. Затверджує функціональні обов'язки членів комісії (за напрямком роботи у складі комісії).

10. Робочим органом комісії, що здійснює її організаційне, інформаційне та методичне забезпечення, є відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної і оборонної роботи та режиму секретності міської ради.

11. Основною організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться згідно з планом її роботи, а також у разі необхідності, але не рідше ніж щокварталу.

Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її складу.

Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності - перший заступник або заступник голови.

Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні, секретарем комісії, та затверджуються міським головою (першим заступником або заступником міського голови).

 

Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та об'єктами, розташованими на території міста.

Організація роботи комісії здійснюється головою комісії за допомогою секретаря, який забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також здійснює контроль за виконанням її рішень. Голова комісії та його перший заступник без доручення діють від імені комісії, представляють її інтереси в установах і організаціях, незалежно від форм власності та в судах.

12. Забезпечення членів комісії спеціальним одягом, засобами індивідуального захисту та створення належних умов для їх роботи в зоні надзвичайної ситуації покладається на виконавчий комітет міської ради.