Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про відділ


                                                                                     Додаток

                                                                                                       до рішення міської ради

                                                                                                          від 26.06.2020 № 2296

                                                                                                                 Затверджено:
                                                                                                         Вінницька міська рада
                                                                                                           рішення від 26.06.2020  
                                                                                                                № 2296
Положення
про відділ з питань запобігання та виявлення корупції Вінницької міської ради

 Розділ 1. Загальні положення.
1.1. Відділ з питань запобігання та виявлення корупції Вінницької міської ради (далі – Відділ) є виконавчим органом Вінницької міської ради, який створений відповідно до рішення Вінницької міської ради.
1.2. Відділ підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови   (за напрямком), відповідно до розподілу обов'язків.
1.3. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням та іншими нормативними актами. 
1.4. Відділ керується політикою якості, яка затверджується міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.
Розділ 2. Мета Відділу.
Метою Відділу є забезпечення реалізації на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади державної політики та забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади у сфері протидії корупції шляхом організації заходів щодо попередження, ліквідації та мінімізації корупційних проявів, організація і забезпечення антикорупційної політики на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.
Розділ 3. Основні завдання Відділу.
3.1. Для досягнення мети своєї діяльності Відділ вирішує наступні завдання: 
3.1.1.  розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією;
3.1.2. організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та закладів міської ради, підготовка заходів щодо їх усунення, внесення міському голові відповідних пропозицій;
3.1.3. надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
3.1.4. здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування міського голови та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів у діяльності виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств, установ та закладів міської ради та заходи, вжиті для його врегулювання;
3.1.5. перевірка факту подання декларацій посадовими та службовими особами виконавчих органів міської ради, керівниками комунальних підприємств, установ та закладів міської ради та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закону) порядку;
3.1.6. здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі на підвідомчих підприємствах, установах та організаціях;
3.1.7. забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівництва, відповідно до законодавства щодо захисту викривачів;
3.1.8. інформування міського голови, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов'язаний:
3.2.1. забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України, Статуті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;
3.2.2. забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;
3.2.3. не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.
Розділ 4. Функції Відділу відповідно до завдань та повноважень.
4.1. Здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції».
4.2. Розробляє проєкти рішень виконавчого комітету, міської ради та розпоряджень міського голови з питань запобігання та виявлення корупції.
4.3. Організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств,  установ та закладів міської ради, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення міському голові  пропозиції щодо таких заходів.
4.4. Надає структурним підрозділам міської ради та їх працівникам методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.
4.5. Вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує міського голову та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.
4.6. Проводить перевірку факту подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) у виконавчих органах міської ради, керівниками комунальних підприємств, установ  та закладів міської ради, інших осіб, що входили або входять до складу утвореної у міській раді конкурсної комісії, відповідно до частини другої статті 49 Закону декларацій, та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку.
4.7. Надає консультативну допомогу посадовим та службовим особам виконавчих органів міської ради, працівникам комунальних підприємств, установ та закладів міської ради в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
4.8. Організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації.
4.9.  Співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом.
4.10. Надає посадовим та службовим особам виконавчих органів міської ради, працівникам комунальних підприємств, установ та закладів міської ради або особам, які проходять у них службу чи навчання або виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань.
4.11. Здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом.
4.12. Інформує міського голову, Національне агентство, інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону посадовими та службовими особами виконавчих органів міської ради, керівниками підприємств, установ та закладів  міської ради.
4.13. У разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення посадовими та службовими особами виконавчих органів міської ради, керівниками комунальних підприємств, установ та закладів міської ради корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом.
4.14. Повідомляє у письмовій формі міського голову про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону посадовими та службовими особами виконавчих органів міської ради, керівниками комунальних підприємств, установ та закладів міської ради з метою забезпечення дотримання вимог частин другоїчетвертої та п'ятої статті 65 Закону;
4.15 Інформує Національне агентство у разі ненаправлення департаментом кадрової політики міської ради завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
4.16. Організовує в порядку, визначеному чинним законодавством України, та на підставі доручень міського голови проведення перевірок у виконавчих органах міської ради, комунальних підприємств,  установ та закладів міської ради.
4.17. Організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства.
4.18. Веде облік працівників виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств, установ та закладів міської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцією.
4.19.  Щопівроку надає Національному агентству інформацію щодо діяльності відділу з питань запобігання та виявлення корупції та інформацію щодо уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції.
4.20.  Проводить навчання для працівників виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств, установ та закладів міської ради щодо змін в антикорупційному законодавстві.
4.21. Надає консультації під час розробки Антикорупційних програм.
4.22. Візує проєкти розпоряджень міського голови з кадрових питань.
Розділ 5. Система взаємодії.
Відділ при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Вінницької міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об'єднаннями громадян та уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) інших відповідальних суб'єктів, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.
Розділ 6. Права Відділу.
6.1. Витребовувати, відповідно до пункту 1 частини другої статті 53-9 Закону, від виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та закладів документи, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії.
6.2. Викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів.
6.3. Звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб.
6.4. Виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав і свобод.
6.5. Отримувати від посадових та службових осіб виконавчих органів міської ради, працівників комунальних підприємств, установ та закладів міської ради письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону, щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог та обмежень.
6.6. Мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є міська рада та її виконавчі органи, з урахуванням обмежень, встановлених законом.
 6.7. Брати участь та проводити для посадових та службових осіб виконавчих органів міської ради, керівників комунальних підприємств, установ та закладів міської ради внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції;
6.8. Здійснювати контроль за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі у виконавчих органах міської ради, комунальних підприємствах, установах та закладах міської ради.
6.9. Надсилати за підписом міського голови, заступника міського голови   (за напрямком) запити до виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та закладів міської ради,  з метою отримання від них інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Відділ завдань.
6.10. Вносити подання міському голові про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності на виконання повноважень у сфері захисту викривачів.
6.11. Ініціювати перед міським головою питання проведення перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції у виконавчих органах міської ради, комунальних підприємствах, установах та закладах міської ради.  
6.12. Проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів виконавчих органів міської ради, працівників комунальних підприємств, установ та закладів міської ради та надавати інформацію про них міському голові.
Розділ 7. Структура Відділу.
7.1. Штатний розпис Відділу затверджується виконавчим комітетом міської ради відповідно до наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 24.03.2020 року №112/20, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.04.2020 року № 363/34646 у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.
7.2. Посадові обов'язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.
Розділ 8. Керівництво Відділом.
8.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади в порядку, передбаченому законодавством.
8.2. Начальник Відділу:
8.2.1 здійснює керівництво його діяльністю, організовує, спрямовує і контролює роботу Відділу.
8.2.2. визначає основні напрями діяльності Відділу відповідно до завдань та функцій, визначених цим Положенням;
8.2.3. забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами міської ради, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;
8.2.4. організовує розробку проектів, актів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції Відділу, підготовку та проведення аналітичної і методичної роботи з питань запобігання і виявлення корупції;
8.2.5. подає відповідно до законодавства пропозиції міському голові про вдосконалення організаційної структури Відділу, заохочення, нагородження державними нагородами та відзнаками працівників Відділу;
8.2.6. забезпечує належне виконання завдань, покладених на Відділ;
8.2.7. забезпечує своєчасність та повноту виконання завдань та обов'язків працівників Відділу;
8.2.8. начальник відділу є підзвітним і підконтрольним міському голові;
8.2.9. начальник відділу визначає  окрему особу, відповідальну за реалізацію повноважень із захисту викривачів.
8.3. Працівники Відділу діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником Відділу.
 8.4.  Працівники відділу зобов'язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради, затвердженого виконавчим комітетом Вінницької міської ради.
 8.5. Порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.
 8.6. Посадові особи Відділу зобов'язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень та приймати участь в системі корпоративного навчання за програмою «Муніципальний університет Вінницької міської ради».
8.7. Працівникам відділу забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв'язку із виконанням службових обов'язків, крім випадків, встановлених законом.
Розділ 9. Статус Відділу.
9.1. Відділ не є юридичною особою.
9.2. Відділ є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).
9.3. У разі припинення діяльності Відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Відділу за рішенням виконавчого комітету передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади або зараховуються до доходу бюджету в частині грошових коштів.
9.4. Відділ має круглу печатку зі своїм найменуванням, бланки зі своїми реквізитами.
9.5. Майно, яке знаходиться у Відділі, є комунальною власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в особі Вінницької міської ради та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Відділу.
9.6. Ліквідація Відділу здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.
9.7. Зміни до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством, шляхом викладення Положення в новій редакції.
9.8. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.
9.9. Місцезнаходження Відділу: 21050, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 59.
Положення про відділ.pdfПоложення про відділ.pdf