Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про департамент

​ПОЛОЖЕННЯ про департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю

Вінницької міської ради (нова редакція)


1. Розділ. Загальні положення

1.1. Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради (далі Департамент) є виконавчим органом Вінницької міської ради, який створений відповідно до рішення 3 сесії 6 скликання Вінницької міської ради від 14 січня 2011 року № 85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності».

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. У своїй діяльності департамент міської ради керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, Законами України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації в Україні», «Про телебачення та радіомовлення», постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами. 

1.4 Департамент у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю є правонаступником управління у справах засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю.

1.5. Департамент керується політикою якості, яка затверджується міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.

2. Розділ. Мета департаменту

2.1. Метою департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю є забезпечення інформованості членів територіальної громади і зовнішніх аудиторій через ЗМІ й інші канали масових комунікацій про цілі та результати роботи Вінницької міської ради, ключові події та тенденції розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади, а також інформування посадових осіб міської ради про позицію громади, відображену в ЗМІ, як передумови формування сильної територіальної громади, ефективної системи управління населеними пунктами, що входять до складу Вінницької міської об’єднаної територіальної громади і укріплення їх статусу серед інших міст України.

3. Розділ. Основні завдання департаменту

3.1. Для досягнення мети своєї діяльності департамент виконує наступні завдання: 

3.1.1. Сприяє реалізації державної політики у сфері взаємодії органів місцевого самоврядування та ЗМІ.

3.1.2. Забезпечує підготовку та розповсюдження через місцеві ЗМІ й інші канали масової комунікації інформації про діяльність міської ради та її виконавчих органів, а також про інші значимі для Вінницької міської об’єднаної територіальної громади процеси, тенденції та події.

3.1.3. Надає інформацію посадовим особам місцевого самоврядування про громадську думку, відображену в ЗМІ, для її врахування при плануванні ними своєї роботи.

3.1.4. Інформує зовнішні аудиторії через ЗМІ та канали масових комунікацій про процеси, тенденції та події, значимі для розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

3.1.5. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в тому числі нормативного характеру.

3.1.6. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції департаменту за встановленим графіком.

3.1.7. Здійснює інші повноваження, покладені на департамент відповідно до чинного законодавства.

3.2. При здійсненні повноважень департамент зобов’язаний:

3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України та Статуті Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності відносно особи.

3.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

4.Розділ. Функції департаменту відповідно до завдань та повноважень

4.1. Відповідно до покладених на нього завдань департамент реалізує наступні функції:

4.1.1. Забезпечує в межах визначених законодавством права членів територіальної громади в інформаційній сфері шляхом виконання відповідних державних, а також планування та реалізації місцевих програм.

4.1.2. Сприяє формуванню загальних засад національних, соціальних та патріотичних цінностей за допомогою соціальної реклами.

4.1.3.         Встановлює та підтримує зв'язки з місцевими ЗМІ.

4.1.4. Для задоволення інформаційних потреб громадян сприяє представникам ЗМІ в отриманні інформації стосовно діяльності органів місцевого самоврядування та різних питань, що стосуються життєдіяльності Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

4.1.5. Забезпечує підготовку для ЗМІ інформаційних повідомлень (прес-релізів) про пленарні засідання міської ради та її виконавчого комітету; рішення, прийняті міською радою та її виконавчим комітетом; про діяльність департаментів та відділів міської ради. Організовує їх розповсюдження серед ЗМІ та розміщення на офіційному сайті міської ради.

4.1.6. Організовує прес-конференції та брифінги за участю міського голови, його заступників, керівників виконавчих органів міської ради та інших представників органів місцевого самоврядування.

4.1.7. Сприяє в організації інтерв’ю у друкованих ЗМІ, а також виступи по радіо і телебаченню міського голови, його заступників, керівників виконавчих органів міської ради, інших працівників апарату, депутатів міської ради з актуальних питань соціально-економічного розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

4.1.8. Координує роботу комунальних засобів масової інформації, засновником яких є Вінницька міська рада. 

4.1.9. Здійснює аналіз актуальних питань життєдіяльності Вінницької міської об’єднаної територіальної громади та її розвитку, відображених в ЗМІ.

4.1.10. Надає узагальнену інформацію посадовим особам місцевого самоврядування для її врахування при плануванні ними своєї роботи. 

4.1.11. Встановлює та підтримує зв’язки із центральними ЗМІ, інформаційними агентствами, а також із їх регіональними представниками.

4.1.12. Забезпечує підготовку інформаційних повідомлень (прес-релізів) для інформування центральних ЗМІ, інформаційних агентств, а також їх регіональних представників про процеси, тенденції та події, значимі для розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

4.1.13. Сприяє центральним ЗМІ, інформаційним агентствам, а також їх регіональним представникам в отриманні інформації стосовно значимих для розвитку Вінницької міської об’єднаної територіальної громади подій, тенденцій та процесів.

4.1.14. Сприяє центральним ЗМІ, інформаційним агентствам, а також їх регіональним представникам у встановленні контактів із посадовими особами місцевого самоврядування.

4.2. Департамент реалізує також наступні функції:

4.2.1. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які належать до компетенції департаменту, на внутрішньому порталі та зовнішньому сайті міської ради.

4.2.2. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі у грантових програмах міжнародних організацій та фондів. 

4.2.3. Організовує проведення засідань координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, що належать до компетенції департаменту. 

4.2.4. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в тому числі нормативного характеру.

4.2.5. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції департаменту за встановленим графіком.

4.2.6. Здійснює інші повноваження, покладені на департамент, відповідно до чинного законодавства.

5. Розділ. Система взаємодії

5.1. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Вінницької міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об’єднаннями громадян. 

6. Розділ. Права департаменту

6.1. Департамент має право:

6.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на департамент завдань.

6.1.2. Інформувати міського голову у разі покладання на департамент виконання роботи, що не відноситься до функцій департаменту чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених завдань з метою вжиття відповідних заходів.

6.1.3. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних й інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

6.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

6.1.5. Директор департаменту без доручення діє від імені департаменту, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами. 

7. Розділ. Структура департаменту

7.1. До складу департаменту можуть входити відділи та сектори, які очолюють начальники відділів і завідувачі секторів.

7.2. Положення про відділи та сектори департаменту затверджуються директором департаменту за погодженням із заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

7.3. Штатний розпис департаменту затверджується виконавчим комітетом міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

7.4. Начальники відділів і завідувачі секторів та інші працівники департаменту, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

7.5. Посадові обов’язки працівників департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

8. Розділ. Керівництво департаментом

8.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою одноособово. 

 8.2. Директор департаменту:

 8.2.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту.

8.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

8.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

8.2.4. Інформує Вінницьку міську об’єднану територіальну громаду про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції.

8.2.4. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

8.3. Директор департаменту має заступників, які, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на конкурсних засадах міським головою і звільняються з посади міським головою.

8.4. Заступники директора департаменту:

8.4.1. Організовують виконання доручень директора департаменту.

8.4.2. Здійснюють керівництво підпорядкованими структурними підрозділами департаменту.

8.4.3. Здійснюють інші повноваження, визначені посадовими інструкціями.

8.4.4. Візують проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів міської ради та інших нормативно-правових актів.

8.5. Обов’язки директора департаменту під час його відсутності виконує заступник директора згідно з розпорядженням міського голови.

8.6. Працівники департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються директором департаменту.

8.6.1. В окремих випадках, у разі службової необхідності, за дорученням директора департаменту працівники виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

8.6.2. Посадові особи департаменту зобов’язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради, затвердженого виконавчим комітетом Вінницькою міською радою.

8.6.3. Порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.

8.6.4. Посадові особи департаменту зобов’язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень та брати участь в системі корпоративного навчання за програмою «Муніципальний університет Вінницької міської ради».

9. Розділ. Статус департаменту

9.1. Департамент є юридичною особою.

9.2. Департамент є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

9.3. Департамент має круглу печатку з зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки з своїми реквізитами.

9.4. Майно, яке знаходиться на балансі департаменту, є комунальною власністю Вінницької міської об’єднаної територіальної громади в особі Вінницької міської ради та перебуває в оперативному користуванні департаменту.

9.5. У разі припинення діяльності Департаменту (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Департаменту за рішенням виконавчого комітету передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності Вінницької міської об’єднаної територіальної громади або зараховуються до доходу бюджету в частині грошових коштів.

9.6. Припинення шляхом реорганізації або ліквідації департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

9.7. Зміни до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом затвердження Положення в новій редакції.

9.8. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

9.9. Місцезнаходження департаменту: Департаменту: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 59.