Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про департамент маркетингу міста та туризму

1. Загальні положення.

1.1. Департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради (надалі – Департамент) є виконавчим органом Вінницької міської ради, який створений відповідно до рішення сесії Вінницької міської ради.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний Вінницькій міській раді, підпорядкований виконавчому комітету Вінницької міської ради, Вінницькому міському голові, секретарю Вінницької міської ради, заступникам Вінницького міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов'язків.

 1.3. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про туризм» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Статутом територіальної громади міста Вінниці, рішеннями Вінницької міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями Вінницького міського голови, даним Положенням і іншими нормативно-правовими актами.

 1.4. Департамент керується політикою якості, яка затверджується Вінницькою міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.

2. Мета Департаменту.                                            

2.1. Метою Департаменту є забезпечення ефективного розвитку індустрії гостинності, забезпечення на території міста Вінниці реалізації державної політики у сфері туризму та курортів, покращення якості туристичних послуг та туристичної інфраструктури, створення унікальної туристичної пропозиції, формування бренду міста, підвищення іміджу міста та створення конкурентоспроможного на всеукраїнському та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців міста та його гостей.

3. Основні завдання Департаменту.

3.1. Для досягнення мети своєї діяльності Департамент вирішує наступні завдання:

3.1.1. Створення умов для всебічного розвитку туризму у м.Вінниці та регіоні.

3.1.2. Сприяння підвищенню рівня якості та розширенню асортименту послуг у індустрії  гостинності,  створення та  покращення унікальної туристичної пропозиції міста.

 3.1.3. Створення сприятливих  умов  для  розвитку  внутрішнього  і міжнародного туризму, туристичної та курортно-рекреаційної індустрії, для провадження екскурсійної діяльності і розбудови матеріально-технічної бази туристичної сфери.

3.1.4. Формування позитивного іміджу м. Вінниці, популяризація міста, активне просування бренду Вінниці на основних цільових та нових туристичних ринках.

3.1.5. Збільшення кількості туристів, у тому числі іноземних, збереження балансу між туристами та мешканцями.

 3.1.6. Розвиток нових громадських просторів цікавих для гостей міста.

3.1.7. Підтримка існуючих та створення нових подій та маршрутів, цікавих для пріоритетних ринків. 3.1.8. Впровадження Маркетингової стратегії м. Вінниці.

 3.1.9. Розробка та впровадження стратегії розвитку туризму м.Вінниці.

3.1.10. Популяризація бренду м. Вінниця, поширення знань про місто в Україні та за кордоном, співпраця з органами влади інших країн, міжнародними організаціями, зарубіжними установами з метою промоції м.Вінниці.

 3.1.11. Розробка та впровадження заходів для захисту місцевих туристичних ресурсів.

4. Функції Департаменту відповідно до завдань та повноважень.

4.1. Відповідно до покладених на нього завдань Департамент реалізує наступні функції:

 4.1.1. Реалізація політики, визначеної Вінницьким міським головою, Вінницькою міською радою та її виконавчим комітетом відповідно до компетенції у сфері туризму та реалізація прийнятих ними рішень.

4.1.2. Здійснення у частині наданої компетенції делегованих органам місцевого самоврядування та їх виконавчим органам повноважень.

 4.1.3. Підготовка і подання на розгляд Вінницької міської ради, виконавчого комітету Вінницької міської ради стратегії розвитку туризму м.Вінниця, пропозицій для складання концепцій, місцевих програм розвитку туризму і промоції у місті та реалізація цих програм і заходів щодо їх виконання. 4.1.4. Підготовка у межах своїх повноважень проектів рішень Вінницької міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Вінницького міського голови та інших нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

 4.1.5. Забезпечення фінансового, матеріально-технічного забезпечення, контроль (у тому числі за дотриманням правил технічної, протипожежної безпеки і санітарного стану) за діяльністю підпорядкованих Департаменту комунальних підприємств, розгляд проектів їх планів, внесення до них зауважень і пропозицій, контроль за виконанням планів, ефективністю роботи, рівнем та якістю наданих послуг, використання прибутків у встановленому порядку.

  4.1.6. Погодження щорічних фінансових планів підпорядкованих Департаменту комунальних підприємств, контроль за їх виконанням, проведення перевірок фінансово – господарської  діяльності   підпорядкованих  підприємств   та визначення подальшої стратегії їх розвитку.

 4.1.7. Внесення пропозицій Вінницькій міській раді щодо обсягів бюджетного фінансування підприємств, які перебувають у підпорядкуванні Департаменту, забезпечення цільового використання бюджетних коштів. У межах, визначених Вінницькою міською радою та виконавчим комітетом, здійснення фінансування підприємств, контроль за ефективним використанням ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.

 4.1.8. Розпорядження коштами міського бюджету у межах, визначених Вінницькою міською радою, виконавчим комітетом і Вінницьким міським головою, раціональний розподіл та контроль за їх цільовим використанням.

 4.1.9. Надання пропозиції щодо збільшення надходжень до бюджету, забезпечення зростання обсягів реалізації міського туристичного продукту на міжнародному та внутрішньому ринках.

 4.1.10. Надання пропозицій Вінницькому міському голові щодо призначення керівників комунальних підприємств, які перебувають у підпорядкуванні Департаменту.

 4.1.11. Визначення потреб у доцільності функціонування комунальних підприємств, установ та організацій та подання Вінницькій міській раді, виконавчому комітету пропозицій щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста.

4.1.12. Погодження передачі в оренду (суборенду) приміщень, балансоутримувачем яких є підпорядковані департаменту комунальні підприємства, а також приміщень, які перебувають в оренді цих підприємств. Погодження інвестиційних програм підпорядкованих комунальних підприємств.

 4.1.13. Організація та проведення у встановленому порядку аукціонів, конкурсів, конкурсних торгів (тендерів), укладення договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також іншими суб'єктами господарювання.

 4.1.14. Залучення на договірних засадах у порядку, визначеному законодавством України, коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення на будівництво, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони довкілля та історичного середовища.

 4.1.15. Забезпечення здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

 4.1.16. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент.

 4.1.17. Розгляд звернень громадян, листів підприємств, установ та організацій, які відносяться до компетенції Департаменту, забезпечення належного розгляду листів підприємств, установ та організацій підпорядкованими комунальними підприємствами. 

4.1.18. Розгляд депутатських запитів та звернень народних депутатів України, депутатських запитів, запитань та звернень депутатів місцевих рад, забезпечення належного розгляду підпорядкованими комунальними підприємствами.

  4.1.19. Здійснення прийому громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту, за встановленим графіком.

 4.1.20. Внесення на розгляд Вінницької міської ради установчих документів (статутів, положень) підпорядкованих департаменту підприємств.

 4.1.21. Списання з балансу транспортних засобів, механізмів, обладнання, інвентарю, вартість яких не перевищує суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітнім платам, підготовка актів про списання основних засобів комунальних підприємств.

 4.1.22. Сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби України.

4.1.23. Участь у конференціях, форумах, семінарах, круглих столах та інших заходах щодо обміну досвідом з питань туристичної діяльності, сприяння у межах компетенції у їх проведенні.

 4.1.24. Забезпечення співпраці з міжнародними організаціями та професійними спілками, асоціаціями, містами-побратимами з метою обміну досвідом, участь у міжнародних програмах, проектах, вивчення та аналіз досвіду роботи установ, організацій з розбудови туристичної і промоційної сфери. Подання в установленому порядку пропозиції щодо укладання міжнародних договорів з питань співробітництва в галузі туризму та забезпечує їх реалізацію.

 4.1.25. Координація дій суб'єктів туристичної діяльності, спілок, товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері туризму, їх підтримка, у тому числі фінансова, сприяння у їх роботі відповідно до компетенції, в межах та порядку, визначеному чинним законодавством. 

4.1.26. Представлення м.Вінниця на міжнародних та вітчизняних туристичних і промоційних заходах.

4.1.27. Розробка та реалізація заходів для стимулювання суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з надання туристичних послуг; сприяння впровадженню інноваційних видів підприємництва у сфері туризму і промоції м.Вінниця.

4.1.28. Залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, розташованих на території м.Вінниця, до розв'язання проблем розвитку туризму і підтримки туристичних ресурсів. 

4.1.29. Участь у вирішенні питань безпеки туристів, розробка програм захисту та безпеки туристів і забезпечення їх виконання.

4.1.30. Сприяння у формуванні кадрового потенціалу галузі та створенні системи підвищення кваліфікації кадрів індустрії гостинності, координація співпраці освітніх установ та організацій сфери туризму.

 4.1.31. Проведення комплексного аналізу і прогнозування розвитку туризму у м.Вінниці, здійснення замовлень наукових, соціологічних, маркетингових та інших аналітичних досліджень, пов'язаних з його розвитком.

 4.1.32. Розробка та впровадження системи міської туристичної інформації і навігації (інформаційні таблички, дороговкази, вказівники, стаціонарні карти і схеми тощо). Участь у вирішенні програм транспортного обслуговування туристів.

 4.1.33. Підготовка і координація заходів в Україні та за кордоном, спрямованих на поширення знань про м.Вінниця, його історико-культурну спадщину, туристичний, рекреаційний потенціал тощо.

 4.1.34. Заохочення мешканців міста до розвитку туризму міста, сприяння волонтерській активності; інформування населення про стан та перспективи розвитку туризму і промоції у місті.

 4.1.35. Сприяння подальшому розвитку туристичної інфраструктури і підприємництва у сфері туризму, всебічна підтримка та надання консультативних послуг для розвитку організацій у сфері туризму.

 4.1.36. Створення умов, які забезпечать ріст привабливості об'єктів туристичного зацікавлення у м.Вінниці.

 4.1.37. Отримання у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання покладених на департамент завдань.

 4.1.38. Пошук спонсорів, партнерів для проведення промоційних заходів в Україні та за кордоном.

4.1.39. Забезпечення видання промоційних матеріалів та сувенірної продукції, спрямованої на поширення знань про місто, його історико-культурну спадщину, туристичний потенціал тощо.

 4.1.40. Розробка та впровадження системи візуальної ідентифікації м.Вінниці.

 4.1.41. Організація та сприяння розвитку системи інформаційно-рекламного забезпечення з питань туризму та розвитку туристичної інфраструктури;

 4.1.42. Організація та участь у туристичних ярмарках, виставках, фестивалях, зльотах, видає та розповсюджує рекламно-інформаційні матеріали (багатомовні буклети, брошури, листівки, електронні диски, довідники, інтернет-матеріали, інтернет-сайти, відео-матеріали, інше) про місто, туристичні об'єкти, готелі, підприємства туристичної інфраструктури, туристичні атракції і фестивалі з метою висвітлення туристичного потенціалу міста;

 4.1.43. Організація туристично-краєзнавчих та інформаційно-туристичних заходів для населення.

4.1.44. Участь у організації приміських зон короткочасного відпочинку, створенні нових рекреаційних зон місцевого значення;

 4.1.45. Здійснення заходів спрямованих на розвиток ринкових відносин та конкуренції у сфері туризму та курортів, створення на ринку туристичних послуг рівних умов господарювання для суб'єктів туристичної діяльності всіх форм власності.

 4.2. Департамент здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства.

 5. Система взаємодії.

5.1.Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Вінницької міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними Вінницькою міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об'єднаннями громадян.

6. Права Департаменту.

 6.1. Департамент має право:

 6.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів Вінницької міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

6.1.2. Інформувати Вінницького міського голову чи заступника Вінницького міського голови про покладання на Департамент обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу Департаменту необхідних матеріалів посадовими особами виконавчих органів.

 6.1.3.Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу Вінницької міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

6.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій Вінницької міської ради, засіданнях постійних комісій Вінницької міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених Вінницькою міською радою, її виконавчими органами, Вінницьким міським головою.

 6.1.5.Вносити на розгляд керівництву Вінницької міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи Департаменту з питань, що стосуються його діяльності.

 6.1.6. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6.1.7. Користуватися іншими правами, передбаченими Законом України «Про місцеве самоврядування Україні», іншими нормами чинного законодавства.

7. Структура Департаменту. 

7.1. До складу Департаменту можуть входити відділи та сектори, які очолюють начальники відділів і завідувачі секторів.

 7.2. Положення про відділи та сектори Департаменту затверджуються директором Департаменту, за погодженням з заступником Вінницького міського голови відповідно до розподілу обов'язків.

 7.3. Штатний розпис Департаменту затверджується виконавчим комітетом Вінницької міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених Вінницькою міською радою.

 7.4.  Начальники відділів і завідувачі секторів та інші працівники Департаменту, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади Вінницьким міським головою.

 7.5. Посадові обов'язки працівників Департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором Департаменту.

8. Керівництво Департаментом.

8.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Вінницьким міським головою одноособово.

 8.2. Директор Департаменту:

 8.2.1.Здійснює керівництво діяльністю Департаменту;

8.2.2. Несе персональну  відповідальність за  невиконання  або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

 8.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

8.2.4. Інформує територіальну громаду міста про виконання рішень Вінницької міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень Вінницького міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;

 8.2.5. Без доручення діє від імені Департаменту, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

 8.2.6. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

 8.3. Директор Департаменту має заступника, який відповідно до вимог чинного законодавства України, призначається на конкурсних засадах Вінницьким  міським головою і звільняються з посади Вінницьким міським головою.

 8.4. Заступник директора Департаменту:

8.4.1.Організує виконання доручень директора Департаменту;

 8.4.2. Здійснює безпосередньо керівництво підпорядкованими йому структурними підрозділами Департаменту;

 8.4.3. У відсутність директора Департаменту візує проекти розпорядчих актів Вінницької міської ради, виконавчого комітету, Вінницького міського голови, керівників виконавчих органів Вінницької міської ради та інших нормативно-правових актів;

 8.4.4. Під час відсутності директора Департаменту виконує його обов'язки згідно з розпорядженням Вінницького міського голови.

 8.4.5. Здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.

 8.5. Працівники Департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються директором Департаменту.

8.6. В окремих випадках працівники Департаменту у разі службової необхідності за дорученням директора Департаменту виконують повноваження, не передбачені посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

8.7. Посадові особи Департаменту зобов'язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування у місті Вінниці, затвердженого Вінницькою міською радою.

8.8. Порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.

8.9. Посадові особи Департаменту зобов'язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень та брати участь в системі корпоративного навчання за програмою «Муніципальний університет Вінницької міської ради».

9. Статус Департаменту.

9.1. Департамент є юридичною особою. 

9.2. Департамент має круглу печатку з зображенням Державного герба України зі своїм найменуванням, бланки зі своїми реквізитами.  Департамент є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

 9.3. Майно, яке знаходиться на балансі Департаменту, є комунальною власністю Вінницької міської ради та перебуває в оперативному управлінні Департаменту.

  9.4. Реорганізація та ліквідація Департаменту здійснюється за рішенням Вінницької міської ради відповідно до чинного законодавства.  У разі припинення діяльності Департаменту (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Департаменту за рішенням виконавчого комітету передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності міста або зараховуються до доходу бюджету в частині грошових коштів.

 9.5. 3міни до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття, шляхом затвердження Положення рішенням Вінницької міської ради в новій редакції.

 9.6. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету.   

 9.7. Місцезнаходження Департаменту: 21050, Вінницька обл., м.Вінниця, вул.Соборна, буд.59.