Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про департамент

1. Загальні положення

1.1. Департамент охорони здоров'я Вінницької міської ради (далі – Департамент) є виконавчим органом Вінницької міської ради, який створений відповідно до рішення 3 сесії 6 скликання Вінницької міської ради від 14 січня 2011 року №85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності».

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов'язків.

1.3. У своїй діяльності Департамент міської ради керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.4. Департамент керується політикою якості, яка затверджується міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.

 

2. Мета Департаменту

2.1. Метою Департаменту є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів об'єднаної територіальної громади в сфері охорони здоров'я шляхом виконання відповідних державних і місцевих соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм, надання населенню якісної медичної допомоги і медичних послуг через мережу комунальних закладів та підприємств сфери охорони здоров`я.

 

3. Основні завдання Департаменту

3.1. Для досягнення мети своєї діяльності Департамент вирішує наступні завдання:

3.1.1. Забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров'я, вимог Державної

фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій, підвищення якості надання медичних послуг, збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення. Нормативна і програмна підтримка закладів, установ і підприємств зазначеної сфери.

3.1.2. Забезпечення діяльності і організація фінансування закладів та підприємств сфери охорони здоров'я м. Вінниці, що знаходяться в комунальній власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню і розвитку закладів та підприємств сфери охорони здоров'я, що знаходяться в комунальній власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою.

3.1.3. Координація діяльності закладів, установ та підприємств сфери охорони здоров'я усіх форм власності, розташованих у м. Вінниці. Забезпечення взаємодії закладів, установ, організацій і підприємств зазначеної сфери з органами державної влади, профспілками, іншими недержавними і громадськими організаціями.

3.1.4. Участь у формуванні і реалізації кадрової політики у сфері охорони здоров'я в інтересах Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

3.1.5. Підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру.

3.1.6. Сприяння вивченню чинного законодавства в сфері охорони здоров'я, роз'яснення існуючої практики його застосування, проведення консультацій з медичних питань.

3.1.7. Здійснення розгляду звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту за встановленим графіком.

3.1.8. Здійснення інших повноважень, покладених на Департамент відповідно до чинного законодавства.

3.2. При здійсненні повноважень Департамент зобов'язаний:

3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини та  громадянина, які закріплені в Конституції України, чинному законодавстві України та Статуті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

3.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

 

4. Функції Департаменту відповідно до завдань та повноважень

4.1. Відповідно до покладених на нього завдань Департамент реалізує наступні функції:

4.1.1. Забезпечення надання в межах виділеного фінансування доступного і безкоштовного медичного обслуговування населення.

4.1.2. Участь у забезпеченні відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" розвитку усіх видів медичного обслуговування, розвитку й удосконаленню мережі лікувальних закладів усіх форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення потреби при формуванні замовлень на кадри для цих закладів, участь в організації роботи з удосконалення кваліфікації кадрів.

4.1.3. Сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян.

4.1.4. Надання консультацій при підготовці статутів (положень) закладів та підприємств сфери охорони здоров'я, розташованих на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, у разі їх створення/перетворення.

4.1.5. Контроль в установленому порядку за підготовкою до державної акредитації комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я.

4.1.6. Здійснення на основі галузевих медичних стандартів контролю за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається комунальними некомерційними підприємствами охорони здоров'я.

4.1.7. Підготовка пропозицій, спрямованих на проведення реформи в галузі охорони здоров'я згідно законодавчих та нормативних актів в цій галузі, та подання їх на розгляд міській раді та її виконавчому комітету, міському голові та департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації.

4.1.8. Контроль за забезпеченням відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

4.1.9. Сприяння та участь у забезпеченні на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в межах наданих повноважень реалізації міжнародних зобов'язань України в сфері охорони здоров'я.

4.1.10. Аналіз стану охорони здоров'я, визначення тенденцій і перспектив розвитку сфери охорони здоров'я на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

4.1.11. Підготовка програм і прогнозів в галузі охорони здоров'я на основі єдиних науково – обґрунтованих галузевих стандартів, критеріїв та вимог, що мають сприяти охороні здоров'я населення на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, враховуючи державні замовлення з метою покращення надання медичної допомоги та матеріально – технічного забезпечення галузі.

4.1.12. Надання пропозицій виконавчому комітету міської ради по забезпеченню збалансованого економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у сфері охорони здоров'я, ефективного використання з цією метою природних, трудових і фінансових ресурсів.

4.1.13. Підготовка пропозицій виконавчому комітету міської ради для включення до програм соціально-економічного розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у сфері охорони здоров'я, участь в організації виконання цих програм, надання виконавчому комітету Вінницької міської ради пропозицій щодо участі в розробці відповідних програм, що затверджуються міською та обласною радами.

4.1.14. Внесення у встановленому порядку пропозицій по відкриттю, створенню, реорганізації і ліквідації закладів та підприємств сфери охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

4.1.15. Розробка, підготовка та подання необхідних фінансових показників та пропозицій виконавчому комітету міської ради для включення до проекту бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади по галузі охорони здоров'я, забезпечення виконання проекту бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади у сфері охорони здоров'я.

4.1.16. Виконання функцій головного розпорядника коштів згідно бюджетного законодавства, контроль за ефективним використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів.

4.1.17. Участь у перевірках закладів та підприємств сфери охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, у встановленому законом порядку.

4.1.18. Організація та здійснення медико-санітарного забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

4.1.19. Формування пропозицій виконавчому комітету міської ради по розгляду та внесенню зауважень і доповнень до проектів планів закладів та підприємств сфери охорони здоров'я в м. Вінниці, що відносяться до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, участь у здійсненні контролю за їх виконанням.

4.1.20. Підготовка та надання виконавчому комітету міської ради пропозицій щодо залучення на договірних засадах підприємств, закладів, установ і організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку сфери охорони здоров'я на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, участь у координації цієї роботи.

4.1.21. Керівництво діяльністю, координація і контроль за роботою, закладів та підприємств сфери охорони здоров`я, що відносяться до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

4.1.22. Сприяння зовнішньо-економічним зв'язкам закладів, установ, підприємств та організацій, участь у міжнародних грантах.

4.1.23. Підготовка та надання пропозицій виконавчому комітету міської ради щодо укладення договорів з іноземними партнерами на придбання і реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг в закладах та підприємствах сфери охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

4.1.24. Організація впровадження інформаційних технологій в діяльності закладів та підприємств сфери охорони здоров'я. Забезпечення роботи сайту Департаменту.

4.1.25. Організація проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад керівників комунальних закладів та підприємств охорони здоров`я, які перебувають у власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади. Надання пропозицій міському голові на призначення керівників комунальних закладів та підприємств сфери охорони здоров`я, які перебувають у власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, за результатами проведеного конкурсного відбору.

4.1.26. Прийом, аналіз та оцінка звітів про роботу керівників закладів та підприємств сфери охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

4.1.27. Підготовка пропозицій виконавчому комітету міської ради щодо розгляду клопотань підприємств, закладів, установ та організацій охорони здоров'я, незалежно від форм власності, про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента України, про присвоєння почесних звань України, нагородження відзнаками Вінницького міського голови, почесними грамотами виконавчого комітету Вінницької міської ради та подяками міського голови.

4.2. Департамент реалізує також наступні функції:

4.2.1. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру.

4.2.2. Видає накази в межах компетенції Департаменту, обов'язкові для виконання структурними підрозділами Департаменту, підвідомчими і підпорядкованими закладами та підприємствами сфери охорони здоров'я, що відносяться до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

4.2.3. Здійснює розгляд у встановленому порядку листів, заяв, скарг та звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту, за встановленим графіком.

4.2.4. Здійснює інші повноваження, покладені на Департамент відповідно до чинного законодавства України.

 

5. Система взаємодії

5.1.Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Вінницької міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об'єднаннями громадян.

 

6. Права Департаменту

6.1.Для виконання покладених на нього завдань Департамент має право:

6.1.1.Одержувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності документи, довідки, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

6.1.2. Інформувати міського голову у разі покладання на Департамент виконання роботи, що не відноситься до функцій Департаменту чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених завдань з метою вжиття відповідних заходів.

6.1.3. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

6.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

6.1.5. Давати згідно із законодавством обов'язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень всіх форм власності і громадянам з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законом.

6.1.6. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6.1.7. Використовувати в установленому законодавством порядку кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами, для розвитку матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.

 

7. Структура Департаменту

7.1. До складу департаменту можуть входити відділи та сектори, які очолюють начальники відділів і завідувачі секторів.

7.1.1. Департамент має право створювати відокремлені підрозділи без прав юридичної особи, в порядку передбаченому чинним законодавством.

7.2. Положення про відділи, сектори, відокремлені структурні підрозділи Департаменту затверджуються директором Департаменту, за погодженням з заступником міського голови відповідно до розподілу обов'язків.

7.3. Штатний розпис Департаменту затверджується виконавчим комітетом міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

7.4. Начальники відділів і завідувачі секторів та інші працівники Департаменту, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

7.5. Посадові обов'язки працівників Департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором Департаменту.

 

8. Керівництво Департаментом

8.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою одноосібно.

8.2. Директор Департаменту:

8.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту;

8.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

8.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

8.2.4. Інформує Вінницьку міську об'єднану територіальну громаду про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;

8.2.5. Директор департаменту без доручення діє від імені департаменту, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами.

8.2.6. Затверджує положення про відділи та відокремлені структурні підрозділи департаменту, а також посадові інструкції працівників Департаменту.

8.2.7. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Департаменту, які не є посадовими особами місцевого самоврядування.

8.2.8. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

8.3. Директор Департаменту має заступників, які відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на конкурсних засадах міським головою і звільняються з посади міським головою.

8.4. Заступник директора Департаменту:

8.4.1. Організує виконання доручень директора Департаменту;

8.4.2. Здійснює безпосередньо керівництво підпорядкованими структурними підрозділами Департаменту;

8.4.3. Здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.

8.4.4. Один з заступників директора Департаменту відповідно до посадової інструкції візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів міської ради та інших нормативно-правових актів.

8.5. Функції директора Департаменту під час його відсутності виконує заступник директора згідно з розпорядженням міського голови.

8.6. Працівники Департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються директором Департаменту.

8.6.1. В окремих випадках, у разі службової необхідності, за дорученням директора Департаменту виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

8.6.2. Посадові особи Департаменту зобов'язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради, затвердженого виконавчим комітетом Вінницької міської ради.

8.6.3. Порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства України.

8.6.4. Посадові особи Департаменту зобов'язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень та приймати участь в системі корпоративного навчання за програмою «Муніципальний університет Вінницької міської ради».

8.7. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників Департаменту.

8.7.1. До складу колегії можуть входити керівники інших виконавчих органів міської ради, працівники закладів охорони здоров'я та інші особи.

8.7.2. Склад колегії затверджується рішенням виконкому за поданням директора Департаменту.

8.7.3.Рішення колегії впроваджуються в життя наказами директора Департаменту.

8.8. Для розгляду наукових, громадських рекомендацій і пропозицій щодо розвитку галузі та вирішення інших питань в Департаменті можуть утворюватись наукові ради і комісії.

8.8.1.Склад наукових рад і комісій, а також положення про них затверджує директор Департаменту.

 

9. Юридичний статус

9.1. Департамент є юридичною особою. 

9.2. Департамент є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

9.3. Департамент має круглу печатку з зображенням Державного Герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами.

9.4. Майно, яке знаходиться на балансі Департаменту, є комунальною власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в особі Вінницької міської ради та перебуває в оперативному управлінні Департаменту.

9.5. Припинення шляхом реорганізації або ліквідації Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України. 

9.6. У разі припинення діяльності Департаменту (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Департаменту за рішенням виконавчого комітету міської ради передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади або зараховуються до доходу бюджету в частині грошових коштів.

9.7. Зміни до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом затвердження Положення в новій редакції.

9.8. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

9.9. Місцезнаходження Департаменту: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 59.