Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про Департамент енергетики, транспорту та зв’язку

1.Розділ. Загальні положення.

1.1. Департамент енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради (далі Департамент) є виконавчим органом Вінницької міської ради, який створений відповідно до рішення 3 сесії 6 скликання Вінницької міської ради від 14 січня 2011року № 85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності». Департамент є правонаступником управління енергетики, транспорту та зв`язку.

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов'язків, департаменту міського господарства міської ради.

1.3. У своїй діяльності департамент міської ради керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про електроенергетику», «Про теплопостачання», «Про енергозбереження», «Про автомобільний транспорт», «Про транспорт», «Про дорожній рух», «Про телекомунікації» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.4. Департамент керується політикою якості, яка затверджується міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.

2.Розділ. Мета діяльності департаменту

2.1. Департамент створено з метою реалізації повноважень виконавчих органів міської ради в сфері розвитку, реформування енергетики, транспорту та зв`язку та створення умов для надання жителям Вінницької міської об'єднаної територіальної громади стабільних та якісних послуг електро-, тепло-, газо-, водопостачання, послуг міського пасажирського транспорту та зв'язку.

3. Основні завдання департаменту.

3.1 Для досягнення мети своєї діяльності Департамент вирішує наступні завдання:

3.1.1 Забезпечує на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади реалізацію державної політики комплексного розвитку та реформування у сфері енергетики, транспорту та зв'язку.

3.1.2 Координує роботу тепло-, водо-, електро-, газопостачальних підприємств Вінницької міської об'єднаної територіальної громади з впровадженням ефективного управління у сфері надання відповідних комунальних послуг; сприяння технічному переоснащенню галузі (впровадженню енергозберігаючих технологій і обладнання);

3.1.3 Координує роботу міського пасажирського транспорту, транспортної інфраструктури та підприємств зв'язку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

3.1.4 Розробляє пропозиції щодо формування транспортної мережі та розвитку транспортної інфраструктури Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

3.1.5 На основі аналізу, прогнозування та вивчення напрямків соціально-економічного розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади подає, на розгляд виконавчого комітету міської ради пропозиції щодо розвитку паливно-енергетичного комплексу, міського пасажирського транспорту та зв'язку;

3.1.6 Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру;

3.1.7 Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції департаменту за встановленим графіком;

3.1.8 Здійснює співпрацю з міжнародними організаціями щодо залучення інвестицій та методичної підтримки на виконання програм з енергоефективності та енергозбереження, планів сталого енергетичного розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, розвитку інженерних мереж, міського пасажирського транспорту та зв'язку.

3.1.9 Здійснює енергетичний моніторинг споживання паливно-енергетичних ресурсів та контроль за ефективністю їх використання бюджетними закладами та установами, а також підпорядкованими підприємствами та організаціями Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

3.1.10 Здійснює інші повноваження, покладені на департамент відповідно до чинного законодавства.

3.2. При здійсненні повноважень департамент зобов'язаний:

3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

3.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

4. Функції департаменту відповідно до завдань та повноважень.

4.1. Відповідно до покладених на нього завдань департамент реалізує наступні функції:

4.1.1.1. Проводить аналіз стану забезпечення Вінницької міської об'єднаної територіальної громади енергоресурсами та прогнозує їх потребу;

4.1.1.2. Розробляє та організовує виконання місцевих програм розвитку, паливно-енергетичного комплексу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади., інженерних мереж, міського пасажирського транспорту та зв'язку, а також безпеки дорожнього руху на вулицях населених пунктів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

4.1.1.3. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції департаменту на внутрішньому порталі, зовнішньому сайті міської ради і на єдиному веб-порталі використання публічних коштів «E-data».

4.1.1.4. Здійснює контроль і аналіз стану розрахунків за використання енергоносіїв та вживає заходів щодо забезпечення повноти оплати за їх споживання;

4.1.1.5. Приймає участь у розробці програм з енергозбереження та енергоефективності для бюджетних закладів, установ, підприємств та організацій Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

4.1.1.6 Здійснює аналіз муніципального енергетичного балансу з оцінкою викидів CO2 та в цілому по території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади з залученням відповідних установ;

4.1.1.7. В межах повноважень контролює ефективність використання енергоресурсів, впровадження нормування їх питомих витрат, дотримання підприємствами та організаціями Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (незалежно від форм власності і підпорядкування) Законів України, Указів Президента України, інших рішень законодавчої та виконавчої влади в сфері енергозабезпечення та енергозбереження;

4.1.1.8. Бере участь, з іншими виконавчими органами міської ради, у розробці балансу енергозабезпечення Вінницької міської об'єднаної територіальної громади та визначення потреби в коштах для придбання енергоресурсів;

4.1.1.9. Вирішення питань Вінницької міської об'єднаної територіальної громади належного обслуговування та експлуатації електро-, тепло- газо-, водопостачальних мереж та об'єктів шляхом передачі їх спеціалізованим підприємствам.

4.1.1.10. Погоджує штатні розписи, статути та облікову політику підпорядкованих підприємств. Розглядає фінансові плани Підприємств та подає на затвердження виконавчому комітету міської ради.

4.1.1.11. Надає міському голові пропозиції по визначенню умов преміювання, матеріального заохочення, дисциплінарного стягнення, призначення або звільнення працівників Департаменту, керівників підпорядкованих підприємств та організацій.

4.1.1.12. Здійснює контроль за роботою служб електро-, тепло-, газо-, водопостачальних підприємств Вінницької міської об'єднаної територіальної громади по усуненню аварійних ситуацій.

4.1.1.13. Координує дії підприємств, установ та організацій щодо виконання робіт для забезпечення сталого проходження опалювального сезону об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населених пунктів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

4.1.1.14. Затверджує паспорти маршрутів і графіки руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгоджує ці питання стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках передбачених законодавством;

4.1.1.15. Залучає на договірних началах суб'єктів підприємницької діяльності, що не належать до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку жителів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

4.1.1.16. Організовує відповідно до законодавства проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування;

4.1.1.17. Укладає договори із суб'єктами підприємницької діяльності з надання населенню послуг з перевезення на маршрутах міського пасажирського транспорту загального користування;

4.1.1.18. Організовує обстеження пасажирських потоків та роботу рухомого складу на маршрутах пасажирського транспорту Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

4.1.1.19. Надає виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо збільшення рентабельності пасажирського транспорту Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, більш раціонального розміщення зупинок.

4.1.1.20. Формує мережу таксомоторних стоянок Вінницької міської об'єднаної територіальної громади та розробляє пропозиції щодо перспективного її розвитку;

4.1.1.21. Розглядає питання та надає пропозиції виконавчому комітету щодо раціональної організації дорожнього руху з метою збільшення пропускної можливості магістральних вулиць населених пунктів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади та заходи по забезпеченню безпеки дорожнього руху;

4.1.1.22. Аналізує та узагальнює показники роботи міського пасажирського і авіаційного транспорту.

4.1.1.23. Проводить аналіз фінансово-господарської діяльності підвідомчих підприємств та організацій Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

4.1.1.24. Організовує проведення нарад з безпеки дорожнього руху на вулицях населених пунктів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

4.1.1.25. Виконує функції замовника з виготовлення та затвердження проектно-кошторисної документації, виконання робіт з будівництва, реконструкції (модернізації), капітального ремонту, технічного переоснащення, монтажу та створення об'єктів житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та інших робіт і послуг відповідно до повноважень.

4.1.1.26. Організовує в установленому порядку закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання завдань, згідно чинного законодавства України.

4.1.1.27. Здійснює підготовку необхідних документів по введенню в експлуатацію об'єктів будівництва, реконструкції (модернізації) житлово-комунального господарства та благоустрою та передачу їх спеціалізованим підприємствам, організаціям та установам.

4.2. Департамент реалізує також наступні функції:

4.2.1. Виконує функції головного розпорядника коштів згідно положень Бюджетного кодексу України.

4.2.2. Надає пропозиції та узгоджує укладання (розірвання) контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій комунальної власності, які підпорядковані Департаменту.

4.2.3. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру;

4.2.4. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції департаменту за встановленим графіком;

4.2.6 Здійснює співпрацю з міжнародними організаціями щодо залучення інвестицій та методичної підтримки на розвиток паливно-енергетичного комплексу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, інженерних мереж, міського пасажирського транспорту та зв'язку.

4.2.7 Здійснює інші повноваження, покладені на департамент відповідно до чинного законодавства.

5. Система взаємодії.

5.1. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Вінницької міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об'єднаннями громадян.

6. Права департаменту.

6.2. Департамент має право:

6.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на департамент завдань;

6.1.2. Інформувати міського голову у разі покладання на департамент виконання роботи, що не відноситься до функцій департаменту чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів;

6.1.3. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться департаментом відповідно до покладених на нього завдань;

6.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

6.1.5. Здійснювати контроль за виконанням договірних зобов'язань підприємств, установ і організацій усіх форм власності, суб'єктами господарської діяльності, що уклали договори з Департаментом.

6.1.6. Вносити пропозиції щодо удосконалення у сфері управління та ефективності роботи в підпорядкованих підприємствах і організаціях відповідних галузей.

7. Структура департаменту.

7.1.До складу департаменту можуть входити відділи та сектори, які очолюють начальники відділів і завідувачі секторів.

7.2. Положення про відділи та сектори департаменту затверджуються директором департаменту, за погодженням з заступником міського голови відповідно до розподілу обов'язків.

7.3. Штатний розпис департаменту затверджується виконавчим комітетом міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

7.4. Начальники відділів і завідувачі секторів та інші працівники департаменту, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

7.5. Посадові обов'язки працівників департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

8. Керівництво департаментом.

8.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою одноособово.

8.2. Директор департаменту:

8.2.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту;

8.2.2. Без доручення діє від імені Департаменту, представляє його інтереси в органах державної влади і в органах місцевого самоврядування, інших організацій, у відносинах з юридичними особами та громадянами;

8.2.3. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

8.2.4. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

8.2.5. Інформує Вінницьку міську об'єднану територіальну громаду про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;

8.2.6. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

8.3. Директор департаменту має заступника, який відповідно до вимог чинного законодавства України, призначається на конкурсних засадах міським головою і звільняється з посади міським головою.

8.4. Заступник директора департаменту:

8.4.1. Організує виконання доручень директора департаменту;

8.4.2. Здійснює безпосередньо керівництво підпорядкованими структурними підрозділами департаменту;

8.4.3. Здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.

8.5. Обов'язки директора департаменту під час його відсутності виконує заступник директора згідно з розпорядженням міського голови.

8.6. Працівники департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються директором департаменту.

8.7. В окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням директора департаменту виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

8.8. Посадові особи департаменту зобов'язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради, затвердженого виконавчим комітетом Вінницької міської ради.

8.9. Порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.

8.10. Посадові особи департаменту зобов'язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень та приймати участь в системі корпоративного навчання за програмою «Муніципальний університет Вінницької міської ради».

9. Статус департаменту.

9.1. Департамент є юридичною особою та є правонаступником прав та обов'язків управління енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради, згідно з розподільчим балансом затвердженим виконкомом міської ради.

9.2. Департамент є головним розпорядником коштів, затверджених в бюджеті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади. Виконує функції головного розпорядника коштів згідно Бюджетного кодексу України. Відкриває рахунки в органах Державного казначейства.

9.2. Департамент має круглу печатку з зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами.

9.3. Майно, яке знаходиться на балансі департаменту є комунальною власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в особі Вінницької міської ради та перебуває в оперативному управлінні департаменту.

9.4.Департамент є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

9.5. У разі припинення діяльності Департаменту (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Департаменту за рішенням виконавчого комітету передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності є комунальною власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади або зараховуються до доходу бюджету в частині грошових коштів.

9.6. Припинення шляхом реорганізації або ліквідації департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

9.7. Зміни до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом затвердження Положення в новій редакції.

9.8. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

9.9. Місцезнаходження департаменту: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 59.