Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про Департамент

Додаток
до рішення міської ради
від 30.04.2021р. № 377

ПОЛОЖЕННЯ 
про Департамент культури Вінницької міської ради 
(нова редакція)
1.Розділ. Загальні положення
1.1. Департамент культури Вінницької міської ради (далі Департамент) є виконавчим органом Вінницької міської ради, який створений відповідно до рішення 3 сесії 6 скликання Вінницької міської ради від 14 січня 2011 року № 85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності».
1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов'язків.
1.3. У своїй діяльності департамент міської ради керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про музеї і музейну справу», «Про охорону культурної спадщини» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами. 
1.4. Департамент керується політикою якості, яка затверджується міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.
1.5. Департамент культури Вінницької міської ради є правонаступником всіх актів і пасивів, прав та зобов'язань ліквідованого управління культури Вінницької міської ради.
2. Розділ. Мета департаменту
2.1. Метою департаменту є забезпечення в межах визначених законодавством прав членів Вінницької міської територіальної громади в сфері культури шляхом виконання державних, обласних та місцевих програм, збереження та популяризації національного і культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького середовища задля розвитку культурного простору та надання якісних послуг через мережу закладів та комунальних підприємств різних форм власності.
3.Розділ. Основні завдання департаменту
3.1. Для досягнення мети своєї діяльності Департамент вирішує наступні завдання:
3.1.1. реалізує пріоритети державної політики та повноваження органів місцевого самоврядування у сфері культури та у сфері захисту суспільної моралі;
3.1.2. формує конкурентно-спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями;
3.1.3. здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел;
3.1.4. забезпечує діяльність базової мережі закладів культури, закладів мистецьких шкіл шляхом створення умов щодо покращення якості та збільшення і урізноманітнення обсягу послуг населенню;
3.1.5. реалізує повноваження органів виконавчої влади у сфері збереження та використання культурної спадщини;
3.1.6. готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т. ч. нормативного характеру;
3.1.7. здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції департаменту за встановленим графіком;
3.1.8. здійснює інші повноваження, покладені на департамент відповідно до чинного законодавства.
3.2. При здійсненні повноважень департамент зобов'язаний:
3.2.1. забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;
3.2.2. забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства;
3.2.3. забезпечити створення умов для збереження та розвитку культури, сприяння відродженню мистецьких осередків;
3.2.4.здійснювати контроль за дотриманням фінансової дисципліни у підвідомчих закладах культури і мистецтв;
3.2.5.забезпечити контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.
4. Розділ. Функції департаменту відповідно до завдань та повноважень
4.1. Відповідно до покладених на нього завдань департамент реалізує наступні функції:
4.1.1. сприяє створенню єдиного культурологічного простору, збереженню цілісності культурної політики Вінницької міської територіальної громади шляхом створення умов щодо рівноправного розвитку всіх видів мистецтва та закладів незалежно від форм власності;
4.1.2. як головний розпорядник коштів забезпечує функціонування закладів культури та мистецтва, які відносяться до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади, організацію їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, координує діяльність закладів культури, розташованих на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської територіальної громади незалежно від їх підпорядкування та форми власності;
4.1.3. створює умови для творчого розвитку особистості, підвищення загального культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб жителів Вінницької міської територіальної громади шляхом прийняття відповідних рішень та проведення грантових конкурсів;
4.1.4. сприяє та підтримує міжнародні контакти шляхом створення спільних мистецьких проектів та подій, проведення семінарів або конференцій по обміну досвідом та визначенням пріоритетних напрямків діяльності;
4.1.5. створює умови для реалізації тематичних та творчих програм;
4.1.6. створює культурний календар з метою проведення єдиної культурної політики Вінницької міської територіальної громади;
4.1.7 систематично проводить професійні конкурси за напрямками різного рівня (в т. ч. всеукраїнські);
4.1.8 створює умови щодо проведення фестивалів та мистецьких проектів (в т. ч. міжнародного рівня);
4.1.9. регулярно впроваджує методичну роботу серед викладачів мистецьких шкіл, створює умови для проведення різноманітних заходів з питань обміну досвідом;
4.1.10. здійснює культурне співробітництво із зарубіжними країнами, містами-побратимами м. Вінниці, міжнародними організаціями, координує зовнішні зв'язки закладів культури і мистецтв Вінницької міської територіальної громади;
4.1.11.координує концертно-гастрольну діяльність на території Вінницької міської територіальної громади;
4.1.12. надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;
4.1.13. сприяє відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій, звичаїв та обрядів, художніх промислів і ремесел;
4.1.14. координує розвиток національної культури, культури національних спільнот, впровадження державної мови в усіх галузях діяльності;
4.1.15. здійснює інформатизацію культурно-мистецької сфери, створює сучасні інформаційні ресурси;
4.1.16. вносить пропозиції щодо надання професійним творчим працівникам, на пільгових умовах, у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідні для їх творчої діяльності, що належать до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади;
4.1.17. реалізує заходи, які посилюють роль бібліотек як інформаційних центрів та поліпшують поінформованість населення;
4.1.18. забезпечує умови для творчого розвитку особистості;
4.1.19. впроваджує сучасні методи та технології для розвитку культурноосвітньої, інформаційної та дозвільної діяльності;
4.1.20. забезпечує розвиток закладів культури незалежно від форм власності, сприяє залученню до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел;
4.1.21. здійснює координаційну роботу підприємств галузі, що належать до комунальної власності, аналізує результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх ефективності роботи, згідно компетенції департаменту;
4.1.22. комплектує бібліотеки новою літературою та комп'ютерною технікою; 
4.1.23. створює власні електронні ресурси і забезпечує вільний доступ користувачів до інформації на електронних носіях;
4.1.24. проводить структурну перебудову системи кінопоказу з урахуванням умов ринкової економіки;
4.1.25. здійснює технічне переоснащення закладів культури і мистецтв;
4.1.26. забезпечує збереження державного музейного фонду України;
4.1.27. створює умови для збереження музейних колекцій;
4.1.28. популяризує пам'ятки національного та місцевого значення;
4.1.29. здійснює організаційні заходи щодо проведення реставраційних робіт будівель закладів культури – пам'яток архітектури місцевого значення.
4.2.Департамент реалізує також наступні функції:
4.2.1. готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т. ч. нормативного характеру;
4.2.2. проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня правових знань працівників виконавчих органів міської ради, сприяє вивченню чинного законодавства, роз'яснює існуючу практику його застосування, проводить консультації з правових питань;
4.2.3. здійснює розгляд звернень громадян відповідно до вимог чинного законодавства та проводить прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції департаменту за встановленим графіком;
4.2.4. здійснює інші повноваження, покладені на департамент відповідно до чинного законодавства;
4.2.5. забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції департаменту на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті;
4.2.6. організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів, та інших заходів з питань, які належать до компетенції департаменту.
5. Розділ. Система взаємодії
5.1. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Вінницької міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об'єднаннями громадян.
6. Розділ. Права департаменту
6.1.Департамент має право:
6.1.1. одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на департамент завдань;
6.1.2. інформувати міського голову у разі покладання на департамент виконання роботи, що не відноситься до функцій департаменту чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів;
6.1.3. залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться департаментом відповідно до покладених на нього завдань;
6.1.4. брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;
6.1.5. погоджувати питання щодо надання дозволу на проведення гастрольної та концертної діяльності на території Вінницької міської територіальної громади;
6.1.6. призначати керівників закладів культури, що належать до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади відповідно до чинного законодавства;
6.1.7. погоджувати, за поданням керівників закладів культури, що належать до комунальної власності Вінницької міської  територіальної громади, кандидатури їх заступників;
6.1.8. вносити міській раді пропозиції з питань культурної політики, будівництва, створення реорганізації та ліквідації закладів культури, що відносяться до комунальної власності, спеціалізованих позашкільних навчальних закладів культурно-мистецького профілю;
6.1.9. виступати організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, художніх виставок-продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури і мистецтва;
6.1.10. погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому порядку статути, положення підприємств та закладів культури і мистецтва, підпорядкованих департаменту.
7. Розділ. Структура департаменту
7.1. До складу департаменту можуть входити відділи, які очолюють начальники відділів.
7.1.1. Департамент має право створювати відокремлені підрозділи без прав юридичної особи, в порядку передбаченому чинним законодавством.
7.2. Положення про відділи департаменту затверджуються директором департаменту, за погодженням із заступником міського голови відповідно до розподілу обов'язків.
7.3. Штатний розпис департаменту затверджується виконавчим комітетом міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.
7.4. Начальники відділів та інші працівники департаменту – посадові особи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.
7.5. Посадові обов'язки працівників департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором Департаменту.
8. Розділ. Керівництво департаментом.
8.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням міського голови.
8.2. Директор Департаменту:
8.2.1.здійснює керівництво діяльністю департаменту;
8.2.2.несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;
8.2.3.видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;
8.2.4. інформує Вінницьку міську територіальну громаду про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;
8.2.5.затверджує положення про відділи та відокремлені структурні підрозділи департаменту, а також посадові інструкції працівників Департаменту;
8.2.6. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Департаменту, які не є посадовими особами місцевого самоврядування;
8.2.7. призначає керівників закладів культури відповідно до чинного законодавства, погоджує, за поданням керівників закладів культури, кандидатури їх заступників, що належать до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади;
8.2.8. здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.
8.3. Директор департаменту має заступників, які відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на конкурсних засадах міським головою і звільняються з посади міським головою.
8.4. Директор департаменту без доручення діє від імені департаменту, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами. 
8.5.Заступники директора департаменту:
8.5.1. організовують виконання доручень директора департаменту;
8.5.2. здійснюють безпосередньо керівництво підпорядкованими структурними підрозділами департаменту;
8.5.3. здійснюють інші повноваження, визначені посадовою інструкцією;
8.5.4. заступники директора департаменту відповідно до посадової інструкції візують проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів міської ради та інших нормативноправових актів.
8.6. Обов'язки директора департаменту під час його відсутності виконує заступник директора згідно з розпорядженням міського голови.
8.7. Працівники департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються директором департаменту.
8.8. В окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням директора департаменту виконують повноваження, непередбачені посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.
8.9. Посадові особи департаменту зобов'язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради.
8.10. Порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.
8.11. Посадові особи департаменту зобов'язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень та приймати участь в системі корпоративного навчання за програмою «Муніципальний університет Вінницької міської ради».
9.Розділ. Статус департаменту
9.1. Департамент культури є юридичною особою.
9.2. Департамент культури є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).
9.3. Департамент культури має круглу печатку з зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами.
9.4. Майно, яке знаходиться на балансі департаменту культури, є комунальною власністю Вінницької міської  територіальної громади в особі Вінницької міської ради та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Департаменту.
9.5. Припинення шляхом реорганізації або ліквідації Департаменту культури здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.
9.6.У разі припинення діяльності Департаменту (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Департаменту культури за рішенням виконавчого комітету міської ради передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності Вінницької міської територіальної громади або зараховуються до доходу бюджету в частині грошових коштів.
9.7. 3міни до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом затвердження Положення в новій редакції.
9.8.Департамент культури утримується за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади.
9.9. Департамент є головним розпорядником коштів по сумам, які передбачені в бюджеті по галузі «Культура» та виконує функції головного розпорядника коштів згідно Бюджетного кодексу України. 
9.10. Місцезнаходження департаменту культури: 21050, Вінницька обл., м.Вінниця, вул. Соборна, буд. 36.

Міський голова                                                                  С. Моргунов