Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про департамент

ПОЛОЖЕННЯ про Департамент комунального господарства та благоустрою

 1. Розділ. Загальні положення
  1. Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради (далі - Департамент) є виконавчим органом Вінницької міської ради, який створений відповідно до рішення 3 сесії 6 скликання Вінницької міської ради від 14 січня 2011 року №85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності». Департамент є правонаступником управління комунального господарства та благоустрою.
  2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови, відповідно до розподілу обов'язків, керуючому справами виконкому, Департаменту міського господарства.
  3. У своїй діяльності Департамент комунального господарства та благоустрою міської ради керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Вінницької міської об′єднаної територіальної громади, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.
  4. Департамент керується політикою якості, яка затверджується міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.

    
 2. Розділ. Мета департаменту

2.1.Метою Департаменту комунального господарства та благоустрою є забезпечення на території Вінницької міської об′єднаної територіальної громади державної політики комплексного розвитку комунального господарства в сфері благоустрою та створення умов щодо утримання, відновлення і захисту сприятливого для життєдіяльності населення середовища, захист довкілля, створення умов для реалізації прав іншими суб'єктами у сфері благоустрою.

 

3.Розділ. Основні завдання департаменту

  1. Для досягнення мети своєї діяльності Департамент комунального господарства та благоустрою вирішує наступні основні завдання:
   1. проведення на території Вінницької міської об′єднаної територіальної громади державної політики комплексного розвитку комунального господарства, виконання державних програм, забезпечення додержання вимог нормативно-правових актів, розроблення і реалізація міських програм в сфері благоустрою Вінницької міської об′єднаної територіальної громади;
   2. розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з благоустрою Вінницької міської об′єднаної територіальної громади;
   3. координація діяльності підвідомчих підприємств та установ;
   4. інші завдання в межах повноважень Департаменту відповідно до чинного законодавства.
  2. При здійсненні повноважень Департамент зобов'язаний:
   1. забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті Вінницької міської об′єднаної територіальної громади;
   2. забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;
   3. не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

     

    4.Розділ. Функції департаменту

    4.1.Відповідно до покладених завдань Департамент комунального господарства та благоустрою реалізує наступні функції:

    4.1.1.бере участь у підготовці пропозицій щодо реформування і

     розвитку комунального господарства в сфері благоустрою Вінницької міської об′єднаної територіальної громади;

    4.1.2.бере участь у реалізації державної політики щодо ціноутворення у сфері комунального господарства, реалізує тарифну політику міської ради;

    4.1.3.бере участь у реалізації державної політики у сфері поводження з відходами;

    4.1.4.надає пропозиції до проектів цільових програм, спрямованих на задоволення потреб територіальної громади Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сфері благоустрою Вінницької міської об′єднаної територіальної громади;

    розробляє проекти нормативно-правових актів місцевого значення в сфері благоустрою Вінницької міської об'єднаної територіальної громади з питань, що входять до компетенції Департаменту;

4.1.5.здійснює контроль за додержанням юридичними та фізичним особами Правил благоустрою Вінницької міської об′єднаної територіальної громади;

4.1.6.надає пропозиції до проектів міського бюджету щодо планування видатків на утримання комунального господарства Вінницької міської об′єднаної територіальної громади;

4.1.7.проводить управління об'єктами комунального господарства та контроль за забезпеченням їх належного утримання, ремонту та ефективної експлуатації;

4.1.8.організовує за рахунок бюджетних коштів і на пайових засадах капітальний та поточний ремонт і утримання об'єктів благоустрою Вінницької міської об′єднаної територіальної громади;

4.1.9.здійснює функції замовника на виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту і утримання об'єктів благоустрою Вінницької міської об′єднаної територіальної громади;

4.1.10.здійснює технічний нагляд за проведенням робіт та послуг з благоустрою, шляхом створення в інтересах Департаменту, як замовника, підрозділу технічного нагляду у структурі одного з підвідомчих підприємств;

4.1.11.замовляє проектно-кошторисну документацію на будівництво, реконструкцію комплексний капітальний ремонт об'єктів благоустрою Вінницької міської об'єднаної територіальної громади та виготовляє робочі проекти на вибірковий капітальний ремонт і нескладні види ремонтних робіт;

4.1.12.здійснює повноваження у сфері поводження з відходами в межах компетенції Департаменту;

4.1.13.здійснює контроль за станом та відновленням елементів благоустрою Вінницької міської об′єднаної територіальної громади;

4.1.14.готує та надає пропозиції до технічних умов на благоустрій в межах повноважень Департаменту;

4.1.15.укладає угоди з юридичними та фізичними особами на комплексне опорядження та утримання об'єктів благоустрою та прилеглих до них територій;

4.1.16.погоджує умови розміщення зовнішньої реклами на об'єктах благоустрою;

4.1.17.погоджує умови проведення масових заходів на об'єктах благоустрою;

здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг згідно з чинним законодавством України;

4.1.18.надає пропозиції про створення, реорганізацію та ліквідацію підвідомчих підприємств та установ;

4.1.19.погоджує штатні розписи, статути та положення підвідомчих підприємств та установ, а також затверджує їх фінансові плани;

4.1.20.заслуховує звіти про роботу підвідомчих підприємств і установ та їх керівників;

4.1.21.розробляє та затверджує положення про преміювання керівників підвідомчих підприємств та установ, на підставі якого здійснює їх преміювання;

4.1.22.здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю підвідомчих підприємств та установ, проводить оцінку ефективності їх роботи;

4.1.23.надає пропозиції щодо тарифів на послуги, які надаються підвідомчими підприємствами та установами;

4.1.24. надає пропозиції міському голові щодо заохочення, дисциплінарного стягнення, призначення або звільнення керівників підприємств та установ, підвідомчих Департаменту;

4.1.25.готує проекти рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови, розробляє проекти нормативно-правових актів місцевого значення в сфері благоустрою Вінницької міської об′єднаної територіальної громади з питань, що входять до компетенції Департаменту;

4.1.26.розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ та організацій, здійснює прийом громадян за встановленим графіком, вживає відповідні заходи для вирішення порушених ними питань;

4.1.27.проводить роботу, пов'язану із підвищенням професійного рівня працівників Департаменту;

4.1.28.реалізує політику міської ради в сфері міжнародного співробітництва;

4.1.29.здійснює інші повноваження, покладені на Департамент відповідно до чинного законодавства;

4.1.30.забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Департаменту на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті міської ради.

 

5.Розділ. Система взаємодії

5.1. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, Департаментами та іншими виконавчими органами Вінницької міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об'єднаннями громадян.

 

6.Розділ. Права департаменту

6.1.Департамент має право:

   1. одержувати у встановленому чинним законодавством України порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань;
   2. інформувати міського голову у разі покладання на Департамент виконання роботи, що не відноситься до функцій Департаменту чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів;
   3. залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань;
   4. брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;
   5. здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами вимог законодавства та нормативних актів з питань благоустрою на території Вінницької міської об′єднаної територіальної громади;
   6. приймати працівників за трудовими угодами згідно з чинним законодавством для забезпечення виконання завдань, покладених на Департамент;
   7. скликати наради, проводити семінари з питань, що належать до компетенції Департаменту;
   8. виступати замовником при проведенні робіт у сфері комунального господарства та благоустрою;
   9. здійснювати технічний нагляд за проведенням робіт та послуг з благоустрою;
   10. виготовляти робочі проекти на вибірковий капітальний ремонт і нескладні види ремонтних робіт.

 

7.Розділ. Структура департаменту

 1. До складу Департаменту комунального господарства та благоустрою можуть входити відділи та сектори, які очолюють начальники відділів та завідувачі секторів.
 2. Положення про відділи Департаменту затверджуються директором Департаменту.
 3. Штатний розпис Департаменту затверджується виконавчим комітетом міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.
 4. Начальники відділів та інші працівники Департаменту, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.
 5. Посадові обов'язки працівників Департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором Департаменту.

   

  8.Розділ. Керівництво департаменту.
 1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою одноосібно.
 2. Директор Департаменту:
   1. здійснює керівництво діяльністю Департаменту;
   2. несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;
   3. діє без доручення від імені Департаменту, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами;
   4. видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;
   5. затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників Департаменту та визначає ступінь їх відповідальності;
   6. здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов'язаних із функціонуванням галузі;
   7. надає пропозиції міському голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, призначення на посаду і звільнення з посади заступника директора Департаменту, начальників відділів Департаменту та працівників Департаменту;
   8. здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.
 3. Директор Департаменту має заступника, який відповідно до вимог чинного законодавства України, призначається на конкурсних засадах міським головою і звільняється з посади міським головою.
 4. Заступник директора Департаменту:
   1. організовує виконання доручень директора Департаменту;
   2. здійснює безпосередньо керівництво підпорядкованими структурними підрозділами Департаменту;
   3. здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.
 5. Обов'язки директора Департаменту під час його відсутності виконує заступник директора згідно з розпорядженням міського голови.
 6. Працівники Департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються директором Департаменту.
 7. В окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням директора Департаменту вони виконують повноваження, не передбачені посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.
 8. Посадові особи Департаменту зобов'язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради, затвердженого виконавчим комітетом Вінницької міської ради.
 9. Порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.
 10. Посадові особи Департаменту зобов'язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень та приймати участь в системі корпоративного навчання за програмою «Муніципальний університет Вінницької міської ради».

   

  9.Розділ. Статус департаменту.
 1. Департамент комунального господарства та благоустрою є юридичною особою.
 2. Департамент комунального господарства та благоустрою має круглу печатку з зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами.
 3. Департамент комунального господарства та благоустрою є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).
 4. Майно, яке знаходиться на балансі Департаменту комунального господарства та благоустрою та підвідомчих підприємств та установ є комунальною власністю Вінницької міської об′єднаної територіальної громади та перебуває в оперативному управлінні Департаменту.
 5. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Департаменту проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.
 6. Зміни до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом затвердження Положення в новій редакції.
 7. Департамент комунального господарства та благоустрою утримується за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.
 8. Департамент комунального господарства та благоустрою є головним розпорядником коштів, визначених в міському бюджеті на утримання Департаменту та галузі комунального господарства.
 9. Припинення шляхом реорганізації або ліквідації Департаменту проводиться за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
 10.  У разі припинення діяльності Департаменту комунального господарства та благоустрою (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Департаменту за рішенням виконавчого комітету передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади або зараховуються до доходу бюджету в частині грошових коштів.
 11. Місцезнаходження Департаменту комунального господарства та благоустрою: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 59.