Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про Департамент

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент архітектури та містобудування

Вінницької міської ради


1. Розділ. Загальні положення.

1.1. Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради (далі - Департамент) є виконавчим органом Вінницької міської ради, який створений відповідно до рішення 10 сесії 7 скликання Вінницької міської ради від 28 серпня 2016 року № 3555 «Про внесення змін в рішення міської ради від 01.04.2011 року №217» Про внесення змін в рішення міської ради від 14.01.2011 року №85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності» зі змінами.

1.2. Департамент є спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури Вінницької міської ради відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про архітектурну діяльність» та «Про регулювання містобудівної діяльності».

1.3. Департамент є робочим органом Вінницької міської ради з регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Постанови КМУ від 29.03.2009 р. № 2067 «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами».

1.4. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, заступникам міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов'язків.

1.5. У своїй діяльності Департамент міської ради керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Земельним кодексом України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про основи містобудування», «Про архітектурну діяльність», «Про регулювання містобудівної діяльності» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, стратегією розвитку «Вінниця-2020», рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами. 

1.6. Департамент керується політикою якості, яка затверджується міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.

2. Розділ. Мета Департаменту.

2.1. Департамент створено з метою:

2.1.1.Цілеспрямованої діяльності по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, яка включає прогнозування розвитку і планування територій, проектування, будівництво і реконструкцію об'єктів житловоцивільного, виробничого призначення, спорудження інших об'єктів, реставрацію архітектурних комплексів і ансамблів та створення дизайну архітектурного середовища.

2.1.2.Надання якісних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам в сферах: архітектури, містобудування, охорони культурної спадщини, а також здійснення координації ефективного виконання комунальним підприємством «ВМЦМіА» покладених на нього завдань, аналіз результатів господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо ефективності роботи комунального підприємства згідно компетенції Департаменту.

2.1.3.Забезпечення в межах, визначених законодавством прав Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в сфері архітектури, містобудування та земельних відносин.

2.1.4.Формування просторової політики розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, сталого розвитку, створення просторових умов для покращення якості міського середовища.

3. Розділ. Основні завдання Департаменту.

3.1. Для досягнення мети своєї діяльності Департамент вирішує наступні завдання: 

3.1.1. Реалізує державне, місцеве регулювання у сфері містобудування, архітектури.

3.1.2. Забезпечує дотримання законодавства у сфері містобудування та охорони культурної спадщини.

3.1.3. Організовує містобудівну діяльність відповідно до повноважень, визначених нормативними та законодавчими актами та рішеннями органів місцевого самоврядування.

3.1.4. Координує та організовує діяльність суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади і комплексного підходу до розвитку історичного середовища території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, реставрації, реконструкції та реновації пам'яток історії, архітектури, містобудування, збереження традиційного характеру історико – архітектурного культурного середовища природних ландшафтів, або їх елементів, які становлять культурну цінність, відповідно до делегованих повноважень органам місцевого самоврядування.

3.1.5. Організовує та веде містобудівний кадастр та земельно-кадастрову інформацію.

3.1.6. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру.

3.1.7. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту за встановленим графіком.

3.1.8. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів, шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

3.1.9. Готує  проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету щодо проектування та будівництва об'єктів, реконструкції існуючих будівель і споруд, нового будівництва у межах землекористування замовників, іншої забудови земельних ділянок, інженерної підготовки території, захисту території міста від небезпечних процесів, розвиток інженерної інфраструктури, встановлення режиму забудови та іншого використання земель, визначених для містобудівних потреб.

3.1.10. Розгляд містобудівної документації, перед проектних та ескізних пропозицій, містобудівних розрахунків, проектів житлових, нежитлових, виробничих, інженерно-транспортних, соціальних сфер тощо, будь якихінших проектних матеріалів (у тому числі на засіданнях архітектурномістобудівної ради).

3.1.11. Здійснює інші повноваження, покладені на Департамент відповідно до чинного законодавства.

3.2. При здійсненні повноважень Департамент зобов'язаний:

3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України, Статуті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

3.2.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства.

4. Розділ. Функції Департаменту відповідно до завдань та повноважень.

4.1. Відповідно до покладених на нього завдань Департамент реалізує наступні функції:

4.1.1. В сфері містобудівної діяльності та просторового розвитку:

 • Аналіз стану містобудівної діяльності, підготовка і подача на затвердження міської ради генеральних планів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, плану зонування, відповідних місцевих містобудівних програм, іншої містобудівної документації.
 • Розгляд і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.
 • Забезпечення на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність.
 • Сприяння здійсненню інвестиційної діяльності в галузі будівництва, розробляння пропозицій, щодо забудови інвесторами окремих ділянок території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади. 
 • Координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.
 • Організація та ведення моніторингу забудови та іншого використання територій Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.
 • Організація розроблення програм, концепцій та проектів просторового розвитку комплексних схем благоустрою території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади. 
 • Організація проведення експертизи містобудівної документації загальноміського значення.
 • Сприяння розвитку національних, культурних традицій в архітектурі і містобудуванні, забезпечення високої архітектурно-планувальної, функціональної, конструктивної якості об'єктів містобудування для створення цілісного архітектурного міського середовища.
 • Надання пропозицій на розгляд міської ради та її виконавчого комітету щодо надання дозволів на проектування об'єктів містобудування незалежно від форм власності та призначення.
 • Видача забудовникам будівельних паспортів, містобудівних паспортів, також містобудівних умов та обмежень на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд, прийняття участі у визначенні стадійності проектування, доцільності розроблення ескізних проектів, застосування індивідуальних та типових проектів будинків і споруд.
 • Затвердження архітектурно-технічних паспортів на закінчені будівництвом об'єкти.
 • Підготовка пропозицій виконавчому комітету щодо надання дозволів на розміщення малих архітектурних форм комерційного призначення та видача паспортів прив'язки тимчасових споруд. 
 • Погодження дозволів на зовнішній благоустрій та встановлення малих архітектурних форм - елементів благоустрою (крім прибудинкових територій). 
 • Організація та проведення конкурсів на розроблення проектів важливих об'єктів.
 • Організація проведення засідань, координаційних рад, комісій та інших заходів з питань, які належать до компетенції Департаменту.
 • Надання пропозицій до програм соціально-економічного розвитку відповідної території і проектів місцевого бюджету та подання їх на розгляд відповідному органу виконавчої влади.
 • Організація розробки та погодження проектів розподілу територій (мікрорайонів) кварталів для забезпечення раціонального використання територій  мікрорайонів (кварталів) у м. Вінниця шляхом формування прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків в житлових кварталах (мікрорайонах) існуючої забудови.
 • Співпраця        та      вирішення спільних     завдань      з        Комунальним підприємством «Агенція просторового розвитку» Вінницької міської ради. 

4.1.2. В сфері містобудівного кадастру: 

 • Здійснення моніторингу динамічних процесів у складі, стані і характеристиці об'єктів та інформаційного забезпечення суб'єктів містобудівної діяльності в установленому порядку.
 • Надання висновків щодо відведення земельних ділянок, у тому числі тих, що призначаються для сільськогосподарських потреб, погодження зміни цільового призначення земельних ділянок в межах повноважень.
 • Надання переліку обмежень (обтяжень) щодо використання земельних ділянок.
 • Здійснення підготовки та видачі кадастрових довідок.
 • Здійснення моніторингу використання території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади та реалізації відповідної містобудівної ситуації.
 • Надання витягів з плану зонування з нанесеними обмеженнями на використання земельних ділянок.
 • Забезпечення розробки положень про містобудівний кадастр.
 • Ведення чергових планів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на паперових та електронних носіях.
 • Ведення прийому, систематизації, архівації, зберігання, використання матеріалів містобудівної документації.
 • Поповнення бази даних та ведення моніторингу адресної системи.
 • Організація роботи, пов'язаної зі створенням та веденням містобудівного, земельного та інших кадастрів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, облік та систематизація геодезичних і топографічних матеріалів.
 • Організація та ведення моніторингу містобудівної документації і моніторингу забудови та іншого використання територій Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.
 • Надання єдиних умов і обмежень забудови та іншого використання земельних ділянок (містобудівна кадастрова інформація), визначення доцільності розробки історико-містобудівного обґрунтування та іншої містобудівної документації щодо розміщення об'єкту містобудування.
 • Надання дозволів на виконання топографо-геодезичних робіт, інженерно-геологічних та інших видів розвідувань, організація реєстрації, збереження та систематизації топографо-геодезичних та інженерно-гео матеріалів.
 • Здійснення моніторингу генеральних планів населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, плану зонування, адресної схеми населених пунктів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади та іншої містобудівної документації.
 • Здійснення інформаційного забезпечення суб'єктів містобудування.
 • Встановлення актуальності топографо-геодезичних матеріалів, їх перевірка та реєстрація.

4.1.3. В сфері культурної спадщини та дизайну:

 • Забезпечення виконання Закону та інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.
 • Подання пропозицій органу охорони культурної спадщини про занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру. 
 • Забезпечення юридичним і фізичним особам доступу до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам'яток та в історичних ареалах населених місць.
 • Координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного підходу до розвитку історичного середовища населених пунктів Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, реставрації, реконструкції та реновації пам'яток історії, архітектури, містобудування, збереження традиційного характеру історико – архітектурного культурного середовища.
 • Роз'яснювальна робота з власниками (користувачами) об'єктів культурної спадщини з метою забезпечення дотримання режиму використання пам'яток, їх територій, зон охорони.
 • Організація розроблення відповідних програм охорони/реставрації об'єктів культурної спадщини.
 • Організація відповідних охоронних заходів щодо пам'яток місцевого значення та їх територій у разі виникнення загрози їх пошкодження або руйнування внаслідок дії природних факторів чи проведення будь-яких робіт.
 • Підготовка пропозицій щодо проведення робіт з консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування об'єктів культурної спадщини, відповідного використання пам'яток та подання їх на розгляд відповідному органу виконавчої влади. 
 • Організація досліджень об'єктів культурної спадщини.
 • Популяризація справи охорони культурної спадщини на відповідній території, організація науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої діяльності у цій сфері.
 • Виконання функції замовника, укладення з цією метою контрактів на виявлення,          дослідження,       консервацію,       реставрацію,        реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини.
 • Інформування органів охорони культурної спадщини про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам'яток, що знаходяться на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.
 • Участь в організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері охорони культурної спадщини. 
 • Підготовка у разі потреби власникам/користувачам об'єктів культурної спадщини вихідних даних на розробку науково-проектної документації для реставрації.
 • Участь у конкурсах на отримання грантів від фондів збереження культурної спадщини.
 • Участь у роботі консультативної ради при управлінні культури і мистецтв облдержадміністрації.
 • Участь у роботі архітектурно-містобудівної ради при департаменті.
 • Підготовка пропозицій до програм соціально-економічного розвитку відповідної території і проектів місцевого бюджету та подання їх на розгляд відповідному органу виконавчої влади.
 • Організація розроблення програм та проектів просторового розвитку та благоустрою території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.
 • Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами та вивісок на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, її загальна координація.
 • Підготовка пропозицій на розгляд виконавчого комітету щодо надання дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами.
 • Організовує роботу архітектурно-містобудівної ради, громадської ради та технічної ради.

4.1.4. Забезпечення формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Департаменту на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті міської ради.

4.1.5. Підготовка пропозицій щодо створення при департаменті та діяльності архітектурно-містобудівної та планувальної рад (остання - дорадчий орган при міському голові). Порядок надання матеріалів на розгляд відповідної ради та персональний склад рад затверджує виконавчий комітет міської ради.

4.1.6. Підготовка пропозицій щодо вирішення питань комісією зі спорів в сфері містобудування.

4.1.7. Прийняття участі у підготовці проектів рішень міської ради (виконавчого комітету) про вибір, вилучення (викуп) і надання земель для містобудівних та інших потреб.

4.1.8. Підготовка проектів розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру.

4.1.9. Проведення роботи, пов'язаної із підвищенням рівня правових знань працівників департаменту, сприяння вивченню чинного законодавства, роз'яснення існуючої практики його застосування, проведення консультацій з правових питань.

4.1.10. Здійснення розгляду звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту за встановленим графіком.

4.1.11. Здійснення інших повноважень, покладених на Департамент відповідно до чинного законодавства. 

5. Розділ. Система взаємодії.

5.1. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Вінницької міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об'єднаннями громадян.

6. Розділ. Права Департаменту.

6.1. Департамент має право:

6.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

6.1.2. Інформувати міського голову у разі покладання на Департамент виконання роботи, що не відноситься до функцій Департаменту чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.

6.1.3. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

 6.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

6.1.5. Ставити питання про позбавлення юридичних і фізичних осіб ліцензій на право виконання спеціальних видів робіт по проектуванню і будівництву, якщо вони виконуються з порушенням законодавства у сфері містобудування, земельних відносин та охорони культурної спадщини.

6.1.6. Передавати відповідним державним органам матеріали для притягнення у встановленому порядку до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства у сфері містобудування.

6.1.7. Залучати підприємства, установи та організації до участі у розробці містобудівних проектів та програм.

6.1.8. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6.1.9. Доручати відповідно до договору про співпрацю галузевим комунальним підприємствам виконання певних функцій, завдань і робіт, в т.ч. і таких, які є платними послугами.

6.1.10. Вимагати обов'язкового виконання наказів, вказівок тощо, виданих в межах своїх повноважень та в порядку і на підставах, визначених законодавством України, рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

 6.1.11. Готувати проекти рішень на розгляд міської ради та її виконавчого комітету в межах наданих йому повноважень. 

 7. Розділ. Структура Департаменту.

7.1. До складу Департаменту можуть входити відділи, служби та сектори, які очолюють начальники відділів, служб і завідувачі секторів.

7.2. Положення про відділи, служби та сектори Департаменту затверджуються директором Департаменту, за погодженням з заступником міського голови відповідно до розподілу обов'язків.

7.3. Штатний розпис Департаменту затверджується виконавчим комітетом міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

7.4. Начальники відділів, служб і завідувачі секторів та інші працівники Департаменту, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

7.5. Посадові обов'язки працівників Департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором Департаменту.

7.6. При Департаменті можуть створюватися архітектурно-містобудівна, технічна, художня ради та комісії, статус, склад і завдання, яких затверджуються в установленому порядку. 

 8. Розділ. Керівництво Департаментом.

8.1. Департамент очолює директор Департаменту, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою на підставі та у спосіб, визначені чинним законодавством України.

8.2. Директор Департаменту:

8.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту.

8.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни.

8.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

8.2.4. Інформує Вінницьку міську об'єднану територіальну громаду про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції.

8.2.5. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

8.3. Директор Департаменту має заступників, які відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на конкурсних засадах міським головою і звільняються з посади міським головою.

8.4. Директор Департаменту без доручення діє від імені Департаменту, представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами.

8.5. Обов'язки директора Департаменту під час його відсутності виконує заступник директора, згідно з розпорядженням міського голови.

8.6. Заступники директора Департаменту:

8.6.1. Організовують виконання доручень директора Департаменту.

8.6.2. Здійснюють безпосередньо керівництво підпорядкованими структурними підрозділами Департаменту.

8.6.3. Здійснюють інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.

8.6.4. Один з заступників директора Департаменту відповідно до посадової інструкції візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів міської ради та інших нормативно-правових актів.

8.7. Головний архітектор міста:

8.7.1. Головний архітектор міста призначається на посаду і звільняється з посади міським головою на підставі та у спосіб, визначені чинним законодавством України

8.7.2. Головним архітектором міста призначається особа, яка має відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень.

8.7.3. Здійснює підготовку пропозицій щодо розроблення планів та програм будівництва, реконструкції об'єктів, благоустрою на території міста.

8.7.4. Організовує підготовку та подання на розгляд міської ради та її виконавчого комітету генерального плану міста, детальних планів, місцевих містобудівних програм та іншу документацію загальноміського перспективного значення.

8.7.5. Контролює підготовку вихідних даних на проектування об'єктів містобудування, незалежно від форм власності.

8.7.6. Очолює архітектурно-містобудівну раду, формує її склад, організовує її роботу.

8.7.7. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства, згідно посадової інструкції.

8.8. Обов'язки головного архітектора під час його відсутності виконує посадова особа, згідно з розпорядженням міського голови.

8.9. Працівники Департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються директором Департаменту.

8.10. В окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням директора Департаменту виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

8.11. Посадові особи Департаменту зобов'язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування у місті Вінниці, затвердженого виконавчим комітетом Вінницької міської ради.

8.12. Порушення Кодексу етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.

8.13. Посадові особи Департаменту зобов'язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень та приймати участь в системі корпоративного навчання за програмою «Муніципальний університет Вінницької міської ради». 
 

9. Розділ. Статус Департаменту.

9.1. Департамент є юридичною особою.

9.2. Департамент має круглу печатку з зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами.

9.3. Майно, яке знаходиться на балансі Департаменту є комунальною власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в особі Вінницької міської ради та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Департаменту.

9.4. Департамент є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

9.5. У разі припинення діяльності Департаменту (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Департаменту за рішенням виконавчого комітету передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади або зараховуються до доходу бюджету в частині грошових коштів.

9.6. Припинення шляхом реорганізації або ліквідації Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

9.7. Зміни до цього Положення вносяться в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом затвердження Положення в новій редакції.

9.8. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

9.9. Місцезнаходження Департаменту: 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Пушкіна, 38. 

 Міський голова                                                                   С. Моргунов