Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про Департамент самоврядного контролю міської ради       

1. Загальні положення

1.1. Департамент самоврядного контролю міської ради (далі - Департамент) є виконавчим органом Вінницької міської ради, утвореним відповідно до рішення міської ради від 14.01.2011 р. № 85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності».

1.2. Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов'язків.

1.3. В своїй діяльності Департамент керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, Постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, рішеннями міської ради, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

1.4 Департамент керується політикою якості, яка затверджується міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.

2. Мета Департаменту

2.1. Департамент створено з метою здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель, повнотою надходжень коштів до бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади від використання земельних ділянок та майна, що перебувають у власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, дотриманням затвердженої містобудівної документації при забудові територій та розміщенням об'єктів зовнішньої реклами. У взаємодії з органами Державної фіскальної служби України, Департамент здійснює моніторинг своєчасності та повноти нарахування, сплати податків та зборів, які зараховуються до бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

2.2. Департамент є відповідальним виконавчим органом ради за реалізацію контрольних повноважень, на який покладається обов'язок здійснення на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством та накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством.

3.  Основні завдання Департаменту

Для досягнення мети своєї діяльності Департамент вирішує наступні основні завдання:

3.1. Здійснює самоврядний контроль за:

3.1.1. Використанням земель Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

3.1.2. Дотриманням затвердженої містобудівної документації при забудові відповідних територій та розміщення об'єктів зовнішньої реклами;

3.1.3. Використанням майна, що перебуває власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

3.1.4. Здійснює моніторинг своєчасності та повноти нарахування, сплати податків та зборів, які зараховуються до бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

3.1.5. Відшкодуванням збитків, завданих Вінницькій міській об'єднаній територіальній громаді за використання комунальних земельних ділянок. 

3.2. Здійснює контроль за додержанням законодавства про працю, відповідно наданих (делегованих) повноважень (з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин).

3.3. Здійснює інші повноваження, покладені на Департамент відповідно до чинного законодавства.

3.4. При здійсненні повноважень Департамент зобов'язаний:

3.4.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України, Статуті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади;

3.4.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи;

3.4.3. Не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства;

3.4.4. Забезпечувати постійне підвищення кваліфікації працівниками Департаменту.

4. Функції Департаменту відповідно до завдань та повноважень

4.1. Відповідно до покладених на нього завдань Департамент організовує і здійснює контроль за: дотриманням підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами земельного законодавства; цільовим використанням земель; своєчасним приведенням тимчасово зайнятих земельних ділянок у стан, придатний для використання за призначенням; дотриманням законодавства про працю юридичними особами, у тому числі їх структурними та відокремленими підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують найману працю.

4.2. У разі виявлення порушень земельного законодавства, в тому числі фактів самовільного зайняття земельних ділянок, надає пропозиції керівництву Вінницької міської ради та її виконавчого комітету щодо вжиття до порушників заходів впливу у відповідності до вимог чинного законодавства України, зокрема щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення права власності чи права користування земельною ділянкою громадянами та юридичними особами, звільнення самовільно зайнятих земельних ділянок.

4.3. У разі виявлення порушень законодавства про працю вживає заходи щодо їх усунення та до притягнення суб'єкта господарювання або його посадової особи до відповідальності передбаченої законодавством.

4.4. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань самоврядного контролю. Проводить експертизу проектів рішень міської ради та її виконкому з питань що відносяться до компетенції Департаменту.

4.5. Розробляє узгоджені з державними органами по земельних ресурсах плани заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень у сфері використання земель.

4.6. Організовує збирання, зведення та аналіз інформації щодо використання земель.

4.7. Взаємодіє з територіальним державним органом, який здійснює контроль за використанням та охороною земель, іншими державними контролюючими та правоохоронними органами, отримує від посадових осіб таких органів інформацію, що необхідна для виконання покладених на нього завдань.

4.8. Забезпечує контроль за реєстрацією договорів (угод) оренди земельних ділянок та земельних сервітутів згідно чинного законодавства.

4.9. Контролює облік договорів (угод) купівлі-продажу земельних ділянок.

4.10. Здійснює контроль за своєчасністю надання до органів Державної фіскальної служби реєстрів договорів (угод) оренди земельних ділянок та земельного сервітуту.

4.11. Здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності, громадянами України, іноземними громадянами, особами без громадянства, а також іноземними юридичними особами укладених цивільно-правових договорів (угод) з використання майна, що перебуває у власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, а саме:

4.11.1. Цільовим використанням;

4.11.2. Своєчасності нарахування та сплати орендної плати;

4.11.3. Утримання орендованих приміщень у належному стані;

4.11.4. Недопущення перепрофілювання та переобладнання (перебудови, реконструкції, тощо) об'єктів оренди без згоди орендодавця;

4.11.5. Недопущення випадків передачі орендованих приміщень в суборенду без згоди орендодавця;

4.11.6. Своєчасним поверненням орендованих приміщень по закінченню дії договорів (угод) оренди.

4.12. Здійснює контроль за виявленням вільних об'єктів нерухомого майна, що перебувають у власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади і майна, власники якого відсутні чи не встановлені (безхазяйне майно).

4.13. Здійснює контроль за реєстрацією договорів (угод) оренди, купівлі-продажу комунального майна.

4.14. На підставі інформації Департаменту фінансів міської ради здійснює моніторинг надходження коштів до бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади за договорами (угодами) оренди земельних ділянок та земельного сервітуту; купівлі-продажу земельних ділянок, які передано у власність шляхом продажу з розстроченням платежу; оренди, купівлі-продажу комунального майна; розміщення об'єктів зовнішньої реклами в місцях, що перебувають у власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

4.15. У співпраці з органами Державної фіскальної служби здійснює моніторинг постановки на облік та реєстрації в зазначених органах платників місцевих податків та зборів, а також податків, які спрямовуються до бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади та своєчасності, повноти нарахування і сплати місцевих податків та зборів.

4.16. Надає інформацію органами Державної фіскальної служби, виявлену під час виконання завдань, покладених на Департамент, що може свідчити про ухилення від нарахування та сплати місцевих податків та зборів та контролює стан її розгляду.

4.17. Отримує інформацію від органів Державної фіскальної служби щодо реєстрації платників місцевих податків та зборів, своєчасності та повноти нарахування та сплати ними місцевих податків та зборів, а також інформацію про вжиті заходи до порушників податкового законодавства в зазначеній сфері.

4.18. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру.

4.19. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Департаменту за встановленим графіком.

4.20. Складає акти за наслідками проведених перевірок (обстежень), які разом з пропозиціями щодо вжиття заходів до порушників надаються на розгляд керівництву міської ради, відповідно до розподілу обов'язків.

4.21. Здійснює претензійно-позовну роботу з питань, що віднесені до повноважень Департаменту.

4.22. Виконує інші функції в межах повноважень.

4.23. Готує матеріали на розгляд адміністративної комісії, утвореної виконавчим комітетом Вінницької міської ради.

5. Система взаємодії

5.1. Департамент при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Вінницької міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об'єднаннями громадян.

6. Права департаменту

Департамент має право:

6.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Департамент завдань.

6.2. Інформувати міського голову у разі покладання на департамент виконання роботи, що не відноситься до функцій департаменту чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.

6.3. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Департаментом відповідно до покладених на нього завдань.

6.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

6.5. Укладати договори (угоди) про співпрацю з питань що відносяться до компетенції Департаменту з територіальними підрозділами державних органів виконавчої влади та іншими підприємствами, установами та організаціями, які здійснюють право установчі чи контрольні функції в зазначених сферах.

6.6. У разі виявлення порушень законодавства, в межах своєї компетенції, давати фізичним та юридичним особам рекомендації та попередження щодо усунення таких порушень.

6.7. Контролювати наявність у забудовників документів, необхідних для здійснення будівельних робіт.

6.8. Звертатись за дорученням Вінницької міської ради з позовом до суду з питань, що належать до компетенції Департаменту.

6.9. Виступати за дорученням Вінницької міської ради третьою стороною в позовах органів Державної фіскальної служби до осіб з питань своєчасності, повноти нарахування та сплати місцевих податків та зборів.

6.10. Передавати до державних контролюючих та правоохоронних органів інформацію та матеріали, що свідчать про порушення вимог законодавства.

6.11. Вносити в установленому порядку до Вінницької міської ради проекти рішень щодо припинення права власності чи права користування земельними ділянками та оренди майна, що перебуває у власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

6.12. Залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції Департаменту.

6.13. Складати акти за наслідками проведених перевірок. Готувати пропозиції щодо вжиття заходів до порушників, які разом з матеріалами перевірок надавати на розгляд керівництву міської ради, відповідно до розподілу обов'язків.

6.14. За відповідним рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені в пунктах 2, 2-1 ч.1 ст.255 КУпАП.

6.15. З дотриманням вимог чинного законодавства України відвідувати власників земельних ділянок і землекористувачів для перевірки стану земельних ділянок та відповідних документів щодо їх використання, наявності у забудовників документів, необхідних для здійснення будівельних робіт.

6.16. Відвідувати об'єкти, що перебувають у власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади (в тому числі, передані в оренду, користування, тощо) для перевірки виконання договорів (угод) оренди такого майна та договорів (угод) на розміщення об'єкта зовнішньої реклами, своєчасності та повноти надходження коштів за такими договорами (угодами).

6.17. При виявленні порушень отримувати інформацію від громадян та юридичних осіб у встановленому законом порядку.

6.18. Проводити взаємозвірку з органами Державної фіскальної служби з питань своєчасності постановки на облік та реєстрації в зазначених органах платників місцевих податків та зборів, а також податків, які спрямовуються до бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

6.19. Проводити взаємозвірку з органами Державної фіскальної служби з питань своєчасності, повноти нарахування та сплати місцевих податків та зборів.

6.20. Надавати інформацію органам Державної фіскальної служби, виявлену під час виконання завдань, покладених на Департамент, що може свідчити про ухилення від нарахування та сплати місцевих податків та зборів та контролювати стан її розгляду.

6.21. Отримувати інформацію від органів Державної фіскальної служби щодо реєстрації платників місцевих податків та зборів, своєчасності та повноти нарахування та сплати ними місцевих податків та зборів, а також інформації про вжиті заходи до порушників податкового законодавства в зазначеній сфері.

6.22. Посадові особи з повноваженнями інспектора праці, на яких покладені обов'язки щодо здійснення контролю за додержанням законодавства про працю: проводять інспекційні відвідування та невиїзні інспектування, за результатами яких складають акти; надають в межах повноважень вимоги та видають в установленому порядку юридичним особам, та фізичним особам, які використовують найману працю обов'язкові до виконання приписи щодо усунення порушень законодавства з питань, які належать до компетенції виконавчого органу, та вносять пропозиції щодо накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб, винних у порушенні законодавства; складають у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення та здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством.

7.   Структура Департаменту

7.1. До складу Департаменту можуть входити відділи та сектори, які очолюють начальники відділів і завідувачі секторів.

7.2. Положення про відділи та сектори Департаменту затверджуються директором Департаменту, за погодженням з заступником міського голови відповідно до розподілу обов'язків.

7.3. Штатний розпис Департаменту затверджується виконавчим комітетом міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

7.4. Начальники відділів (їх заступники) і завідувачі секторів та інші працівники Департаменту, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

7.5. Посадові обов'язки працівників Департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором Департаменту.

8.   Керівництво Департаментом

8.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою одноособово.

8.2. Директор Департаменту:

8.2.1 Здійснює керівництво діяльністю Департаменту;

8.2.2. Діє без доручення від імені Департаменту, представляє його інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях, у відношеннях з юридичними особами та громадянами.

8.2.3. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;

8.2.4. Видає в межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання;

8.2.5. Інформує Вінницьку міську об'єднану територіальну громаду про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції;

8.2.6. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

8.3. Директор Департаменту має заступників, які відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на конкурсних засадах міським головою і звільняються з посади міським головою.

8.4. Заступник директора Департаменту:

8.4.1. Організує виконання доручень директора Департаменту;

8.4.2. Здійснює безпосередньо керівництво підпорядкованими структурними підрозділами Департаменту;

8.4.3. Здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.

8.4.5. Один з заступників, в разі відсутності директора Департаменту, відповідно до посадової інструкції візує проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів міської ради та інших нормативно-правових актів.

8.5. Обов'язки директора Департаменту під час його відсутності виконує заступник директора згідно з розпорядженням міського голови.

8.6. Діяльність Департаменту здійснюється на основі планування, поєднання єдиноначальності у вирішенні питань службової діяльності та колегіальності при їх обговоренні, персональної відповідальності кожного працівника за стан справ на дорученій ділянці роботи.

8.7. Працівники Департаменту діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються директором Департаменту.

8.8. В окремих випадках у разі службової необхідності за дорученням директора Департаменту виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

8.9. Посадові особи Департаменту зобов'язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування у місті Вінниці, затвердженого Вінницькою міською радою.

8.10. Порушення Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.

8.11. Посадові особи Департаменту зобов'язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень та приймати участь в системі корпоративного навчання за програмою «Муніципальний університет Вінницької міської ради».

9.   Статус Департаменту

9.1. Департамент є юридичною особою.

9.2. Департамент є головним розпорядником коштів, які затверджені в бюджеті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади. Виконує функції головного розпорядника коштів згідно з Бюджетним кодексом України. Відкриває рахунки в органах Державного казначейства.

9.3. Департамент має круглу печатку з зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами.

9.4. Департамент є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

9.5. Майно, яке знаходиться на балансі Департаменту є комунальною власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади в особі Вінницької міської ради та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) Департаменту.

9.6. Реорганізація та ліквідація Департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

9.7. У разі припинення діяльності Департаменту (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Департаменту за рішенням виконавчого комітету передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності Вінницької міської об'єднаної територіальної громади або зараховуються до доходу бюджету в частині грошових коштів.

9.8. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

9.9. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади.

9.10. Місцезнаходження Департаменту: м. Вінниця, вул. Соборна, 59.