Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про службу у справах дітей Вінницької міської ради     (нова редакція)

Рішення Вінницької
міської ради 
від 26.03.2021 № 320

 

1. Розділ. Загальні положення.  

    1.1. Служба у справах дітей Вінницької міської ради (далі служба) є виконавчим органом Вінницької міської ради, яка створена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішенням 3 сесії 6 скликання Вінницької міської ради від 14 січня 2011 року № 85 «Про оптимізацію загальної структури виконавчих органів міської ради, апарату міської ради та її виконкому та їх чисельності».

    1.2. Служба підзвітна і підконтрольна міській раді, підпорядкована виконавчому комітету міської ради, міському голові, секретарю міської ради, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов'язків.

    1.3. У своїй діяльності служба керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Вінницької міської територіальної громади, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

    1.4.  Служба керується політикою якості, яка затверджується міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.

   

     2.Розділ. Мета діяльності служби.

  2.1. Метою служби є забезпечення у межах визначених законодавством прав членів Вінницької міської територіально громади у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів дітей міста шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, надання населенню якісних послуг.

 

      3.Розділ. Основні завдання служби.

3.1.          Для досягнення мети своєї діяльності служба вирішує наступні завдання:

3.1.1. Реалізує на території Вінницької міської територіальної громади державну політику з питань соціального захисту дітей, запобіганню дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

3.1.2. Розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями заходи щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.1.3. Координує зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності.

3.1.4. Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки  та  піклування  над дітьми,  їх усиновлення,  влаштування під опіку/піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

3.1.5.Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей  у
закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, усіх форм власності.

3.1.6.Визначає пріоритетні напрями поліпшення на території Вінницької міської територіальної громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, інтелектуальному і духовному розвитку, запобіганню бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

3.1.7. Здійснює ведення державної статистики щодо дітей.

3.1.8. Веде облік  дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих обставинах, дітей, які отримали статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих під опіку/піклування, до патронатних сімей прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного  типу, соціально-реабілітаційних   центрів, малих групових будинків.

3.1.9. Влаштовувати дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  під  опіку,  піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяти усиновленню.

3.1.10. Здійснює ведення Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» (ЄІАС «Діти»).

3.1.11. Готує пропозиції щодо проведення заходів, спрямованих на покращення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей Вінницької міської територіальної громади та профілактику негативних явищ у цій сфері.

3.1.12. Здійснює інші повноваження, покладені на службу, відповідно до чинного законодавства.

3.2.          При здійсненні повноважень служба зобов'язана:

3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті Вінницької міської територіальної громади.

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України щодо конфіденційності інформації відносно особи.

3.2.3. Не допускати у своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства. 

       4.Розділ  «Функції служби відповідно до завдань та повноважень».

4.1.Відповідно до покладених на неї завдань, служба реалізує наступні функції:

4.1.1. Розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями заходи, спрямовані на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень.

4.1.2. Надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну та методичну допомогу, консультації з питань соціального захисту дітей і  запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

4.1.3. Забезпечує ведення державної статистики щодо дітей відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів.

4.1.4. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

4.1.5.Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу.

4.1.6. Здійснює оформлення документів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сприяє усиновленню, готує акти обстеження  умов проживання дитини та потенційних опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, кандидатів в усиновлювачі,  опис майна дитини.

4.1.7. Веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей, які отримали статус дитини, що постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків, усиновлених, влаштованих до сімей опікунів/піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, патронатних сімей та соціально-реабілітаційних центрів, малих групових будинків.

4.1.8. Надає      потенційним      опікунам, піклувальникам,  батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на  відвідування  закладів  з  метою  налагодження  психологічного контакту з дитиною.

4.1.9. Бере  участь  у  процесі  вибуття  дітей  із закладів для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  та закладів  соціального  захисту  для  дітей  у сім'ї усиновлювачів, опікунів,  піклувальників,  до дитячих  будинків  сімейного  типу, прийомних сімей.

4.1.10. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності, які функціонують на території Вінницької міської територіальної громади.

4.1.11. Координує зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

4.1.12. Організовує і проводить разом з іншими структурними органами виконавчої влади,  уповноваженими  підрозділами органів  Національної  поліції  заходи  щодо  соціального  захисту дітей,  виявлення  причин,  що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

4.1.13. Розробляє заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, та організовує їх здійснення.

4.1.14. Розробляє і подає на розгляд  Вінницької міської ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання  програм  і  здійснення  заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей.

4.1.15. Порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов'язків під час виявлення фактів домашнього насильства, роботи з постраждалою дитиною, дитиною-кривдником.

4.1.16. Веде справи та координує діяльність стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

4.1.17. Готує та представляє на засіданні комісії з питань захисту прав дітей матеріали щодо батьків, які неналежним чином виконують обов'язки по вихованню та утриманню дітей, позбавлення громадян батьківських прав, відібрання дітей без позбавлення їх батьківських прав, поновлення громадян у батьківських правах, повернення батькам відібраних дітей, скасування усиновлення, визнання його недійсним, визначення місця проживання дитини, спорів, пов'язаних з вихованням дітей, надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України, щодо доцільності та обгрунтованості влаштування дітей на цілодобове перебування до закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей, незалежно від типу, підпорядкування та форми власності  за заявою батьків із визначенням строку її перебування у закладі та відрахування дітей із закладу, зміною прізвища дитини, доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини, надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, надання згоди на проведення психіатричного огляду та госпіталізацію дитини до психіатричного закладу, направлення дитини на тимчасове утримання до дитячого закладу, подання службою у справах дітей заяв та документів для реєстрації   народження дитини, батьки якої невідомі, з пропущеним терміном реєстрації дитини, відсутністю у батьків правової можливості реєстрації народження дитини, питання здійснення контролю за цільовим використанням одним із батьків аліментів на утримання дитини,  інших питань пов'язаних із захистом законних прав та інтересів дітей.

4.1.18. Готує та подає на запити, ухвали суду, відповідно до частини 4 статті 19 Сімейного кодексу України, письмові висновки щодо участі одного з батьків, діда, баби у вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення та поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду, виселення дитини, зняття дитини з реєстрації місця проживання, визнання дитини такою, що втратила право користування житловим приміщенням, управління батьками майном дитини, скасування усиновлення та визнання його недійсним та інші висновки, передбачені чинним законодавством України.

4.1.19. Готує проєкти рішень виконкому щодо згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (в т.ч. житла) та іншого майна, власником якого є дитина або право користування яким має дитина, зміну прізвища дитини, реєстрацію дитини в органах ДРАЦС, надання дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, статусу, при втраті дитиною-сиротою та дитиною, позбавленою батьківського піклування, статусу, надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України, щодо доцільності та обгрунтованості влаштування дітей на цілодобове перебування до закладу, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей, незалежно від типу, підпорядкування та форми власності  за заявою батьків із визначенням строку її перебування у закладі та відрахування дітей із закладу, надання згоди на проведення психіатричного огляду та госпіталізацію дитини до психіатричного закладу, визначення способів участі одного з батьків у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини з одним із батьків, створення прийомної сім'ї, призначення опікунами/піклувальниками, звільнення від обов'язків опікуна/піклувальника, припинення опіки/піклування та інші, які стосуються захисту прав дітей.

4.1.20. Здійснює діяльність, спрямовану на виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню дітьми правопорушень, а також діяльність та позитивний вплив на поведінку окремих дітей в сім'ї, на підприємстві, в установі чи організації незалежно від форм власності, за місцем проживання.

4.1.21. Розглядає звернення власника підприємства,  установи  або організації  усіх  форм  власності  та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років.

4.1.22. Забезпечує додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні, патронатні сім'ї.

4.1.23. Вчиняє заходи щодо виявлення дітей, які залишились без піклування батьків, та вживає заходи щодо надання таким дітям статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, забезпечує захист їх особистих, майнових і житлових прав.

4.1.24. Веде облік громадян України, які постійно проживають на території України і бажають усиновити дитину, потенційних опікунів (піклувальників), прийомних батьків, батьків-вихователів.

4.1.25. Веде облік дітей, які можуть бути усиновлені.

4.1.26. Готує документи щодо усиновлення дітей.

4.1.27. Здійснює роботу з кандидатами в усиновлювачі щодо ознайомлення з банком даних про дітей, які перебувають на місцевому обліку, видає направлення та організовує знайомство з дітьми.

4.1.28. Здійснює нагляд за умовами проживання та виховання усиновлених дітей.

4.1.29. Влаштовує дітей, стосовно яких усиновлення скасовано або визнано недійсним.

4.1.30. Здійснює своєчасне внесення достовірної інформації в ЄІАС «Діти»  щодо обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кандидатів в усиновлювачі, сімей потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; зняття з обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.

4.2. Служба реалізує також наступні функції:

4.2.1. Готує проєкти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в т.ч. нормативного характеру.

4.2.2. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції служби, за встановленим графіком.

4.2.3. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції служби на внутрішньому порталі і зовнішньому сайті міської ради.

 4.2.4. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

4.2.5. Організовує проведення засідань, координаційних рад та інших заходів з питань, які належать до компетенції служби.

4.2.6. Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації.

4.2.7. Здійснює інші повноваження, покладені на службу, відповідно до чинного законодавства.

 

5. Розділ. Система взаємодії.

Служба, при виконанні покладених на неї завдань, взаємодіє з органами виконавчої влади, департаментами та іншими виконавчими органами Вінницької міської ради, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, об'єднаннями громадян. 

 

6. Розділ. Права служби.

6.1.Служба має право:

6.1.1. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на службу завдань.

6.1.2. Інформувати міського голову у разі покладання на службу виконання роботи, що не відноситься до функцій служби чи виходить за її межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.

6.1.3. Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться службою, відповідно до покладених на неї завдань.

6.1.4. Брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

6.1.5. Звертатися у разі порушення прав та законних інтересів дітей, а також з питань надання їм допомоги до відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

6.1.6. Здійснює захист прав та інтересів постраждалої дитини, дитини-кривдника, у тому числі шляхом звернення до суду, представництва прав та інтересів дитини у суді при розгляді питань, пов'язаних із здійсненням актів домашнього насильства, зокрема про видачу обмежувального припису.

6.1.7.Проводити роботу серед дітей з метою запобігання правопорушенням.

6.1.8. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ для дітей, навчальних закладів (незалежно від форм власності) дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади.

6.1.9. Забезпечувати влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні та патронатні сім'ї, передачу під опіку, піклування, на усиновлення.

6.1.10. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форм власності.

6.1.11. Перевіряти стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності.

6.1.12. Представляти, в разі необхідності, інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

6.1.13. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб до служби у справах дітей з метою з'ясування  причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності, вчинення правопорушень, вживати заходи щодо їх усунення.

6.1.14. Давати  згоду на звільнення працівників молодше 18 років за ініціативою власника підприємства, установи та організації незалежно від форми власності або уповноваженого нею органу.

6.1.15. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою у справах дітей.

6.1.16. Визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей.

6.1.17. Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

6.1.18. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей.

6.1.19. Відвідувати дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

6.1.20. Звертатись до суду з позовами  про позбавлення батьківських прав або  відібрання дітей без позбавлення батьківських прав у батьків, які не виконують батьківських обов'язків, а також у інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.1.21. Здійснює підготовку та подання до суду протоколів щодо притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини відповідно до ч.ч. 5,6 ст.184  Кодексу України про адміністративні правопорушення.

6.1.22. Здійснює підготовку та подання до суду протоколів щодо притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог посадових (службових) осіб органу опіки та піклування, недопущення тим із батьків або тим з інших членів родини, з яким проживає дитина, або особою, яка проживає з таким із батьків (дитиною), посадових (службових) осіб органу опіки та піклування до обстеження умов проживання дитини, створення перешкод посадовим (службовим) особам органу опіки та піклування при здійсненні інших покладених на них законом повноважень відповідно до ст.18850 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

6.1.23. Порушувати клопотання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за невиконання ними обов'язків щодо виховання дітей та вчинення насильства в сім'ї.

6.1.24. Порушувати клопотання про притягнення до відповідальності осіб, які порушують права дітей.

6.1.25. Узгоджувати відрахування дітей із закладів освіти незалежно від їх форм власності.

6.1.26. Спільно з органами, що відповідають за виконання вироку, вносити до суду подання про умовно-дострокове звільнення засудженого неповнолітнього або заміну йому не відбутої частини покарання більш м'яким  покаранням.

6.1.27. Залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції спеціалістів інших  виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, об'єднань громадян та благодійних організацій (за погодженням з їх керівниками).

6.1.28.Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.

6.1.29. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями.

6.1.30. Порушувати в установленому порядку питання про обмеження або позбавлення дітей віком від 15 до 18 років права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, прибутком, стипендією.

6.1.31. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи в ЄІАС «Діти».

 

      7. Розділ. Структура служби.

7.1. До складу служби можуть входити відділи та сектори, які очолюють начальники відділів і завідувачі секторів.

7.2. Штатний розпис служби затверджується виконавчим комітетом міської ради у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених міською радою.

7.4. Начальники відділів і завідувачі секторів та інші працівники служби, відповідно до вимог чинного законодавства України, призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою.

7.5. Посадові обов'язки працівників служби визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником служби.

 

       8. Розділ. Керівництво службою.

8.1. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою одноособово.

8.2. Начальник служби:

8.2.1. Здійснює керівництво діяльністю служби.

8.2.2. Несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на неї завдань, реалізацію її повноважень, дотримання трудової дисципліни.

8.2.3. Видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання.

8.2.4. Інформує Вінницьку міську територіальну громаду про виконання рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та про інші питання відповідно до компетенції.

8.2.5. Начальник служби без доручення діє від імені служби, представляє її інтереси в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадами.

8.2.6. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до діючого законодавства.

8.3. Начальник служби має заступника, який відповідно до вимог чинного законодавства України, призначається на конкурсних засадах міським головою і звільняється з посади міським головою.

8.4. Заступник начальника служби:

8.4.1. Організує виконання доручень начальника служби.

8.4.2. Здійснює безпосередньо керівництво підпорядкованими структурними підрозділами служби.

8.4.3. У разі відсутності начальника служби візує проєкти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету, міського голови, керівників виконавчих органів міської ради та інших нормативно-правових актів.

8.4.4. Здійснює інші повноваження, визначені посадовою інструкцією.

8.4.5. Виступає законним представником неповнолітніх іноземців, розлучених із сім'ями у Державній міграційній службі України під час подачі заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, від імені органу опіки та піклування.

8.5. Обов'язки начальника служби, під час його відсутності, виконує заступник начальника згідно з розпорядженням міського голови.

8.6. Працівники служби діють в межах повноважень, визначених посадовими інструкціями, що затверджуються начальником служби.

8.7. В окремих випадках, у разі службової необхідності, за дорученням начальника служби виконують повноваження, не передбаченні посадовими інструкціями, але в межах повноважень посадової особи органів місцевого самоврядування.

 8.8. Посадові особи служби зобов'язані у своїй діяльності дотримуватись Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування у Вінницькій міській територіальній громаді, затвердженого Вінницькою міською радою.

 8.9. Порушення Кодексу поведінки посадових осіб місцевого самоврядування є підставою для притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства.

 8.10. Посадові особи служби зобов'язані постійно підвищувати свій кваліфікаційний рівень та приймати участь в системі корпоративного навчання за програмою «Муніципальний університет Вінницької міської ради».

 

9. Розділ. Статус служби.

9.1. Служба є юридичною особою.

9.2. Служба має круглу печатку з зображенням Державного герба України із своїм найменуванням, кутовий штамп, бланки із своїми реквізитами.

9.3. Майно, яке знаходиться на балансі служби, є комунальною власністю Вінницької міської ради та перебуває в оперативному управлінні (користуванні) служби.

9.5. Реорганізація та ліквідація служби здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

9.6. 3міни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

9.7. Служба утримується за рахунок коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади.

9.8. Служба є неприбутковою організацією та не має на меті отримання доходів (прибутків) або їх частини для розподілу серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).

9.9. У разі припинення діяльності служби (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи служби за рішенням виконавчого комітету передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду в межах комунальної власності Вінницької міської територіальної громади або зараховуються до доходу бюджету в частині грошових коштів.

9.10. Місцезнаходження служби: Україна, 21050, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Соборна, будинок 50.