Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про Раду Вінницьких товаровиробників

ПОЛОЖЕННЯ про Раду Вінницьких товаровиробників при  міському голові

1. Загальні положення

1.1. Рада Вінницьких товаровиробників при міському голові (далі – Рада) утворена як консультативно-дорадчий орган, що діє на громадських засадах.

1.2. Рада в своїй діяльності керується Конституцією та законами  України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади м. Вінниці, рішеннями виконавчого комітету та міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

2. Мета діяльності Ради

2.1. Метою діяльності Ради є розробка дієвого механізму співпраці органів місцевого самоврядування  з промисловими підприємствами міста, вирішення питань,  пов'язаних з розвитком промислового комплексу міста,  ефективним  використанням промислових   та  виробничих  потужностей,  утворенням  додаткових робочих місць, покращенням соціально-економічного   стану   м. Вінниці. 

3. Завдання Ради

3.1. Основними завданнями Ради є:

 • створення умов співпраці органів місцевого самоврядування  з промисловими підприємствами міста на засадах партнерства, відкритості та прозорості  у реалізації державної промислової політики;

 • сприяти створенню необхідних умов для сталого розвитку промисловості міста.

 • представляти інтереси трудових колективів і їх громадських об’єднань в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади;

 • розглядати та опрацьовувати проекти розпорядчих актів з питань, що пов’язані з діяльністю галузей промисловості, надавати свої пропозиції та зауваження;

 • ініціювання  формування сучасної фірмової торговельної мережі та насичення споживчого ринку високоякісними, екологічно чистими товарами місцевого промислового виробництва.

 • розглядати можливості промислових підприємств щодо розширення виробничої кооперації, реалізації інноваційно-інвестиційних програм, направлених на створення нових робочих місць.

 • сприяти залученню зовнішніх та внутрішніх інвестицій в економіку міста.

 • сприяти недопущенню дій або бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, їх посадових осіб, які можуть призвести до дестабілізації роботи промислових підприємств та втручанню в їх господарську діяльність.

4. Повноваження Ради

4.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

 • одержувати в установленому чинним законодавством порядку від виконавчих органів Вінницької міської ради інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

 • утворювати в разі потреби тимчасові робочі органи (комісії та експертні групи), залучати до участі в їх роботі представників місцевих органів виконавчої влади, наукових установ за згодою їх керівників, а також незалежних експертів та фахівців;

 • брати участь з правом дорадчого голосу в розгляді питань про стан і заходи щодо виконання в місті управлінських рішень, пов’язаних із впровадженням державної політики в галузях промисловості;

 • інформувати громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

 • організовувати та брати участь у проведенні конференцій, семінарів, бізнес-форумів, нарад та інших заходів з питань промислової політики. 

5. Структура Ради

5.1. Рада утворюється у складі голови Ради, співголови Ради та членів Ради. Персональний склад Ради та зміни до нього затверджується розпорядженням міського голови.

5.2. Голова Ради:

 • здійснює  керівництво Радою і організовує її  роботу;
 • забезпечує взаємодію  Ради з виконавчими органами Вінницької міської ради, установами та організаціями міста.–     дає окремі доручення членам Ради.

5.3. Співголова Ради:

 • виконує обов’язки та здійснює повноваження, визначені головою Ради;
 • за дорученням голови Ради у разі його відсутності виконує обов’язки голови Ради;
 • бере участь у роботі робочих груп (комісій), які створюються виконавчими органами Вінницької міської ради для підготовки пропозицій  до  проектів нормативно-правових актів з питань промисловості;

5.4. Секретар Ради:

 • відповідає за організаційне забезпечення діяльності Ради.

5.5. Член Ради має право:

 • брати участь у засіданнях Ради;
 • вільно викладати свої погляди та надавати пропозиції з питань, що розглядаються;
 • отримувати інформацію та надавати пропозиції з питань, пов’язаних з діяльністю Ради;
 • вільно вийти з Ради за письмовою заявою, що подається на розгляд голови Ради.

5.6. Член Ради зобов’язаний:

 • дотримуватись вимог Положення про Раду;
 • брати участь у засіданнях Ради та обговоренні питань, що розглядаються;
 • виконувати покладені на нього обов’язки, рішенням Ради та доручення голови Ради.

6. Регламент діяльності Ради

6.1. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше, ніж один раз на квартал, і вважаються чинними, якщо на них присутні більше половини членів складу Ради.

6.2. Рішення Ради приймається більшістю голосів членів Ради присутніх на засіданні та оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, пропозицій, які підписуються головою, а в разі його відсутності – співголовою. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Ради. Рішення Ради, прийняті та підписані головою Ради знаходяться в управлінні економіки і інвестицій міської ради (з 01.04.2011р. департаменті економіки і інвестицій міської ради) та відкриті для ознайомлення членами Ради, а також представниками засобів масової інформації.

6.3. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер для розгляду і врахування в роботі виконавчими органами Вінницької міської ради. 

7. Забезпечення діяльності Ради

7.1. Питання організаційного забезпечення діяльності Ради здійснюються управлінням економіки і інвестицій міської ради (з 01.04.2011р. департаментом економіки і інвестицій міської ради).

7.2. Ведення діловодства Ради забезпечує управління економіки і інвестицій міської ради (з 01.04.2011р. департаментом економіки і інвестицій міської ради).

7.3. Члени Ради в ході підготовки пропозицій  до порядку денного засідань Ради, з метою створення необхідних умов для виконання визначених завдань, можуть ініціювати запрошення на засідання представників виконавчих органів Вінницької міської ради, установ та організацій, промислових підприємств міста.