Керування дозволамиКерування дозволами

Положення про Раду

Положення про Раду підприємців при Вінницькому міському голові

Загальні положення 

Рада підприємців при Вінницькому міському голові (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом, який утворюється з метою здійснення координаційних заходів, пов’язаних із проведенням консультацій з підприємцями з питань формування та реалізації державної політики у сфері підприємницької діяльності  та вирішення проблемних питань міста. 

Рада в своїй діяльності керується Конституцією та законами  України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

Рада здійснює свої функції у взаємодії з виконавчими органами Вінницької міської ради, підприємствами, установами, організаціями міста незалежно від форм власності.

Члени Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

Завдання Ради

Основними завданнями Ради є: 

 • сприяння реалізації в місті державної політики з питань розвитку підприємництва та ефективного використання його потенціалу;
 • врахування думки підприємців у процесі підготовки та організації  виконання вимог законодавства з питань розвитку підприємництва, рішень виконкому міської ради та міської ради, що регулюють підприємницьку діяльність в місті;
 • розгляд проблемних питань, що виникають в процесі взаємодії суб’єктів підприємницької діяльності та владних структур;
 • розгляд пропозицій  суб’єктів підприємницької діяльності щодо внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів у сфері підприємництва;
 • участь у здійсненні заходів з відстеження результативності діючих у місті регуляторних актів;
 • участь у розробленні та надання пропозицій до проектів програм економічного і соціального розвитку міста;
 • забезпечення оперативного зворотного зв’язку між суб’єктами підприємницької діяльності та Вінницькою міською радою;
 • участь у розробленні механізмів державної підтримки підприємництва, вивчення та поширення зарубіжного досвіду з цих питань;
 • сприяння залученню в економіку міста іноземних інвестицій, передових технологій та досвіду;
 • надання інформаційної та аналітичної допомоги виконавчим органам міської ради з питань діяльності та розвитку підприємництва.

Повноваження Ради 

Рада відповідно до покладених на неї завдань має право: 

 • отримувати в установленому порядку від виконавчих органів Вінницької міської ради, підприємств, установ, організацій та суб’єктів підприємництва міста інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 • утворювати, в разі потреби, постійні та тимчасові робочі групи, відповідно до напрямів роботи Ради;
 • залучати до роботи Ради незалежних експертів, наукових працівників, фахівців виконавчих органів Вінницької міської ради, установ та організацій міста (за згодою);
 • організовувати та брати участь у проведенні конференцій, семінарів, бізнес-форумів, нарад та інших заходів з питань підприємницької діяльності.

Структура Ради

Рада утворюється у складі голови Ради, співголови Ради та членів Ради. Персональний склад Ради та зміни до нього затверджується розпорядженням міського голови.

Голова Ради:

 • здійснює  керівництво Радою і організовує її  роботу;
 • забезпечує взаємодію  Ради з суб’єктами підприємницької діяльності, а також з виконавчими органами Вінницької міської ради, підприємствами, установами та організаціями міста, отримує від них інформацію, необхідну для роботи  Ради;
 • дає окремі доручення членам Ради.

Співголова Ради: 

 • виконує обов’язки та здійснює повноваження, визначені головою Ради;
 • за дорученням голови Ради у разі його відсутності виконує обов’язки голови Ради;
 • бере участь у роботі робочих груп (комісій), які створюються виконавчими органами Вінницької міської ради для підготовки пропозицій  до  проектів нормативно-правових актів з питань підприємництва;
 • обирається терміном на півроку.

Член Ради має право:

 • брати участь у засіданнях Ради;
 • вільно викладати свої погляди та надавати пропозиції з питань, що розглядаються;
 • отримувати інформацію про діяльність Ради та надавати пропозиції з питань, пов’язаних з діяльністю Ради;
 • вільно вийти з Ради за письмовою заявою, що додається на розгляд голови Ради та розглядаються на засіданні Ради.

Член Ради зобов’язаний: 

 • дотримуватись вимог Положення про Раду;
 • брати участь у засіданнях Ради та обговоренні питань, що розглядаються;
 • виконувати покладені на нього обов’язки, рішення Ради та доручення голови Ради.

Регламент діяльності Ради

Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше, ніж один раз на місяць, і вважаються чинними, якщо на них присутні більше половини членів складу Ради.

Рішення Ради приймається більшістю голосів членів Ради присутніх на засіданні та оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, пропозицій, які підписуються головою, а в разі його відсутності – співголовою. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Ради. Рішення Ради, прийняті та підписані головою Ради знаходяться у осіб, відповідальних за організаційне забезпечення діяльності Ради та відкриті для ознайомлення членами Ради, а також представниками засобів масової інформації.

Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, мають рекомендаційний характер для розгляду і врахування в роботі виконавчими органами Вінницької міської ради.

Забезпечення діяльності Ради

Питання організаційного забезпечення діяльності Ради здійснюються управліннями міської ради: економіки і інвестицій та розвитку споживчого ринку та послуг.

Ведення діловодства Ради забезпечує управління економіки і інвестицій міської ради.

Члени Ради в ході підготовки пропозицій  до порядку денного засідань Ради, з метою створення необхідних умов для виконання визначених завдань, можуть ініціювати запрошення на засідання представників виконавчих органів Вінницької міської ради, установ та організацій міста, представників підприємницьких структур.